Uts Basa Sunda Kelas Sembilan Basa Sunda 2016

20 Questions | Attempts: 399
Share

SettingsSettingsSettings
Uts Basa Sunda Kelas Sembilan Basa Sunda 2016 - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Dina basa Sunda  aya istilah sasatoan, tanduk anu ngulapés duanana goréng katenjona disebut.....................
  • A. 

   Leker

  • B. 

   Dongkol

  • C. 

   Ranggaék

  • D. 

   Sanggadulang

 • 2. 
  Jaman ayeuna loba pisan kabudayaan asing anu asup ka tatar Sunda. Anéhna, urang Sunda kalah mikaresep éta kabudayaan asing nepi ka mopohokeun budaya Sunda sorangan. Paribasa nu merenah pikeun kalimah di luhur nya éta.............................
  • A. 

   Mapatahan ngojay ka meri              

  • B. 

   Jati kasilih ku junti

  • C. 

   Cul dogdog tinggal igel

  • D. 

   Lauk buruk milu mijah

 • 3. 
  Carita atawa lalakon anu diwujudkeun dina wangun paguneman maksudna pikeun dipintonkeun disebut...........................................
  • A. 

   Novel

  • B. 

   Carpon

  • C. 

   Drama

  • D. 

   Gending karesmen

 • 4. 
  Dina teori drama, pituduh nyaéta katerangan nu aya dina naskah drama disebut ogé......................................
  • A. 

   Monolog

  • B. 

   Stage direction

  • C. 

   Dialog

  • D. 

   Stage crew

 • 5. 
  Budak sakola mah tugas pokona diajar lain ulin teu puguh, tapi kalolobaanana ayeuna loba pisan budak sakola anu ngamomorékeun kana pelajaran. Ari pelajaran diantep kalah migawé pagawéan anu teu perelu.Paribasa anu merenah pikeun kaayaan di luhur téh nya éta...... 
  • A. 

   Adéan ku kuda beureum

  • B. 

   Cul dogdog tinggal igel

  • C. 

   Adat kakurung ku iga

  • D. 

   Lauk buruk milu mijah

 • 6. 
  Asupna novel kana sastra Sunda mangrupa pangaruh ti sastra Barat ngaliwatan basa Belanda. Novel Mantri Jero karya............................................
  • A. 

   R. Méméd Sastrahadiprawira

  • B. 

   D.K Ardiwinata

  • C. 

   Ahmad Bakrie

  • D. 

   Agus Mulyana

 • 7. 
  Novel Sunda anu munggaran medal taun 1914 nyaéta.............................
  • A. 

   Lain éta

  • B. 

   Tepung di Bandung

  • C. 

   Galuraning Gending

  • D. 

   Baruang ka nu Ngarora

 • 8. 
  Dina istilah tutuwuhan, daun kalapa garing dina tangkalna disebut.................................
  • A. 

   Baralak

  • B. 

   Nyéré

  • C. 

   Kararas

  • D. 

   Kalakay

 • 9. 
  Kalokop daun cau anu ngabuleun bodogolna sarta mangrupa tangkal cau sagemblengna disebut............................................
  • A. 

   Gebog

  • B. 

   Bodogol

  • C. 

   Galeuh

  • D. 

   Catang

 • 10. 
  Drama anu paguneman palakuna digurit dina wangun tembang atawa kawih disebut................................................
  • A. 

   Ludruk

  • B. 

   Longser

  • C. 

   Réog

  • D. 

   Gending karésmén

 • 11. 
  Kuku kuda nu sok diterapan beusi dihandapna disebut............................
  • A. 

   Cékér

  • B. 

   talapok

  • C. 

   Siih

  • D. 

   Cokor

 • 12. 
  Dongéng téh kaasup wangun sastra lisan anu …………. ku cara lisan tatalépa ti hiji jalma ka jalma séjénna. Ku kituna dina dongéng mah biasana tara kapaluruh saha pangarangna.
  • A. 

