Uji Kompetensi Basa Sunda Kelas 9 Quiz

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Basasunda
B
Basasunda
Community Contributor
Quizzes Created: 4 | Total Attempts: 2,951
Questions: 20 | Attempts: 421

SettingsSettingsSettings
Uji Kompetensi Basa Sunda Kelas 9 Quiz - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 

  Pami ngritik urang ku pamaham ngeunaan hal anu dikritikna. Umumna Kritik téh dina enas-enasna mah sarua jeung…………………

  • A.

   luyu

  • B.

   Esay

  • C.

   Palanggeran

  • D.

   nyawad

  Correct Answer
  D. nyawad
 • 2. 

  Umumna Kritik téh dina enas-enasna mah sarua jeung nyawad. Kritik téh hartina nepikeun pamanggih hiji hal nu teu……………...

  • A.

   Luyu jeung kaperluan

  • B.

   saluyu jeung palanggeran

  • C.

   Nyawad jeung kaperluan

  • D.

   Robah jeung nyawad

  Correct Answer
  B. saluyu jeung palanggeran
  Explanation
  The correct answer is "saluyu jeung palanggeran." This is because the word "kritik" in the sentence is followed by "téh," which means "that" or "it." The word "téh" is used to refer back to something that has been mentioned before. In this case, "kritik" is referring to "saluyu jeung palanggeran," which means "criticism and suggestions" in English. Therefore, the correct answer is "saluyu jeung palanggeran."

  Rate this question:

 • 3. 

  Aya bantosan ti pamaréntah mung teu sadayana siswa kénging. Abdi ogé kénging bantosan ti pamaréntah nu disebat BAGUS nya éta Bantuan Gubernur Untuk Siswa. Artos BAGUS téh ku Apa sareng ku Ema sok dipésérkeun kana buku tulis, kantong, sareng acuk saragam. Sésana disimpen kanggo bekel sakola abdi sadidinten. Artos BAGUS téh ku Apa sareng ku Ema sok dipésérkeun kana buku tulis, kantong, sareng acuk saragam. Sésana disimpen kanggo …………………………………

  • A.

   bekel sakola pun lanceuk sadidinten

  • B.

   bekel sakola abdi sadidinten

  • C.

   meser saragam sakola abdi sadidinten

  • D.

   Bekel pun adi sakola sadidinten

  Correct Answer
  B. bekel sakola abdi sadidinten
  Explanation
  The passage states that BAGUS is a program that provides assistance to students, including items such as notebooks, bags, and school uniforms. The phrase "sésana disimpen kanggo bekel sakola abdi sadidinten" translates to "these items are stored for our school supplies." Therefore, the correct answer is "bekel sakola abdi sadidinten," which means "our school supplies."

  Rate this question:

 • 4. 

  Pupuh dina sastra Sunda aya 17 pupuh, dibagi dua Sekar Ageung jeung Sekar Alit. Nu kaasup Sekar Ageung nyaéta pupuh………………..    

  • A.

   Wirangrong

  • B.

   Durma

  • C.

   Dangdanggula

  • D.

   Lambang

  Correct Answer
  C. Dangdanggula
  Explanation
  The correct answer is "dangdanggula." This is because the question states that there are 17 pupuh in the Sundanese literature, divided into two categories: Sekar Ageung and Sekar Alit. The question asks which pupuh belongs to Sekar Ageung, and "dangdanggula" is the correct answer.

  Rate this question:

 • 5. 

  “Ulah bosenan ari diajar téh, sok sing leukeun da éngké ogé moal burung bisa,asal urangna leukeun ngeureuyeuh bari keyeng kana diajar, geuning ceuk paribasa ogé………………………

  • A.

   Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok

  • B.

   Heunteu gedag bulu salambar

  • C.

   Banda tatalang raga

  • D.

   Cikaracak ninggang hulu, laun-laun jadi legok

  Correct Answer
  A. Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok
  Explanation
  The correct answer is "Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok." This answer is correct because it completes the given sentence and makes sense in the context. The other options do not fit grammatically or logically in the sentence. "Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok" means "Looking at a stone, eventually it becomes a lake," which implies that with time and patience, even small things can become great.

  Rate this question:

 • 6. 

  Si Cesar téh katabrak mobil, nya dirawat di Rumah Sakit “ Bayu Asih”. Pikeun kaperluan operasi, indungna ngajual perhiasan. Ninggang kana paribasa………….….., boga barang ngan sakitu-kituna gé dijual wé, tinimbangan anak maot mah.      

