แบบทดสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว32101) ม.2 (หน่วยที่4เรื่องนำบนผิวโลกและนำใต้ดิน)

10 | Attempts: 5132
Share

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว32101) ม.2 (หน่วยที่4เรื่องนำบนผิวโลกและนำใต้ดิน) - Quiz

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องท ่สุดเพียงคำตอบเดียว


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อความเกี่ยวกับแหล่งน้ำบนพื้นโลกในข้อใดถูก                1)  น้ำบนพื้นโลกมีน้ำเค็มประมาณร้อยละ 97                2)  น้ำจืดบนผิวโลกเรียงลำดับจากปริมาณมากไปหาน้อย คือ น้ำในแม่น้ำลำคลอง น้ำแข็ง น้ำในดิน  น้ำบาดาล                3)  ถ้านำน้ำทะเลมากลั่น 100 กรัม จะได้น้ำจืด 6.5 กรัม                4)  น้ำจืดที่นำมาใช้ประโยชน์มีปริมาณน้อยกว่าส่วนของน้ำจืดที่เป็นน้ำแข็ง
  • A. 

   1 2

  • B. 

   1 4

  • C. 

   1 2 3

  • D. 

   1 3 4

 • 2. 
  กำหนดแผนภาพของแหล่งน้ำธรรมชาติให้ดังนี้  จงพิจารณาว่าข้อใดถูกต้อง
  • A. 

   A คือน้ำผิวดิน

  • B. 

   B คือน้ำบาดาล

  • C. 

   C คือ น้ำในบ่อน้ำ

  • D. 

   D คือน้ำบาดาล

 • 3. 
  สมบัติข้อใดที่แสดงว่าน้ำเป็นตัวทำละลายที่ดี
  • A. 

   เกลือแกงและน้ำตาลละลายในน้ำได้

  • B. 

   น้ำมีจุดหลอมเหลว 0 C และจุดเดือด 100 C

  • C. 

   ขณะที่น้ำมีสถานะเป็นของแข็ง จะมีความหนาแน่นน้อยกว่าของเหลว

  • D. 

   น้ำสามารถปรากฏได้ทั้ง 3 สถานะ

 • 4. 
  ข้อใดคือแสดงคุณภาพของน้ำที่ดี
  • A. 

   มีจุดเดือดเท่ากับ 100 C และจุดหลอมเหลวเท่ากับ 0 C

  • B. 

   ใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส มีpH เท่ากับ 7

  • C. 

   มีความกระด้างน้อย มี pH ประมาณ 6.5 – 8.5 ไม่มีเชื้อโรคและสารพิษ

  • D. 

   มีแร่แคลเซียมและแมกนีเซียมละลายอยู่มาก ใส ไม่มีสี ไม่มีเชื้อโรค มี pH เท่ากับ 7

 • 5. 
  การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในข้อใดที่จะก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำน้อยที่สุด
  • A. 

   เกษตรกรรม

  • B. 

   อุตสาหกรรม

  • C. 

   การคมนาคมขนส่ง

  • D. 

   การประมง

 • 6. 
  น้ำจากบริเวณใดที่ทำให้เกิดการเน่าเสียมากที่สุด
  • A. 

   น้ำทิ้งจากชุมชน

  • B. 

   น้ำจากแหล่งเกษตรกรรม

  • C. 

   น้ำทิ้งจากโรงงานไฟฟ้า

  • D. 

   น้ำที่มีการจราจรทางเรือหนาแน่น

 • 7. 
  น้ำจากแหล่งใดควรมีการปรับอุณหภูมิและมีบ่อบำบัดน้ำเสีย
  • A. 

   น้ำทิ้งจากชุมชน

  • B. 

   น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม

  • C. 

   น้ำทิ้งจากโรงไฟฟ้าปรมาณู

  • D. 

   น้ำจากแหล่งเกษตรกรรม

 • 8. 
  น้ำในข้อใด ถ้าใช้มากแล้วจะมีผลต่อการทรุดตัวหรือยุบตัวของแผ่นดิน
  • A. 

   น้ำในดิน

  • B. 

   น้ำผิวดิน

  • C. 

   น้ำบาดาล

  • D. 

   น้ำในอ่างเก็บน้ำ

 • 9. 
  ข้อใดจัดเป็นผลิตภัณฑ์จากทะเล1.  สาหร่าย                           2.  ปิโตรเลียม                      3.  เกลือแกง                         4.  แร่ธาตุ
  • A. 

   1 2

  • B. 

   1 3

  • C. 

   1 2 3

  • D. 

   1 2 3 4

 • 10. 
  การอนุรักษ์แหล่งน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเน่าเสียในข้อใดมีผลน้อยที่สุด
  • A. 

   ร่วมมือกันไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในแหล่งน้ำ

  • B. 

   เจ้าหน้าที่ของรัฐกำหนดมาตรการไม่ให้โรงงานทิ้งน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำโดยตรง

  • C. 

   การขุดลอกคูคลองทางระบายน้ำ เพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวก

  • D. 

   การรณรงค์ร่วมมือกันปลูกป่าเพิ่มเติมและไม่ตัดไม้ทำลายป่า

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.