ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ "ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ"

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Anastasios
A
Anastasios
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 17,639
Questions: 600 | Attempts: 18,016

SettingsSettingsSettings
 " " - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  Ο ν. 4583/2018 ενσωματώνει διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με….

  • A.

   τη δραστηριότητα διανομής των (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων, ανεξαρτήτως δικτύου.

  • B.

   την προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων από ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.

  • C.

   τις απευθείας πωλήσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

  • D.

   την προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων μέσω bancassurance και επιχειρήσεων επενδύσεων.

  Correct Answer
  A. τη δραστηριότητα διανομής των (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων, ανεξαρτήτως δικτύου.
  Explanation
  The given correct answer states that the main purpose of the document is to provide information about the current status of the enforcement of the new legislation on bancassurance. The answer mentions that the document aims to clarify any doubts or concerns regarding the implementation of the new legislation.

  Rate this question:

 • 2. 

  Τι ακριβώς είναι η διανομή (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων;

  • A.

   Οι δραστηριότητες παροχής συμβουλής, πρότασης ή διενέργειας άλλων προπαρασκευαστικών εργασιών για τη σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων, οι δραστηριότητες σύναψης αυτών,  ή οι δραστηριότητες παροχής βοήθειας κατά τη διαχείριση και την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, ιδίως σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιζομένου κινδύνου. 

  • B.

   Η παροχή και μέσω ιστότοπου ή κάποιου άλλου μέσου,  πληροφοριών σχετικά με μία ή περισσότερες ασφαλιστικές συμβάσεις βάσει κριτηρίων που επιλέγονται από τον πελάτη, εφόσον μέσω του ιστότοπου ο πελάτης είναι σε θέση να συνάψει άμεσα ή έμμεσα μια ασφαλιστική σύμβαση.

  • C.

   Η παροχή καταλόγου κατάταξης ασφαλιστικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της σύγκρισης των τιμών και των προϊόντων ή και των προσφερομένων εκπτώσεων από την ασφαλιστική επιχείρηση επί του ασφαλίστρου, εφόσον μέσω του ιστότοπου ο πελάτης είναι σε θέση να συνάψει άμεσα ή έμμεσα μια ασφαλιστική σύμβαση.

  • D.

   Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

  Correct Answer
  D. Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.
  Explanation
  The given answer states that the correct answer is already mentioned and it is the final answer.

  Rate this question:

 • 3. 

  Ποιοι επιτρέπεται να ασκούν την δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών προϊόντων;

  • A.

   Μόνο οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές δευτερεύουσας δραστηριότητας.

  • B.

   Οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι, οι ασφαλιστικοί πράκτορες, οι μεσίτες ασφαλίσεων, οι συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές δευτερεύουσας δραστηριότητας.

  • C.

   Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές δηλαδή οι ασφαλιστικοί πράκτορες, οι συντονιστές ασφαλιστικών πρακτόρων και οι μεσίτες ασφαλίσεων, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές δευτερεύουσας δραστηριότητας.

  • D.

   Μόνο οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι, οι ασφαλιστικοί πράκτορες, οι μεσίτες ασφαλίσεων, οι συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων, τα πιστωτικά ιδρύματα και οι επιχειρήσεις επενδύσεων.

  Correct Answer
  C. Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές δηλαδή οι ασφαλιστικοί πράκτορες, οι συντονιστές ασφαλιστικών πρακτόρων και οι μεσίτες ασφαλίσεων, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές δευτερεύουσας δραστηριότητας.
  Explanation
  The correct answer is that the monoatomic ions are formed from a single atom, while the polyatomic ions are formed from multiple atoms bonded together. In the given options, the first option states that monoatomic ions are formed from a single atom, while the second option states that monoatomic ions are formed from multiple atoms bonded together, which is incorrect. The third option correctly states that polyatomic ions are formed from multiple atoms bonded together. Therefore, the correct answer is the third option.

  Rate this question:

 • 4. 

  Η εποπτική αρχή αποστέλλει σε ασφαλιστικό πράκτορα Π ένα έγγραφο, με το οποίο διερευνά τη βασιμότητα μιας καταγγελίας που υποβλήθηκε σε βάρος του Π, από πελάτη του.  Σε σχέση με την ποιότητα των παρεχόμενων πληροφοριών, ο ασφαλιστικός πράκτορας…

  • A.

   δεν υποχρεούται να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες, αρκεί μια τυπική ανταπόκριση.

  • B.

   υποχρεούται να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που θα υποβάλει στην εποπτική αρχή είναι πλήρεις, ακριβείς και κατάλληλες για την άσκηση του εποπτικού έργου.

  • C.

   μπορεί να επικαλεστεί την υποχρέωση εχεμύθειας προς τον πελάτη του και να αρνηθεί να απαντήσει.

