แบบทดสอบเรื่องพระราชพงศาวดาร

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Tuch
T
Tuch
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 16,282
: 10 | Attempts: 16,300

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบเรื่องพระราชพงศาวดาร - Quiz

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเด ยว


Questions and Answers
 • 1. 

  ข้อใดคือผู้แต่งโคลงภาพพระราชพงศาวดาร

  • A. 

   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ

  • B. 

   พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ

  • C. 

   กวีอื่นๆ อีกหลายท่าน

  • D. 

   Aและ d

  Correct Answer
  D. Aและ d
  Explanation
  The correct answer is "aและ d" because the question asks for the author of the royal chronicle, and both options "a" and "d" state that there are multiple poets who have written the royal chronicle. Therefore, it can be inferred that both options are correct.

  Rate this question:

 • 2. 

  “บุเรงนองนามราชเจ้า     จอมรา – มัญเฮย”คำว่า “รามัญ” หมายถึงข้อใด

  • A. 

   มอญ

  • B. 

   พม่า

  • C. 

   ทั้งมอญและพม่า

  • D. 

   ชนชาติอื่นๆหลายเผ่า

  Correct Answer
  C. ทั้งมอญและพม่า
  Explanation
  The word "รามัญ" refers to both the Mon and Burmese ethnic groups.

  Rate this question:

 • 3. 

  ข้อใดมีคำที่มีความหมายแตกต่างไปจากคำว่า “นครา”

  • A. 

   ธานี

  • B. 

   ภูมี

  • C. 

   บุรี

  • D. 

   พารา

  Correct Answer
  B. ภูมี
  Explanation
  The word "ภูมี" has a different meaning compared to the word "นครา".

  Rate this question:

 • 4. 

  “ดำริจักใคร่ยล    แรงศึก”คำประพันธ์บาทนี้หมายถึงผู้ใด

  • A. 

   พระมหาจักรพรรดิ

  • B. 

   พระสุริโยทัย

  • C. 

   พระเจ้าบุเรงนอง

  • D. 

   ข้อ ก และ ข

  Correct Answer
  C. พระเจ้าบุเรงนอง
  Explanation
  The correct answer is "พระเจ้าบุเรงนอง". This is because the phrase "ดำริจักใคร่ยล แรงศึก" is a poetic expression that refers to a powerful ruler or king. In this context, "พระเจ้าบุเรงนอง" is the only option that fits this description.

  Rate this question:

 • 5. 

  “บังอรอัคเรศผู้         พิสมัย     ท่านนานามพระสุริโยทัย           ออกอ้างทรงเครื่องยุทธพิไชย      เช่นอุปราชแฮเถลิงคชาธารคว้าง           ควบเข้าขบวนไคลฯ โคลงบทนี้มีใจความสรุปได้ตรงกับข้อใด

  • A. 

   พระสุริโยทัยโดยเสด็จพระมหาจักรพรรดิไปรบ

  • B. 

   พระสุริโยทัยทรงเครื่องขับช้างออกรบร่วมกับพระสวามี

  • C. 

   พระสุริโยทัยเป็นพระอุปราชเสด็จออกรบด้วย

  • D. 

   พระสุริโยทัยเกรงว่าพระมหาจักรพรรดิได้รับอันตรายจึงเสด็จไปช่วย

  Correct Answer
  B. พระสุริโยทัยทรงเครื่องขับช้างออกรบร่วมกับพระสวามี
  Explanation
  The correct answer is "พระสุริโยทัยทรงเครื่องขับช้างออกรบร่วมกับพระสวามี" because the passage mentions that "พระสุริโยทัยโดยเสด็จพระมหาจักรพรรดิไปรบ" which means "Phra Surayothai went to battle with the king." The phrase "เครื่องขับช้างออกรบร่วมกับพระสวามี" translates to "riding on an elephant to go to battle together with the king." Therefore, this option accurately summarizes the given information.

  Rate this question:

 • 6. 

  ข้อใดมี “เอกโทษ”           

  • A. 

   พลไกรกองน่าเร้า โรมรันกันเฮย

  • B. 

   ยกพยุหแสนยา ยิ่งแกล้ว

  • C. 

