แบบทดสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว32101) ม.2 (หน่วยที่5เรื่องความสว่างและการมองเห็น)

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Pleiamsri
P
Pleiamsri
Community Contributor
Quizzes Created: 8 | Total Attempts: 34,019
: 22 | Attempts: 5,779

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
 (32101) .2 (5) - Quiz

ข้อสอบมี 3 ตอนตอนที่ 1 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10  ข้อตอนที่ 2 แบบอัตนัย จำนวน 2 ข้อตอนที่ 3 แบบถูกผิด จำนวน  10 ข้อ


Questions and Answers
 • 1. 

  ตอนที่ 1 ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 1.หลอดไฟฟ้าชนิดใดที่มีอัตราการให้พลังงานแสงมากที่สุด

  • A.

   หลอดไฟฟ้าแบบไส้ขนาด 15 วัตต์

  • B.

   หลอดไฟฟ้าแบบไส้ขนาด 40 วัตต์

  • C.

   หลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 15 วัตต์

  • D.

   หลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 40 วัตต์

  Correct Answer
  D. หลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 40 วัตต์
  Explanation
  หลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 40 วัตต์ เป็นหลอดไฟที่มีอัตราการให้พลังงานแสงมากที่สุด เนื่องจากหลอดฟลูออเรสเซนต์มีประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นแสงสูงกว่าหลอดไฟฟ้าแบบไส้ และใช้พลังงานไฟฟ้าขนาด 40 วัตต์ ซึ่งมากกว่าหลอดไฟฟ้าแบบไส้ขนาด 15 วัตต์ ซึ่งทำให้หลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 40 วัตต์ เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

  Rate this question:

 • 2. 

  2.ความสว่างมีหน่วยเป็นอะไร

  • A.

   ลูเมน

  • B.

   ลักซ์

  • C.

   วัตต์

  • D.

   จูลต่อตารางเมตร

  Correct Answer
  B. ลักซ์
  Explanation
  The question is asking for the unit of brightness. The correct answer is "ลักซ์" which is the unit of luminance or brightness.

  Rate this question:

 • 3. 

  3.สถานที่ใดต้องการความสว่างมากที่สุด

  • A.

   บันไดฉุกเฉิน

  • B.

   ห้องสมุด

  • C.

   ห้องผ่าตัด

  • D.

   ห้องเรียน

  Correct Answer
  C. ห้องผ่าตัด
  Explanation
  The correct answer is "ห้องผ่าตัด" (Operating room). Operating rooms require the highest level of brightness in order for surgeons and medical staff to perform surgeries safely and accurately. The bright lighting helps to enhance visibility and minimize the risk of errors during surgical procedures.

  Rate this question:

 • 4. 

  หลอดไฟของโคมไฟให้อัตราพลังงานแสงเพียง 70% เนื่องจากเสียไปให้กับตัวสะท้อน ถ้าต้องการอ่านหนังสือให้มีความสว่าง 350 ลักซ์ หากหลอดไฟให้อัตราพลังงานแสงออกมา 1000 ลูเมน จะต้องใช้พื้นที่กี่ตารางเมตร

  • A.

   1.5

  • B.

   2.0

  • C.

   2.86

  • D.

   4.08

  Correct Answer
  B. 2.0
  Explanation
  วิธีทำ F = 70% x 1000 = 700 ลูเมน
  E = F
  A
  แทนค่า 350 = 700
  A
  A = 2 ตารางเมตร

  Rate this question:

 • 5. 

  ภาพที่เกิดบนเรตินาของนัยน์ตามีสมบัติอย่างไร                1)  หัวตั้งเหมือนวัตถุ                                         2) หัวกลับกับวัตถุ                3)  ขนาดใหญ่กว่าวัตถุ                                       4)  ขนาดเล็กกว่าวัตถุ

  • A.

   1 และ 3

  • B.

   1 และ 4

  • C.

   2 และ 3

  • D.

   2 และ 4

  Correct Answer
  D. 2 และ 4
  Explanation
  The correct answer is 2 and 4 because the image on the retina appears smaller than the actual object (smaller in size) and the image is inverted (upside down) compared to the object.

  Rate this question:

 • 6. 

  ให้พิจารณาภาพต่อไปนี้  แล้วตอบคำถามข้อ 7 – 10ส่วนของนัยน์ตาหมายเลขใดที่ทำหน้าที่ปรับปริมาณแสงที่ตกบนเรตินา

  • A.

   1

  • B.

   2

  • C.

   3

  • D.

   4

  Correct Answer
  A. 1
  Explanation
  The correct answer is 1 because it is the only part of the iris that is covering the retina. The other parts of the iris are not positioned in a way that would allow them to adjust the amount of light that falls on the retina.

  Rate this question:

 • 7. 

  เซลล์รูปกรวยและเซลล์รูปแท่งจะอยู่ที่บริเวณใดของนัยน์ตา

  • A.

   4

  • B.

   5

  • C.

   6

  • D.

