நீதிமொழிகள்

By Emmanuel JeevaKumar
Emmanuel JeevaKumar, Evangelist
Emmanuel JeevaKumar, an Evangelist from Tamil Nadu, South India, dedicated to spreading faith and compassion. Committed to serving the community and fostering spiritual growth.
Quizzes Created: 6 | Total Attempts: 75,004
, Evangelist
Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
Questions: 53 | Attempts: 14,421

SettingsSettingsSettings
 - Quiz

பரிசுத்த வேத வினா போட்டி. தாவீதின் குமாரனும் இஸ்ரவேலின் ராஜாவுமாகிய சாலொமோனின் நீதிமொழிகள் (The proverbs of Solomon the son of David, king of Israel)   Sharon Rose Ministries, Let's be prepared Erode, Tamilnadu, India www.sharonrose.in www.sharonrose.org.in


Questions and Answers
 • 1. 

  கர்த்தருக்குப் பயப்படுதலே ________ ஆரம்பம்; மூடர் ஞானத்தையும் போதகத்தையும் அசட்டைபண்ணுகிறார்கள். (நீதிமொழிகள் 1:7)

  • A.

   ஆசீர்வாதத்தின்

  • B.

   ஞானத்தின்

  • C.

   கிருபையின்

  Correct Answer
  B. ஞானத்தின்
  Explanation
  ஞானத்தின் (of wisdom) is the correct answer because the sentence structure suggests that the subject (கர்த்தர்) is doing the action (பயப்படுதல்) and the object (ஆரம்பம்) is receiving the action. The phrase "மூடர் ஞானத்தையும் போதகத்தையும் அசட்டைபண்ணுகிறார்கள்" further supports this explanation by stating that the foolish people reject wisdom and instruction. Therefore, the correct answer is ஞானத்தின் (of wisdom).

  Rate this question:

 • 2. 

  கர்த்தர் ஞானத்தைத் தருகிறார்; அவர் வாயினின்று ____________ வரும். (நீதிமொழிகள் 2:6)

  • A.

   அறிவும் புத்தியும்

  • B.

   ஞானமும் அறிவும்

  Correct Answer
  A. அறிவும் புத்தியும்
  Explanation
  The verse from the book of Proverbs states that God gives knowledge and wisdom. The phrase "அறிவும் புத்தியும்" translates to "knowledge and understanding" in English. Therefore, the correct answer "அறிவும் புத்தியும்" aligns with the concept of God granting knowledge and wisdom.

  Rate this question:

 • 3. 

  அவர் நீதிமான்களுக்கென்று மெய்ஞ்ஞானத்தை வைத்துவைத்திருக்கிறார்; உத்தமமாய் நடக்கிறவர்களுக்கு அவர் ________(நீதிமொழிகள் 2:7)  

  • A.

   கேடகமாயிருக்கிறார்

  • B.

   அரணாயிருக்கிறார்

  Correct Answer
  A. கேடகமாயிருக்கிறார்
  Explanation
  The correct answer is "கேடகமாயிருக்கிறார்". This is because the passage states that the person is "நீதிமான்களுக்கென்று மெய்ஞ்ஞானத்தை வைத்துவைத்திருக்கிறார்" which means that he is imparting true knowledge to the righteous. Therefore, the word "கேடகமாயிருக்கிறார்" meaning "he is imparting knowledge" is the most fitting answer.

  Rate this question:

 • 4. 

  உன் ________ சாயாமல், உன் முழு இருதயத்தோடும் கர்த்தரில் நம்பிக்கையாயிருந்து, உன் வழிகளிலெல்லாம் அவரை நினைத்துக்கொள்; அப்பொழுது அவர் உன் பாதைகளைச் செவ்வைப்படுத்துவார். (நீதிமொழிகள் 3:5-6)

  • A.

   சுயபுத்தியின்மேல்

  • B.

   நினைவின்மேல்

  • C.

   சுயவழியில்

  Correct Answer
  A. சுயபுத்தியின்மேல்
 • 5. 

  உன் பொருளாலும், உன் எல்லா விளைவின் _________ கர்த்தரைக் கனம்பண்ணு. (நீதிமொழிகள் 3:9)

  • A.

   ஆசிர்வாதத்தாலும்

  • B.

   முதற்பலனாலும்

  • C.

   கனிகளாலும்

  • D.

   நன்மையினாலும்

  Correct Answer
  B. முதற்பலனாலும்
  Explanation
  The given verse from the book of Proverbs states that we should acknowledge God in all our ways, and He will direct our paths. The correct answer, "முதற்பலனாலும்" (through our first fruits), aligns with the idea that when we give our first and best to God, He will bless and guide us in all aspects of our lives. This emphasizes the importance of showing gratitude and offering our best to God, trusting that He will provide and guide us.

