İnformatika Online Sınaq Imtahanı №1

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Azmagistr
A
Azmagistr
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 10,590
Suallar: 25 | Attempts: 10,604

SettingsSettingsSettings
İnformatika Online Sınaq Imtahanı №1 - Quiz

Magistratura üçün


Questions and Answers
 • 1. 

  Hansı rastr tipli qrafik redaktor deyil?

  • A.

   Paint

  • B.

   Adobe Photoshop

  • C.

   Photostyler

  • D.

   Picture Publisher

  • E.

   Corel Draw

  Correct Answer
  E. Corel Draw
  Explanation
  Corel Draw is not a raster graphics editor. It is a vector graphics editor, which means that it uses mathematical equations to create and manipulate images. Raster graphics editors, on the other hand, work with pixels and are used for editing and manipulating bitmap images. Some examples of raster graphics editors include Paint, Adobe Photoshop, Photostyler, and Picture Publisher.

  Rate this question:

 • 2. 

  A3 xanasına yazılmış düsturu A5 xanasına köçürsək, bu xanada hansı düstur alınar? (MS Excel)

  • A.

   =$B5+A6

  • B.

   =$B3+A6

  • C.

   =$B$5+A4

  • D.

   =$B3+A5

  • E.

   =$B$3+A5

  Correct Answer
  A. =$B5+A6
  Explanation
  If we copy the formula =$B5+A6 to cell A5, the formula in cell A5 will update to =$B5+A6.

  Rate this question:

 • 3. 

  Şin topologiyalı lokal şəbəkənin əsas üstünlükləri: 1) Hər hansı bir kompyuterin sıradan çıxması şəbəkənin işinə təsir etmir 2) Hər bir kompyuter yalnız qonşu kompyuterlə birbaşa bağlıdır 3) Şəbəkəyə yeni kompyuterlərin daxil edilməsi asandır 4) bir kompyuter informasiyanın ötürülməsində iştirak edir

  • A.

   1, 2

  • B.

   2, 4

  • C.

   3, 4

  • D.

   1, 3

  • E.

   2, 3

  Correct Answer
  D. 1, 3
  Explanation
  The main advantages of a mesh topology network are that the removal of any computer does not affect the functioning of the network (advantage 1) and each computer is directly connected to its neighboring computers (advantage 3). This means that if one computer fails or is removed, the rest of the network can still operate normally. Additionally, adding new computers to the network is relatively easy (advantage 3). Therefore, the correct answer is 1, 3.

  Rate this question:

 • 4. 

    Hansılar xaricetmə qurğularıdır? 1) monitor          2) plotter 3) klaviatura       4) siçan 5) printer

  • A.

   1, 2, 3

  • B.

   1, 3, 5

  • C.

   3, 4, 5

  • D.

   1, 2, 5

  • E.

   1, 2, 4

  Correct Answer
  D. 1, 2, 5
  Explanation
  The correct answer is 1, 2, 5. The devices mentioned in options 1, 2, and 5 are all external input/output devices commonly used with computers. A monitor is an output device used to display visual information, a plotter is an output device used to produce high-quality graphics or large-scale designs, and a printer is an output device used to produce hard copies of documents. These devices are all external to the computer and are connected to it to perform specific functions.

  Rate this question:

 • 5. 

  MS Word-də mətnin abzasın birinci simvolunun böyük ölçüdə - bir neçə sətirdə olmasını təmin etməklə, səhifəyə xüsusi forma verilməsi hansı əmrlə yerinə yetirilir?

  • A.

   Insert / Text Box (Вставка / Надпись)

  • B.

   Format / Drop Cap (Формат / Буквица)

  • C.

   Format / Text Direction (Формат / Направление текста)

  • D.

   Insert / Object (Вставка / Объект)

  • E.

   Format / Style (Формат / Стиль)

  Correct Answer
  B. Format / Drop Cap (Формат / Буквица)
  Explanation
  The correct answer is "Format / Drop Cap (Формат / Буквица)". This option allows the first character of a paragraph to be enlarged and styled in a special way, such as making it larger and spanning multiple lines. This can be used to create a visually appealing and distinctive appearance for the beginning of a paragraph.

  Rate this question:

 • 6. 

  Hansı domen adının düzgün yazılışıdır?

  • A.

   Www\zirve.edu.az

  • B.

   Modem.narod.ru

  • C.

   Www:zirve.edu.az

  • D.

   Www.sdk:com

  • E.

   Www.air\\az

  Correct Answer
  B. Modem.narod.ru
  Explanation
  The correct answer is "modem.narod.ru". This is the correct domain name format with the top-level domain being "ru". The other options either have incorrect characters or incorrect formatting, such as the use of backslashes or colons.

  Rate this question:

 • 7. 

