แบบทดสอบเรื่อง การใช้ Tense

10 | Attempts: 46793
Share

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบเรื่อง การใช้ Tense - Quiz

คำชี้แจง  ลองอ่านโจทย์แล้วคิดหาคำ อบด้วยความรอบคอบนะครับ


Questions and Answers
 • 1. 
      Sumeth always …….. to bed late on Fridays.
  • A. 

   Go

  • B. 

   Went

  • C. 

   Goes

  • D. 

   Going

 • 2. 
  She ………… everyday.  
  • A. 

   Swim

  • B. 

   Swam

  • C. 

   Swims

  • D. 

   Swimming

 • 3. 
   Dan …………. In the school now.  
  • A. 

   Work

  • B. 

   Is working

  • C. 

   Working

  • D. 

   worked

 • 4. 
  Yesterday I ………. to the zoo.     
  • A. 

   go

  • B. 

   Went

  • C. 

   Going

  • D. 

   Am going

 • 5. 
  She ………….. a letter now.  
  • A. 

   write

  • B. 

   Writes

  • C. 

   Is writing

  • D. 

   will write

 • 6. 
      I do not ………. fish.    
  • A. 

   Eat

  • B. 

   Eats

  • C. 

   Eating

  • D. 

   ate

 • 7. 
  Jane doesn’t ……………..coffee.  
  • A. 

   Is drinking

  • B. 

   Drank

  • C. 

   Drink

  • D. 

   Drinks

 • 8. 
  Joe………….English now.     
  • A. 

   Is studying

  • B. 

   Studies

  • C. 

   Studied

  • D. 

   Study

 • 9. 
  Pim usually………..in blue ink.     
  • A. 

   Writes

  • B. 

   Is writing

  • C. 

   Wrote

  • D. 

   Writed

 • 10. 
  Tota likes to………….noodles.   
  • A. 

   Ate

  • B. 

   Is eating

  • C. 

   Eat

  • D. 

   Eats

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.