  Rate this question:

 • 6. 

  என் மகனே, நீ கர்த்தருடைய _________ அற்பமாக எண்ணாதே, அவர் கடிந்துகொள்ளும்போது சோர்ந்துபோகாதே. தகப்பன் தான் நேசிக்கிற புத்திரனைச் சிட்சிக்கிறதுபோல, கர்த்தரும் எவனிடத்தில் அன்புகூருகிறாரோ அவனைச் சிட்சிக்கிறார். (நீதிமொழிகள் 3:11-12)

  • A.

   கடிந்துகொள்ளுதலை

  • B.

   ஆலோசனையை

  • C.

   சிட்சையை

  Correct Answer
  C. சிட்சையை
  Explanation
  The passage is from the book of Proverbs in the Bible, specifically Proverbs 3:11-12. It talks about how a father disciplines his son out of love, just as God disciplines those He loves. The word that fits in the blank is "சிட்சையை" which means "discipline" in English. This word is the most appropriate choice as it aligns with the context of the passage and the theme of the verse.

  Rate this question:

 • 7. 

  ஞானத்தைக் கண்டடைகிற மனுஷனும், ___________ சம்பாதிக்கிற மனுஷனும் பாக்கியவான்கள். (நீதிமொழிகள் 3:13)

  • A.

   அறிவைச்

  • B.

   புத்தியைச்

  • C.

   ஐசுவரியத்தை

  Correct Answer
  B. புத்தியைச்
  Explanation
  The correct answer is "புத்தியைச்" which means "wisdom". The verse from the book of Proverbs is stating that those who find wisdom and those who acquire knowledge are fortunate.

  Rate this question:

 • 8. 

  கர்த்தர் உன் ___________, உன் கால் சிக்கிக்கொள்ளாதபடி காப்பார். (நீதிமொழிகள் 3:26)  

  • A.

   துணையாயிருந்து

  • B.

   வெளிச்சமாயிருந்து

  • C.

   நம்பிக்கையாயிருந்து

  Correct Answer
  C. நம்பிக்கையாயிருந்து
  Explanation
  The correct answer is "நம்பிக்கையாயிருந்து" (nambikkaiyaayirundhu). This is because the phrase "கர்த்தர் உன் நம்பிக்கையாயிருந்து" (Karṯṯar uṉ nambikkaiyaayirundhu) translates to "God will keep your feet from stumbling" in English. The other options do not fit the context of the sentence and do not convey the same meaning.

  Rate this question:

 • 9. 

  ________செய்யும்படி உனக்குத் திராணியிருக்கும்போது, அதைச் செய்யத்தக்கவர்களுக்குச் செய்யாமல் இராதே. (நீதிமொழிகள் 3:27)

  • A.

   நன்மை

  • B.

   உதவி

  • C.

   சகாயஞ்

  Correct Answer
  A. நன்மை
  Explanation
  The correct answer is "நன்மை" which means "goodness". In the given verse from the Tamil Bible, it is advised not to withhold good from those to whom it is due. Therefore, "நன்மை" is the most appropriate answer as it aligns with the message conveyed in the verse.

  Rate this question:

 • 10. 

  இகழ்வோரை அவர் இகழுகிறார்; தாழ்மையுள்ளவர்களுக்கோ ________(நீதிமொழிகள் 3:34)    

  • A.

   தயை செய்கிறார்

  • B.

   கிருபையளிக்கிறார்

  • C.

   இரக்கஞ் செய்கிறார்

  Correct Answer
  B. கிருபையளிக்கிறார்
  Explanation
  The correct answer is "கிருபையளிக்கிறார்" which means "He shows mercy". This is supported by the phrase "இகழ்வோரை அவர் இகழுகிறார்" which translates to "He praises the humble". So, the person being referred to in the sentence is showing mercy to the humble.

  Rate this question:

 • 11. 

  துன்மார்க்கருடைய பாதையில் பிரவேசியாதே; __________ வழியில் நடவாதே. (நீதிமொழிகள் 4:14)      

  • A.

   தீயோருடைய

  • B.

   பொல்லாதவர்களுடைய

  • C.

   மூடனுடைய

  Correct Answer
  A. தீயோருடைய
  Explanation
  The correct answer is "தீயோருடைய" which means "of the wicked". The phrase "துன்மார்க்கருடைய பாதையில் பிரவேசியாதே" translates to "Do not enter the path of the wicked" and the phrase "தீயோருடைய வழியில் நடவாதே" translates to "Do not walk in the way of the wicked". Therefore, the correct answer "தீயோருடைய" aligns with the context and meaning of the given phrase.

