நீதிமொழிகள்

35 Questions | Total Attempts: 2481

SettingsSettingsSettings
Please wait...

பரிசுத்த வேத வினா போட்டி. தாவீதின் குமாரனும் இஸ்ரவேலின் ராஜாவுமாகிய சாலொமோனின் நீதிமொழிகள் (The proverbs of Solomon the son of David, king of Israel)   Sharon Rose Ministries, Let's be prepared Erode, Tamilnadu, India www.sharonrose.in www.sharonrose.org.in


Related Topics
Questions and Answers
 • 1. 
  கர்த்தர் ஞானத்தைத் தருகிறார்; அவர் வாயினின்று ____________ வரும். (நீதிமொழிகள் 2:6)
  • A. 

   அறிவும் புத்தியும்

  • B. 

   ஞானமும் அறிவும்

 • 2. 
  அவர் நீதிமான்களுக்கென்று மெய்ஞ்ஞானத்தை வைத்துவைத்திருக்கிறார்; உத்தமமாய் நடக்கிறவர்களுக்கு அவர் ________(நீதிமொழிகள் 2:7)  
  • A. 

   கேடகமாயிருக்கிறார்

  • B. 

   அரணாயிருக்கிறார்

 • 3. 
  உன் ________ சாயாமல், உன் முழு இருதயத்தோடும் கர்த்தரில் நம்பிக்கையாயிருந்து, உன் வழிகளிலெல்லாம் அவரை நினைத்துக்கொள்; அப்பொழுது அவர் உன் பாதைகளைச் செவ்வைப்படுத்துவார். (நீதிமொழிகள் 3:5-6)
  • A. 

   சுயபுத்தியின்மேல்

  • B. 

   நினைவின்மேல்

  • C. 

   சுயவழியில்

 • 4. 
  உன் பொருளாலும், உன் எல்லா விளைவின் _________ கர்த்தரைக் கனம்பண்ணு. (நீதிமொழிகள் 3:9)
  • A. 

   ஆசிர்வாதத்தாலும்

  • B. 

   முதற்பலனாலும்

  • C. 

   கனிகளாலும்

  • D. 

   நன்மையினாலும்

 • 5. 
  என் மகனே, நீ கர்த்தருடைய _________ அற்பமாக எண்ணாதே, அவர் கடிந்துகொள்ளும்போது சோர்ந்துபோகாதே. தகப்பன் தான் நேசிக்கிற புத்திரனைச் சிட்சிக்கிறதுபோல, கர்த்தரும் எவனிடத்தில் அன்புகூருகிறாரோ அவனைச் சிட்சிக்கிறார். (நீதிமொழிகள் 3:11-12)
  • A. 

   கடிந்துகொள்ளுதலை

  • B. 

   ஆலோசனையை

  • C. 

   சிட்சையை

 • 6. 
  ஞானத்தைக் கண்டடைகிற மனுஷனும், ___________ சம்பாதிக்கிற மனுஷனும் பாக்கியவான்கள். (நீதிமொழிகள் 3:13)
  • A. 

   அறிவைச்

  • B. 

   புத்தியைச்

  • C. 

   ஐசுவரியத்தை

 • 7. 
  கர்த்தர் உன் ___________, உன் கால் சிக்கிக்கொள்ளாதபடி காப்பார். (நீதிமொழிகள் 3:26)  
  • A. 

   துணையாயிருந்து

  • B. 

   வெளிச்சமாயிருந்து

  • C. 

   நம்பிக்கையாயிருந்து

 • 8. 
  ________செய்யும்படி உனக்குத் திராணியிருக்கும்போது, அதைச் செய்யத்தக்கவர்களுக்குச் செய்யாமல் இராதே. (நீதிமொழிகள் 3:27)
  • A. 

   நன்மை

  • B. 

   உதவி

  • C. 

   சகாயஞ்

 • 9. 
  இகழ்வோரை அவர் இகழுகிறார்; தாழ்மையுள்ளவர்களுக்கோ ________(நீதிமொழிகள் 3:34)    
  • A. 

   தயை செய்கிறார்

  • B. 

   கிருபையளிக்கிறார்

  • C. 

   இரக்கஞ் செய்கிறார்

 • 10. 
  துன்மார்க்கருடைய பாதையில் பிரவேசியாதே; __________ வழியில் நடவாதே. (நீதிமொழிகள் 4:14)      
  • A. 

   தீயோருடைய

  • B. 

   பொல்லாதவர்களுடைய

  • C. 

