แบบทดสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว32101) ม.2 (หน่วยที่5เรื่องความสว่างและการมองเห็น)

22 | Total Attempts: 5088

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
 (32101) .2 (5) - Quiz

ข้อสอบมี 3 ตอนตอนที่ 1 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10  ข้อตอนที่ 2 แบบอัตนัย จำนวน 2 ข้อตอนที่ 3 แบบถูกผิด จำนวน  10 ข้อ


Questions and Answers
 • 1. 
  ตอนที่ 1 ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 1.หลอดไฟฟ้าชนิดใดที่มีอัตราการให้พลังงานแสงมากที่สุด
  • A. 

   หลอดไฟฟ้าแบบไส้ขนาด 15 วัตต์

  • B. 

   หลอดไฟฟ้าแบบไส้ขนาด 40 วัตต์

  • C. 

   หลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 15 วัตต์

  • D. 

   หลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 40 วัตต์

 • 2. 
  2.ความสว่างมีหน่วยเป็นอะไร
  • A. 

   ลูเมน

  • B. 

   ลักซ์

  • C. 

   วัตต์

  • D. 

   จูลต่อตารางเมตร

 • 3. 
  3.สถานที่ใดต้องการความสว่างมากที่สุด
  • A. 

   บันไดฉุกเฉิน

  • B. 

   ห้องสมุด

  • C. 

   ห้องผ่าตัด

  • D. 

   ห้องเรียน

 • 4. 
  หลอดไฟของโคมไฟให้อัตราพลังงานแสงเพียง 70% เนื่องจากเสียไปให้กับตัวสะท้อน ถ้าต้องการอ่านหนังสือให้มีความสว่าง 350 ลักซ์ หากหลอดไฟให้อัตราพลังงานแสงออกมา 1000 ลูเมน จะต้องใช้พื้นที่กี่ตารางเมตร
  • A. 

   1.5

  • B. 

   2.0

  • C. 

   2.86

  • D. 

   4.08

 • 5. 
  ภาพที่เกิดบนเรตินาของนัยน์ตามีสมบัติอย่างไร                1)  หัวตั้งเหมือนวัตถุ                                         2) หัวกลับกับวัตถุ                3)  ขนาดใหญ่กว่าวัตถุ                                       4)  ขนาดเล็กกว่าวัตถุ
  • A. 

   1 และ 3

  • B. 

   1 และ 4

  • C. 

   2 และ 3

  • D. 

   2 และ 4

 • 6. 
  ให้พิจารณาภาพต่อไปนี้  แล้วตอบคำถามข้อ 7 – 10ส่วนของนัยน์ตาหมายเลขใดที่ทำหน้าที่ปรับปริมาณแสงที่ตกบนเรตินา
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 7. 
  เซลล์รูปกรวยและเซลล์รูปแท่งจะอยู่ที่บริเวณใดของนัยน์ตา
  • A. 

   4

  • B. 

   5

  • C. 

   6

  • D. 

   7

 • 8. 
  ส่วนต่างๆของนัยน์ตาส่วนใดที่มีความไวต่อแสง
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   6

  • D. 

   7

 • 9. 
  ส่วนใดของนัยน์ตาที่ทำหน้าที่รับความรู้สึกในการมองเห็นไปสู่สมอง
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   6

  • D. 

