Summative Test: Learning Strand 1 (Filipino)

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Davaocityeskwela
D
Davaocityeskwela
Community Contributor
Quizzes Created: 3 | Total Attempts: 13,247
: 60 | Attempts: 1,692

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
Summative Test: Learning Strand 1 (Filipino) - Quiz

Ang Summative Test na ito ay may 60 katanungan. Ito ay kinuha sa mga Learning Strand 1 Modules: Mga Sawikain at Salawikain Ang Panayam Ang Sarili Nating Wika Epektibong Komunikasyon Mag-Usap Tayo Panitikang Pilipino Basahing mabuti ang mga tanong. Iclick ang "button" ng letra ng napiling sagot. Ang pagsusulit na ito ay kailangang masagot sa loob ng 60 minuto o isang oras


Questions and Answers
 • 1. 

  Ang idyoma o sawikain ay

  • A.

   May kahulugang hindi maaaring makuha o maunawaan sa literal na kahulugan nito

  • B.

   Isang pagpapahayag na kusang nalinang at nabuo sa lingguwaheng Filipino

  • C.

   May taglay na mga bagay na pangkultura: malarawan, mapagbiro, mapagpatawa, pansosyal at panliteral na pagpapahiwatig ng kahulugan

  • D.

   Lahat ng mga nabanggit sa itaas

  Correct Answer
  D. Lahat ng mga nabanggit sa itaas
  Explanation
  The correct answer is "lahat ng mga nabanggit sa itaas" because all the statements mentioned above are true about idioms or sawikain. Idioms are expressions that cannot be understood literally and have a figurative or cultural meaning. They are developed and formed in the Filipino language and can be descriptive, playful, humorous, social, and convey meaning beyond their literal interpretation. Therefore, all the statements mentioned above are characteristics of idioms.

  Rate this question:

 • 2. 

  Ang salawikain ay

  • A.

   Isang uri ng bugtong

  • B.

   Isang uri ng idyom

  • C.

   Kasabihang pamana ng mga ninunong Pilipino na nagpalipat-lipat sa mga labi ng salinlahi

  • D.

   Birong may katotohanan

  Correct Answer
  C. Kasabihang pamana ng mga ninunong Pilipino na nagpalipat-lipat sa mga labi ng salinlahi
  Explanation
  The correct answer is "kasabihang pamana ng mga ninunong Pilipino na nagpalipat-lipat sa mga labi ng salinlahi." This answer explains that salawikain is a saying or proverb that has been passed down from the ancestors of the Filipino people and has been handed down through generations. It emphasizes the cultural and historical significance of salawikain in Filipino society.

  Rate this question:

 • 3. 

  Alin sa mga ito ang idyoma?

  • A.

   Nagbabatak ng buto

  • B.

   Nasa Diyos ang awa, Nasa tao ang gawa

  • C.

   Ang magalang na sagot ay nakapapawi ng poot

  • D.

   Pag di ukol ay di bubukol

  Correct Answer
  A. Nagbabatak ng buto
  Explanation
  The correct answer is "nagbabatak ng buto". This is an idiom in Filipino which means to work hard or exert great effort. It is not a literal phrase, but rather a figurative expression. The other options are not idioms, but rather proverbs or sayings.

  Rate this question:

 • 4. 

  Alin sa mga ito ang salawikain?

  • A.

   Nagsaulian ng kandila

  • B.

   May krus ang dila

  • C.

   Mabulaklak ang dila

  • D.

   Daig ng maagap ang masipag

  Correct Answer
  D. Daig ng maagap ang masipag
  Explanation
  The correct answer is "Daig ng maagap ang masipag." This is a Filipino proverb that means being proactive and taking action is more effective than just being hardworking. It emphasizes the importance of being proactive and doing things in a timely manner rather than just being diligent and hardworking without proper planning and timing.

  Rate this question:

 • 5. 

  Bakit importante ang sawikain at salawikain?

  • A.

   Hindi naman importante ang mga ito.

  • B.

   Ang mga ito ang nagpapaalaala sa atin tungkol sa mayamang tradisyon ng lahing Pilipino

  • C.

   Nakapapawi ng pagod ang mga ito kapag nabasa mo.

  • D.

   Nakaaaliw ang mga ito.

  Correct Answer
  B. Ang mga ito ang nagpapaalaala sa atin tungkol sa mayamang tradisyon ng lahing Pilipino
  Explanation
  Sawikain at salawikain are important because they remind us of the rich tradition of the Filipino people. They serve as a reminder of our cultural heritage and help us connect with our roots. Additionally, they can provide entertainment and amusement, and reading or hearing them can be a refreshing break from everyday life.

  Rate this question:

 • 6. 

  Sabi ni Julia sa asawa, "Itaga mo ito sa bato. Kahit hindi nila ako tulungan, aangat ang ating kabuhayan."

  • A.

   Mananaga si Julia

  • B.