   மூடனுடைய

 • 11. 
  ________ பாதை நடுப்பகல்வரைக்கும் அதிகமதிகமாய்ப் பிரகாசிக்கிற சூரியப்பிரகாசம்போலிருக்கும். (நீதிமொழிகள் 4:18)
  • A. 

   செம்மையானவர்களின்

  • B. 

   நீதிமான்களுடைய

  • C. 

   பரிசுத்தவான்களின்

 • 12. 
  எல்லாக் காவலோடும் உன் இருதயத்தைக் காத்துக்கொள், அதினிடத்தினின்று ________ புறப்படும். (நீதிமொழிகள் 4:23)        
  • A. 

   நல்ஆலோசனை

  • B. 

   ஜீவன்

  • C. 

   ஜீவஊற்று

 • 13. 
  வாயின் _________ உன்னை விட்டகற்றி, உதடுகளின் மாறுபாட்டை உனக்குத் தூரப்படுத்து. (நீதிமொழிகள் 4:24)   
  • A. 

   தாறுமாறுகளை

  • B. 

   கடுஞ்சொல்லை

 • 14. 
  நீ உன் வாய்மொழிகளால் _____________, உன் வாயின் வார்த்தைகளால் பிடிபட்டாய். (நீதிமொழிகள் 6:2)
  • A. 

   அழிந்தாய்

  • B. 

   சிக்குண்டாய்

 • 15. 
  சோம்பேறியே, நீ _______போய், அதின் வழிகளைப் பார்த்து, ஞானத்தைக் கற்றுக்கொள். (நீதிமொழிகள் 6:6)
  • A. 

   முயலிடத்தில்

  • B. 

   எறும்பினிடத்தில்

  • C. 

   கழுகினிடத்தில்

 • 16. 
  கட்டளையே விளக்கு, ________ வெளிச்சம், போதகசிட்சையே ஜீவவழி. (நீதிமொழிகள் 6:23)          
  • A. 

   வேதமே

  • B. 

   கற்பனையே

  • C. 

   ஜீவவார்த்தையே

 • 17. 
  ________ வெறுப்பதே கர்த்தருக்குப் பயப்படும் பயம்; பெருமையையும், அகந்தையையும், தீய வழியையும், புரட்டுவாயையும் நான் வெறுக்கிறேன். (நீதிமொழிகள் 8:13)   
  • A. 

   துன்மார்கனை

  • B. 

   தீமையை

  • C. 

   அகந்தையை

 • 18. 
  என்னைச் சிநேகிக்கிறவர்களை நான் சிநேகிக்கிறேன்; ________ என்னைத் தேடுகிறவர்கள் என்னைக் கண்டடைவார்கள். (நீதிமொழிகள் 8:17)
  • A. 

   அந்திசந்தி மத்தியான வேளையில்

  • B. 

   அனுதினமும்

  • C. 

   அதிகாலையில்

 • 19. 
  கர்த்தருக்குப் பயப்படுதலே __________ ஆரம்பம்; பரிசுத்தரின் அறிவே அறிவு. (நீதிமொழிகள் 9:10)
  • A. 

   கிருபையின்

  • B. 

   ஞானத்தின்

  • C. 

   ஆசிர்வாதத்தின்

 • 20. 
  _________உன் நாட்கள் பெருகும்; உன் ஆயுசின் வருஷங்கள் விருத்தியாகும். (நீதிமொழிகள் 9:11)         
  • A. 

   என் இரக்கங்களால்

  • B. 

   என்னாலே

  • C. 

   கிருபையினால்

 • 21. 
  சோம்பற்கையால் வேலைசெய்கிறவன் ________; சுறுசுறுப்புள்ளவன் கையோ செல்வத்தை உண்டாக்கும். (நீதிமொழிகள் 10:4)        
  • A. 

   மூடன்

  • B. 

   சோம்பேறி

  • C. 

   ஏழையாவான்

 • 22. 
  கோடைகாலத்தில் சேர்க்கிறவன் _______ மகன்; அறுப்புக்காலத்தில் தூங்குகிறவனோ இலச்சையை உண்டாக்குகிற மகன். (நீதிமொழிகள் 10:5)         
  • A. 

   ஞானமுள்ள

  • B. 

   நல்ல

  • C. 

   புத்தியுள்ள

 • 23. 
  நீதிமானுடைய சிரசின்மேல் _________ தங்கும்; கொடுமையோ துன்மார்க்கனுடைய வாயை அடைக்கும். (நீதிமொழிகள் 10:6)   
  • A. 