   วางค่ายรายรี้พล เพียบหล้า

  • D. 

   ทรงเครื่องยุทธพิไชย เช่นอุปราชแฮ

  Correct Answer
  A. พลไกรกองน่าเร้า โรมรันกันเฮย
  Explanation
  The phrase "พลไกรกองน่าเร้า โรมรันกันเฮย" contains the word "เอกโทษ" which means "offense" or "crime" in Thai. This suggests that this phrase is the one that includes the word "เอกโทษ" and therefore is the correct answer.

  Rate this question:

 • 7. 

  ข้อใดที่แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญ            

  • A. 

   เถลิงคชาธารคว้าง ควบเข้าขบวนไคล

  • B. 

   สารทรงซวดเซผัน หลังแล่นเตลิดแฮ

  • C. 

   เกรงพระราชสามี มลายพระชนม์เฮย

  • D. 

   ขับคเชนทรเข่นค้ำ สะอึกสู้ดัสกร

  Correct Answer
  D. ขับคเชนทรเข่นค้ำ สะอึกสู้ดัสกร
  Explanation
  This answer is the correct one because it describes an action of bravery and determination. The phrase "ขับคเชนทรเข่นค้ำ สะอึกสู้ดัสกร" can be translated as "Driving the chariot, bravely fighting against the enemy." This shows that the person is fearlessly facing the enemy and fighting with all their might, demonstrating their bravery.

  Rate this question:

 • 8. 

  ข้อใดไม่มีคำที่มีความหมายว่า “ช้าง”         

  • A. 

   เตลงขับคชไล่ใกล้ หวิดท้ายคชาธาร

  • B. 

   สารทรงซวดเซผัน หลังแล่น เตลิดแฮ

  • C. 

   วางคายรายรี้พล เพียบหล้า

  • D. 

   ขับคเชนทรเข่นค้ำ สะอึกสู้ดัสกร

  Correct Answer
  C. วางคายรายรี้พล เพียบหล้า
  Explanation
  The word "ช้าง" (elephant) does not appear in the phrase "วางคายรายรี้พล เพียบหล้า".

  Rate this question:

 • 9. 

  “สรรเพชญที่แปดเจ้าอยุธยา”  หมายถึงบุคคลในข้อใด            

  • A. 

   สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ

  • B. 

   สมเด็จพระเจ้าเสือ

  • C. 

   สมเด็จพระเจ้าท้ายสระ

  • D. 

   สมเด็จพระเจ้าบรมโกศ

  Correct Answer
  B. สมเด็จพระเจ้าเสือ
  Explanation
  The correct answer is "สมเด็จพระเจ้าเสือ" because it is the only option that matches the given phrase "สรรเพชญที่แปดเจ้าอยุธยา". The other options do not match the phrase and are therefore incorrect.

  Rate this question:

 • 10. 

  พันท้ายตกประหม่าสิ้น     สติคิด โดดจากเรือทูลอุทิศ                   โทษร้อง พันท้ายนรสิงห์ผิด                      บทฆ่า เสียเทอญ หัวกับโขนเรือต้อง                      คู่เส้นทำศาล ข้อใดที่เป็นสาเหตุให้ “พันท้ายตกประหม่าสิ้น                                               

  • A. 

   เสด็จประพาสทรงปลา ปากน้ำ

  • B. 

   ล่องเรือเอกไชยมา ถึงโคก ขามพ่อ

  • C. 

   โขนเรือกับหัวพัน เซ่นที่ ศาลแล

  • D. 

   คลองคดโขนเรือค้ำ ขัดไม้หัก

  Correct Answer
  D. คลองคดโขนเรือค้ำ ขัดไม้หัก
  Explanation
  The correct answer is "คลองคดโขนเรือค้ำ ขัดไม้หัก" because it is the only option that matches the given phrase "พันท้ายตกประหม่าสิ้น" in the question. The phrase "พันท้ายตกประหม่าสิ้น" can be interpreted as the end of something or the conclusion of a situation. In the given context, the phrase "คลองคดโขนเรือค้ำ ขัดไม้หัก" signifies an obstacle or a problem that causes the end or conclusion of the journey or the progress of the boat. Therefore, it is the most suitable option as the cause for the given phrase.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.