آزمون آنلاین فارسی 3- درس سیزدهم - خوان هشتم 

10 | Total Attempts: 4291

SettingsSettingsSettings
Please wait...
  3-  -

گروه زبان وادبیات استان آذربایجان شرقی

طراح : مینا صحاف امین


Questions and Answers
 • 1. 
  با توجه به بیت داده شده پاسخ دهید: « بعد چندی که گشودش چشم / رخش خود را دید/ بس که خونش رفته بود از تن.»  « ش» در گشودش ، « مضاف الیه » کدام واژه است؟
  • A. 

   تن

  • B. 

   رخش

  • C. 

   چشم 

  • D. 

   خود

 • 2. 
  معنی دقیق مصراع دوم شعر زیر در کدام گزینه آمده است ؟ ((این عیار مهر و کین مرد و نامرد است / بی عیار و شعر محض و خوب و خالی نیست))
  • A. 

   این شعر خالص و ناب و بدون رقیب ، شعر به ظاهر زیبا و جذاب خالی از اشکال نیست

  • B. 

   این شعر ، شعر بدون سنجش و هدف و تنها یک قصه ی زیبا و جذاب و اما خالی از مفهوم نیست.

  • C. 

   این شعر باارزش توأم باهدفی معین و تنها یک شعر مناسب و ارزنده و دارای مفهوم ظاهری نیست.

  • D. 

   این شعر ، شعر بدون مقصود و ارزیابی شده و تنها یک داستان زیبای ظاهری و خالی از ارزش ها نیست

 • 3. 
  همه ی گزینه ها معنی واژه ی (( سورت )) اند ، مگر گزینه ی ..............
  • A. 

   تندی

  • B. 

   زرنگی

  • C. 

   شدت اثر

  • D. 

   تیزی

 • 4. 
  در کدام گزینه یکی از ارکان (( تشبیه )) محذوف است ؟
  • A. 

   او نگاهش مثل خنجر بود.

  • B. 

   چاه چونان ژرفی و پهناش ، بی شرمیش ناباور

  • C. 

   قهوه خانه گرم و روشن بود ، همچون شرم

  • D. 

   گرچه بیرون تیره بود و سرد ، همچون ترس

 • 5. 
  در کدام گزینه آرایه ی حس آمیزی به کار رفته است
  • A. 

   خواب در چشم ترم می شکند

  • B. 

   مرد نقال ، آن صدایش گرم ، نایش گرم

  • C. 

   با صدایی مرتعش ، لحنی رجز مانند

  • D. 

   مرد نقال ، از صدایش ضجه می بارید

 • 6. 
  املای صحیح کلمه ها به معانی «ترسناک-تکیه گاه-شیون -تندی»در کدام گزینه آمده است ؟
  • A. 

   هول- عماد- ظجه - صورت

  • B. 

   حول - عماد- زجه - صورت

  • C. 

   هول - عماد - ضجه - سورت 

  • D. 

   حول - عماد - ضجه - صورت

 • 7. 
  کتاب « در حیاط کوچک پاییز در زندان » اثر کیست ؟
  • A. 

   سلمان هراتی

  • B. 

   مهدی اخوان ثالث

  • C. 

   محمد رضا شفیعی کدکنی

  • D. 

   ابولقاسم لاهوتی

 • 8. 
  کدام گزینه در باره « تا » در مصرع داده شده صحیح است؟ « رخش آن طاق عزیز ، آن تای بی همتا » 
  • A. 

   حرف ربط 

  • B. 

   حرف اضافه 

  • C. 

   اسم به معنی همدم

  • D. 

   ممیز

 • 9. 
  نقش دستوری «خاموش » در عبارت داده شده چیست ؟ « صحنه میدانک خود را / تند و گاه آرام می پیمود / همگنان خاموش» 
  • A. 

   قید

  • B. 

   صفت همگنان

  • C. 

   مسند

  • D. 

   مضاف الیه

 • 10. 
  در دو مصراع  «گر چه بيرون تيره بود و سرد، هم چون ترس    قهوه خانه گرم و روشن بود، هم چون شرم»  شاعر بين دو کلمه ي «بيرون» و «قهوه خانه»  چه رابطه اي برقرار کرده است؟
  • A. 

   تشابه

  • B. 

   تضمن

  • C. 

   تناسب

  • D. 

   تضاد

Back to Top Back to top