   ஆசீர்வாதங்கள்

  • B. 

   தேவதயவு

  • C. 

   ஜீவகிரீடம்

 • 24. 
  ___________ நடக்கிறவன் பத்திரமாய் நடக்கிறான்; கோணலான வழிகளில் நடக்கிறவனோ கண்டுபிடிக்கப்படுவான். (நீதிமொழிகள் 10:9)        
  • A. 

   செம்மையான வழியில்

  • B. 

   உத்தமமாய்

  • C. 

   வெளிச்சத்தில்

 • 25. 
  பகை விரோதங்களை எழுப்பும்; ________ சகல பாவங்களையும் மூடும். (நீதிமொழிகள் 10:12)
  • A. 

   இரக்கமோ

  • B. 

   அன்போ

  • C. 

   கிருபையோ

 • 26. 
  __________ காத்துக்கொள்ளுகிறவன் ஜீவவழியில் இருக்கிறான்; கண்டனையை வெறுக்கிறவனோ மோசம்போகிறான். (நீதிமொழிகள் 10:17)       
  • A. 

   புத்திமதிகளைக்

  • B. 

   இருதயத்தை

  • C. 

   சிந்தையை

 • 27. 
  சொற்களின் மிகுதியில் _____________ தன் உதடுகளை அடக்குகிறவனோ புத்திமான். (நீதிமொழிகள் 10:19)
  • A. 

   தீங்கு உண்டு

  • B. 

   நன்மையில்லை

  • C. 

   பாவமில்லாமற்போகாது

 • 28. 
  கர்த்தரின் ________ ஐசுவரியத்தைத் தரும்; அதனோடே அவர் வேதனையைக் கூட்டார். (நீதிமொழிகள் 10:22)
  • A. 

   ஆசீர்வாதமே

  • B. 

   மகிமையே

  • C. 

   வழியே

 • 29. 
  துன்மார்க்கன் பயப்படும் காரியம் அவனுக்கு வந்து நேரிடும்; நீதிமான் _______ காரியம் அவனுக்குக் கொடுக்கப்படும். (நீதிமொழிகள் 10:24)      
  • A. 

   விரும்புகிற

  • B. 

   வேண்டுகிற

  • C. 

   விண்ணப்பிக்கும்

 • 30. 
  கர்த்தருக்குப் பயப்படுதல் ஆயுசுநாட்களைப் __________; துன்மார்க்கருடைய வருஷங்களோ குறுகிப்போம். (நீதிமொழிகள் 10:27) 
  • A. 

   பெருகப்பண்ணும்

  • B. 

   ஆசிர்வதிக்கும்

  • C. 

   இன்பமாக்கும்

 • 31. 
  கர்த்தரின் வழி உத்தமர்களுக்கு _________, அக்கிரமக்காரருக்கோ கலக்கம். (நீதிமொழிகள் 10:29)    
  • A. 

   கோட்டை

  • B. 

   கேடகம்

  • C. 

   அரண்

 • 32. 
  கள்ளத்தராசு கர்த்தருக்கு __________; சுமுத்திரையான நிறைகல்லோ அவருக்குப் பிரியம். (நீதிமொழிகள் 11:1)
  • A. 

   அருவருப்பானது

  • B. 

   விரோதமானது

  • C. 

   ஆகாதது

 • 33. 
  கோபாக்கினைநாளில் ஐசுவரியம் உதவாது; __________ மரணத்துக்குத் தப்புவிக்கும். (நீதிமொழிகள் 11:4)
  • A. 

   நித்திய ஜீவனோ

  • B. 

   நீதியோ

  • C. 

   சத்தியமோ

 • 34. 
  அந்நியனுக்காகப் பிணைப்படுகிறவன் வெகு பாடுபடுவான்; பிணைப்படுவதை வெறுப்பவன் ____________ (நீதிமொழிகள் 11:15)  
  • A. 

   சுகமாயிருப்பான்

  • B. 

   அமைதலாயிருப்பான்

  • C. 

   அமரிக்கையாயிருப்பான்

  • D. 

   சமாதானமாயிருப்பான்

 • 35. 
  கர்த்தருக்குப் பயப்படுதலே ________ ஆரம்பம்; மூடர் ஞானத்தையும் போதகத்தையும் அசட்டைபண்ணுகிறார்கள். (நீதிமொழிகள் 1:7)
  • A. 

   ஆசீர்வாதத்தின்

  • B. 

   ஞானத்தின்

  • C. 

   கிருபையின்