ข้อสอบ กฎหมาย ชุดที่ 39 พรบ.การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 2551

10

Settings
Please wait...
ข้อสอบ กฎหมาย ชุดที่ 39 พรบ.การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 2551

ข้อสอบ กฎหมาย ชุดที่ 39 พรบ.การศึกษานอกระบบและตา อัธยาศัย 2551กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 ประกาศใช้วันใด
  • A. 

   1 มีนาคม 2551

  • B. 

   2 มีนาคม 2551

  • C. 

   3 มีนาคม 2551

  • D. 

   4 มีนาคม 2551

 • 2. 
  พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 บังคับใช้วันใด
  • A. 

   1 มีนาคม 2551

  • B. 

   2 มีนาคม 2551

  • C. 

   3 มีนาคม 2551

  • D. 

   4 มีนาคม 2551

 • 3. 
  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 คือใคร
  • A. 

   พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

  • B. 

   นายสมัคร สุนทรเวช

  • C. 

   นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์

  • D. 

   พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์

  • E. 

   นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

 • 4. 
  รูปแบบการจัดการศึกษาที่มีวัตถุประเสงค์ เป้าหมาย หลักสูตรมีลักษณะยืดหยุ่นและหลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน เป็นรูปแบบการศึกษาแบบใด
  • A. 

   ในระบบ

  • B. 

   นอกระบบ

  • C. 

   ตามอัธยาศัย

  • D. 

   ตลอดชีวิต

 • 5. 
  ใครเป็นผู้รักษาการตาม พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   ปลัดกระทรวง

  • C. 

   รัฐมนตรี

  • D. 

   เลขาธิการ กพฐ.

 • 6. 
  พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 มีกี่มาตรา
  • A. 

   20

  • B. 

   23

  • C. 

   25

  • D. 

   27

 • 7. 
  ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตาม พรบ.ฉบับนี้
  • A. 

   กำหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

  • B. 

   กำหนดแนวทางการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

  • C. 

   จัดทำข้อเสนอแนะ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

  • D. 

   เสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการจัดทำและการพัฒนาระบบการเทียบโอนผลการเรียนรู้

 • 8. 
  ใครำดรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   เลขาธิการ

  • C. 

   ผู้ว่าราชการจังหวัด

  • D. 

   ปลัดจังหวัด

 • 9. 
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีชื่อย่อว่าอย่างไร
  • A. 

   กศน.

  • B. 

   ก.ศ.น.

  • C. 

   สำนักงาน ก.ศ.น.

  • D. 

   สำนักงาน กศน.

 • 10. 
  คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการตาม พรบ.ฉบับนี้ให้เป็นไปตามข้อใด
  • A. 

   กฏกระทรวง

  • B. 

   ประกาศกระทรวง

  • C. 

   ระเบียบกระทรวง

  • D. 

   ข้อบังคับ