  • D.

   υποχρεούται να διασφαλίσει ότι ο πελάτης θα αποσύρει την καταγγελία του το ταχύτερο.

  Correct Answer
  B. υποχρεούται να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που θα υποβάλει στην εποπτική αρχή είναι πλήρεις, ακριβείς και κατάλληλες για την άσκηση του εποπτικού έργου.
  Explanation
  The answer suggests that the given Greek word is an adjective that describes the noun "Pi". It further states that the adjective is in the feminine singular form, indicating that it agrees with the gender and number of the noun it modifies. The adjective is also in the nominative case, which is the case used for the subject of a sentence. Therefore, the adjective is describing a characteristic or quality of Pi.

  Rate this question:

 • 5. 

  Τι προβλέπει ο ν. 4583/2018, όταν η εποπτική αρχή διερευνά μια καταγγελία πελάτη σε βάρος ενός διανομέα ασφαλιστικών προϊόντων;

  • A.

   Οι κυρώσεις επιβάλλονται αυτόματα από την εποπτική αρχή.

  • B.

   Δεν μπορεί να υποβάλει καταγγελία οποιοσδήποτε, πρέπει οπωσδήποτε ο καταγγέλλων να είναι ασφαλισμένος και πελάτης του διανομέα που καταγγέλλεται.

  • C.

   Κυρώσεις επιβάλλονται μόνον αφού ασκηθεί από τον διανομέα το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης.  

  • D.

   Η εποπτική αρχή μπορεί να διερευνήσει καταγγελία μόνον σε βάρος αδειοδοτημένων από το ειδικό μητρώο προσώπων.

  Correct Answer
  C. Κυρώσεις επιβάλλονται μόνον αφού ασκηθεί από τον διανομέα το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης.  
  Explanation
  The correct answer is that the "κυρώσεις επιβάλλονται αυτόματα από την εποπτεία μόνον αφού αδειοδοτηθεί η εγκατάσταση" (sanctions are imposed automatically by the supervisory authority only after the installation is licensed).

  Rate this question:

 • 6. 

  Τι είναι οι φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών;

  • A.

   Όργανα καταχωρημένα στο Μητρώο της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, όπου μπορεί να προσφύγει ο πελάτης προκειμένου να επιλύσει εξωδικαστικά διαφορές του με διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων.

  • B.

   Όργανα καταχωρημένα στο Μητρώο της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, όπου μπορεί να προσφύγει ο διανομέας προκειμένου να επιλύσει εξωδικαστικά διαφορές του με άλλους διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων.

  • C.

   Όργανα καταχωρημένα στο Μητρώο της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, όπου μπορεί να προσφύγει ο διανομέας προκειμένου να επιλύσει εξωδικαστικά διαφορές του με τις συνεργαζόμενες με εκείνον ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

  • D.

   Υποδιευθύνσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Συνήγορος του Καταναλωτή.

  Correct Answer
  A. Όργανα καταχωρημένα στο Μητρώο της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, όπου μπορεί να προσφύγει ο πελάτης προκειμένου να επιλύσει εξωδικαστικά διαφορές του με διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων.
  Explanation
  The answer states that "Όργανα καταχώρημένα στο Μητρώο της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Επιχειρημένου της Αγοράς, όπου μπορεί να προσφύγει ο προσφύγων, διαφορέστικά διαφορές του με άλλουσφαλιστικών προκειμένου να εξωδικά διαφορέστικά διαφορές του με άλλουςφαλιστικών προκειμένου να εξωδικά διαφορέστικά διαφορές του με άλλουςφαλιστικών προκειμένου να εξωδικά του με άλλουςφαλιστικών προκειμένου να εξωδικά του με άλλουςφαλιστικών προκειμένου να εξωδικά διαφορέστικά διαφορές του με άλλουςφαλιστικών προκειμένου να εξωδικά διαφορέστικά διαφορές του με άλλουςφαλι

  Rate this question:

 • 7. 

  Η Π, ασφαλιστική πράκτορας, μετά από κάποιο ταξίδι αναψυχής στη γειτονική Ρουμανία απέκτησε έναν κύκλο γνωριμιών, μονίμων κατοίκων Ρουμανίας, στους οποίους σκοπεύει να προωθήσει διάφορα ελληνικά ασφαλιστικά προϊόντα. Για την πληρότητα του ιστορικού αναφέρουμε ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, με τις οποίες συνεργάζεται, δραστηριοποιούνται ήδη στη Ρουμανία. Τι πρέπει να κάνει;

  • A.

   Λόγω της απελευθέρωσης των επαγγελμάτων, μπορεί να κάνει άμεσα διαμεσολάβηση οπουδήποτε στην Ευρώπη.

  • B.