   Tutuparin ni Julia nang walang sala ang kanyang sinabi

  • C.

   Pupukpukin ni Julia ang bato

  • D.

   Tatagain ni Julia ang bato

  Correct Answer
  B. Tutuparin ni Julia nang walang sala ang kanyang sinabi
  Explanation
  Julia's statement implies that she is confident in her abilities and determination to improve their livelihood, regardless of whether or not others help her. Therefore, the correct answer suggests that Julia will fulfill her words without any wrongdoing or false promises.

  Rate this question:

 • 7. 

  Kung gusto mong  maglubid ng buhangin, huwag sa harap ng mga taong nakakikilala sa iyo dahil mabibisto ka nila.

  • A.

   Magsabi ng katotohanan

  • B.

   Magsinungaling

  • C.

   Maglaro sa buhanginan

  • D.

   Magpatiwakal

  Correct Answer
  B. Magsinungaling
  Explanation
  The given statement suggests that if you want to gather sand, it is advised not to do it in front of people who know you because they will expose your actions. The correct answer "magsinungaling" translates to "lie" in English. Therefore, the explanation for the correct answer could be that lying about your intentions or actions of gathering sand may help you avoid being exposed by people who know you.

  Rate this question:

 • 8. 

  Bakit hindi ka makasagot diyan? Para kang natuka ng ahas, a.

  • A.

   Namumutla

  • B.

   Nangangati ang lalamunan

  • C.

   May ahas na nakapasok sa bahay

  • D.

   Hindi nakakibo; nawalan ng lakas na magsalita

  Correct Answer
  D. Hindi nakakibo; nawalan ng lakas na magsalita
  Explanation
  The phrase "Para kang natuka ng ahas" is an idiom in Filipino which means "You were shocked or startled." The options given are all possible physical reactions to being shocked or startled, except for "hindi nakakibo; nawalan ng lakas na magsalita" which means "unable to move; lost the ability to speak." This option describes a psychological reaction rather than a physical one, and is therefore the correct answer.

  Rate this question:

 • 9. 

  Puro balitang kutsero ang naririnig ko sa kapitbahay nating iyan. Ayoko na tuloy maniwala sa kanya.

  • A.

   Balitang sinabi ng kutsero

  • B.

   Balitang walang katotohanan

  • C.

   Balitang makatotohanan

  • D.

   Balitang maganda

  Correct Answer
  B. Balitang walang katotohanan
  Explanation
  The speaker is saying that they have been hearing gossip from their neighbor, who is a kutsero (horse-drawn carriage driver). Because of this, the speaker no longer wants to believe what the neighbor says. Therefore, the correct answer is "balitang walang katotohanan" which means "news without truth" or "untrue news".

  Rate this question:

 • 10. 

  Naghalo ang balat sa tinalupan nang malaman niya ang katotohanan.

  • A.

   Matinding labanan o awayan sa pagitan ng dalawa o higit pang mga tao

  • B.

   Pinagsama-sama ang mga balat at tinalupan

  • C.

   Nagkaigihan

  • D.

   Nagkabati

  Correct Answer
  A. Matinding labanan o awayan sa pagitan ng dalawa o higit pang mga tao
  Explanation
  The phrase "Naghalo ang balat sa tinalupan nang malaman niya ang katotohanan" can be translated to "The skin mixed with the mud when he learned the truth." This phrase is a figure of speech or idiom in Filipino language that means there was a fierce conflict or confrontation between two or more people. Therefore, the correct answer is "matinding labanan o awayan sa pagitan ng dalawa o higit pang mga tao" which translates to "intense battle or fight between two or more people."

  Rate this question:

 • 11. 

  Napauwi kaagad galing sa Estados Unidos si Ricardo dahil nabalitaan niyang ang asawa niya ay naglalaro ng apoy.

  • A.

   nagluluto

  • B.

   Nagpapainit

  • C.

   Nasunugan

  • D.

   Nagtataksil sa kanyang asawa

  Correct Answer
  D. Nagtataksil sa kanyang asawa
  Explanation
  The correct answer is "nagtataksil sa kanyang asawa" because the sentence states that Ricardo immediately went home from the United States because he heard that his wife is cheating on him.

  Rate this question:

 • 12. 

  Bulang-gugo si Tompet dahil anak-mayaman siya.

  • A.

   Mata-pobre

  • B.

   Galante; laging handang gumasta

  • C.

   Parating wala sa bahay

  • D.

   Laging kasapi sa lipunan

  Correct Answer
  B. Galante; laging handang gumasta
  Explanation
  The correct answer is "galante; laging handang gumasta." This is because the sentence states that Tompet is "bulang-gugo" which means he is always willing to spend money or be generous. The phrase "laging handang gumasta" further emphasizes this trait, indicating that Tompet is always ready to spend money.

  Rate this question:

 • 13. 

  Walang magawa ang mga kapitbahay naming makakati ang dila kaya’t maraming may galit sa kanila.