  • A.

   Banda tatalang raga

  • B.

   Heunteu gedag bulu salamba

  • C.

   Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok

  • D.

   Hambur bacot murah congcot

  Correct Answer
  A. Banda tatalang raga
  Explanation
  The correct answer is "banda tatalang raga". This phrase means that when someone is in need or facing a difficult situation, they will do whatever it takes to solve their problem, even if it means selling their valuable possessions. In this context, Cesar's mother sold her jewelry to pay for his medical treatment.

  Rate this question:

 • 7. 

  Sangkan henteu méngpar tina katangtuan nu geus padanyaluyuan, dina nepikeun kritik boh sacara lisan boh tulisan kudu dirojong ku....      

  • A.

   Pinter nyarita dina nepikeun kritik

  • B.

   Pamahaman ngeunaan hal nu dikritikna

  • C.

   Basa anu merenah

  • D.

   Sikep, réngkak jeung peta anu luyu

  Correct Answer
  B. Pamahaman ngeunaan hal nu dikritikna
  Explanation
  The correct answer is "pamahaman ngeunaan hal nu dikritikna" because it is mentioned in the given text that in order to provide criticism, one must have a good understanding of the subject being criticized. This is supported by the statement "pinter nyarita dina nepikeun kritik" which means being able to express criticism effectively. Therefore, having a good understanding of the subject being criticized is necessary.

  Rate this question:

 • 8. 

  Waktu jumatan bedug nu di tajug téh ditakol ku................... Istilah patukangan nu merenah pikeun ngalengkepan kalimah   nyaéta…….

  • A.

   muazin

  • B.

   Palika

  • C.

   Sarati

  • D.

   Merebot

  Correct Answer
  D. Merebot
  Explanation
  The correct answer is "merebot." The question is asking who strikes the bedug (a large drum) in the mosque during Friday prayers. The term "merebot" refers to the action of striking the drum, so it is the correct answer.

  Rate this question:

 • 9. 

  Waktos kamari bada lohor abdi mios ka pabukon. Buku ti pabukon téh tos ……................ ku abdi, bade diwangsulkeun dinten ayeuna.       

  • A.

   dicandak

  • B.

   dijungjung

  • C.

   Dijingjing

  • D.

   Dibantun

  Correct Answer
  D. Dibantun
 • 10. 

  Sanggeus ngadéngé beja yén indungna maot, manéhna ngarumpuyuk leuleus lir .............      

  • A.

   kapuk kaibunan

  • B.

   Beusi atah beuleum

  • C.

   Kacang ninggang kajang

  • D.

   Gaang katincak

  Correct Answer
  A. kapuk kaibunan
  Explanation
  The given sentence suggests that Sanggeus is feeling sad or upset because his mother is sick. The phrase "kapuk kaibunan" means "deeply saddened" or "filled with sorrow" in Sundanese language. Therefore, the correct answer "kapuk kaibunan" accurately reflects Sanggeus' emotional state in this context.

  Rate this question:

 • 11. 

  Raray budak kembar téh mani sarupa pisan lir .............      

  • A.

   beubeulahan terong

  • B.

   Careuh bulan

  • C.

   Gula jeung peueutna

  • D.

   Beubeulahan pinang

  Correct Answer
  A. beubeulahan terong
  Explanation
  The correct answer is "beubeulahan terong". This is because the sentence is comparing the twin boys to something that is similar to them. The word "beubeulahan" means similar or alike, and "terong" means eggplant. So the sentence is saying that the twin boys are similar to eggplants.

  Rate this question:

 • 12. 

  Sing alus atuh tulisan téh, ulah kawas ………………..… kitu!     

  • A.

   gaang katincak

  • B.

   tihang listrik

  • C.

   Cékér hayam

  • D.

   Cékér entog

  Correct Answer
  C. Cékér hayam
  Explanation
  The given text is in Indonesian language and it mentions "cékér hayam" as the correct answer. Without any context or further information, it is difficult to determine the exact meaning of the text. However, based on the given options, "cékér hayam" seems to be the most appropriate answer.

  Rate this question:

 • 13. 

  Dina sastra Sunda aya Novel nu judulna Laleur Bodas. Saha nu ngarang novel Laleur Bodas?     

  • A.

   Samsu

  • B.

   Abdullah Mustappa

  • C.

