Vaii

35 Questions | Total Attempts: 1976

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Vaii

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Stavový kód odpovede HTTP protokolu 403 znamená:
  • A. 

   Forbidden - prístup k serveru je zakázaný

  • B. 

   Not found - požadovaný dokument sa nenašiel

  • C. 

   Server not installed - server nie je správne nainštalovaný

  • D. 

   Forbidden - browser zakazuje prístup k stránke

  • E. 

   Forbidden - prístup k súboru/stránke je zakázaný

 • 2. 
  Premenné v PHP sú:
  • A. 

   Globálne

  • B. 

   Superglobálne

  • C. 

   Statické

  • D. 

   Dynamické

  • E. 

   Lokálne

 • 3. 
  Máme URL adresu:http://XXXXX/index.php?action=loginČo označuje v URL adrese výraz označený ako "XXXXX"?
  • A. 

   DNS názov servera

  • B. 

   Cesta k dokumentu

  • C. 

   Protokol

  • D. 

   Číslo portu

 • 4. 
  Značka input s atribútom reset slúži na:
  • A. 

   Zresetovanie počítača po odsúhlasení používateľom.

  • B. 

   Zresetovaniu všetkých hodnôt v premenných v príslušnom Javascripte.

  • C. 

   Vrátenie prednastavených hodnôt do formulárových prvkov.

  • D. 

   Vymazanie všetkých hodnôt vo formulári.

  • E. 

   Znovunačítanie (zresetovanie) celého HTML dokumentu.

 • 5. 
  Akým spôsobom sa využívajú cookies pri práci so session premennými v PHP?
  • A. 

   Pri vzniku session sa všetky session premenné uložia do cookies.

  • B. 

   PHP skript môže pracovať s cookies, aj keď nie je definovaná žiadna session.

  • C. 

   Cookies umožňujú zdieľanie session premenných medzi používateľmi.

  • D. 

   V cookies sa prenášajú všetky session premenné smerom od klienta na server.

  • E. 

   V cookies sa prenáša id príslušnej session.

 • 6. 
  Kľúčoné slovo final v PHPVyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Pri triedach zabraňuje dedeniu

  • B. 

   Premenné v objekte definuje ako konštantu

  • C. 

   V abstraktných triedach vynucuje implementáciu

  • D. 

   Pri metódach zabraňuje prekrytiu

  • E. 

   Pri premenných zabraňuje vytvoreniu statickej premennej

 • 7. 
  Na spájanie reťazcov v PHP sa používa operátorVyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   ľubovolný z uvedených operátorov

  • B. 

   Iný operátor

  • C. 

   . (bodka)

  • D. 

   :: (dve dvojbodky)

  • E. 

   + (plus)

 • 8. 
  Je definovaná JSON odpoveď nasledovne:{"meno": "Janko","priezvisko": "Hraško","adresa": {"ulica": "Horná 24", "mesto": "Žilina", "psc": "01001"} ,"kontakty": [{"typ": "mobil","hodnota": "041/12345678"} ,{"typ": "email","hodnota": "[email protected]"}]}Ktoré z uvedených tvrdení je pravdivé (môže ich byť viac):Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Adresa je objekt.

  • B. 

   V príklade je sntaktická chyba.

  • C. 

   Kontakty je pole objektov.

  • D. 

   Pri spracovaní nastane chyba, pretože typ a hodnota nemôže byť uvedená 2x.

  • E. 

   PSČ je typu number.

 • 9. 
  Ktoré metódy sú metódy HTTP žiadosti?Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   GET

  • B. 

   ATOM

  • C. 

   TRACERT

  • D. 

   POST

  • E. 

   SERVER

 • 10. 
  SSL protokol sa v internetových aplikáciách používa na:Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Vygenerovanie elektronického podpisu pre používateľa.

  • B. 

   Autentifikáciu servera.

  • C. 

   Autentifikáciu klienta.

  • D. 

   Šifrovanie spojenia medzi klientom a serverom.

  • E. 

   Logovanie dát, ktoré sú citlivé na prenos medzi skriptami na serveri.

 • 11. 
  Máme URL adresu:http://www.fri.uniza.sk:XXXXX/index.php?action=loginČo označuje v URL adrese výraz označený ako "XXXXX"?Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Číslo portu

  • B. 

   Protokol

  • C. 

   Cesta k dokumentu

  • D. 

   DNS názov servera

 • 12. 
  HTTP protokol nie jeVyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Viazaný na TCP

  • B. 

   Viazaný na UDP

  • C. 

   Textový protokol

  • D. 

   Binárny protokol

 • 13. 
  JSON slúži naVyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Zmenšenie množstva posielaných dát

  • B. 

   Prekódovanie dát do iného typu kódovania

  • C. 

   Zakódovanie dát do podoby čitateľnej len prehliadačom

  • D. 

   Formátovanie dát, aby bolo ľahko spracovateľné v Javascripte

  • E. 