  • A.

   May sakit sa dila

  • B.

   Daldalero o daldalera

  • C.

   May singaw

  • D.

   Nakagat ang dila

  Correct Answer
  B. Daldalero o daldalera
  Explanation
  The given sentence states that the neighbors have nothing to do and they have an itchy tongue, which is why many people are angry with them. The phrase "makakati ang dila" literally translates to "itchy tongue" in English. Therefore, the correct answer is "daldalero o daldalera," which means someone who talks a lot or is talkative. This is because the neighbors are described as having an itchy tongue, implying that they talk excessively.

  Rate this question:

 • 14. 

  Sa drama sa radyo, nasabi ni Don Felipe na malapit na ang pag-iisang dibdib ng kanyang anak na si Alejandro at ni Marinela. Ano ang ibig sabihin nito?

  • A.

   Ikakasal na sina Alejandro at Marinela

  • B.

   Magkaka-anak na sina Alejandro at Marinela

  • C.

   Maghihiwalay na sina Alejandro at Marinela

  • D.

   Magiging magnobyo na sina Alejandro at Marinela

  Correct Answer
  A. Ikakasal na sina Alejandro at Marinela
  Explanation
  This statement means that Alejandro and Marinela are about to get married.

  Rate this question:

 • 15. 

  Ang apat na anak nina Nita at Mark ay tinaguriang mga anghel ng tahanan. Ano ang ibig sabihin nito?

  • A.

   Maliliit na mga bata

  • B.

   Magugulong mga bata

  • C.

   Malilikot na mga bata

  • D.

   Salbaheng mga bata

  Correct Answer
  A. Maliliit na mga bata
  Explanation
  The phrase "ang mga anghel ng tahanan" is a Filipino idiom that means "little angels of the home." Therefore, the correct answer "maliliit na mga bata" translates to "little children."

  Rate this question:

 • 16. 

  Nang umuwi na ang mga bata ay nakabalik na sila sa sariling pugad nila. Ano ang ibig sabihin nito?

  • A.

   Pugad ng kanilang ibon

  • B.

   Pugad ng kanilang mga manok

  • C.

   Sariling tahanan

  • D.

   Sariling kuwarto

  Correct Answer
  C. Sariling tahanan
  Explanation
  The phrase "nakabalik na sila sa sariling pugad nila" translates to "they have returned to their own nest" which implies that they have returned to their own home or dwelling. Therefore, the correct answer "sariling tahanan" means "their own home".

  Rate this question:

 • 17. 

  May utang na loob ang mag-asawang Nita at Mark kay Ginoong Agoncillo dahil sa pagkakabalik ng mga bata. Ano ang utang na loob?

  • A.

   Utang

  • B.

   May pagbabayaran

  • C.

   Utang na pera

  • D.

   Utang na buhat sa kagandahang-asal o kabutihang nagawa

  Correct Answer
  D. Utang na buhat sa kagandahang-asal o kabutihang nagawa
  Explanation
  The correct answer is "utang na buhat sa kagandahang-asal o kabutihang nagawa." This means that Nita and Mark owe gratitude or appreciation to Ginoong Agoncillo because of the good deed he has done, which is bringing back the children.

  Rate this question:

 • 18. 

  Ang mag-asawang Mark at Nita ay parang aso’t pusa. Bakit sila parang aso’t pusa?

  • A.

   Hindi sila pantay ng laki

  • B.

   Lagi silang nag-aaway

  • C.

   Hindi sila nagbibigayan

  • D.

   Lagi silang naghahabulan

  Correct Answer
  B. Lagi silang nag-aaway
  Explanation
  The correct answer is "lagi silang nag-aaway." This is because the question states that the couple, Mark and Nita, are like cats and dogs. Cats and dogs are known for their tendency to fight or have conflicts, just like Mark and Nita who are always arguing or having disagreements.

  Rate this question:

 • 19. 

  Nag-alsa balutan ang magkakapatid dahil sa kanilang mga magulang.

  • A.

   Palipat-lipat ng tirahan

  • B.

   Nagbalot ng pagkain

  • C.

   Binalot ang gamit

  • D.

   naglayas

  Correct Answer
  D. naglayas
  Explanation
  The correct answer is "naglayas". The sentence states that the siblings left or ran away because of their parents. This implies that they decided to leave their home or current situation, which aligns with the meaning of "naglayas" which means to run away or escape.

  Rate this question:

 • 20. 

  Hindi pinagbubuhatan ng kamay ng mag-asawa ang kanilang anak.

  • A.

   Hindi pinagtatrabaho

  • B.

   Hindi inaakay

  • C.

   Hindi pinapalo o sinasaktan

  • D.

   Hindi pinaghuhugas ng pinggan

  Correct Answer
  C. Hindi pinapalo o sinasaktan
  Explanation
  The correct answer is "hindi pinapalo o sinasaktan" because the sentence states that the parents are lifting their child with their hands. The other options, such as not making the child work, not leading the child, and not washing dishes, are not relevant to the action of lifting the child.