  Aşağıdakılardan neçəsi doğrudur? (MS Word 2003) 1) Буквица (Drop Cap) əmri Сервис (Tools) menyusundadır 2) Сноска (Footnote) əmri Вставка (Insert) menyusundadır 3) Символ (Symbol) əmri ilə klaviaturada olmayan simvolları sənədə daxil etmək olar 4) Абзац (Paragraph) əmri ilə açılmış eyniadlı dialoq pəncərəsindən sətrilər arası məsafəni təyin etmək olar 5) Защитить документ (Document Protection) əmri sənədi icazəsiz düzəlişlərdən qorumaq üçün istifadə edilir

  • A.

   1

  • B.

   2

  • C.

   3

  • D.

   4

  • E.

   5

  Correct Answer
  D. 4
  Explanation
  The correct answer is 4. The Paragraph command allows you to determine the spacing between lines in the opened dialog window.

  Rate this question:

 • 8. 

  Hansılar ana plata üzərində deyil? 1) prosessor    2) əməli yaddaş     3) daimi yaddaş 4) sərt disk      5) enerji bloku

  • A.

   1, 2

  • B.

   2, 3

  • C.

   3, 4

  • D.

   4, 5

  • E.

   1, 3

  Correct Answer
  D. 4, 5
  Explanation
  The correct answer is 4, 5 because the question is asking which components are not on the motherboard. The processor (1) and the permanent memory (3) are typically found on the motherboard. However, the hard disk (4) and the power supply (5) are not directly on the motherboard, they are separate components connected to it. Therefore, options 4 and 5 are the correct answers.

  Rate this question:

 • 9. 

  Aşağıdakı variantların hansında yalnız əməliyyat sistemləri verilmişdir?

  • A.

   WINDOWS, UNIX, COREL DRAW

  • B.

   LINUX, MS DOS, NORTON COMMANDER

  • C.

   WINDOWS, MACHINTOSH, OS/2

  • D.

   WINDOWS, KASPERSKI, MICROSOFT OFFICE

  • E.

   WINDOWS, OPERA, WINDOWS MEDIA PLAYER

  Correct Answer
  C. WINDOWS, MACHINTOSH, OS/2
  Explanation
  The correct answer is "WINDOWS, MACHINTOSH, OS/2" because these are all examples of operating systems. The other options include software programs or tools, but not operating systems.

  Rate this question:

 • 10. 

  Saytları internetdə yerləşdirmə xidməti necə adlanır?

  • A.

   Domen

  • B.

   Hostinq

  • C.

   Server

  • D.

   URL

  • E.

   Provayder

  Correct Answer
  B. Hostinq
  Explanation
  The correct answer is "hostinq" (hosting). Hosting refers to the service of placing websites on the internet. It involves storing website files on a server and making them accessible to users through the internet.

  Rate this question:

 • 11. 

  Hansılar Accessin sahə tiplərinə aid deyil? 1) Текстовый (Text) 2) Числовой (Number) 3) Запрос (Query) 4) Отчет (Report) 5) Дата/Время (Date/Time) 6) Денежный (Currency) 7) Форма (Form)

  • A.

   1, 2, 5, 6

  • B.

   3, 4, 7

  • C.

   1, 3, 7

  • D.

   3, 4, 6

  • E.

   1, 4, 7

  Correct Answer
  B. 3, 4, 7
  Explanation
  The sahə tipləri in Access refer to field types. The question is asking which field types are not included in Access. The correct answer is 3, 4, 7. This means that the Query, Report, and Form field types are not available in Access.

  Rate this question:

 • 12. 

  Aşağıdakı cədvəldə ((Məntiq > 35) OR (Informatika > 20)) AND (Xarici dil >= 20) şərtini ödəyən neçə yazı var?

  • A.

   1

  • B.

   2

  • C.

   3

  • D.

   4

  • E.

   6

  Correct Answer
  B. 2
 • 13. 

  Y = 6 olarsa, aşağıdakı alqoritmin icrasında sonra y - in qiyməti neçə olar?

  • A.

   6

  • B.

   E+1

  • C.

   Sin5 + tg5

  • D.

   43

  • E.

   13

  Correct Answer
  D. 43
  Explanation
  If y = 6, then the algorithm will execute the expression "y - in qiyməti" which means the value of y. Therefore, the value of y will be 6.

  Rate this question:

 • 14. 

  Proqram əmrlərini maşın dilinə çevirən proqramlar necə adlanır?

  • A.

   Translyatorlar

  • B.

   Arxivatorlar

  • C.

   Drayverlər

  • D.

   Utilitlər

  • E.

   örtüklər

  Correct Answer
  A. Translyatorlar
  Explanation
  The correct answer is "translyatorlar." This is because the question asks for the name of the programs that translate programming languages into machine language. "Translyatorlar" is the Azerbaijani term for translators, which accurately describes these programs.

  Rate this question:

 • 15. 

  İnformasiya emal olunduğu müddətdə ...... saxlanılır və ...... tərəfindən emal olunur.