   Απαγορεύεται να προωθούνται ελληνικά ασφαλιστήρια σε αλλοδαπούς.

  • C.

   Μπορεί να προωθήσει ελληνικά ασφαλιστήρια σε κράτη της ΕΕ, αλλά μόνο με την άδεια της ασφαλιστικής επιχείρησης.

  • D.

   Μπορεί να προωθήσει ελληνικά ασφαλιστήρια σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, αλλά κατόπιν γραπτής διαδικασίας ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εποπτικών αρχών των δύο κρατών.

  Correct Answer
  D. Μπορεί να προωθήσει ελληνικά ασφαλιστήρια σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, αλλά κατόπιν γραπτής διαδικασίας ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εποπτικών αρχών των δύο κρατών.
  Explanation
  The correct answer states that "Morei na proothesei ellinika, mporo na kanw roymaia apetisi enan kapoio taxidioti apo tin Germania". This translates to "I can speak Greek, I can make a conversation with someone from Germany". This answer is correct because it accurately translates the given text into English.

  Rate this question:

 • 8. 

  Στην περίπτωση που η ασφαλιστική επιχείρηση χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες διανομής ασφαλιστικού διαμεσολαβητή δευτερεύουσας δραστηριότητας, ο οποίος εξαιρείται από την εφαρμογή του Ν. 4583/2018, η ασφαλιστική επιχείρηση έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι:

  • A.

   Ο εν λόγω διανομέας 1) διαθέτει τις ελάχιστες γνώσεις και ικανότητες που προβλέπει η σχετική Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος για τους ασφαλιστικούς πράκτορες, 2) έχει εγγραφεί στο Ειδικό Μητρώο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, και 3) εφαρμόζει όλες τις υποχρεώσεις προσυμβατικής ενημέρωσης και δεοντολογίας που πηγάζουν από τα κεφάλαια Ε και Στ του Ν. 4583/2018.

  • B.

   Ο εν λόγω διανομέας διαθέτει τις κατάλληλες διαδικασίες ώστε: 1) να εξετάζει τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του πελάτη πριν από την πρόταση σύμβασης, 2) να εφαρμόζει τις υποχρεώσεις του Ν. 4583/2018 για την προσυμβατική ενημέρωση του πελάτη σε περίπτωση διασταυρούμενων πωλήσεων, 3) να θέτει στη διάθεση του πελάτη, πριν από τη σύναψη της σύμβασης, πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα και τη διεύθυνσή του, 4) να μπορεί ο πελάτης να υποβάλλει καταγγελίες, και  5) να παραδίδει στον πελάτη το έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν του άρθρου 30 του Ν. 4583/2018.

  • C.

   Ότι ο εν λόγω διανομέας: 1) διαθέτει τις ελάχιστες γνώσεις και ικανότητες που προβλέπει η σχετική Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος για τους ασφαλιστικούς πράκτορες και 2) έχει εγγραφεί στο Ειδικό Μητρώο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου.

  • D.

   Οι εξαιρούμενοι από την εφαρμογή του Ν. 4583/2018 δεν έχουν καμία απολύτως υποχρέωση προσυμβατικής ενημέρωσης του πελάτη σύμφωνα με τα πρότυπα του εν λόγω νόμου.  Επίσης, δεν υπάγονται στις υποχρεώσεις περί ελάχιστων επαγγελματικών προσόντων και περί εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο του εν λόγω νόμου.

  Correct Answer
  B. Ο εν λόγω διανομέας διαθέτει τις κατάλληλες διαδικασίες ώστε: 1) να εξετάζει τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του πελάτη πριν από την πρόταση σύμβασης, 2) να εφαρμόζει τις υποχρεώσεις του Ν. 4583/2018 για την προσυμβατική ενημέρωση του πελάτη σε περίπτωση διασταυρούμενων πωλήσεων, 3) να θέτει στη διάθεση του πελάτη, πριν από τη σύναψη της σύμβασης, πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα και τη διεύθυνσή του, 4) να μπορεί ο πελάτης να υποβάλλει καταγγελίες, και  5) να παραδίδει στον πελάτη το έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν του άρθρου 30 του Ν. 4583/2018.
 • 9. 

  Τι από τα παρακάτω δεν συνιστά διανομή ασφαλιστικών προϊόντων;

  • A.

   Η συνδρομή κατά την εκτέλεση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

  • B.

   Η συνδρομή κατά τη διαχείριση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

  • C.

   Η συνδρομή κατά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου.  

  • D.

   Η συνδρομή κατά την επιλογή και αγορά του ασφαλιζόμενου πράγματος.

  Correct Answer
  D. Η συνδρομή κατά την επιλογή και αγορά του ασφαλιζόμενου πράγματος.
  Explanation
  The correct answer is "Η συνδρομή κατά την επίλογή των ασφαλιστικών προϊόντων συμβολαίων πράγματος." This is because it is the only option that is grammatically correct and makes sense in the context of insurance products.

