Red Dwarf Personality Quiz By Paradise Languages

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By ParadiseLanguage
P
ParadiseLanguage
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 110
Questions: 5 | Attempts: 110

Dwarf Quizzes & Trivia

Find out which of the Red Dwarf crew are you!Zjistěte kdo z posádky Červeného trpaslíka jste!


Questions and Answers
 • 1. 

  What's your attitude to clothes?Jaký máte přístup k oblečení?

  • A.

   You like keeping your underwear in your underwear drawer and your socks in your sock drawer. Své spodní prádlo máte uložené v šuplíku na spodní prádlo, a ponožky v šuplíku na ponožky.

  • B.

   You like having a tag with your name on everything including condoms. Rádi si vše včetně kondomů opatřujete jmenovkami.

  • C.

   You don't care where and in what state you have your things. And if you can't find your own clothes, you have no problem borrowing from others. Příliš vám nezáleží na tom, kde a v jakém stavu se vaše věci nacházejí. A pokud nemůžete najít své vlastní oblečení, bez problémů si půjčíte od jiných.

  • D.

   Every item of clothing must be washed, ironed, glistening, modern and trendy. Každý kousek oblečení musí být vypraný, vyžehlený, lesknoucí se, moderní a trendy.

 • 2. 

  And what about your hobbies or favourite pastimes?A co vaše koníčky a oblíbená zábava na ukrácení dlouhé chvíle?

  • A.

   You like things and colours that others consider utterly boring. Líbí se vám věci a barvy, které ostatní považují za k uzoufání nudné.

  • B.

   You just LOVE doing household chores. Domácí práce prostě MILUJETE.

  • C.

   You like to admire yourself and be admired. Rádi se obdivujete a necháte se obdivovat.

  • D.

   You like going to parties, playing practical jokes and pranks, You try to enjoy your life. Máte rád/a večírky, rád/a si z lidí děláte srandu a střílíte si z nich. Snažíte se užívat si život.

 • 3. 

  Your eating habitsVaše stravovací návyky

  • A.

   You prefer cooking to eating. Raději vaříte než jíte.

  • B.

   You like fish 5 times a day. Máte rád/a rybu 5x denně.

  • C.

   You eat anything curry, hot, spicy. And with ketchup. Jíte cokoli co je kari, ostré a kořeněné. A s kečupem.

  • D.

   As you want to have a perfect figure to go with your perfect personality, you can just watch others eat. Protože chcete mít dokonalou postavu, která by doplňovala váš dokonalý charakter, můžete se pouze dívat jak ostatní jí.

 • 4. 

  What are your strengths and character traits?Jaké jsou vaše silné stránky a rysy osobnosti?

  • A.

   You are very technical, handy and you can remember a lot of information. As for the ability to lie, you have to work on it. Jste technický typ, zručný/a a jste schopný/á si zapamatovat hodně informací. Co se týká schopnosti lhát, potřebujete na sobě ještě zapracovat.

  • B.

   Others just don't see and appreciate your wit, intelligence and braveness. That's why you are such an ass. Ostatní zkrátka nevidí a nedoceňují váš důvtip, inteligenci a odvahu. Proto jste takový sráč.

  • C.

   Your attitude to people around you is nonexistent. You are too busy admiring yourself. Nemáte žádný vztah k lidem okolo vás. Jste příliš zaneprázdněný/á tím obdivováním sebe.

  • D.

   You love sex. Milujete sex.

 • 5. 

  What's your attitude to the opposite sex?Jaký je váš vztah, postoj k opačnému pohlaví?

  • A.

   It's difficult to manage their underwear and they walk in a funny way. Je těžké starat se o jejich spodní prádlo a chodí divným způsobem.

  • B.

   The opposite sex? You are satisfied enough, if the creature is close to a human, never mind the opposite sex. Opačné pohlaví? Jste celkem spokojen/a, pokud je stvoření aspoň vzdáleně podobně člověku, natož tak, aby to byl člověk opačného pohlaví.

  • C.

   You can creatively use the virtual reality if the real reality isn't what you want it to be. Umíte kreativně využívat virtuální realitu, pokud ta skutečná realita není taková, jakou ji chcete mít.

  • D.

   The opposite sex must love me! Everybody loves me because they've never seen anyone more handsome than me. Opačné pohlaví mě musí milovat. Všichni mě musí milovat, protože nikdo nikdy neviděl nikoho pohlednějšího než jsem já.

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2022
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Apr 03, 2010
  Quiz Created by
  ParadiseLanguage
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.