แบบทดสอบสังคมศึกษา

5
แบบทดสอบสังคมศึกษา

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
 • ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตย ในสมัยของกษัตริย์พระองค์ใด
 • A. 

  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 • B. 

  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 • C. 

  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

 • D. 

  พระบาทสมเด็จพระอานันทมหิดล

 • 2. 
 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   อำนาจอธิปไตยเป็นของรัฐสภา

  • B. 

   ประเทศไทยจะแบ่งแยกมิได้

  • C. 

   ประเทศไทยมีการปกครองแบบประชาธิปไตย

  • D. 

   พระมหากษัตริย์ไทยทรงใช้อำนาจอธิปไตยของปวงชนผ่านทาง รัฐสภา รัฐมนตรี และศาล

 • 3. 
 • “ แนนเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง วันนี้แนนลาหยุดเพราะต้องไปทำบัตรประชาชน” อยากทราบว่าแนนมีอายุเท่าใด
  • A. 

   13 ปีบริบูรณ์

  • B. 

   15 ปีบริบูรณ์

  • C. 

   18 ปีบริบูรณ์

  • D. 

   20 ปีบริบูรณ์

 • 4. 
 • วิธีการใดที่เป็นที่มาของฝ่ายบริหาร
  • A. 

   การแบ่งแยกหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ

  • B. 

   การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม

  • C. 

   การป้องกันและการปราบปรามการทุจริต

  • D. 

   การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐของนักการเมือง

 • 5. 
 • หน้าที่ที่สำคัญที่สุดของประชาชนคือข้อใด 
 • Back to top