  Rate this question:

 • 12. 

  ________ பாதை நடுப்பகல்வரைக்கும் அதிகமதிகமாய்ப் பிரகாசிக்கிற சூரியப்பிரகாசம்போலிருக்கும். (நீதிமொழிகள் 4:18)

  • A.

   செம்மையானவர்களின்

  • B.

   நீதிமான்களுடைய

  • C.

   பரிசுத்தவான்களின்

  Correct Answer
  B. நீதிமான்களுடைய
 • 13. 

  எல்லாக் காவலோடும் உன் இருதயத்தைக் காத்துக்கொள், அதினிடத்தினின்று ________ புறப்படும். (நீதிமொழிகள் 4:23)        

  • A.

   நல்ஆலோசனை

  • B.

   ஜீவன்

  • C.

   ஜீவஊற்று

  Correct Answer
  C. ஜீவஊற்று
  Explanation
  The given question is in Tamil language and is asking to fill in the blank. The correct answer is "ஜீவஊற்று" which means "the issues of life" in English. The phrase "எல்லாக் காவலோடும் உன் இருதயத்தைக் காத்துக்கொள்" translates to "Guard your heart with all diligence." Therefore, the blank should be filled with a phrase that completes the sentence and makes sense in the context, which is "ஜீவஊற்று" or "the issues of life."

  Rate this question:

 • 14. 

  வாயின் _________ உன்னை விட்டகற்றி, உதடுகளின் மாறுபாட்டை உனக்குத் தூரப்படுத்து. (நீதிமொழிகள் 4:24)   

  • A.

   தாறுமாறுகளை

  • B.

   கடுஞ்சொல்லை

  Correct Answer
  A. தாறுமாறுகளை
  Explanation
  The given verse from the book of Proverbs states that the words of the mouth can cause harm and that one should be cautious with their speech. The phrase "வாயின் தாறுமாறுகளை" translates to "the words of the mouth" in English. Therefore, the correct answer is "தாறுமாறுகளை" which means "words of the mouth" and aligns with the meaning of the verse.

  Rate this question:

 • 15. 

  நீ உன் வாய்மொழிகளால் _____________, உன் வாயின் வார்த்தைகளால் பிடிபட்டாய். (நீதிமொழிகள் 6:2)

  • A.

   அழிந்தாய்

  • B.

   சிக்குண்டாய்

  Correct Answer
  B. சிக்குண்டாய்
  Explanation
  The correct answer is "சிக்குண்டாய்" which means "you are ensnared" in English. This answer is derived from the given sentence which states that "you are ensnared by the words of your mouth".

  Rate this question:

 • 16. 

  சோம்பேறியே, நீ _______போய், அதின் வழிகளைப் பார்த்து, ஞானத்தைக் கற்றுக்கொள். (நீதிமொழிகள் 6:6)

  • A.

   முயலிடத்தில்

  • B.

   எறும்பினிடத்தில்

  • C.

   கழுகினிடத்தில்

  Correct Answer
  B. எறும்பினிடத்தில்
  Explanation
  In this verse from the book of Proverbs, the speaker is advising the listener to observe the ways of the ant and learn wisdom from it. The correct answer, "எறும்பினிடத்தில்" (in the ant's dwelling), fits the context of the verse. By observing the ant's behavior and habits in its dwelling, one can gain knowledge and wisdom.

  Rate this question:

 • 17. 

  கட்டளையே விளக்கு, ________ வெளிச்சம், போதகசிட்சையே ஜீவவழி. (நீதிமொழிகள் 6:23)          

  • A.

   வேதமே

  • B.

   கற்பனையே

  • C.

   ஜீவவார்த்தையே

  Correct Answer
  A. வேதமே
  Explanation
  The correct answer is "வேதமே". The phrase "கட்டளையே விளக்கு, ________ வெளிச்சம், போதகசிட்சையே ஜீவவழி" translates to "Law is the light, ________ is the way of life". Among the given options, "வேதமே" is the most suitable choice as it means "Vedas" which are considered as the sacred scriptures in Hinduism and are believed to provide guidance and knowledge for leading a righteous life.

  Rate this question:

 • 18. 

  ________ வெறுப்பதே கர்த்தருக்குப் பயப்படும் பயம்; பெருமையையும், அகந்தையையும், தீய வழியையும், புரட்டுவாயையும் நான் வெறுக்கிறேன். (நீதிமொழிகள் 8:13)   

  • A.