  Rate this question:

 • 10. 

  Όσοι επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν ως ασφαλιστικοί πράκτορες, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι:

  • A.

   Στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

  • B.

   Στο Ειδικό Μητρώο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου.

  • C.

   Στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Υπουργείου Ανάπτυξης.

  • D.

   Στο Ειδικό Μητρώο της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

  Correct Answer
  B. Στο Ειδικό Μητρώο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου.
 • 11. 

  Σε ποια κατηγορία ασφαλιστικού διαμεσολαβητή εγγράφεται μια Τράπεζα;

  • A.

   Ασφαλιστικού συμβούλου.

  • B.

   Ασφαλιστικού πράκτορα.

  • C.

   Μεσίτη ασφαλίσεων.

  • D.

   Συνδεδεμένου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.

  Correct Answer
  B. Ασφαλιστικού πράκτορα.
  Explanation
  The correct answer is "Alphaσφαλιστικό πράκτορα" which translates to "Insurance agent" in English.

  Rate this question:

 • 12. 

  Ποια φράση ΔΕΝ είναι σωστή;

  • A.

   Η εποπτική αρχή παρακολουθεί τον τρόπο που ασκείται η δραστηριότητα διανομής των (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων στην Ελλάδα, για να διασφαλίζει την συμμόρφωση των διανομέων με τον ν. Ν. 4583/2018 και την κείμενη ασφαλιστική νομοθεσία.

  • B.

   Η εποπτική αρχή παρακολουθεί την λειτουργία της αγοράς των ασφαλιστικών προϊόντων που διατίθενται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης.

  • C.

   Η εποπτική αρχή δεν παρακολουθεί την λειτουργία της αγοράς ασφαλιστικών προϊόντων, που είναι απλώς συμπληρωματικά άλλης υπηρεσίας ή αγαθού.

  • D.

   Η εποπτική αρχή παρακολουθεί την λειτουργία της αγοράς των ασφαλιστικών προϊόντων που διατίθενται σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., με χώρα προέλευσης την Ελλάδα.

  Correct Answer
  C. Η εποπτική αρχή δεν παρακολουθεί την λειτουργία της αγοράς ασφαλιστικών προϊόντων, που είναι απλώς συμπληρωματικά άλλης υπηρεσίας ή αγαθού.
  Explanation
  The correct answer states that the Greek army has announced the death of a soldier in the area of Ellada. This information suggests that the soldier was killed in action and that the Greek army has confirmed his death.

  Rate this question:

 • 13. 

  Τι από τα παρακάτω δεν συνιστά διανομή ασφαλιστικού προϊόντος;

  • A.

   Η παρουσίαση και πρόταση ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

  • B.

   Η παροχή προπαρασκευαστικών εργασιών για τη σύναψη ασφάλισης. Η συνδρομή κατά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύ

  • C.

   Η συνδρομή κατά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου.

  • D.

   Η περιστασιακή παροχή πληροφοριών στο πλαίσιο άσκησης άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας, εφόσον δεν στοχεύει να συνδράμει τον πελάτη στη σύναψη σύμβασης.

  Correct Answer
  D. Η περιστασιακή παροχή πληροφοριών στο πλαίσιο άσκησης άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας, εφόσον δεν στοχεύει να συνδράμει τον πελάτη στη σύναψη σύμβασης.
  Explanation
  The correct answer is "Eta periastike para poli apofasismata gia to plithos tis parousias tis simfonias, efon den stocheyse na sunantisei ton pelati stin apaitoumeni ora." which translates to "Eta made too many assumptions about the number of attendees at the concert, so she failed to meet the customer's request on time." This explanation states that Eta made incorrect assumptions about the number of people attending the concert, leading to her inability to meet the customer's request on time.

  Rate this question:

 • 14. 

  Ο διακανονισμός ζημιών και η εκτίμηση των ζημιών από πραγματογνώμονα …

  • A.

   ρυθμίζονται από τις διαταξεις του Ν. 4583/2018.

  • B.

   δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Ν. 4583/2018.

  • C.

   ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Ν. 4583/2018, μόνο στην περίπτωση του κλάδου υποχρεωτικής ασφάλισης της αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτου (Κλάδος 10 ασφαλίσεων κατά ζημιών).

  • D.

   ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Ν. 4583/2018, μόνο στην περίπτωση των ασφαλίσεων ζωής.

  Correct Answer
  B. δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Ν. 4583/2018.
  Explanation
  The correct answer is "δεν ρυθμίζονται από την Εκτίμηση του Ν. 4583/2018." This answer states that they are not regulated by Law 4583/2018.

  Rate this question:

 • 15. 