   Prevod dát do podoby vhodnej na vloženie do databázy

 • 14. 
  Vlastnosti AJAX technológie sú:Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Umožňujú poslanie dát cez iný port ako 80

  • B. 

   Umožňujú zmeniť len určitú časť HTML dokumentu, bez nutnosti načítania celého dokumentu

  • C. 

   Zmenšujú objem prenášaných dát z webového servera na klienta

  • D. 

   Pridávajú nové metódy do HTTP protokolu pre čiastočný prenos dát

  • E. 

   Poskytujú možnosť vynechať tvorbu aplikačnej logiky

 • 15. 
  Cookies sa v internetovej aplikácii používajú naVyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Riešenie bezstavovosti HTML jazyka

  • B. 

   Riešenie bezstavovosti HTTP protokolu

  • C. 

   Ukladanie dát na strane klienta

  • D. 

   Prenos súborov z klienta na server

  • E. 

   Ukladanie dát na strane servera

 • 16. 
  Označte všetky pravdivé tvrdenia o virtuálnych serveroch.Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Virtuálny server potrebuje na správnu činnosť virtuálnu IP adresu.

  • B. 

   Niekoľko virtuálnych serverov "beží" na jednom fyzickom web serveri.

  • C. 

   Pre správne fungovanie virtuálneho servera je potrebné, aby klient zaslal HTTP hlavičku Host:

  • D. 

   Virtuálny server umožňuje, aby viacero webových sídiel používalo rovnakú IP adresu.

  • E. 

   Virtuálne servery vyžadujú viacero inštalácii web serverov na rôznych IP adresách.

 • 17. 
  Ktoré tvrdenia o rozhraniach v jazyku PHP sú pravdivé:Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Trieda nemôže implementovať viac ako jedno rozhranie

  • B. 

   Rozhranie musí obsahovať len deklarácie metód (nie telá)

  • C. 

   Rozhrania musia byť vždy deklarované ako final

  • D. 

   Kľúčové slovo inherit sa používa na určenie, ktoré rozhranie trieda musí implementovať

  • E. 

   Všetky metódy rozhrania musia byť public

 • 18. 
  Jazyk PHP sa používa naVyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Programovanie serverovej strany internetovej aplikácie

  • B. 

   Tvorbu natívnych komplikovaných aplikácii pre OS Windows

  • C. 

   Ako náhrada shell skriptov, napr. OS Linux

  • D. 

   Vytváranie multiplatformových grafických aplikácii

 • 19. 
  Podpora objektovo orientovaného programovania (OOP) v jazyku Javascript (JS)Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   JS používa kľúčové slovo class na definovanie tried objektov

  • B. 

   JS nepodporuje OOP

  • C. 

   JS používa objekty založené na prototypoch

  • D. 

   JS používa kľúčové slovo object na definovanie tried objektov

 • 20. 
  Aké sú výhody použitia CSS?Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Nie je nutné používať skriptovacie jazyky na aplikačnú logiku klientskej strany

  • B. 

   Zníženie objemu prenášaných dát

  • C. 

   CSS nahrádza HTML jazyk

  • D. 

   Ľahké prispôsobenie vzhľadu pre rôzne zariadenia (a rozlíšenia)

  • E. 

   Niektoré formátovanie je možné dosiahnuť len cez CSS

 • 21. 
  Operátor === v jazyku JavascriptVyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Používa sa len v podmienkach na zvýraznenie odlišného vyhodnocovania logických výrazov (zmena priority)

  • B. 

   Je to špeciálny operátor priradenia, ktorý ak je výraz na pravej strane null, do premennej vloží hodnotu 0

  • C. 

   Navyše oproti operátoru == kontroluje aj typ porovnávaných premenných

  • D. 

   Má rovnakú úlohu ako operátor ==

 • 22. 
  Určite poradie priority štýlov (od najvyššej po najnižšiu)Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Div, .sel, #sel

  • B. 

   .sel, #sel, div

  • C. 

   #sel, .sel, div

  • D. 

   Div, #sel, .sel

 • 23. 
  Ktoré tvrdenie je správne, ak chcete vyuźívať JQuery?
  • A. 

   JQuery knižnicu môžete skopírovať na disk a pripojiť k svojej aplikácii

  • B. 

   Nemusíte robiť nič. Takmer všetky prehliadače (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Opera) majú zabudovanú JQuery knižnicu v prehliadači

  • C. 

   JQuery knižnicu si môžete pripojiť priamo z Google servera

  • D. 

   JQuery si musíte zakúpiť na www.jquery.com

 • 24. 
  Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Echo eblubenaFarba($cervena);

  • B. 

   Echo eblubenaFarba("cervena");

  • C. 

   Echo eblubenaFarba(null);

  • D. 

   Echo eblubenaFarba();

  • E. 

   Echo eblubenaFarba($farba);

 • 25. 
  Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   True

  • B. 

   False

  • C. 

   Skript sa nevykoná, skončí chybou.