แบบทดสอบที่ 6 เรื่อง การเข้าใช้งานโปรแกรม Captivate

10 Questions | Attempts: 3179

SettingsSettingsSettings
แบบทดสอบที่ 6 เรื่อง การเข้าใช้งานโปรแกรม Captivate - Quiz

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว


Questions and Answers
 • 1. 
     การเรียกใช้งานโปรแกรม Captivate ข้อใดถูกต้อง
  • A. 

   Start>All Program>Adobe>Captivate

  • B. 

   Start>All Program>Captivate

  • C. 

   Start>Adobe>Captivate

  • D. 

   Start>Captivate

 • 2. 
     การเริ่มต้นการสร้างโครงการหรือโปรเจคงานขึ้นใหม่ หมายถึงข้อใด
  • A. 

   Tutorials

  • B. 

   Project Template

  • C. 

   Blank Project

  • D. 

   Create New

 • 3. 
     การสร้างโครงการด้วยการนำเข้าไฟล์พรีเซนเตชั่น เข้ามาสร้าง เป็นสไลด์ของโครงการ
  • A. 

   Aggregator Project

  • B. 

   From Microsoft PowerPoint

  • C. 

   Project Template

  • D. 

   Software Simulation

 • 4. 
      การสร้างโครงการในรูปแบบของการบันทึกหรือจับภาพการทำงานของโปรแกรมหรือหน้าจอที่ต้องการ
  • A. 

   Blank Project

  • B. 

   Image Slideshow

  • C. 

   Software Simulation

  • D. 

   From Template

 • 5. 
     การสร้างโครงการจากรูปแบบของโครงการเปล่า
  • A. 

   Blank Project

  • B. 

   Software Simulation

  • C. 

   Project Template

  • D. 

   From Template

 • 6. 
     การสร้างโครงการรูปภาพพรีเซ็นเตชั่น โดยสามารถนำเข้ารูปภาพต่างๆ มาใช้เป็นสไลด์ของโครงการ
  • A. 

   From Template

  • B. 

   Aggregator Project

  • C. 

   Blank Project

  • D. 

   Image Slideshow

 • 7. 
     การสร้างโครงการที่มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็นหลายส่วน สามารถเลือกสร้างแยกสำหรับแต่ละเนื้อหา
  • A. 

   Aggregator Project

  • B. 

   From Template

  • C. 

   Project Template

  • D. 

   Image Slideshow

 • 8. 
     การสร้างโครงการโดยเลือกจากแม่แบบที่โปรแกรมมีมาให้ ซึ่งแม่แบบจะถูกติดตั้งมาพร้อมกับโปรแกรม 
  • A. 

   Project Template

  • B. 

   From Template

  • C. 

   Blank Project

  • D. 

   Image Slideshow

 • 9. 
      ส่วนของการแนะนำวิธีการสร้างโครงการ และการใช้เครื่องมือต่างๆ ของโปรแกรม
  • A. 

   Project Template

  • B. 

   Blank Project

  • C. 

   Create New

  • D. 

   Tutorials

 • 10. 
      ส่วนของการแสดงรายการไฟล์โครงการล่าสุดที่มีการเปิดใช้งาน
  • A. 

   Create New

  • B. 

   Open Recent Item

  • C. 

   Software Simulation

  • D. 

   Image Slideshow

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.