   துன்மார்கனை

  • B.

   தீமையை

  • C.

   அகந்தையை

  Correct Answer
  B. தீமையை
  Explanation
  The given passage is from the book of Proverbs in the Bible. It states that the fear of the Lord is to hate evil, pride, arrogance, and the evil way. The passage is talking about the fear that one should have towards God, which includes hating evil. Therefore, the correct answer is "தீமையை" which means "evil" in English.

  Rate this question:

 • 19. 

  என்னைச் சிநேகிக்கிறவர்களை நான் சிநேகிக்கிறேன்; ________ என்னைத் தேடுகிறவர்கள் என்னைக் கண்டடைவார்கள். (நீதிமொழிகள் 8:17)

  • A.

   அந்திசந்தி மத்தியான வேளையில்

  • B.

   அனுதினமும்

  • C.

   அதிகாலையில்

  Correct Answer
  C. அதிகாலையில்
 • 20. 

  கர்த்தருக்குப் பயப்படுதலே __________ ஆரம்பம்; பரிசுத்தரின் அறிவே அறிவு. (நீதிமொழிகள் 9:10)

  • A.

   கிருபையின்

  • B.

   ஞானத்தின்

  • C.

   ஆசிர்வாதத்தின்

  Correct Answer
  B. ஞானத்தின்
  Explanation
  The correct answer is "ஞானத்தின்" (knowledge). The verse from the book of Proverbs states that the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. This suggests that true understanding and wisdom come from having knowledge and reverence for God.

  Rate this question:

 • 21. 

  _________உன் நாட்கள் பெருகும்; உன் ஆயுசின் வருஷங்கள் விருத்தியாகும். (நீதிமொழிகள் 9:11)         

  • A.

   என் இரக்கங்களால்

  • B.

   என்னாலே

  • C.

   கிருபையினால்

  Correct Answer
  B. என்னாலே
 • 22. 

  சோம்பற்கையால் வேலைசெய்கிறவன் ________; சுறுசுறுப்புள்ளவன் கையோ செல்வத்தை உண்டாக்கும். (நீதிமொழிகள் 10:4)        

  • A.

   மூடன்

  • B.

   சோம்பேறி

  • C.

   ஏழையாவான்

  Correct Answer
  C. ஏழையாவான்
  Explanation
  The correct answer is "ஏழையாவான்". The phrase "சோம்பற்கையால் வேலைசெய்கிறவன்" means "the one who works hard with his hands" and "சுறுசுறுப்புள்ளவன் கையோ செல்வத்தை உண்டாக்கும்" means "will become wealthy". The phrase "ஏழையாவான்" means "the poor person". Therefore, the correct answer is "ஏழையாவான்" because the poor person who works hard with his hands will become wealthy.

  Rate this question:

 • 23. 

  கோடைகாலத்தில் சேர்க்கிறவன் _______ மகன்; அறுப்புக்காலத்தில் தூங்குகிறவனோ இலச்சையை உண்டாக்குகிற மகன். (நீதிமொழிகள் 10:5)         

  • A.

   ஞானமுள்ள

  • B.

   நல்ல

  • C.

   புத்தியுள்ள

  Correct Answer
  C. புத்தியுள்ள
  Explanation
  The correct answer is "புத்தியுள்ள" (one who has wisdom). The verse from the book of Proverbs states that a wise son brings joy to his father, while a foolish son brings grief. Therefore, the answer choice "புத்தியுள்ள" aligns with the context of the verse and the meaning conveyed.

  Rate this question:

 • 24. 

  நீதிமானுடைய சிரசின்மேல் _________ தங்கும்; கொடுமையோ துன்மார்க்கனுடைய வாயை அடைக்கும். (நீதிமொழிகள் 10:6)   

  • A.

   ஆசீர்வாதங்கள்

  • B.

   தேவதயவு

  • C.

   ஜீவகிரீடம்

  Correct Answer
  A. ஆசீர்வாதங்கள்
  Explanation
  The correct answer is "ஆசீர்வாதங்கள்" which means "blessings". This is evident from the phrase "நீதிமானுடைய சிரசின்மேல் ஆசீர்வாதங்கள் தங்கும்" which translates to "The blessings of the righteous person will be abundant". Therefore, the correct answer is "ஆசீர்வாதங்கள்".

  Rate this question:

 • 25. 

  ___________ நடக்கிறவன் பத்திரமாய் நடக்கிறான்; கோணலான வழிகளில் நடக்கிறவனோ கண்டுபிடிக்கப்படுவான். (நீதிமொழிகள் 10:9)        

  • A.

   செம்மையான வழியில்

  • B.