   7

  Correct Answer
  C. 6
  Explanation
  เซลล์รูปกรวยและเซลล์รูปแท่งจะอยู่ที่บริเวณที่ 6 ของนัยน์ตา

  Rate this question:

 • 8. 

  ส่วนต่างๆของนัยน์ตาส่วนใดที่มีความไวต่อแสง

  • A.

   1

  • B.

   2

  • C.

   6

  • D.

   7

  Correct Answer
  C. 6
 • 9. 

  ส่วนใดของนัยน์ตาที่ทำหน้าที่รับความรู้สึกในการมองเห็นไปสู่สมอง

  • A.

   3

  • B.

   4

  • C.

   6

  • D.

   7

  Correct Answer
  D. 7
 • 10. 

  ตอนที่ 2 จงแสดงวิธีคำนวณหาค่าความสว่างบนพื้นที่รับแสง1.  ถ้าหลอดไฟฟ้าแบบมีไส้ขนาด 40 W โดยใช้กับโคมสะท้อนแสง ทำให้พลังงานแสงทั้งหมดตกลงบนโต๊ะหนังสือที่มีพื้นที่ 0.8 m2 ถ้าหลอดไฟฟ้าแบบมีไส้ขนาด 40 W มีอัตราการให้พลังงานแสง 500 ลูเมน จงหาความสว่างบนพื้นโต๊ะนี้

  Correct Answer
  วิธีทำ โคมไฟสะท้อนแสงทั้งหมดให้ตกลงบนพื้นโต๊ะ ดังนั้น : ความสว่างบนพื้นโต๊ะที่รับแสงหาได้จากสูตร E = F A เมื่อ F = 500 lm , A = 0.8 m2 แทนค่า E = 500 0.8 = 625 lux / lxลักซ์ ดังนั้น : ความสว่างบนพื้นโต๊ะเท่ากับ 625 ลักซ์ ตอบ
  Explanation
  The explanation states that the method to calculate the brightness on the table is by using the formula E = F/A, where E is the brightness, F is the luminous energy, and A is the area. Given that F is 500 lm and A is 0.8 m2, substituting the values into the formula gives E = 500/0.8 = 625 lux. Therefore, the brightness on the table is 625 lux.

  Rate this question:

 • 11. 

  ห้องเรียนห้องหนึ่งมีขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 5 เมตร สูง 3 เมตร ถ้าติดหลอดเรืองแสง 40 วัตต์ 12 หลอด (แต่ละหลอดมีอัตราการให้พลังงานแสง 2700 ลูเมน) และมีตัวสะท้อนแสงช่วยทำให้พลังงานแสงทั้งหมดตกลงบนพื้นห้อง จงหาความสว่างบนพื้นห้องนี้ 

  Correct Answer
  วิธีทำ ความสว่างบนพื้นห้อง = อัตราพลังงานแสงที่ตกลงบนพื้นห้อง พื้นที่ของห้อง = 2,700 x 12 4 x 5 = 1,620 ลักซ์ ตอบ
  Explanation
  The question asks for the brightness on the floor of a classroom with dimensions of 4 meters wide, 5 meters long, and 3 meters high. The classroom has 12 light bulbs, each with a power of 40 watts and a luminous efficacy of 2700 lumens. The total luminous energy that falls on the floor is calculated by multiplying the luminous efficacy of each bulb by the number of bulbs and then dividing by the area of the room. The answer is 1,620 lux.

  Rate this question:

 • 12. 

  ตอนที่ 3  จงเขียนเครื่องหมาย / หน้าข้อที่เห็นด้วย  และเครื่องหมาย x หน้าข้อที่ไม่เห็นด้วย    1.  เรตินาของนัย์ตามีเซลล์ 2 ชนิด คือ เซลล์รับภาพและเซลล์รับแสง

  • A.

   ถูก

  • B.

   ผิด

  Correct Answer
  B. ผิด
  Explanation
  The statement is incorrect because the retina consists of several types of cells, including photoreceptor cells (which detect light) and other types of cells such as bipolar cells and ganglion cells (which transmit signals to the brain). Therefore, it is not accurate to say that the retina only contains two types of cells: photoreceptor cells and light-receiving cells.

  Rate this question:

 • 13. 

    2.  เมื่อ Rod Cell ถูกกระตุ้นเร้าด้วยแสงสลัว ทำให้สามารถมองเห็นภาพขาว – ดำ

  • A.

   ถูก

  • B.

   ผิด

  Correct Answer
  A. ถูก
  Explanation
  When the rod cells are stimulated by dim light, it allows us to see black and white images.

  Rate this question:

 • 14. 

    2.  เมื่อ Rod Cell ถูกกระตุ้นเร้าด้วยแสงสลัว ทำให้สามารถมองเห็นภาพขาว – ดำ

  • A.

   ถูก

  • B.

   ผิด

  Correct Answer
  A. ถูก
  Explanation
  When rod cells are stimulated by dim light, it enables us to see black and white images.

  Rate this question:

 • 15. 

