แบบทดสอบที่ 6 เรื่อง การเข้าใช้งานโปรแกรม Captivate

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Dukdui
D
Dukdui
Community Contributor
Quizzes Created: 12 | Total Attempts: 19,457
Questions: 10 | Attempts: 3,601

SettingsSettingsSettings
แบบทดสอบที่ 6 เรื่อง การเข้าใช้งานโปรแกรม Captivate - Quiz

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว


Questions and Answers
 • 1. 

     การเรียกใช้งานโปรแกรม Captivate ข้อใดถูกต้อง

  • A.

   Start>All Program>Adobe>Captivate

  • B.

   Start>All Program>Captivate

  • C.

   Start>Adobe>Captivate

  • D.

   Start>Captivate

  Correct Answer
  A. Start>All Program>Adobe>Captivate
  Explanation
  The correct answer is "Start>All Program>Adobe>Captivate" because it provides the specific pathway to access the Captivate program. By clicking on the Start button, navigating to the All Programs menu, finding the Adobe folder, and finally selecting the Captivate program, users can successfully open and use Captivate. The other options do not include the necessary steps or specific location of the program.

  Rate this question:

 • 2. 

     การเริ่มต้นการสร้างโครงการหรือโปรเจคงานขึ้นใหม่ หมายถึงข้อใด

  • A.

   Tutorials

  • B.

   Project Template

  • C.

   Blank Project

  • D.

   Create New

  Correct Answer
  D. Create New
  Explanation
  The correct answer is "Create New". This option refers to the action of starting a new project or creating a new project from scratch. It implies that there is no existing project or template being used as a starting point, and the user will have to create all the necessary elements and settings for the project from the beginning.

  Rate this question:

 • 3. 

     การสร้างโครงการด้วยการนำเข้าไฟล์พรีเซนเตชั่น เข้ามาสร้าง เป็นสไลด์ของโครงการ

  • A.

   Aggregator Project

  • B.

   From Microsoft PowerPoint

  • C.

   Project Template

  • D.

   Software Simulation

  Correct Answer
  B. From Microsoft PowerPoint
  Explanation
  The correct answer is "From Microsoft PowerPoint" because the question states that the project is created by importing a PowerPoint presentation, indicating that the project is being created from Microsoft PowerPoint.

  Rate this question:

 • 4. 

      การสร้างโครงการในรูปแบบของการบันทึกหรือจับภาพการทำงานของโปรแกรมหรือหน้าจอที่ต้องการ

  • A.

   Blank Project

  • B.

   Image Slideshow

  • C.

   Software Simulation

  • D.

   From Template

  Correct Answer
  C. Software Simulation
  Explanation
  The correct answer is "Software Simulation" because it refers to the process of creating a project that simulates the functionality of a software or application. This type of project is commonly used for training purposes, allowing users to interact with a virtual version of the software and learn how to use its features without the risk of making mistakes or causing any damage.

  Rate this question:

 • 5. 

     การสร้างโครงการจากรูปแบบของโครงการเปล่า

  • A.

   Blank Project

  • B.

   Software Simulation

  • C.

   Project Template

  • D.

   From Template

  Correct Answer
  A. Blank Project
  Explanation
  The correct answer is "Blank Project". This means creating a project from scratch without using any pre-existing templates or simulations.

  Rate this question:

 • 6. 

     การสร้างโครงการรูปภาพพรีเซ็นเตชั่น โดยสามารถนำเข้ารูปภาพต่างๆ มาใช้เป็นสไลด์ของโครงการ

  • A.

   From Template

  • B.

   Aggregator Project

  • C.

   Blank Project

  • D.

   Image Slideshow

  Correct Answer
  D. Image Slideshow
  Explanation
  The correct answer is "Image Slideshow" because it is the option that best fits the description of creating a project that involves importing various images to be used as slides. The other options, such as "From Template," "Aggregator Project," and "Blank Project," do not specifically mention the use of images or slides in their descriptions.

  Rate this question:

 • 7. 

     การสร้างโครงการที่มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็นหลายส่วน สามารถเลือกสร้างแยกสำหรับแต่ละเนื้อหา

  • A.

   Aggregator Project

  • B.

   From Template

  • C.

   Project Template

  • D.

   Image Slideshow

  Correct Answer
  A. Aggregator Project
  Explanation
  The correct answer is "Aggregator Project" because an aggregator project allows for the creation of a project that can divide content into multiple parts and select separate templates for each content. This means that different types of content can be displayed in different ways within the project.

  Rate this question:

 • 8. 

     การสร้างโครงการโดยเลือกจากแม่แบบที่โปรแกรมมีมาให้ ซึ่งแม่แบบจะถูกติดตั้งมาพร้อมกับโปรแกรม 

  • A.

   Project Template

  • B.

   From Template

  • C.

   Blank Project

  • D.

   Image Slideshow

  Correct Answer
  B. From Template
  Explanation
  The correct answer is "From Template". This means that the project is being created by selecting from a pre-existing template that is provided with the program. The template is already installed and can be used as a starting point for the project.

  Rate this question:

 • 9. 

      ส่วนของการแนะนำวิธีการสร้างโครงการ และการใช้เครื่องมือต่างๆ ของโปรแกรม

  • A.

   Project Template

  • B.

   Blank Project

  • C.

   Create New

  • D.

   Tutorials

  Correct Answer
  D. Tutorials
  Explanation
  The correct answer is "Tutorials". Tutorials are a type of resource that provide step-by-step instructions or guidance on how to use different tools and create projects. They are helpful for beginners or those who want to learn more about the program and its features. Tutorials can provide valuable information and tips on how to effectively utilize the program's tools and functionalities.

  Rate this question:

 • 10. 

      ส่วนของการแสดงรายการไฟล์โครงการล่าสุดที่มีการเปิดใช้งาน

  • A.

   Create New

  • B.

   Open Recent Item

  • C.

   Software Simulation

  • D.

   Image Slideshow

  Correct Answer
  B. Open Recent Item
  Explanation
  The correct answer is "Open Recent Item" because this option refers to displaying a list of recently accessed project files that have been opened. This allows users to quickly access and continue working on their most recent projects without having to navigate through folders or search for the files manually.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.