   உத்தமமாய்

  • C.

   வெளிச்சத்தில்

  Correct Answer
  B. உத்தமமாய்
  Explanation
  The given passage is a quote from the book of Proverbs in the Bible. It states that the person who walks in a righteous path will be found and recognized even among crooked ways. The answer choice "உத்தமமாய்" (meaning "righteously") aligns with the message of the passage, as it describes the manner in which the person is walking.

  Rate this question:

 • 26. 

  பகை விரோதங்களை எழுப்பும்; ________ சகல பாவங்களையும் மூடும். (நீதிமொழிகள் 10:12)

  • A.

   இரக்கமோ

  • B.

   அன்போ

  • C.

   கிருபையோ

  Correct Answer
  B. அன்போ
  Explanation
  Love is the correct answer because it is stated in the verse that love covers all sins. This means that love has the power to forgive and overlook the wrongdoings of others. It emphasizes the importance of showing love and compassion towards others, as it can help to mend relationships and bring about reconciliation.

  Rate this question:

 • 27. 

  __________ காத்துக்கொள்ளுகிறவன் ஜீவவழியில் இருக்கிறான்; கண்டனையை வெறுக்கிறவனோ மோசம்போகிறான். (நீதிமொழிகள் 10:17)       

  • A.

   புத்திமதிகளைக்

  • B.

   இருதயத்தை

  • C.

   சிந்தையை

  Correct Answer
  A. புத்திமதிகளைக்
  Explanation
  The given passage is a verse from the book of Proverbs in the Tamil Bible. It states that a person who accepts correction is on the path of life, while someone who ignores reproof will go astray. The passage emphasizes the importance of being open to correction and learning from it. It suggests that wisdom and understanding should be cherished and valued in one's heart and thoughts.

  Rate this question:

 • 28. 

  சொற்களின் மிகுதியில் _____________ தன் உதடுகளை அடக்குகிறவனோ புத்திமான். (நீதிமொழிகள் 10:19)

  • A.

   தீங்கு உண்டு

  • B.

   நன்மையில்லை

  • C.

   பாவமில்லாமற்போகாது

  Correct Answer
  C. பாவமில்லாமற்போகாது
  Explanation
  The correct answer states that a wise person refrains from evil. This is inferred from the given verse from the book of Proverbs, which suggests that the person mentioned does not engage in wrongdoing. The other options, "தீங்கு உண்டு" (There is evil), and "நன்மையில்லை" (There is no good) do not align with the idea of a wise person refraining from evil. Therefore, the correct answer is "பாவமில்லாமற்போகாது" (Do not go after evil).

  Rate this question:

 • 29. 

  கர்த்தரின் ________ ஐசுவரியத்தைத் தரும்; அதனோடே அவர் வேதனையைக் கூட்டார். (நீதிமொழிகள் 10:22)

  • A.

   ஆசீர்வாதமே

  • B.

   மகிமையே

  • C.

   வழியே

  Correct Answer
  A. ஆசீர்வாதமே
  Explanation
  The given verse from the book of Proverbs states that God's blessing brings wealth and adds no sorrow to it. Therefore, the correct answer is "ஆசீர்வாதமே" which means "Blessing".

  Rate this question:

 • 30. 

  துன்மார்க்கன் பயப்படும் காரியம் அவனுக்கு வந்து நேரிடும்; நீதிமான் _______ காரியம் அவனுக்குக் கொடுக்கப்படும். (நீதிமொழிகள் 10:24)      

  • A.

   விரும்புகிற

  • B.

   வேண்டுகிற

  • C.

   விண்ணப்பிக்கும்

  Correct Answer
  A. விரும்புகிற
  Explanation
  The correct answer is "விரும்புகிற" which means "desire". In the given verse from the book of Proverbs, it is stated that the wicked person will be met with trouble, while the righteous person will be given what he desires. Therefore, the word "விரும்புகிற" fits in the context of the sentence as it means "desiring" or "wanting".

  Rate this question:

 • 31. 

  கர்த்தருக்குப் பயப்படுதல் ஆயுசுநாட்களைப் __________; துன்மார்க்கருடைய வருஷங்களோ குறுகிப்போம். (நீதிமொழிகள் 10:27) 

  • A.

   பெருகப்பண்ணும்

  • B.

   ஆசிர்வதிக்கும்

  • C.

   இன்பமாக்கும்

  Correct Answer
  A. பெருகப்பண்ணும்
  Explanation
  According to the verse from the Book of Proverbs, those who fear the Lord will have their days prolonged. The phrase "பெருகப்பண்ணும்" translates to "will be prolonged" or "will be extended." Therefore, the correct answer is "பெருகப்பண்ணும்" which means that fearing the Lord will result in the prolonging of one's days.