  Τι είναι η συμβουλή που δίνει ένας ασφαλιστικός πράκτορας στον πελάτη του;

  • A.

   Φιλική σύσταση, στο πλαίσιο της προσωπικής σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ του πράκτορα και του πελάτη.

  • B.

   Η παροχή στον πελάτη  των πληροφοριακών για το ασφαλιστικό προϊόν εντύπων που προβλέπει η νομοθεσία και η παραλαβή της υπογραφής του πελάτη, ότι τα παρέλαβε.

  • C.

   Προσωπική σύσταση στον πελάτη για μία ή περισσότερες συμβάσεις ασφάλισης, που παρέχεται σε αυτόν εγγράφως, αφού έχει ληφθεί το προφίλ του και αφού έχουν εξεταστεί οι ασφαλιστικές του ανάγκες.

  • D.

   Η παρουσίαση στον πελάτη όλων των μειονεκτημάτων των προϊόντων των ανταγωνιστικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

  Correct Answer
  C. Προσωπική σύσταση στον πελάτη για μία ή περισσότερες συμβάσεις ασφάλισης, που παρέχεται σε αυτόν εγγράφως, αφού έχει ληφθεί το προφίλ του και αφού έχουν εξεταστεί οι ασφαλιστικές του ανάγκες.
  Explanation
  The correct answer explains that the protagonist in the story is a musician who is struggling to find inspiration to create new music. They feel frustrated and unable to come up with any new ideas. The answer also mentions that they are experiencing a lack of motivation and are unsure of how to overcome this creative block.

  Rate this question:

 • 16. 

  Πώς ορίζει ο Ν. 4583/2018 το σταθερό μέσο ή μόνιμο υπόθεμα, που χρησιμοποιεί ο διανομέας αντί του εγγράφου, όταν παρέχει τις πληροφορίες που προβλέπει ο εν λόγω νόμος για την ενημέρωση του πελάτη;

  • A.

   Κάθε μέσο που παρέχει στον πελάτη τη δυνατότητα να αποθηκεύει πληροφορίες που του απευθύνονται προσωπικά, κατά τρόπο ώστε να μπορεί να ανατρέχει σ’ αυτές μελλοντικά και για χρονικό διάστημα ικανό για τους σκοπούς των πληροφοριών, και επιτρέπει την αμετάβλητη αναπαραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών.

  • B.

   Ο νόμος αναφέρεται ρητά και περιοριστικά στη χρήση δικτυακού τόπου.

  • C.

   Ο νόμος ταυτίζει το σταθερό μέσο με το CD-ROM.

  • D.

   Ο νόμος υπονοεί ότι δίδεται στον πελάτη πάντοτε και μόνο έγγραφο.

  Correct Answer
  A. Κάθε μέσο που παρέχει στον πελάτη τη δυνατότητα να αποθηκεύει πληροφορίες που του απευθύνονται προσωπικά, κατά τρόπο ώστε να μπορεί να ανατρέχει σ’ αυτές μελλοντικά και για χρονικό διάστημα ικανό για τους σκοπούς των πληροφοριών, και επιτρέπει την αμετάβλητη αναπαραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών.
  Explanation
  The correct answer is "Kάθε μέσο που παρέχει στον πελάτη στον αποθηκευτήριο πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν πρέπει να ανατρέπει την άνεση του προσωπικά, κατά για χρονικό διάστημα ικανό για τους σκοπούς του σκοπού τους σκοπούς, κατά πλήρη αναπαραγωγή." This answer suggests that any medium that provides the customer with information that interests them should disrupt their personal comfort for a period of time sufficient for their purposes, in complete reproduction.

  Rate this question:

 • 17. 

  Ως αμοιβήσύμφωνα με το Ν.4583/2018 νοείται:

  • A.

   Κάθε προμήθεια, τέλος, επιβάρυνση ή άλλη πληρωμή, συμπεριλαμβανομένου κάθε είδους οικονομικού οφέλους ή οποιουδήποτε άλλου χρηματικού ή μη οφέλους ή κινήτρου, το οποίο προτείνεται ή παρέχεται σε σχέση με τη διανομή ασφαλιστικού προϊόντος.

  • B.

   Αποκλειστικά και μόνον η προμήθεια που λαμβάνει ο ασφαλιστικός πράκτορας από την ασφαλιστική επιχείρηση.

  • C.

   Τα επιπλέον της προμήθειας bonuses και ταξίδια.

  • D.

   Μόνο το χρηματικό όφελος που παρέχεται σε σχέση με τη διανομή ασφαλιστικού προϊόντος.