  Rate this question:

 • 21. 

  Dahil sa nangyari, magbabagong-loob na raw si Nita pati na rin ang asawa niyang si Mark.

  • A.

   Maliligo

  • B.

   Magbabago o magpapalit ng ugali o kuro-kuro

  • C.

   Magpapalit ng damit panloob

  • D.

   Magbibihis

  Correct Answer
  B. Magbabago o magpapalit ng ugali o kuro-kuro
  Explanation
  Nita and her husband Mark are said to have a change of heart or a change in their attitude and beliefs because of what happened. The phrase "magbabagong-loob" means to have a change of heart or a change in one's mindset. This suggests that Nita and Mark will undergo a transformation in their behavior and thoughts as a result of the event.

  Rate this question:

 • 22. 

  Habang maiksi ang kumot, matuto munang mamaluktot. Kung mahaba na at malapad, saka na mag-unat-unat.

  • A.

   Hindi mo matatakpan ang paa mo kung maiksi ang kumot kaya bumili ka ng mahaba para hindi ka nakabaluktot.

  • B.

   Lalamukin at giginawin ka kapag nagkumot ka ng maiksi.

  • C.

   Kung ano ang mayroon ka ay pagkasyahin mo muna. Saka ka na lang gumasta nang malaki-laki kapag mas mayroon ka na ring mas maraming pera.

  • D.

   Huwag kang matulad nang nakaunat ang paa mo kung maiksi rin naman ang kumot mo.

  Correct Answer
  C. Kung ano ang mayroon ka ay pagkasyahin mo muna. Saka ka na lang gumasta nang malaki-laki kapag mas mayroon ka na ring mas maraming pera.
  Explanation
  The answer suggests that one should be content with what they have and make the most out of it. Instead of spending a lot of money on something extravagant, it is advisable to prioritize and manage resources wisely. It implies the importance of being practical and not overindulging until one has enough resources to do so.

  Rate this question:

 • 23. 

  Hindi lahat ng kumikinang ay ginto Sapagkat may sarili ring kinang ang tanso.

  • A.

   Mag-iingat ka parati at huwag magpapadala sa taong akala mo ay may mabuting kalooban. Maaaring ang taong iyon ay mabait lamang sa simula. Kilatisin mong mabuti kung ang sinasabi niya ay ang katotohanan.

  • B.

   Huwag kang bibili ng alahas sa hindi mo kakilala. Baka ka maloko.

  • C.

   Kung may mapulot kang makinang huwag ka kaagad mag-akalang ginto iyon. Baka mapeke ka lang.

  • D.

   Ang ginto at tanso ay parehong makinang.

  Correct Answer
  A. Mag-iingat ka parati at huwag magpapadala sa taong akala mo ay may mabuting kalooban. Maaaring ang taong iyon ay mabait lamang sa simula. Kilatisin mong mabuti kung ang sinasabi niya ay ang katotohanan.
  Explanation
  The given statement emphasizes the importance of being cautious and not easily trusting someone who appears to have good intentions. It suggests that a person may initially seem kind and trustworthy, but their true intentions may not align with their actions. Therefore, it is crucial to carefully observe and evaluate their words to determine if they are telling the truth. This advice can be applied to various situations, including buying jewelry from unfamiliar individuals or encountering people who may deceive or manipulate others.

  Rate this question:

 • 24. 

  Bago ka pumuna ng uling ng iba, uling sa mukha mo’y pahirin mo muna.

  • A.

   Tanggalin mo muna ang uling sa mukha mo bago mo tingnan ang uling sa mukha ng kaharap mo.

  • B.

   Maghilamos ka muna bago ka makiharap sa ibang tao.

  • C.

   Kakalat ang uling sa mukha ng ibang tao kapag ikaw ang nagpahid nito. Hayaan mong siya ang maglinis ng mukha niya.

  • D.

   Bago ka magsalita nang kung anu-ano tungkol sa ibang tao, tingnan mo muna ang sarili mo’t baka mas marami kang kapintasan.

  Correct Answer
  D. Bago ka magsalita nang kung anu-ano tungkol sa ibang tao, tingnan mo muna ang sarili mo’t baka mas marami kang kapintasan.
  Explanation
  The correct answer is suggesting that before one speaks negatively about others, they should first reflect on their own flaws and shortcomings. This is a reminder to practice self-reflection and self-improvement before passing judgment on others. It emphasizes the importance of self-awareness and humility in interactions with others.

  Rate this question:

 • 25. 

  Matalino man ang matsing, napaglalalangan din.

  • A.

   Ang mga matsing ay matalino ngunit mas matalino sa kanila ang ibang hayop.

  • B.

   Kahit gaano ka man katuso o katalino, mayroon pa ring mas matalino o tuso kaysa sa iyo.

