Maths Quiz STD-6, 1

25 Questions | Attempts: 240
Share

SettingsSettingsSettings
Maths Quiz STD-6, 1 - Quiz

પ્રકરણ-૧ સંંખ્યાની સરખામણી HOTS (હાયર ઓર્ડર થિંંન્કીંગ સ્કીલ) આધારીત પ્રશ્ન્નો Score 60% And Above Get a Quiz Competition Certificate


Questions and Answers
 • 1. 
  નીચે આપેલ સંખ્યાઓમાં સૌથી મોટી સંખ્યા કઇ છે ?
  • A. 

   902

  • B. 

   912

  • C. 

   889

  • D. 

   898

 • 2. 
  નીચે આપેલ સંખ્યાઓમાં સૌથી નાને સંખ્યા કઇ છે ?
  • A. 

   4867

  • B. 

   4865

  • C. 

   4891

  • D. 

   4860

 • 3. 
  નીચેના માંથી સૌથી મોટી સંખ્યા જણાવો ?
  • A. 

   15623

  • B. 

   15073

  • C. 

   15189

  • D. 

   15800

 • 4. 
  7, 5, 8 અને 9 અંકોનો ઉપયોગ કરી ચાર અંકની મોટામાં મોટી સંખ્યા કઇ બને ?
  • A. 

   7985

  • B. 

   8975

  • C. 

   9875

  • D. 

   5987

 • 5. 
  6, 9, 0 અને 3 નો ઉપયોગ કરી ચાર અંકની સૌથી નાની સંખ્યા કઇ બને ?
  • A. 

   6039

  • B. 

   3069

  • C. 

   3096

  • D. 

   6309

 • 6. 
  4, 7, 9 અને 5માં એકમના સ્થાનમાં 7 આવે તેવી સૌથી મોટી સંખ્યા કઇ બને ?
  • A. 

   5497

  • B. 

   9457

  • C. 

   9547

  • D. 

   4597

 • 7. 
  65712 નું વિસ્તરણ કયું છે ?
  • A. 

   6x10000+5x1000+7x10+10x1

  • B. 

   6x10000+5x1000+7x100+1x10+2x1

  • C. 

   6x1000+5x100+7x100+12x1

  • D. 

   6x10000+5x100+7x10+12

 • 8. 
  5 અંકની સૌથી મોટી સંખ્યામાં 1 ઉમેરવાથી કઇ સંખ્યા બને ?
  • A. 

   99999

  • B. 

   10000

  • C. 

   100000

  • D. 

   999999

 • 9. 
  ત્રણ લાખ પચાસ હજાર નું વિસ્તરણ લખો.
  • A. 

   3x100000+5x10000

  • B. 

   3x100000+5x1000

  • C. 

   3x10000+5x1000

  • D. 

   300000+5x100

 • 10. 
  10 હજાર =                                        સો
  • A. 

   1000

  • B. 

   200

  • C. 

   100

  • D. 

   10

 • 11. 
  100લાખ =                                         સો 
  • A. 

   10000

  • B. 

   1000000

  • C. 

   1000

  • D. 

   100000

 • 12. 
  1 કરોડ =                                           લાખ
  • A. 

   1

  • B. 

   10

  • C. 

   100

  • D. 

   1000

 • 13. 
  11 કરોડ =                                           હજાર 
  • A. 

   110

  • B. 

   1100

  • C. 

   11000

  • D. 

   110000

 • 14. 
  1 કરોડ =                                           દસ લાખ
  • A. 

   10

  • B. 

   100

  • C. 

   1000

  • D. 

   10000

 • 15. 
  87595762 ને ભારતિય સંખ્યાલેખન પદ્ધતિ મુજબ યોગ્ય રીતે અલ્પવિરામ મૂકો. 
  • A. 

   8,759,576,2

  • B. 

   87,59,57,62

  • C. 

   8,75,95,762

  • D. 

   87,595,762

 • 16. 
  87 નું નજીકના દશક ને આધારે અંદાજ મૂલ્ય જણાવો.
  • A. 

   70

  • B. 

   80

  • C. 

   90

  • D. 

   100

 • 17. 
  312 નું નજીકના સો ના આધારે અંદાજીત મૂલ્ય આપો. 
  • A. 

   200

  • B. 

   100

  • C. 

   300

  • D. 

   400

 • 18. 
  નીચેની સંખ્યાઓને હજાર, સો અને દસના આધારે અંદાજીત સંખ્યાઓનો સરવાળો કરો. 3257+691+22
  • A. 

   3700

  • B. 

   3722

  • C. 

   3720

  • D. 

   3710

 • 19. 
  ગુણાકાર અંદાજ મેળવો, 578x179 (સો ના સ્થાનના આધારે)
  • A. 

   10000

  • B. 

   11000

  • C. 

   12000

  • D. 

   120000

 • 20. 
  9 અને 2 ના સરવાળાને 4 વડે ગુણો                            પદાવલિ સ્વરૂપે લખો.
  • A. 

   2x(9+4)

  • B. 

   (9+2)x4

  • C. 

   (2+4)x9

  • D. 

   (9x4)+2

 • 21. 
  18 અને 6 ના તફાવતને 4 વડે ભાગો. 
  • A. 

   (18-4)÷6

  • B. 

   (18-6)÷4

  • C. 

   (18÷6)-2

  • D. 

   (6-4)÷18

 • 22. 
  25ને રોમન અંકમાં કઇ રીતે લખાય ?
  • A. 

   XVII

  • B. 

   XXVII

  • C. 

   XXXV

  • D. 

   XXV

 • 23. 
  67 ને રોમન અંકમાં કઇ રીતે લખાય ?
  • A. 

   LXVII

  • B. 

   XLVI

  • C. 

   XLVII

  • D. 

   LXBI

 • 24. 
  LXXXVIII ને અંકમાં શું લખાય ?
  • A. 

   78

  • B. 

   87

  • C. 

   88

  • D. 

   98

 • 25. 
  LXXIII ને અંકમાં શું લખાય ?
  • A. 

   71

  • B. 

   72

  • C. 

   73

  • D. 

   83

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.