แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

5
แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

อ่านคำชี้แจงแบบทดสอบมี 4 ตัวเลือก ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้อง ี่สุดเพียงข้อเดียว ข้อไหนถูกให้กากบาทลงในก ะดาษคำตอบ

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  1. A :Good  morning, How  are you?    B :..........................
  • A. 

   Nice to meet you.

  • B. 

   Fine, thank you.

  • C. 

   And you?

  • D. 

   A lot.

 • 2. 
  2. Tom : Hello,Tim. How do you do?    Tim  : Hi,Tom. .........................
  • A. 

   All right

  • B. 

   You too.

  • C. 

   How are you?

  • D. 

   How do you do?

 • 3. 
  3. T: How tall are you ?    S:...............................
  • A. 

   102 baht.

  • B. 

   Thank you

  • C. 

   152 cms.

  • D. 

   60 kilograms

 • 4. 
  4. A:Hi, My name is Tom. What's your name?          B: I'm Ken.Nice to meet you.    A:...........................
  • A. 

   Nice to meet you.

  • B. 

   I'm o.k.

  • C. 

   You too

  • D. 

   Many thank

 • 5. 
  5. Jone:Sorry, Can you tell me the way to the postoffice?    Tam: ........................................
  • A. 

   I will go to the bank.

  • B. 

   Go ahead and turn right you can see.

  • C. 

   See you later.

  • D. 

   All right.