  Rate this question:

 • 32. 

  கர்த்தரின் வழி உத்தமர்களுக்கு _________, அக்கிரமக்காரருக்கோ கலக்கம். (நீதிமொழிகள் 10:29)    

  • A.

   கோட்டை

  • B.

   கேடகம்

  • C.

   அரண்

  Correct Answer
  C. அரண்
  Explanation
  The passage is taken from the book of Proverbs in the Bible. The verse states that the way of the Lord is a stronghold for the upright, but it brings ruin to evildoers. The word "அரண்" (Arann) in Tamil translates to "stronghold" or "fortress" in English. Therefore, the correct answer is "அரண்" (Arann) because it aligns with the meaning of the verse in the Bible.

  Rate this question:

 • 33. 

  கள்ளத்தராசு கர்த்தருக்கு __________; சுமுத்திரையான நிறைகல்லோ அவருக்குப் பிரியம். (நீதிமொழிகள் 11:1)

  • A.

   அருவருப்பானது

  • B.

   விரோதமானது

  • C.

   ஆகாதது

  Correct Answer
  A. அருவருப்பானது
  Explanation
  The correct answer is "அருவருப்பானது" which means "acceptable" or "pleasing". In the given verse from the book of Proverbs, it is mentioned that false balances are detestable to the Lord, but accurate weights are pleasing to Him. Therefore, the correct answer "அருவருப்பானது" accurately reflects the concept of something being acceptable or pleasing to the Lord.

  Rate this question:

 • 34. 

  கோபாக்கினைநாளில் ஐசுவரியம் உதவாது; __________ மரணத்துக்குத் தப்புவிக்கும். (நீதிமொழிகள் 11:4)

  • A.

   நித்திய ஜீவனோ

  • B.

   நீதியோ

  • C.

   சத்தியமோ

  Correct Answer
  B. நீதியோ
  Explanation
  The correct answer is "நீதியோ" which means "justice". The verse from the book of Proverbs states that wealth does not help on the day of wrath, but righteousness delivers from death. Therefore, the correct answer is "justice" as it aligns with the concept of righteousness mentioned in the verse.

  Rate this question:

 • 35. 

  அந்நியனுக்காகப் பிணைப்படுகிறவன் வெகு பாடுபடுவான்; பிணைப்படுவதை வெறுப்பவன் ____________ (நீதிமொழிகள் 11:15)  

  • A.

   சுகமாயிருப்பான்

  • B.

   அமைதலாயிருப்பான்

  • C.

   அமரிக்கையாயிருப்பான்

  • D.

   சமாதானமாயிருப்பான்

  Correct Answer
  A. சுகமாயிருப்பான்
  Explanation
  The correct answer is "சுகமாயிருப்பான்". This is because the phrase "அந்நியனுக்காகப் பிணைப்படுகிறவன்" indicates that someone is being connected or associated with someone else. In this context, the word "சுகமாயிருப்பான்" means "he will be happy" or "he will prosper". Therefore, the correct answer suggests that the person who connects with a foreigner will be happy or prosperous.

  Rate this question:

 • 36. 

  _____________ ஜீவனுக்கு ஏதுவாகிறதுபோல், தீமையைப் பின்தொடருகிறவன் மரணத்துக்கு ஏதுவாகிறான். (நீதிமொழிகள் 11:19)     

  • A.

   நீதி

  • B.

   நன்மை

  Correct Answer
  A. நீதி
  Explanation
  The given quote from the book of Proverbs states that those who pursue evil will face death. This implies that justice or righteousness is associated with life, while wickedness leads to death. Therefore, the correct answer is "நீதி" which means justice.

  Rate this question:

 • 37. 

  கையோடே கைகோர்த்தாலும், துஷ்டன் _________ தப்பான்; நீதிமான்களுடைய சந்ததியோ விடுவிக்கப்படும். (நீதிமொழிகள் 11:21)   

  • A.

   நியாயத்தீர்ப்புக்கு

  • B.

   தண்டனைக்குத்

  • C.

   தீங்குக்குத்

  Correct Answer
  B. தண்டனைக்குத்
  Explanation
  The correct answer is "தண்டனைக்குத்" (Punishment). The given proverb states that even if a wicked person is held by the hand, he will still commit mistakes, but the support of the righteous will be withdrawn. Therefore, the punishment is necessary to bring justice and deter wrongdoing.

  Rate this question:

 • 38. 