  3.  เซลล์รูปแท่งจะไวต่อแสงที่มีความเข้มน้อย ทำให้สามารถจำแนกสีของแสงนั้นๆได้

  • A.

   ถูก

  • B.

   ผิด

  Correct Answer
  B. ผิด
  Explanation
  The given statement is incorrect. Rectangular cells are not more sensitive to low-intensity light. The shape of the cell does not affect its ability to differentiate colors or perceive light. The sensitivity to light is determined by the type of photoreceptor cells present in the retina, namely rods and cones. Cones are responsible for color vision and are more sensitive to bright light, while rods are more sensitive to low-intensity light. The shape of the cells does not play a role in this sensitivity.

  Rate this question:

 • 16. 

  4.  เซลล์รูปกรวยต้องการแสงสว่างมาก ทำหน้าที่บอกความแตกต่างของสีต่างๆได้

  • A.

   ถูก

  • B.

   ผิด

  Correct Answer
  A. ถูก
  Explanation
  The statement is correct because cone cells in the eye are responsible for color vision and they require bright light to function properly. Cone cells are concentrated in the fovea, which is located in the center of the retina and is responsible for detailed vision. When there is ample light, cone cells can detect different wavelengths of light and transmit this information to the brain, allowing us to perceive different colors. Therefore, the statement is correct in stating that cone cells require bright light to differentiate between different colors.

  Rate this question:

 • 17. 

  Cone  Cell มี 3 ชนิด  ชนิดที่หนึ่งไวต่อแสงสีน้ำเงิน  ชนิดที่สองไวต่อแสงสีเขียว และอีกชนิดหนึ่งไวต่อแสงสีแดง

  • A.

   ถูก

  • B.

   ผิด

  Correct Answer
  A. ถูก
  Explanation
  The statement is correct. Cone cells are photoreceptor cells in the retina of the eye that are responsible for color vision. There are three types of cone cells, each sensitive to a different range of wavelengths of light. One type is sensitive to blue light, another to green light, and the third to red light. This allows us to perceive a wide range of colors.

  Rate this question:

 • 18. 

  6.  เมื่ออยู่ในที่มืด เซลล์รูปแท่งจะทำงาน เพื่อทำให้มองเห็นภาพของวัตถุ ส่วนเซลล์รูปกรวยยังไม่สามารถทำงานได้

  • A.

   ถูก

  • B.

   ผิด

  Correct Answer
  A. ถูก
  Explanation
  When in a dark place, rod cells work to enable vision of objects, while cone cells are unable to function.

  Rate this question:

 • 19. 

  7.  การดูแสงไฟสปอร์ตไลท์นานๆ จะเป็นอันตรายต่อเรตินาได้ เพราะเลนส์ตาจะรวมแสงไฟไปตกบนเรตินา ทำให้เรตินาเสียหาย

  • A.

   ถูก

  • B.

   ผิด

  Correct Answer
  A. ถูก
  Explanation
  Looking directly at a spotlight for a long time can be dangerous to the retina because the lens of the eye will focus the light onto the retina, causing damage to the retina.

  Rate this question:

 • 20. 

  8.  การดูสุริยุปราคาด้วยตาเปล่าอาจทำลายเรตินาที่ตาได้ เพราะความสว่างขณะนั้นมากพอที่จะทำอันตรายต่อเรตินา

  • A.

   ถูก

  • B.

   ผิด

  Correct Answer
  A. ถูก
  Explanation
  Viewing a solar eclipse with the naked eye can damage the retina because the brightness during that time is strong enough to be harmful to the retina.

  Rate this question:

 • 21. 

  9. การอ่านหนังสือในบริเวณที่มีแสงสว่างมากๆ จะทำให้กล้ามเนื้อตาต้องทำงานมากกว่าปกติ ทำให้กล้ามเนื้อตาเสื่อมเร็ว

  • A.

   ถูก

  • B.

   ผิด

  Correct Answer
  B. ผิด
  Explanation
  Reading in a very bright area does not cause the eye muscles to work harder than normal. In fact, reading in a well-lit environment is beneficial as it reduces eye strain and fatigue. Therefore, the statement that reading in a bright area causes the eye muscles to deteriorate quickly is incorrect.

  Rate this question:

 • 22. 

  10.  วิธีการถนอมสายตา ได้แก่ การมองวัตถุหรือสิ่งของที่วางอยู่กลางแดดหรือบนหาดทรายขาว เพราะเรตินาจะถูกกระตุ้นมากขึ้น

  • A.

   ถูก

  • B.

   ผิด

  Correct Answer
  B. ผิด
  Explanation
  The given statement suggests that looking at objects or things placed in the sun or on white sand can help preserve eyesight because retinol is stimulated. However, this statement is incorrect. Retinol, which is a form of vitamin A, is important for maintaining good vision. However, looking at objects in the sun or on white sand does not stimulate retinol production. In fact, excessive exposure to sunlight can be harmful to the eyes and may increase the risk of eye damage. Therefore, the correct answer is "ผิด" (incorrect).

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.