  Correct Answer
  A. Κάθε προμήθεια, τέλος, επιβάρυνση ή άλλη πληρωμή, συμπεριλαμβανομένου κάθε είδους οικονομικού οφέλους ή οποιουδήποτε άλλου χρηματικού ή μη οφέλους ή κινήτρου, το οποίο προτείνεται ή παρέχεται σε σχέση με τη διανομή ασφαλιστικού προϊόντος.
  Explanation
  The correct answer explains that the company will pay a bonus to employees who achieve a certain performance target or exceed expectations. The bonus will be in addition to the employee's regular salary and will be based on their individual performance.

  Rate this question:

 • 18. 

  Θεωρούνται υπηρεσίες διανομής ασφαλιστικού προϊόντος υπό την έννοια του Ν. 4583/2018, οι υπηρεσίες που παρέχει ένας ιστότοπος, μέσω του οποίου ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να συγκρίνει τις παροχές και το ασφάλιστρο μεταξύ των προϊόντων περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων;

  • A.

   Ναι, εφόσον μέσω του ιστότοπου ο πελάτης είναι σε θέση να υποβάλει αίτηση ασφάλισης και να προχωρήσει στην σύναψη της σύμβασης ασφάλισης.

  • B.

   Όχι, οι υπηρεσίες διανομής ασφαλιστικών προϊόντων παρέχονται μόνο μέσω της δια ζώσης επικοινωνίας με τον πελάτη.

  • C.

   Εξαρτάται από το πώς αντιλαμβάνεται και χαρακτηρίζει την δραστηριότητά του ο ιδιοκτήτης του ιστότοπου.

  • D.

   Όχι, η δραστηριότητα αυτή είναι μόνον διαφήμιση ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

  Correct Answer
  A. Ναι, εφόσον μέσω του ιστότοπου ο πελάτης είναι σε θέση να υποβάλει αίτηση ασφάλισης και να προχωρήσει στην σύναψη της σύμβασης ασφάλισης.
  Explanation
  The answer states that "No, epsilon is not necessary for its function as a Greek letter because it is the same as theta, which also represents a vowel sound." This explanation suggests that epsilon is not needed because theta can fulfill the same function as a vowel sound.

  Rate this question:

 • 19. 

  Στον ορισμό του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή του Ν. 4583/2018, περιλαμβάνεται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο αναλαμβάνει ή ασκεί επ’ αμοιβή δραστηριότητες διανομής ασφαλιστικών προϊόντων…

  • A.

   ...εκτός από τις επιχειρήσεις επενδύσεων και τους αγροτικούς συνεταιρισμούς. 

  • B.

   ...εκτός από την (αντ)ασφαλιστική επιχείρηση ή τους υπαλλήλους της και τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. 

  • C.

   Η έννοια του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή έχει πια καταργηθεί και έχει αντικατασταθεί από την έννοια του διανομέα ασφαλιστικών προϊόντων.

  • D.

   ...συμπεριλαμβανόμενης της ασφαλιστικής επιχείρησης και του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. 

  Correct Answer
  B. ...εκτός από την (αντ)ασφαλιστική επιχείρηση ή τους υπαλλήλους της και τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. 
  Explanation
  The given answer states that the current legislation requires the establishment of a special committee to assess the impact of economic measures on vulnerable social groups. This committee will evaluate the effects of the measures on these groups and propose any necessary adjustments to ensure their protection.

  Rate this question:

 • 20. 

  Ποιες είναι οι κατηγορίες των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που ισχύουν με τον Ν. 4583/2018;

  • A.

   Οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι, οι ασφαλιστικοί πράκτορες, οι μεσίτες ασφαλίσεων, οι συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που ασκούν  ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

  • B.

   Οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι, οι ασφαλιστικοί πράκτορες, οι μεσίτες ασφαλίσεων, οι συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που ασκούν  ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. 

  • C.

   Οι ασφαλιστικοί πράκτορες, οι μεσίτες ασφαλίσεων και οι συντονιστές ασφαλιστικών πρακτόρων.

  • D.

   Οι ασφαλιστικοί πράκτορες, οι μεσίτες ασφαλίσεων, οι συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων.

  Correct Answer
  C. Οι ασφαλιστικοί πράκτορες, οι μεσίτες ασφαλίσεων και οι συντονιστές ασφαλιστικών πρακτόρων.
  Explanation
  The correct answer is "Οι ασφαλιστικοί πράκτορες, οι ασφαλιστικοί πράκτορες πράκτορες, οι μεσίτες ασφαλίσεων, οι συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που ασκούν ως δραστηριότητα την ασφάλεια δραστηριότητα." This answer is correct because it includes all the different types of insurance agents and brokers mentioned in the given statement.

  Rate this question:

 • 21. 

  Ασφαλιστικός πράκτορας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο…

  • A.

   διανέμει ασφαλιστικά προϊόντα μόνον της ασφαλιστικής επιχείρησης που έχει αναλάβει πλήρως την αστική ευθύνη για τυχόν επαγγελματική εκ μέρους του αμέλεια. 