  நீதிமான்களுடைய ஆசை ________; துன்மார்க்கருடைய நம்பிக்கையோ கோபாக்கினையாய் முடியும். (நீதிமொழிகள் 11:23)

  • A.

   நித்திய ஜீவன்

  • B.

   நன்மையே

  • C.

   நீதியே

  Correct Answer
  B. நன்மையே
  Explanation
  The correct answer is "நன்மையே" which means "goodness". The phrase "நீதிமான்களுடைய ஆசை நன்மையே" translates to "the desire of the righteous is goodness". This aligns with the second part of the sentence which states that the hope of the wicked will be wrath. Therefore, the correct answer fits logically in the context of the sentence.

  Rate this question:

 • 39. 

  உதாரகுணமுள்ள _________ செழிக்கும்; எவன் தண்ணீர் பாய்ச்சுகிறானோ அவனுக்குத் தண்ணீர் பாய்ச்சப்படும். (நீதிமொழிகள் 11:25)

  • A.

   சரீரம்

  • B.

   ஆவி

  • C.

   ஆத்துமா

  Correct Answer
  C. ஆத்துமா
  Explanation
  The correct answer is "ஆத்துமா" because the verse from the Nithimozhi states that whoever waters others will themselves be watered. In this context, "ஆத்துமா" refers to the one who waters others, which aligns with the explanation given in the verse.

  Rate this question:

 • 40. 

  புத்திமதிகளை விரும்புகிறவன் அறிவை விரும்புகிறான்; கடிந்துகொள்ளுதலை வெறுக்கிறவனோ _________. (நீதிமொழிகள் 12:1)

  • A.

   மிருககுணமுள்ளவன்

  • B.

   துஷ்டகுணமுள்ளவன்

  Correct Answer
  A. மிருககுணமுள்ளவன்
  Explanation
  The correct answer is "மிருககுணமுள்ளவன்" which means "one who desires the qualities of animals". This answer is consistent with the statement in the question that the person who desires wisdom also desires knowledge. It implies that the person is not interested in moral values or righteousness, but rather in acquiring knowledge and wisdom. This answer aligns with the context of the verse from the scripture.

  Rate this question:

 • 41. 

  குணசாலியான ஸ்திரீ தன் புருஷனுக்குக் __________; இலச்சை உண்டுபண்ணுகிறவளோ அவனுக்கு எலும்புருக்கியாயிருக்கிறாள். (நீதிமொழிகள் 12:4)

  • A.

   கிரீடமாயிருக்கிறாள்

  • B.

   கீழ்ப்படிந்திருக்கிறாள்

  Correct Answer
  A. கிரீடமாயிருக்கிறாள்
  Explanation
  The correct answer is "கிரீடமாயிருக்கிறாள்" which means "She is a credit (praise) to him". This phrase implies that the woman is highly regarded or respected by her husband.

  Rate this question:

 • 42. 

  அவனவன் தன் தன் ______ திருப்தியடைவான்; அவனவன் கைக்கிரியையின் பலனுக்குத்தக்கதாக அவனவனுக்குக் கிடைக்கும். (நீதிமொழிகள் 12:14)   

  • A.

   வாயின் பலனால்

  • B.

   கிரியையினால்

  • C.

   உழைப்பால்

  Correct Answer
  A. வாயின் பலனால்
  Explanation
  According to the given statement from the book of Proverbs, it is implied that a person's words have consequences. The phrase "வாயின் பலனால்" translates to "by the fruit of his mouth" in English. So, the correct answer suggests that a person's words have an impact and can bring about results, whether positive or negative.

  Rate this question:

 • 43. 

  ___________ பேசுகிறவர்களும் உண்டு; ஞானமுள்ளவர்களுடைய நாவோ ஔஷதம். (நீதிமொழிகள் 12:18)

  • A.

   பட்டயக்குத்துகள்போல்

  • B.

   புத்தியீனமாய்

  • C.

   பரியாசமாய்

  Correct Answer
  A. பட்டயக்குத்துகள்போல்
  Explanation
  The given answer "பட்டயக்குத்துக்கள்போல்" means "like the beating of drums" in English. This phrase is used to describe the speech of fools, indicating that their words are loud and empty, lacking wisdom or substance. It suggests that their words may sound impressive or powerful, but they do not carry any true knowledge or wisdom.

  Rate this question:

 • 44. 

  __________ கர்த்தருக்கு அருவருப்பானவைகள்; உண்மையாய் நடக்கிறவர்களோ அவருக்குப் பிரியம். (நீதிமொழிகள் 12:22)   

  • A.

   பொய் உதடுகள்

  • B.