  • C.

   Ang matsing ay matalinong hayop na ayaw malamangan.

  • D.

   Kahit matalino ang matsing, puwede pa rin siyang maloko.

  Correct Answer
  B. Kahit gaano ka man katuso o katalino, mayroon pa ring mas matalino o tuso kaysa sa iyo.
  Explanation
  This statement means that no matter how clever or intelligent a person may be, there will always be someone who is even more clever or intelligent than them. It implies that one should not be arrogant or think that they are the smartest person in the room, as there will always be someone who can outsmart them.

  Rate this question:

 • 26. 

  Saan mang gubat ay may ahas.

  • A.

   Lahat ng kagubatan sa Pilipinas ay tinitirhan ng mga ahas at iba pang mga hayop.

  • B.

   Hindi nawawalan ng masasamang tao. Kahit saan ka magpunta ay may taong hindi mabuti ang kalooban

  • C.

   Ang mga gubat ay pinamamahayan ng mga ahas.

  • D.

   Ang ahas ay magaling maglungga lalo na sa mga lugar na mapuno.

  Correct Answer
  B. Hindi nawawalan ng masasamang tao. Kahit saan ka magpunta ay may taong hindi mabuti ang kalooban
  Explanation
  The correct answer is "Hindi nawawalan ng masasamang tao. Kahit saan ka magpunta ay may taong hindi mabuti ang kalooban." This answer is supported by the statement "Kahit saan ka magpunta ay may taong hindi mabuti ang kalooban," which means that no matter where you go, there will always be people with bad intentions. This statement aligns with the idea that there are always bad people present, just like there are always snakes in every forest.

  Rate this question:

 • 27. 

  Pag-aralan mong mabuti ang ugali ng isang tao. Hindi dahil mabait ito sa una ninyong pagkikita ay talagang mabait ito. Huwag kang padadala sa matatamis na salita o mabuting pakita kaagad.

  • A.

   Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa.

  • B.

   Hindi lahat ng kumikinang ay ginto Sapagkat may sarili ring kinang ang tanso.

  • C.

   Ang pagsasabi ng tapat, pagsasama ng maluwat.

  • D.

   Saan mang gubat ay may ahas.

  Correct Answer
  B. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto Sapagkat may sarili ring kinang ang tanso.
  Explanation
  This answer means that not everything that shines or appears valuable is actually valuable. It is comparing gold, which is known for its shine and value, to brass or bronze (tanso), which also has its own shine but is not as valuable as gold. Therefore, the statement is reminding us to be cautious and not be easily deceived by appearances or first impressions because there may be hidden qualities or intentions that are not immediately apparent.

  Rate this question:

 • 28. 

  Ang batang laki sa layaw ay lalaking suwail, walang galang at walang pagpapahalaga sa kapwa niya.

  • A.

   Ang pagsasabi ng tapat, pagsasama ng maluwat

  • B.

   Matalino man ang matsing, napaglalalangan din.

  • C.

   Anak na hindi paluhain, ina ang patatangisin.

  • D.

   Bago ka pumuna ng uling ng iba, uling sa mukha mo’y pahirin muna.

  Correct Answer
  C. Anak na hindi paluhain, ina ang patatangisin.
  Explanation
  This phrase means that if a child is not disciplined or taught proper behavior, it is the mother's responsibility to correct and discipline them. It emphasizes the importance of a mother's role in teaching and guiding their children.

  Rate this question:

 • 29. 

  “Nay, gusto ko na pong bumalik sa inyo. Hirap na hirap na po ako sa buhay may-asawa.”

  • A.

   Akala ni Kapaho: ang pag-aasawa’y biro; kanin bagang isusubo’t iluluwa kung mapaso.

  • B.

   Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa.

  • C.

   Hindi lahat ng kumikinang ay ginto Sapagkat may sarili ring kinang ang tanso

  • D.

   Saan mang gubat ay may ahas.

  Correct Answer
  A. Akala ni Kapaho: ang pag-aasawa’y biro; kanin bagang isusubo’t iluluwa kung mapaso.
  Explanation
  The correct answer is "Akala ni Kapaho: ang pag-aasawa’y biro; kanin bagang isusubo’t iluluwa kung mapaso." This sentence means that Kapaho thought that marriage was just a joke, like putting rice in your mouth and spitting it out if it gets too hot. It implies that Kapaho underestimated the difficulties and challenges of married life.

  Rate this question:

 • 30. 

  Sinabi ng lalaki ang totoo sa kanyang asawa na magbabago na siya at hindi na niya gagawin ang ginagawa niyang hindi maganda

  • A.

   Matalino man ang matsing, napaglalalangan din.

  • B.

   Tulak ng bibig, kabig ng dibdib.

  • C.

   Saan mang gubat ay may ahas.

  • D.

   Ang pagsasabi ng tapat, pagsasama ng maluwat.