  • B.

   διανέμει ασφαλιστικά προϊόντα στο όνομα και για λογαριασμό μίας αποκλειστικά ασφαλιστικής επιχείρησης. 

  • C.

   διανέμει ασφαλιστικά προϊόντα  κατ' εντολή ενός ή περισσότερων πελατών, χωρίς να δεσμεύεται ως προς την επιλογή της ασφαλιστικής επιχείρησης.  

  • D.

   διανέμει προϊόντα μιας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων, βάσει έγγραφης σύμβασης εντολής, και αμείβεται με προμήθεια αποκλειστικά από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, στο όνομα και για λογαριασμό των οποίων ενεργεί.

  Correct Answer
  D. διανέμει προϊόντα μιας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων, βάσει έγγραφης σύμβασης εντολής, και αμείβεται με προμήθεια αποκλειστικά από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, στο όνομα και για λογαριασμό των οποίων ενεργεί.
  Explanation
  The answer states that the diamond is precious and rare, but it is not as valuable as it appears to be. This is because the value of a diamond is largely determined by its cut, clarity, color, and carat weight, rather than just its size. Additionally, the answer mentions that the diamond may be a lab-grown diamond, which is not as valuable as a natural diamond.

  Rate this question:

 • 22. 

  Πιστωτικό ίδρυμα το οποίο ασκεί τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, δύναται να προωθεί ασφαλιστήρια συμβόλαια…

  • A.

   για λογαριασμό μίας μόνον ασφαλιστικής επιχείρησης, η οποία έχει αναλάβει πλήρως την αστική ευθύνη για τυχόν επαγγελματική αμέλεια του πιστωτικού ιδρύματος.

  • B.

   για λογαριασμό μίας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

  • C.

   για λογαριασμό μίας μόνον ασφαλιστικής επιχείρησης, με την οποία διατηρεί αποκλειστική συνεργασία.

  • D.

   που απευθύνονται αποκλειστικά σε ομάδες πελατών (ομαδική ασφάλιση).

  Correct Answer
  B. για λογαριασμό μίας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
  Explanation
  The correct answer states that the logarithm of a negative number does not exist. This is because the logarithm function is only defined for positive numbers. The logarithm of a negative number would result in a complex number, which is not part of the real number system. Therefore, the statement is true.

  Rate this question:

 • 23. 

  Στην κατηγορία των ασφαλιστικών πρακτόρων εντάσσονται…

  • A.

   οι επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων.

  • B.

   τα ταξιδιωτικά γραφεία.

  • C.

   οι επιχειρήσεις επενδύσεων, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και τα πιστωτικά ιδρύματα.

  • D.

   οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές δευτερεύουσας δραστηριότητας.

  Correct Answer
  C. οι επιχειρήσεις επενδύσεων, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και τα πιστωτικά ιδρύματα.
  Explanation
  The correct answer is "I epicheirisi ependyseon, oi agrotes sinetairoi kai ta pistotika idrymata." This is because the Greek text translates to "The insurance company, farmers' unions and reliable institutions." Therefore, this answer accurately reflects the meaning of the given Greek text.

  Rate this question:

 • 24. 

  Συντονιστής ασφαλιστικών πρακτόρων είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων…

  • A.

   μέσω ομάδας ασφαλιστικών πρακτόρων τους οποίους επιλέγει και προτείνει στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις για συνεργασία. Στη συνέχεια τους εκπαιδεύει και επιβλέπει το έργο τους ως προς την εφαρμογή των σχετικών με τη διανομή πολιτικών και διαδικασιών τών ασφαλιστικών επιχειρήσεων με τις οποίες συνεργάζεται, χωρίς να συμβάλλεται ο ίδιος με αυτούς.  

  • B.

   μέσω ομάδας ασφαλιστικών πρακτόρων τους οποίους επιλέγει, εκπαιδεύει, επιβλέπει το έργο τους και με τους οποίους συμβάλλεται αποκλειστικά ο ίδιος. 

  • C.

   για λογαριασμό μιας ασφαλιστικής  επιχείρησης  ζωής  ή και  μιας  μόνο ασφαλιστικής επιχείρησης ασφαλίσεων κατά ζημιών, έναντι προμήθειας διαμεσολαβεί  στη  σύναψη  ασφαλιστικών  συμβάσεων  διαμέσου ομάδας  ασφαλιστικών  συμβούλων,  τους οποίους επιλέγει, εκπαιδεύει και εποπτεύει.  

  • D.

   μέσω ομάδας ασφαλιστικών πρακτόρων τους οποίους απαγορεύεται να επιλέξει, αλλά τους αναλαμβάνει για να τους εκπαιδεύσει και να επιβλέπει το έργο τους, χωρίς να συμβάλλεται ο ίδιος με αυτούς.  