   கபட வார்த்தைகள்

  Correct Answer
  A. பொய் உதடுகள்
  Explanation
  The passage from the book of Proverbs states that lies and deceitful words are detestable to the Lord, while those who speak truthfully are loved by Him. Therefore, the correct answer is "பொய் உதடுகள்" which translates to "lies and deceitful words".

  Rate this question:

 • 45. 

  மனுஷனுடைய இருதயத்திலுள்ள ___________ அதை ஒடுக்கும்; நல்வார்த்தையோ அதை மகிழ்ச்சியாக்கும். (நீதிமொழிகள் 12:25)

  • A.

   கவலை

  • B.

   சோர்வு

  • C.

   துன்பம்

  Correct Answer
  A. கவலை
  Explanation
  The correct answer is "கவலை" (worry). The verse from the book of Proverbs 12:25 states that worry in a person's heart weighs it down, but a good word cheers it up. This suggests that worry can have a negative impact on one's heart and overall well-being, while positive words can bring joy and upliftment.

  Rate this question:

 • 46. 

  நீதியின் பாதையில் ஜீவன் உண்டு; அந்தப் பாதையில் __________ இல்லை. (நீதிமொழிகள் 12:28)        

  • A.

   மரணம்

  • B.

   பாடுகள்

  • C.

   தீங்கு

  Correct Answer
  A. மரணம்
  Explanation
  The passage states that life exists in the path of justice, but there is no mention of songs or evil. The correct answer, "மரணம்" (death), is the only option that aligns with the given information.

  Rate this question:

 • 47. 

  தன் வாயைக் காக்கிறவன் தன் ________ காக்கிறான்; தன் உதடுகளை விரிவாய்த் திறக்கிறவனோ கலக்கமடைவான். (நீதிமொழிகள் 13:3)

  • A.

   பிராணனைக்

  • B.

   ஆத்துமாவைக்

  Correct Answer
  A. பிராணனைக்
  Explanation
  ஆத்துமாவைக்

  Rate this question:

 • 48. 

  நெடுங்காலமாய்க் காத்திருக்குதல் இருதயத்தை _________; விரும்பினது வரும்போதோ ஜீவவிருட்சம்போல் இருக்கும். (நீதிமொழிகள் 13:12)

  • A.

   இளைக்கப்பண்ணும்

  • B.

   கலங்கப்பண்ணும்

  Correct Answer
  A. இளைக்கப்பண்ணும்
  Explanation
  The correct answer is "இளைக்கப்பண்ணும்" which means "makes young". This is because the phrase "நெடுங்காலமாய்க் காத்திருக்குதல்" refers to staying young or maintaining youthfulness. The verse from the book of Proverbs suggests that when one desires something, it rejuvenates them just like how youthfulness revitalizes a person. Therefore, "இளைக்கப்பண்ணும்" is the appropriate word to complete the sentence.

  Rate this question:

 • 49. 

  _________ அவமதிக்கிறவன் நாசமடைவான்; கற்பனைக்குப் பயப்படுகிறவனோ பலனடைவான். (நீதிமொழிகள் 13:13)           

  • A.

   திருவசனத்தை

  • B.

   கட்டளையை

  • C.

   கற்பனையை

  Correct Answer
  A. திருவசனத்தை
  Explanation
  The passage is from the Tamil book "நீதிமொழிகள்" (Proverbs). The passage states that the one who despises the word will be destroyed, but the one who fears the commandment will be rewarded. The correct answer, "திருவசனத்தை" (the word/commandment), aligns with the message of the passage.

  Rate this question:

 • 50. 

  ________நிறைவேறுவது ஆத்துமாவுக்கு இனிது; தீமையை விட்டு விலகுவது மூடருக்கு அருவருப்பு. (நீதிமொழிகள் 13:19)        

  • A.

   விரும்பினது

  • B.

   விண்ணப்பம்

  • C.

   வாஞ்சை

  Correct Answer
  C. வாஞ்சை
  Explanation
  The given statement from the scripture "நிறைவேறுவது ஆத்துமாவுக்கு இனிது; தீமையை விட்டு விலகுவது மூடருக்கு அருவருப்பு" translates to "Turning away from evil is a delight to the soul, but the way of the wicked leads them astray" (Proverbs 13:19). The correct answer, "வாஞ்சை" (Vanchai), means "delight" in English, which aligns with the meaning of the statement.

  Rate this question:

Emmanuel JeevaKumar |Evangelist |
Emmanuel JeevaKumar, an Evangelist from Tamil Nadu, South India, dedicated to spreading faith and compassion. Committed to serving the community and fostering spiritual growth.

Related Topics

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.