แบบทดสอบเรื่องพระราชพงศาวดาร

10 | Total Attempts: 11670

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบเรื่องพระราชพงศาวดาร - Quiz

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเด ยว


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดคือผู้แต่งโคลงภาพพระราชพงศาวดาร
  • A. 

   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ

  • B. 

   พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ

  • C. 

   กวีอื่นๆ อีกหลายท่าน

  • D. 

   Aและ d

 • 2. 
  “บุเรงนองนามราชเจ้า     จอมรา – มัญเฮย”คำว่า “รามัญ” หมายถึงข้อใด
  • A. 

   มอญ

  • B. 

   พม่า

  • C. 

   ทั้งมอญและพม่า

  • D. 

   ชนชาติอื่นๆหลายเผ่า

 • 3. 
  ข้อใดมีคำที่มีความหมายแตกต่างไปจากคำว่า “นครา”
  • A. 

   ธานี

  • B. 

   ภูมี

  • C. 

   บุรี

  • D. 

   พารา

 • 4. 
  “ดำริจักใคร่ยล    แรงศึก”คำประพันธ์บาทนี้หมายถึงผู้ใด
  • A. 

   พระมหาจักรพรรดิ

  • B. 

   พระสุริโยทัย

  • C. 

   พระเจ้าบุเรงนอง

  • D. 

   ข้อ ก และ ข

 • 5. 
  “บังอรอัคเรศผู้         พิสมัย     ท่านนานามพระสุริโยทัย           ออกอ้างทรงเครื่องยุทธพิไชย      เช่นอุปราชแฮเถลิงคชาธารคว้าง           ควบเข้าขบวนไคลฯ โคลงบทนี้มีใจความสรุปได้ตรงกับข้อใด
  • A. 

   พระสุริโยทัยโดยเสด็จพระมหาจักรพรรดิไปรบ

  • B. 

   พระสุริโยทัยทรงเครื่องขับช้างออกรบร่วมกับพระสวามี

  • C. 

   พระสุริโยทัยเป็นพระอุปราชเสด็จออกรบด้วย

  • D. 

   พระสุริโยทัยเกรงว่าพระมหาจักรพรรดิได้รับอันตรายจึงเสด็จไปช่วย

 • 6. 
  ข้อใดมี “เอกโทษ”           
  • A. 

   พลไกรกองน่าเร้า โรมรันกันเฮย

  • B. 

   ยกพยุหแสนยา ยิ่งแกล้ว

  • C. 

   วางค่ายรายรี้พล เพียบหล้า

  • D. 

   ทรงเครื่องยุทธพิไชย เช่นอุปราชแฮ

 • 7. 
  ข้อใดที่แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญ            
  • A. 

   เถลิงคชาธารคว้าง ควบเข้าขบวนไคล

  • B. 

   สารทรงซวดเซผัน หลังแล่นเตลิดแฮ

  • C. 

   เกรงพระราชสามี มลายพระชนม์เฮย

  • D. 

   ขับคเชนทรเข่นค้ำ สะอึกสู้ดัสกร

 • 8. 
  ข้อใดไม่มีคำที่มีความหมายว่า “ช้าง”         
  • A. 

   เตลงขับคชไล่ใกล้ หวิดท้ายคชาธาร

  • B. 

   สารทรงซวดเซผัน หลังแล่น เตลิดแฮ

  • C. 

   วางคายรายรี้พล เพียบหล้า

  • D. 

   ขับคเชนทรเข่นค้ำ สะอึกสู้ดัสกร

 • 9. 
  “สรรเพชญที่แปดเจ้าอยุธยา”  หมายถึงบุคคลในข้อใด            
  • A. 

   สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ

  • B. 

   สมเด็จพระเจ้าเสือ

  • C. 

   สมเด็จพระเจ้าท้ายสระ

  • D. 

   สมเด็จพระเจ้าบรมโกศ

 • 10. 
  พันท้ายตกประหม่าสิ้น     สติคิด โดดจากเรือทูลอุทิศ                   โทษร้อง พันท้ายนรสิงห์ผิด                      บทฆ่า เสียเทอญ หัวกับโขนเรือต้อง                      คู่เส้นทำศาล ข้อใดที่เป็นสาเหตุให้ “พันท้ายตกประหม่าสิ้น                                               
  • A. 

   เสด็จประพาสทรงปลา ปากน้ำ

  • B. 

   ล่องเรือเอกไชยมา ถึงโคก ขามพ่อ

  • C. 

   โขนเรือกับหัวพัน เซ่นที่ ศาลแล

  • D. 

   คลองคดโขนเรือค้ำ ขัดไม้หัก

Back to Top Back to top