แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Kroounthicha
K
Kroounthicha
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 13,938
: 10 | Attempts: 13,943

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Quiz

คำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้องที่สุดเพืยงข้อเด ยว


Questions and Answers
 • 1. 

  1.  ข้อใดเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมด

  • A. 

   เมาส์ , คีย์บอร์ด , ไขควง

  • B. 

   จอภาพ , กระดาษ , ลำโพง

  • C. 

   เครื่องพิมพ์ดีด , คีย์บอร์ด , ลำโพง

  • D. 

   พริ้นเตอร์ , เคส , คีย์บอร์ด

  Correct Answer
  D. พริ้นเตอร์ , เคส , คีย์บอร์ด
  Explanation
  The correct answer includes the devices that are commonly found in a computer setup. A printer, a computer case (also known as a tower or chassis), and a keyboard are all essential components of a computer system.

  Rate this question:

 • 2. 

  2.  ข้อใดเป็นอุปกรณ์สำหรับพิมพ์ตัวอักษร

  • A. 

   เมาส์

  • B. 

   จอภาพ

  • C. 

   คีย์บอร์ด

  • D. 

   เครื่องพิมพ์

  Correct Answer
  C. คีย์บอร์ด
  Explanation
  A keyboard is a device used for typing characters, including letters, numbers, and symbols. It is an input device that allows users to input text and commands into a computer or other electronic device. The other options, such as a mouse, a monitor, and a printer, are not specifically designed for typing characters.

  Rate this question:

 • 3. 

  3. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์สำหรับแสดงผล

  • A. 

   เมาส์

  • B. 

   จอภาพ

  • C. 

   ลำโพง

  • D. 

   เครื่องพิมพ์

  Correct Answer
  A. เมาส์
  Explanation
  The correct answer is "เมาส์" (mouse). A mouse is not a device used for displaying output, but rather for inputting commands or controlling the cursor on a computer screen. The other options, "จอภาพ" (monitor), "ลำโพง" (speaker), and "เครื่องพิมพ์" (printer), are all devices used for displaying or producing output.

  Rate this question:

 • 4. 

  4.  เมื่อนักเรียนพิมพ์ข้อความต่าง ๆ แล้วข้อความจะไปปรากฎที่อุปกรณ์ใด

  • A. 

   เครื่องพิมพ์

  • B. 

   จอภาพ

  • C. 

   คีย์บอร์ด

  • D. 

   ลำโพง

  Correct Answer
  B. จอภาพ
  Explanation
  When students type various messages, the messages will appear on the screen.

  Rate this question:

 • 5. 

  5.  "จอภาพ" เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า

  • A. 

   Mouse

  • B. 

   Spreker

  • C. 

   Monitor

  • D. 

   Keyboard

  Correct Answer
  C. Monitor
  Explanation
  The correct answer is "Monitor" because the question is asking for another term for "จอภาพ" which translates to "monitor" in English. A monitor is a display screen that allows users to view images, videos, and other visual content on a computer or electronic device.

  Rate this question:

 • 6. 

  6.  CPU ย่อมาจากอะไร

  • A. 

   Central Processing Unit

  • B. 

   Cantral Process Unit

  • C. 

   Center Processing Unit

  • D. 

   Central Process Unit

  Correct Answer
  A. Central Processing Unit
  Explanation
  The correct answer is "Central Processing Unit." The CPU is the main component of a computer that performs most of the processing inside the computer. It is responsible for executing instructions, performing calculations, and managing data flow between different parts of the computer.

  Rate this question:

 • 7. 

  7.  อุปกรณ์ใดเปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์

  • A. 

   CPU

  • B. 

   ฮาร์ดดิสก์

  • C. 

   แรม

  • D. 

   Monitor

  Correct Answer
  A. CPU
  Explanation
  The CPU (Central Processing Unit) can be considered as the "brain" of a computer. It is responsible for executing instructions, performing calculations, and managing the flow of data within the computer system. Similar to how the human brain processes information and controls the body, the CPU controls and coordinates the various components of a computer. Therefore, the CPU can be likened to the "brain" of a computer.

  Rate this question:

 • 8. 

  8.  คอมพิวเตอร์จะทำงานได้ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ใด

  • A. 

   เมาส์

  • B. 

   คีย์บอร์ด

  • C. 

   แรม

  • D. 

   ซีพียู

  Correct Answer
  C. แรม
  Explanation
  The speed of a computer's performance depends on the RAM (random access memory) because it determines how quickly the computer can access and process data. The more RAM a computer has, the faster it can perform tasks as it can store and retrieve data quickly. Therefore, the correct answer is "แรม" (RAM).

  Rate this question:

 • 9. 

  9.  ถ้านักเรียนต้องการดูหนัง  ฟังเพลง จะต้องมีอุปกรณ์ใด

  • A. 

   แผ่นซีดี

  • B. 

   ลำโพง

  • C. 

   จอภาพ

  • D. 

   จอโปรเจคเตอร์

  Correct Answer
  B. ลำโพง
  Explanation
  In order to watch a movie or listen to music, having speakers or headphones is necessary to hear the audio. Therefore, the correct answer is "ลำโพง" which translates to "speakers" in English.

  Rate this question:

 • 10. 

  10.  ถ้าไม่มีเมาส์นักเรียนสามารถเลือกคำสั่งในเมนูต่าง ๆ จากอุปกรณ์ใด

  • A. 

   จอภาพ

  • B. 

   ลำโพง

  • C. 

   คีย์บอร์ด

  • D. 

   ซีดีรอม

  Correct Answer
  C. คีย์บอร์ด
  Explanation
  The correct answer is "คีย์บอร์ด" (keyboard) because it is the primary input device that allows students to select commands from various menus on the screen. The monitor (จอภาพ) displays the menus and options, the speakers (ลำโพง) produce audio output, and the CD-ROM (ซีดีรอม) is a storage device that cannot be used to select commands.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.