   Paburencayna

  • B. 

   Sumebarna

  • C. 

   Ngumpulna

  • D. 

   Papisahna

 • 13. 
  Pidahaneun atawa pitangkaleun anu melentis kénéh disebut................. ............
  • A. 

   Pangpung

  • B. 

   sirung

  • C. 

   Ruas

  • D. 

   tunggul

 • 14. 
  Babandingan antara babasan jeung paribasa nya éta ...................................iwal?
  • A. 

   Babasan winangun kecap

  • B. 

   Babasan winangun kalimah

  • C. 

   Paribasa winangun kalimah

  • D. 

   Paribasa eusina ngabandingkeun

 • 15. 
  Jonggrang Kalapitung panasaran, lauk naon anu nyanggut téh? Barang diilikan, singhoréng ukur lauk jelér. Asup kana ceuli hulu munding anu geus jadi tangkorék. Lantaran keuheul, éta jelér téh dibalangkeun, nya ragrag di Lembur Cilélé, Désa Cisarua, Jatiluhur.Tah, tempat ragragna jelér téh jadi émpang, anu nepi ka ayeuna ku urang Cisarua mah disarebut Kubang.            Ku lantaran teu meunang lauk gedé, lila-lila Jonggrang Kalapitung téh lapar. Karepna rék ménta tulung ka urang lembur, tapi geus euweuh saurang-urang acan, lantaran kalabur sarieuneun nénjo Jonggrang Kalapitung ambek-ambekan. Nu aya téh ngan tangkal jéngkol. Kabeneran deuih buahna meuhpeuy leubeut. Henteu talangké, jéngkol téh dipupu, tuluy dikeremus sacanggeum-sacanggeum. Na atuh barang rék kiih bet ngarasa nyeri. Singhoréng Jonggrang Kalapitung téh jéngkoleun. Lauk naon nu nyanggut kana usep Jonggrang Kalapitung?
  • A. 

   patin

  • B. 

   nila

  • C. 

   Jelér

  • D. 

   Emas

 • 16. 
  Basa jeung sastra Sunda téh mangrupa kabeungharan budaya Sunda nu sakuduna meunang pamaliré ti sakumna urang Sunda. Ku kituna, budaya Sunda bakal leuwih anteb lamun ditulis atawa dicaritakeun dina basa ..............................................
  • A. 

   Arab

  • B. 

   Sunda

  • C. 

   Inggris

  • D. 

   Indonesia

 • 17. 
  Carita rékaan anu méré kesan lir enya-enya kajadian sarta ukuranan paranjang disebut..........  
  • A. 

   Novel

  • B. 

   Carpon

  • C. 

   Dongéng

  • D. 

   Roman

 • 18. 
  Dina basa Sunda aya istilah tutuwuhan, kembang cau disebut .............................  
  • A. 

   Bosongot

  • B. 

   jantung

  • C. 

   Aléwoh

  • D. 

   Olohok

 • 19. 
  Maksudna ngalésotkeun barang anu geus kapimilik, lanataran kabita ku nu leuwih gedé (alus) padahal can tangtu hartina.................  
  • A. 

   Moro julang ngaleupaskeun peusing

  • B. 

   Kajeun panas tonggong, asal tiis beuteung

  • C. 

   Cul dog-dog tinggal igel

  • D. 

   Ari diarah supana, kudu dijaga catangna

 • 20. 
  Indra téh katabrak mobil, nya dirawat di Rumah Sakit “Bayu Asih”. Pikeun kaperluan operasi, indungna ngajual perhiasan. Ninggang kana paribasa …........................., boga barang ngan sakitu-kituna gé dijual wé, tinimbang anak maot mah.
  • A. 

   Banda tatalang raga

  • B. 

   Henteu gedag bulu salambar

  • C. 

   Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok

  • D. 

   Hambur bacot murah congcot

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.