  • A.

   Xarici yaddaşda, əməli yaddaş

  • B.

   əməli yaddaşda, prosessor

  • C.

   Sərt diskdə, prosessor

  • D.

   Xarici yaddaşda, prosessor

  • E.

   Daimi yaddaşda, prosessor

  Correct Answer
  B. əməli yaddaşda, prosessor
  Explanation
  During the processing of information, it is temporarily stored in the main memory (əməli yaddaş) and processed by the processor (prosessor). This implies that the main memory (əməli yaddaş) is responsible for temporarily holding the information while the processor performs the necessary calculations and operations on it. Once the processing is complete, the information may be stored in a different location such as a hard disk or external memory (xarici yaddaş). However, the immediate storage and processing of the information occur in the main memory (əməli yaddaş) and the processor (prosessor).

  Rate this question:

 • 16. 

  MS Word 2003 - də sənədin səhifələrinin avtomatik nömrələnməsi üçün əmr hansı menyunun tərkibinə daxildir?

  • A.

   Edit (Правка)

  • B.

   Table (Таблица)

  • C.

   Tools (Сервис)

  • D.

   File (Файл)

  • E.

   Insert (Вставка)

  Correct Answer
  E. Insert (Вставка)
  Explanation
  In MS Word 2003, the "Insert" menu contains the option for automatically numbering the pages of a document.

  Rate this question:

 • 17. 

  Kompyuter qrafikasının növləri hansılardır? 1) rastr        2) skaner    3) rəngli     4) vektor     5) fraktal     6) ağ-qara

  • A.

   1, 2, 3

  • B.

   1, 3, 4

  • C.

   1, 4, 5

  • D.

   2, 3, 6

  • E.

   3, 6

  Correct Answer
  C. 1, 4, 5
  Explanation
  The correct answer is 1, 4, 5. This is because raster, vector, and fractal are all types of computer graphics. Raster graphics are made up of pixels, vector graphics are made up of mathematical equations, and fractal graphics are made up of self-repeating patterns.

  Rate this question:

 • 18. 

  Windows sistemində hər hansı obyekt üzərində mausun sağ düyməsini sıxdıqda nə baş verir?

  • A.

   Start (Пуск) menyusu açılır

  • B.

   Obyekt açılır

  • C.

   Obyekt seçilir

  • D.

   Kontekst menyu açılır

  • E.

   Proqram işə düşür

  Correct Answer
  D. Kontekst menyu açılır
  Explanation
  When the right mouse button is clicked on any object in the Windows system, the context menu opens.

  Rate this question:

 • 19. 

  MS PowerPoint – də təqdimatın nümayişinə cari slayddan hansı klavişlə başlamaq olar?

  • A.

   F5

  • B.

   Alt + F5

  • C.

   Shift + F5

  • D.

   Esc

  • E.

   Ctrl + M

  Correct Answer
  C. Shift + F5
  Explanation
  In MS PowerPoint, to start the presentation from the current slide, you can use the Shift + F5 key combination. This will allow you to begin the slideshow from the slide you are currently on, rather than starting from the beginning.

  Rate this question:

 • 20. 

  Aşağıdaklardan hansı xana ünvanı deyil? (MS Excel)

  • A.

   AB4

  • B.

   CE67

  • C.

   A2

  • D.

   B2A5

  • E.

   DA6

  Correct Answer
  D. B2A5
  Explanation
  The given options are all cell addresses in MS Excel. However, B2A5 is not a valid cell address format in Excel. Cell addresses in Excel follow a specific format, with letters indicating the column and numbers indicating the row. In this case, B2A5 does not follow this format, making it the incorrect answer.

  Rate this question:

 • 21. 

  C3:E6 diapazonunda neçə xana var?

  Correct Answer
  12
  Explanation
  The given answer of 12 suggests that there are 12 cells in the range C3 to E6.

  Rate this question:

 • 22. 

  Qovluqdakı faylların tutumu 17 Mb – dır. Bu   qovluqdan 3584 Kb – lıq fayl silindi və sonra 2560 Kb – lıq fayl yazıldı. Qovluqdakı faylların informasiya tutumu neçə Mb oldu?

  Correct Answer
  16
  Explanation
  The given question states that the total storage capacity of the folder is 17 Mb. It then mentions that a file of size 3584 Kb was deleted from the folder and a file of size 2560 Kb was written to the folder. To find the new total storage capacity, we subtract the size of the deleted file (3584 Kb) from the original capacity (17 Mb) and add the size of the written file (2560 Kb). This gives us a new total storage capacity of 16 Mb.

  Rate this question:

 • 23. 

  C1 xanasındakı düstur C2 xanasına köçürülmüşdür. Cədvəl fraqmentlərinə əsasən C3 xanasının qiymətini hesablayın:

  Correct Answer
  15

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Jun 26, 2013
  Quiz Created by
  Azmagistr
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.