แบบทดสอบบทที่3

10 | Attempts: 9805
Share

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบบทที่3 - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  หลักศิลาจารึกหลักที่ 1 สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.
  • A. 

   1825

  • B. 

   1835

  • C. 

   1855

  • D. 

   1845

 • 2. 
  ข้อใดมิใช่ลักษณะอักษรสมัยของพ่อขุนรามคำแหง
  • A. 

   สระอัว ที่ไม่มีตัวสะกดตาม ใช้ วว เช่น ตวว อ่านว่า ตัว

  • B. 

   สระอะ เมื่อมีตัวสะกดให้ใช้พยัญชนะซ้อนกัน เช่น น่งง (นั่ง), ขบบ (ขับ)

  • C. 

   มีการใช้วรรณยุกต์ 4 รูป คือไม้เอก ไม้โท ไม้ตรี ไม้จัตวา

  • D. 

   ตัว ม ที่ใช้เป็นตัวสะกดให้ใช้นฤคหิตแทน เช่น กลํ (กลม)

 • 3. 
  หลักศิลาจารึกที่ ๑ ด้านที่ ๑ กล่าวถึงสิ่งใดเป็นสำคัญ
  • A. 

   การกล่าวสรุปสรรเสริญ และยอพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

  • B. 

   กล่าวถึงการขยายอาณาเขตสมัยพ่อขุนรามคำแหง

  • C. 

   พระราชประวัติของพ่อขุนรามคำแหง

  • D. 

   การพรรณนาถึงเมืองสุโขทัยสมัยพ่อขุนรามคำแหง

 • 4. 
  เมื่ออายุ ๑๙ ปีพ่อขุนรามคำแหงได้ออกรบและต่อสู้กับใคร
  • A. 

   พระเจ้าบุเรงนอง

  • B. 

   พระเจ้าตองอู

  • C. 

   พระเจ้าตะเบ็งชะเวงตี้

  • D. 

   ขุนสามชน

 • 5. 
  ข้อความใดบ่งบอกถึงความกล้าหาญของพ่อขุนรามคำแหงได้เป็นอย่างดี
  • A. 

   กูไปตีหนังวังช้างได้ กูเอามาแก่พ่อกู

  • B. 

   ไพร่ฟ้าหน้าใสพ่อกูหนีญญ่ายพายจแจ้น

  • C. 

   พ่อกูไปรบขุนสามชน หัวซ้ายขุนสามชนขับมา

  • D. 

   กูบ่หนี กูขี่ช้างเบกพล กูขับเข้าก่อนพ่อกู

 • 6. 
  หลักศิลาจารึกที่ 1 เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์พระองค์ใดมากที่สุด
  • A. 

   พระมหาธรรมราชาที่ 1

  • B. 

   พ่อขุนศรีอินทราทิตย์

  • C. 

   พ่อขุนรามคำแหง

  • D. 

   พ่อขุนบานเมือง

 • 7. 
  3หลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมีคุณค่าในด้านใดมากที่สุด
  • A. 

   อักษรศาสตร์และประวัติศาสตร์

  • B. 

   อักษรศาสตร์และรัฐศาสตร์

  • C. 

   สังคมศาสตร์และศึกษาศาสตร์

  • D. 

   รัฐศาสตร์และประวิติศาสตร์

 • 8. 
  ใครเป็นผู้คนพบหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
  • A. 

   รัชกาลที่ 4

  • B. 

   รัชกาลที่ 3

  • C. 

   รัชกาลที่ 2

  • D. 

   รัชกาลที่ 1

 • 9. 
  คำว่า “กูไปตีหนังวังช้างได้” มีความหมายตรงกับข้อใดที่สุด
  • A. 

   ไปคล้องช้าง

  • B. 

   ไปปล้นช้างข้าศึกมาได้

  • C. 

   ไปทำยุทธหัตถี

  • D. 

   ไปชนช้าง

 • 10. 
  ข้อใดเป็นที่มาของพระนามว่าพระรามคำแหง
  • A. 

   กูไปตีหนังวังช้างได้ กูเอามาแก่พ่อกู

  • B. 

   ขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดมาท่เมืองตาก

  • C. 

   ไพร่ฟ้าหน้าใสพ่อกูหนีญญ่ายพายจแจ้น

  • D. 

   ตนกูพุ่งช้างขุนสามชนตัวชื่อมาสเมืองแพ้

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.