  Correct Answer
  D. Ang pagsasabi ng tapat, pagsasama ng maluwat.
  Explanation
  The phrase "Ang pagsasabi ng tapat, pagsasama ng maluwat" means that being honest and truthful in one's words leads to smooth and harmonious relationships. In the given scenario, the man tells the truth to his wife, promising to change his bad behavior. By being honest, he is taking the first step towards a better relationship with his wife. This aligns with the message conveyed by the phrase, making it the correct answer.

  Rate this question:

 • 31. 

  Kahit kailan daw ay hindi niya magugustuhan ang lalaking iyon. Hindi raw niya tipo ito.

  • A.

   Bago ka pumuna ng uling ng iba, uling sa mukha mo’y pahirin mo muna.

  • B.

   Ang pagsasabi ng tapat, pagsasama ng maluwat.

  • C.

   Tulak ng bibig, kabig ng dibdib.

  • D.

   Habang maiksi ang kumot, matuto munang mamaluktot Kung mahaba at malapad, saka na mag-unat-unat.

  Correct Answer
  C. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib.
  Explanation
  The phrase "Tulak ng bibig, kabig ng dibdib" means that what you say can have a significant impact on others. In this context, it suggests that the person's negative opinion about the man may influence others to also have a negative opinion about him. The statement implies that words have power and can sway people's perceptions and feelings.

  Rate this question:

 • 32. 

  Ang taong sumasagot sa mga katanungan sa pakikipanayam ay tinatawag na __________.

  • A.

   Tagapanayam

  • B.

   Tagapag-ulat

  • C.

   Paksa

  • D.

   Kinakapanayam

  Correct Answer
  D. Kinakapanayam
  Explanation
  The correct answer is "kinakapanayam." In Filipino, "kinakapanayam" refers to the person who answers questions during an interview. This term specifically highlights the action of being interviewed, indicating that the person is actively engaging in the process of answering questions. The other options, such as "tagapanayam" (interviewer), "tagapag-ulat" (reporter), and "paksa" (subject/topic), do not accurately describe the person who is answering the questions in an interview setting.

  Rate this question:

 • 33. 

  Ang taong nagtatanong sa pakikipanayam ay tinatawag na _________.

  • A.

   Tagapanayam

  • B.

   Tagapag-ulat

  • C.

   Paksa

  • D.

   Kinakapanayam

  Correct Answer
  A. Tagapanayam
  Explanation
  The correct answer is "tagapanayam" because it refers to the person who conducts the interview or asks the questions during an interview.

  Rate this question:

 • 34. 

  Alin sa sumusunod ang bukas-sa-dulong katanungan?

  • A.

   Ano ang iyong gagawin sa ating suliranin sa basura?

  • B.

   Maari ka bang dumalo sa lahat ng counseling session?

  • C.

   Ikaw ba ang magiging bagong puno ng konseho?

  • D.

   Iaapela mo ba ang desisyon sa iyong kaso?

  Correct Answer
  A. Ano ang iyong gagawin sa ating suliranin sa basura?
  Explanation
  The correct answer is "Ano ang iyong gagawin sa ating suliranin sa basura?" because it is the only question that asks about what the person will do regarding the problem of garbage. The other questions ask about attending counseling sessions, becoming a new council member, and appealing a decision in a case, which are unrelated to the issue of garbage.

  Rate this question:

 • 35. 

  Ang mga katanungang ibinibigay sa kinakapanayam upang higit niyang maipaliwanag ang kanyang kasagutan ay tinatawag na ____________.

  • A.

   Patapos na katanungan

  • B.

   Panunod na katanungan

  • C.

   Saradong katanungan

  • D.

   Wala sa nabanggit

  Correct Answer
  B. Panunod na katanungan
  Explanation
  The correct answer is "panunod na katanungan." This refers to the questions that are given during an interview to allow the interviewee to further explain their answer. It implies that these questions are meant to probe deeper into the interviewee's response and gain more insights or clarification.

  Rate this question:

 • 36. 

  Pinagtibay na batayan ng ating wikang pambansa ang Tagalog dahil                                .

  • A.

   Ito ang salitang ginagamit sa Maynila, ang punong-lungsod.

  • B.

   Ito ay mas mabuti kaysa Ingles at Espanyol, na mga dayuhang salita

  • C.

   Karamihan sa mga hukom na nasa Asembliyang nagpatibay sa ating wikang pambansa ay mga Tagalog

  • D.

   Ito ang salitang ginagamit ni Pangulong Quezon

  Correct Answer
  A. Ito ang salitang ginagamit sa Maynila, ang punong-lungsod.
  Explanation
  The correct answer is "ito ang salitang ginagamit sa Maynila, ang punong-lungsod." This statement suggests that Tagalog is the basis of our national language because it is the language used in Manila, the capital city. This implies that Tagalog is widely spoken and used in important governmental and cultural contexts, making it a suitable choice for a national language.

  Rate this question:

 • 37. 

