T3g4 Filipino Q Reviewer

25 Questions | Total Attempts: 718

SettingsSettingsSettings
T3g4 Filipino Q Reviewer - Quiz

Pandiwa, bahagi ng liham


Questions and Answers
 • 1. 
  Dito nakasaad ang nilalaman o mensahe ng liham.
  • A. 

   Pamuhatan

  • B. 

   Katawan ng liham

  • C. 

   Lagda

  • D. 

   Bating pangwakas

 • 2. 
  Isinasaad nito ang relasyon ng taong sumulat sa sinulatan gayundin ang panghuling pagbati ng sumulat ng liham.
  • A. 

   Bating pangwakas

  • B. 

   Katawan ng liham

  • C. 

   Pamuhatan

  • D. 

   Bating panimula

 • 3. 
  Ito ang bahaging nagsasaad ng pangalan ng sinusulatan.
  • A. 

   Lagda

  • B. 

   Bating panimula

  • C. 

   Bating pangwakas

  • D. 

   Katawan ng liham

 • 4. 
  Ang bahaging nagsasaad ng lugar na pinagmulan ng liham at petsa kung kailan ito isinulat.
  • A. 

   Bating pangwakas

  • B. 

   Lagda

  • C. 

   Bating panimula

  • D. 

   Pamuhatan

 • 5. 
  Ang magsasaad ng pangalan at lagda ng sumulat ng liham.
  • A. 

   Bating panimula

  • B. 

   Lagda

  • C. 

   Katawan ng liham

  • D. 

   Pamuhatan

 • 6. 
  _____ kami ng chess mamayang hapon.
  • A. 

   Naglaro

  • B. 

   Naglalaro

  • C. 

   Maglalaro

 • 7. 
  Ako ay aalis papuntang Manila bukas.
  • A. 

   Naganap o perpektibo

  • B. 

   Magaganap o kontemplatibo

  • C. 

   Nagaganap o imperpektibo

 • 8. 
  Uminom siya ng gamot kagabi.
  • A. 

   Naganap o perpektibo

  • B. 

   Magaganap o kontemplatibo

  • C. 

   Nagaganap o imperpektibo

 • 9. 
  Nagpipiknik ang magkakaibigan ngayon.
  • A. 

   Naganap o perpektibo

  • B. 

   Magaganap o kontemplatibo

  • C. 

   Nagaganap o imperpektibo

 • 10. 
  Alin ang pandiwa sa pangungusap na ito? Masayang sumalubong si Nina sa kanyang kapatid.
  • A. 

   Masaya

  • B. 

   Sumalubong

 • 11. 
  Ang pandiwa ay nagsasaad ng kilos o galaw sa isang pangyayari.
  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

 • 12. 
  Ang aspekto ng pandiwang pangkasalukuyan ay  nagsasaad ito ng galaw na natapos na.
  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

 • 13. 
  Ang aspekto ng pandiwang panghinaharap ay nagsasaad ito ng kilos o gawaing isasagawa o magaganap pa lamang.
  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

 • 14. 
  Ang aspektong pandiwang pagnagdaan ay nagsasaad ito ng kilos o gawaing naganap na.
  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

 • 15. 
  _____ kami ng isda sa ilog bukas.
  • A. 

   Nanghuli

  • B. 

   Manghuhuli

  • C. 

   Nanghuhuli

 • 16. 
  Lagyan ng tsek ang mga sangkap ng liham na paanyaya
  • A. 

   Tema ng okasyon

  • B. 

   Asin

  • C. 

   Saan gagawin ang okasyon

  • D. 

   Oras ng okasyon

  • E. 

   Tubig

 • 17. 
  Ito ay liham na humihingi ng kapatawaran.
  • A. 

   Liham ng paanyaya

  • B. 

   Liham ng paumanhin

  • C. 

   Liham ng pasasalamat

 • 18. 
  Ito ay liham na nagsasaad ng pakikidalamhati o pakikiisa sa kalungkutang naramdaman ng sinusulatan.
  • A. 

   Liham ng pakikiramay

  • B. 

   Liham ng paanyaya

  • C. 

   Liham ng pasasalamat

 • 19. 
  Anong uri ng liham pangkaibigan ang nasa larawan?
  • A. 

   Liham ng paanyaya

  • B. 

   Liham ng pakikiramay

  • C. 

   Liham ng pangungumusta

 • 20. 
  Alin sa mga sumusunod ang aspektong kontemplatibo ng salitang "ligo"
  • A. 

   Naligo

  • B. 

   Naliligo

  • C. 

   Maliligo

 • 21. 
  Alin sa mga sumusunod ang aspektong pangnagdaan ng salitang "talon"?
  • A. 

   Tumalon

  • B. 

   Tatalon

  • C. 

   Tumatalon

 • 22. 
  Tukuyin ang aspekto ng salitang may salungguhit.  Tahimik na nagbabasa ang mga mag-aaral?
  • A. 

   Perpektibo

  • B. 

   Imperpektibo

  • C. 

   Kontemplatibo

 • 23. 
  Tukuyin ang aspekto ng salitang may salungguhit.  Maami kaming lumang gamit na ibebenta sa garage sale.
  • A. 

   Perpektibo

  • B. 

   Imperpektibo

  • C. 

   Kontemplatibo

 • 24. 
  Umiiyak ang bata dahil _____ siya.
  • A. 

   Nadapa

  • B. 

   Nadadapa

  • C. 

   Madadapa

 • 25. 
  Kanina ko pa hinahanap ang susi ko.  _____ mo ba?
  • A. 

   Nakita

  • B. 

   Nakikita

  • C. 

   Makikita

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.