   7

 • 10. 
  ตอนที่ 2 จงแสดงวิธีคำนวณหาค่าความสว่างบนพื้นที่รับแสง1.  ถ้าหลอดไฟฟ้าแบบมีไส้ขนาด 40 W โดยใช้กับโคมสะท้อนแสง ทำให้พลังงานแสงทั้งหมดตกลงบนโต๊ะหนังสือที่มีพื้นที่ 0.8 m2 ถ้าหลอดไฟฟ้าแบบมีไส้ขนาด 40 W มีอัตราการให้พลังงานแสง 500 ลูเมน จงหาความสว่างบนพื้นโต๊ะนี้
 • 11. 
  ห้องเรียนห้องหนึ่งมีขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 5 เมตร สูง 3 เมตร ถ้าติดหลอดเรืองแสง 40 วัตต์ 12 หลอด (แต่ละหลอดมีอัตราการให้พลังงานแสง 2700 ลูเมน) และมีตัวสะท้อนแสงช่วยทำให้พลังงานแสงทั้งหมดตกลงบนพื้นห้อง จงหาความสว่างบนพื้นห้องนี้ 
 • 12. 
  ตอนที่ 3  จงเขียนเครื่องหมาย / หน้าข้อที่เห็นด้วย  และเครื่องหมาย x หน้าข้อที่ไม่เห็นด้วย    1.  เรตินาของนัย์ตามีเซลล์ 2 ชนิด คือ เซลล์รับภาพและเซลล์รับแสง
  • A. 

   ถูก

  • B. 

   ผิด

 • 13. 
    2.  เมื่อ Rod Cell ถูกกระตุ้นเร้าด้วยแสงสลัว ทำให้สามารถมองเห็นภาพขาว – ดำ
  • A. 

   ถูก

  • B. 

   ผิด

 • 14. 
    2.  เมื่อ Rod Cell ถูกกระตุ้นเร้าด้วยแสงสลัว ทำให้สามารถมองเห็นภาพขาว – ดำ
  • A. 

   ถูก

  • B. 

   ผิด

 • 15. 
  3.  เซลล์รูปแท่งจะไวต่อแสงที่มีความเข้มน้อย ทำให้สามารถจำแนกสีของแสงนั้นๆได้
  • A. 

   ถูก

  • B. 

   ผิด

 • 16. 
  4.  เซลล์รูปกรวยต้องการแสงสว่างมาก ทำหน้าที่บอกความแตกต่างของสีต่างๆได้
  • A. 

   ถูก

  • B. 

   ผิด

 • 17. 
  Cone  Cell มี 3 ชนิด  ชนิดที่หนึ่งไวต่อแสงสีน้ำเงิน  ชนิดที่สองไวต่อแสงสีเขียว และอีกชนิดหนึ่งไวต่อแสงสีแดง
  • A. 

   ถูก

  • B. 

   ผิด

 • 18. 
  6.  เมื่ออยู่ในที่มืด เซลล์รูปแท่งจะทำงาน เพื่อทำให้มองเห็นภาพของวัตถุ ส่วนเซลล์รูปกรวยยังไม่สามารถทำงานได้
  • A. 

   ถูก

  • B. 

   ผิด

 • 19. 
  7.  การดูแสงไฟสปอร์ตไลท์นานๆ จะเป็นอันตรายต่อเรตินาได้ เพราะเลนส์ตาจะรวมแสงไฟไปตกบนเรตินา ทำให้เรตินาเสียหาย
  • A. 

   ถูก

  • B. 

   ผิด

 • 20. 
  8.  การดูสุริยุปราคาด้วยตาเปล่าอาจทำลายเรตินาที่ตาได้ เพราะความสว่างขณะนั้นมากพอที่จะทำอันตรายต่อเรตินา
  • A. 

   ถูก

  • B. 

   ผิด

 • 21. 
  9. การอ่านหนังสือในบริเวณที่มีแสงสว่างมากๆ จะทำให้กล้ามเนื้อตาต้องทำงานมากกว่าปกติ ทำให้กล้ามเนื้อตาเสื่อมเร็ว
  • A. 

   ถูก

  • B. 

   ผิด

 • 22. 
  10.  วิธีการถนอมสายตา ได้แก่ การมองวัตถุหรือสิ่งของที่วางอยู่กลางแดดหรือบนหาดทรายขาว เพราะเรตินาจะถูกกระตุ้นมากขึ้น
  • A. 

   ถูก

  • B. 

   ผิด

Back to Top Back to top