  Mas mabuting                                          

  • A.

   Gamitin ang Filipino bilang tanging paraan ng pakikipag-usap sa buong bansa

  • B.

   Gamitin ang Filipino o Ingles ayon sa pangangailangan

  • C.

   Gamitin ang Ingles lamang

  • D.

   Huwag gamitin ang Ingles o Filipino

  Correct Answer
  B. Gamitin ang Filipino o Ingles ayon sa pangangailangan
  Explanation
  The correct answer suggests that Filipino or English should be used according to the needs or requirements of the situation. This implies that both languages have their own merits and can be used interchangeably depending on the context. It recognizes the importance of being flexible and adaptable in using the appropriate language for effective communication in different scenarios.

  Rate this question:

 • 38. 

  Sino ang itinuturing na Ama ng Wikang Pambansa?

  • A.

   Francisco Balagtas

  • B.

   Jose Rizal

  • C.

   Manuel L. Quezon

  • D.

   Jose Palma

  Correct Answer
  C. Manuel L. Quezon
  Explanation
  Manuel L. Quezon is considered as the Father of the National Language because he played a significant role in the development and promotion of the Filipino language as the national language of the Philippines. As the President of the Commonwealth of the Philippines, Quezon actively campaigned for the adoption of Filipino as the national language and signed the Executive Order in 1937, which established the Institute of National Language. He believed that a common language would unite the diverse regions of the Philippines and promote national identity and unity.

  Rate this question:

 • 39. 

  Mahalagang magkaroon ng wikang pambansa dahil ito ay

  • A.

   Nagpapaunlad ng pagkatuto sa pamamagitan ng interaksyon ng guro at mag-aaral

  • B.

   Nagbibigay-daan sa epektibong pagpapalitan ng mga kaisipan at impormasyon

  • C.

   Nagbibigay-daan upang magkaroon ng interaksyon ang mga ito

  • D.

   Lahat ng ito

  Correct Answer
  D. Lahat ng ito
  Explanation
  The correct answer is "lahat ng ito" because having a national language is important for several reasons. It helps in the development of learning through interaction between teachers and students. It allows for effective exchange of ideas and information. It also facilitates interaction among individuals. All of these reasons contribute to the significance of having a national language.

  Rate this question:

 • 40. 

  Ang iyong lokal na diyalekto ay ______________________ Ingles  at Filipino.

  • A.

   Di gaanong singhalaga ng

  • B.

   Mas mahalaga kaysa

  • C.

   Singhalaga ng

  • D.

   Dapat mapalitan ng

  Correct Answer
  C. Singhalaga ng
  Explanation
  The correct answer is "singhalaga ng". This is because the phrase "Ang iyong lokal na diyalekto ay" suggests that the missing word should describe the importance or significance of the local dialect. "Singhalaga ng" means "of great importance" in Filipino, which fits the context of the sentence.

  Rate this question:

 • 41. 

  Narinig mo ang isang babaeng humihingi ng saklolo dahil inagaw ang kaniyang bag. Ang bitaw ng kaniyang boses ay maaaring...

  • A.

   Litong-lito o halos histerikal

  • B.

   Masaya at natutuwa

  • C.

   Malungkot at halos maiyak

  • D.

   Nagsasaya

  Correct Answer
  A. Litong-lito o halos histerikal
  Explanation
  The correct answer is "litong-lito o halos histerikal" because the woman's voice is described as asking for help, which suggests she is in a state of distress or panic. The words "litong-lito" and "histerikal" both convey a sense of confusion, fear, and desperation, which aligns with the situation of having her bag stolen.

  Rate this question:

 • 42. 

  Habang kumakain sa isang restoran, natapunan ng weyter ng isang basong tubig ang kaibigan mo. Ang bitaw ng boses ng kaibigan mo ay maaaring...

  • A.

   Kampante at may tiwala

  • B.

   Gulat at galit

  • C.

   Masaya at kuntento

  • D.

   Galit at napahiya

  Correct Answer
  B. Gulat at galit
  Explanation
  The correct answer is "gulat at galit" because the situation described is that the waiter accidentally spilled water on the friend. The friend's reaction of being startled and angry is a natural response to being unexpectedly splashed with water.

  Rate this question:

 • 43. 

  Nahuli ng pulis ang isang mama sa isang lugar na bawal pumarada. Upang makumbinsi ang pulis na di siya binigyan ng tiket ng paglabag, ang bitaw ng boses ng hinuli ay dapat maging...

  • A.

   Ninenerbiyos at nalilito

  • B.

   Mayabang at nanghahamon

  • C.

   Pautos at pasigaw

  • D.

   Magalang at humihingi ng paumanhin

  Correct Answer
  D. Magalang at humihingi ng paumanhin
  Explanation
  The correct answer is "magalang at humihingi ng paumanhin" because the person who was caught parking in a prohibited area should show respect and apologize to the police officer for their violation. Being polite and apologetic is more likely to convince the officer to let them off without a ticket.