   Aam Amélia

  • D.

   Ki Umbara

  Correct Answer
  A. Samsu
  Explanation
  The correct answer is Samsu.

  Rate this question:

 • 14. 

  Radén Amir Mahmud keur ngajaran baju anyar. Kalimah di luhur téh disebut kalimah………..

  • A.

   Réfléktif

  • B.

   Resiprokatif

  • C.

   Pagawéan

  • D.

   Kaayaan

  Correct Answer
  A. Réfléktif
  Explanation
  The correct answer is "réfléktif." The given sentence states that Radén Amir Mahmud teaches new clothes. The word "réfléktif" means reflective in English. In this context, it can be understood that Radén Amir Mahmud teaches about the reflective properties or characteristics of new clothes.

  Rate this question:

 • 15. 

  Dina sastra Sunda aya Novel nu judulna Si Bedog Panjang. : Saha nu ngarang novel Si Bedog Panjang?    

  • A.

   Mohamad Ambri

  • B.

   D.K Adiwinata

  • C.

   Aam Amélia

  • D.

   Ki Umbara

  Correct Answer
  D. Ki Umbara
  Explanation
  The correct answer is Ki Umbara.

  Rate this question:

 • 16. 

  Dina sastra Sunda aya Novel nu judulna Baruang ka nu Ngarora.  Saha nu ngarang novel  Baruang ka nu Ngarora?

  • A.

   R. Suradireja

  • B.

   R. Juliadi

  • C.

   D.K Ardiwinata.

  • D.

   WS. Rendra

  Correct Answer
  C. D.K Ardiwinata.
  Explanation
  The correct answer is D.K Ardiwinata.

  Rate this question:

 • 17. 

  Gajah téh nurut ari ka .......................mah. Istilah patukangan nu merenah pikeun ngalengkepan kalimah nyaéta…….     

  • A.

   Paninggaran

  • B.

   Kamasan

  • C.

   sarati

  • D.

   merebot

  Correct Answer
  C. sarati
  Explanation
  The term "sarati" is used to describe someone who is obedient and follows instructions without question. In the given sentence, "Gajah téh nurut ari ka sarati mah," it means that the elephant is obedient and follows the commands of its mahout without hesitation.

  Rate this question:

 • 18. 

  Jabung tumalapung sabda kumapalang hartina……………………………        

  • A.

   Teu nyarita bari ngarumasakeun taya kabisa

  • B.

   Milu nyarita bari ngarumasakeun taya kabisa, tapi lantaran kapaksa

  • C.

   Milu nyarita bari ngarumasakeun boga kabisa taya kabisa

  • D.

   Milu nyarita bari ngarumasakeun boga kabisa, tapi lantaran kapaksa

  Correct Answer
  B. Milu nyarita bari ngarumasakeun taya kabisa, tapi lantaran kapaksa
  Explanation
  The correct answer is "Milu nyarita bari ngarumasakeun taya kabisa, tapi lantaran kapaksa" because it is the only option that includes both the phrase "Milu nyarita bari ngarumasakeun taya kabisa" (finish the story without any interruption) and the reason "tapi lantaran kapaksa" (but because of force). This suggests that the story is being finished abruptly or forcefully.

  Rate this question:

 • 19. 

  Wilujeng……………………….ka parawargi sadayana di SMP Negeri 1 Purwakarta, mugia aya dina ginanjar kawilujengan.      

  • A.

   Sumping

  • B.

   dongkap

  • C.

   datang

  • D.

   Linggih

  Correct Answer
  A. Sumping
  Explanation
  The given statement is in Indonesian language and it mentions about an event or occasion happening at SMP Negeri 1 Purwakarta. The word "sumping" is the correct answer as it is the only option that makes sense in this context. The other options do not fit the context and do not provide a logical explanation for the given statement.

  Rate this question:

 • 20. 

  Katerangan atawa informasi ngeunaan hiji kajadian atawa hiji hal anu ditepikeun ka balaréa ngaliwatan média massa, boh citak boh éléktronik disebut…………………………….      

  • A.

   Carpon

  • B.

   warta

  • C.

   Béwara

  • D.

   éséy

  Correct Answer
  B. warta
  Explanation
  The correct answer is "warta" because it refers to news or information about an event or a matter that is conveyed through mass media, whether it is print or electronic.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 20, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Nov 30, 2013
  Quiz Created by
  Basasunda
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.