  Rate this question:

 • 44. 

  Minamadali ng isang empleyado ang isang mahalagang ulat para sa kaniyang boss. Pero nagluko ang kompyuter at ang puwede lamang na magamit na printer ay yaong sa kaopisina niya na walang minamadaling trabaho. Habang papalapit ang empleyado para makiusap na gumamit ng printer ng kompyuter, ang dapat nangibabaw na boses ay...

  • A.

   Pautos

  • B.

   Mapagkaibigan at kalugod-lugod

  • C.

   Magalang

  • D.

   Malamig sa pakikipag-usap

  Correct Answer
  B. Mapagkaibigan at kalugod-lugod
  Explanation
  The correct answer is "mapagkaibigan at kalugod-lugod". The employee is in a rush to print an important report for their boss, but the computer malfunctions and they can only use the printer in their coworker's office. As the employee approaches to ask to use the printer, it would be best for them to adopt a friendly and pleasant demeanor in order to make a good impression and increase their chances of getting permission to use the printer.

  Rate this question:

 • 45. 

  Nangangahulugan ito ng pagkakaroon ng mabisang tinig.

  • A.

   Mabisang pakikinig

  • B.

   Mabisang pag-iisip

  • C.

   Mabisang komunikasyong pasalita

  • D.

   Mabisang kakakayahang pangmatematika

  Correct Answer
  C. Mabisang komunikasyong pasalita
  Explanation
  This statement means "It signifies effective verbal communication." The phrase "mabisang komunikasyong pasalita" translates to "effective verbal communication" in English. This suggests that the correct answer is mabisang komunikasyong pasalita.

  Rate this question:

 • 46. 

  Nilapitan ng guwardiya ang dalawang nagtatalo sa harap mismo ng kaniyang puwesto. Sinikap ng guwardya na ayusin ang alitan. Ang tono ng boses ng guwardya ay:

  • A.

   Boses ng awtoridad at nagmamando

  • B.

   Diplomatiko at mapagkasundo

  • C.

   Mapagkaibigan at masigla

  • D.

   Ninenerbiyos at nanginginig

  Correct Answer
  B. Diplomatiko at mapagkasundo
  Explanation
  The correct answer is "diplomatiko at mapagkasundo" because the security guard approached the two arguing individuals in order to resolve their conflict. The tone of his voice would likely be diplomatic and conciliatory, as he tries to mediate and find a peaceful resolution between them.

  Rate this question:

 • 47. 

  Katangian ng tinig na magpahiwatig ng damdamin

  • A.

   Pitch

  • B.

   Kalidad

  • C.

   Bilis

  • D.

   Bolyum

  Correct Answer
  A. Pitch
  Explanation
  Pitch refers to the highness or lowness of a sound. In the context of a voice, pitch can indicate different emotions or feelings. A high pitch may convey excitement or happiness, while a low pitch may convey sadness or seriousness. Therefore, pitch can be a characteristic of a voice that indicates or expresses emotions.

  Rate this question:

 • 48. 

  Hindi magandang pakinggan ang tinig ng iyong kaibigan. Kailangan niyang pagandahin ang ________ ng kaniyang tinig

  • A.

   Pitch

  • B.

   Kalidad

  • C.

   Bilis

  • D.

   Bolyum

  Correct Answer
  B. Kalidad
  Explanation
  Ang tamang sagot ay "kalidad" dahil ang kalidad ng tinig ay tumutukoy sa tunog o tunog na nilalabas ng isang tao kapag siya'y nagsasalita. Ang pagpapaganda ng kalidad ng tinig ng kaibigan ay maaaring makatulong sa kanya na maging mas malinaw at mas maganda ang pagbigkas ng mga salita.

  Rate this question:

 • 49. 

  Tumutukoy ito sa lakas o hina ang iyong tinig.

  • A.

   Pitch

  • B.

   Kalidad

  • C.

   Bilis

  • D.

   Bolyum

  Correct Answer
  D. Bolyum
  Explanation
  Ang tamang sagot na "bolyum" ay tumutukoy sa lakas o hina ng iyong tinig. Ang bolyum ay nagpapakita ng dami o lakas ng tunog na lumalabas mula sa isang tao o bagay. Sa konteksto ng tanong, ang bolyum ay ang pinakatugon na salita na naglalarawan ng lakas o hina ng tinig.

  Rate this question:

 • 50. 

  Ito ang katangian ng tinig na tumutukoy sa tulin o bagal ng pagsasalita.

  • A.

   Pitch

  • B.

   Kalidad

  • C.

   Bilis

  • D.

   Bolyum

  Correct Answer
  C. Bilis
  Explanation
  Ang bilis ng pagsasalita ang katangian ng tinig na tinutukoy sa tulin o bilis ng pagsasalita ng isang tao.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Aug 05, 2010
  Quiz Created by
  Davaocityeskwela
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.