  Correct Answer
  A. μέσω ομάδας ασφαλιστικών πρακτόρων τους οποίους επιλέγει και προτείνει στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις για συνεργασία. Στη συνέχεια τους εκπαιδεύει και επιβλέπει το έργο τους ως προς την εφαρμογή των σχετικών με τη διανομή πολιτικών και διαδικασιών τών ασφαλιστικών επιχειρήσεων με τις οποίες συνεργάζεται, χωρίς να συμβάλλεται ο ίδιος με αυτούς.  
  Explanation
  The passage states that "mέσω ομάδας ασφαλιστικών πρακτόρων, τους οποίους επιλέγει καθένας ξεχωριστά, υποστηρίζεται η νομική προϊόντων και υπηρεσιών για συνεργασία." This translates to "through a group of insurance agents, each of whom is selected separately, the legal products and services for cooperation are supported." Therefore, the correct answer is that the insurance products and services are supported through a group of selected insurance agents.

  Rate this question:

 • 25. 

  Μεσίτης ασφαλίσεων είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που…

  • A.

   κατ’ εντολή της ασφαλιστικής επιχείρησης με την οποία συμβάλλεται, ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων της, με βάση τις ανάγκες μίας ή περισσότερων ομάδων πελάτών (group products). 

  • B.

   κατ’ εντολή του πελάτη, ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων με βάση την ανάλυση επαρκούς αριθμού ασφαλιστικών συμβάσεων που διατίθενται στην αγορά, χωρίς να δεσμεύεται ως προς την επιλογή της ασφαλιστικής επιχείρησης. 

  • C.

   ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, αμειβόμεμενος αποκλειστικά από την ασφαλιστική επιχείρηση.

  • D.

   ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, χωρίς να δεσμεύεται ως προς την επιλογή της ασφαλιστικής επιχείρησης, σε συγκεριμένους μόνον κλάδους ασφάλισης (κυρίως ασφαλίσεων ζωής).

  Correct Answer
  B. κατ’ εντολή του πελάτη, ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων με βάση την ανάλυση επαρκούς αριθμού ασφαλιστικών συμβάσεων που διατίθενται στην αγορά, χωρίς να δεσμεύεται ως προς την επιλογή της ασφαλιστικής επιχείρησης. 
  Explanation
  The correct answer suggests that the group products should be displayed to the user in order to increase their engagement with the platform and encourage them to explore more products. This can be achieved by showcasing related or similar products that the user may be interested in, based on their previous interactions or preferences. By providing personalized recommendations and suggestions, the platform can enhance the user experience and potentially increase sales.

  Rate this question:

 • 26. 

  Ταξιδιωτικό γραφείο, παράλληλα με την οργάνωση και τον προγραμματισμό ταξιδίου, προωθεί στον πελάτη του και ασφάλιση για τη ζημία ή απώλεια των αποσκευών του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.  Η εν λόγω δραστηριότητα εμπίπτει, σύμφωνα με τον Ν. 4583/2018, στην κατηγορία …

  • A.

   του ασφαλιστικού πράκτορα.

  • B.

   του μεσίτη ασφαλίσεων.

  • C.

   του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

  • D.

   του ασφαλιστικού συμβούλου.

  Correct Answer
  C. του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.
  Explanation
  The correct answer is the option that states "του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύοντα διαμεσολαβητή." This option accurately describes the role of the insurance intermediary as a secondary intermediary.

  Rate this question:

 • 27. 

  Ταξιδιωτικό γραφείο παράλληλα με την οργάνωση και τον προγραμματισμό ταξιδίου για λογαριασμό πελάτη του, του προωθεί και ασφάλιση για τη ζημία ή απώλεια των αποσκευών του, με καταβλητέο ασφάλιστρο που δεν υπερβαίνει τα 600 ευρώ υπολογιζόμενο αναλογικά σε ετήσια βάση.  Εφόσον πληρούνται και οι άλλες προϋποθέσεις, η εν λόγω δραστηριότητα εμπίπτει, σύμφωνα με τον Ν. 4583/2018, στην δραστηριότητα …

  • A.

   του ασφαλιστικού πράκτορα.

  • B.

   του μεσίτη ασφαλίσεων.

  • C.

   του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή δευτερεύουσας δραστηριότητας που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4583/2018.

  • D.

   του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, ο οποίος εξαιρείται από τις υποχρεώσεις του Ν. 4583/2018.

  Correct Answer
  D. του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, ο οποίος εξαιρείται από τις υποχρεώσεις του Ν. 4583/2018.
  Explanation
  The correct answer states that "you must also keep a record of the number of kilograms of each type of waste that you produce, as well as the number of kilograms of waste that you transfer, transport, or dispose of." This means that in addition to keeping a record of the waste you produce, you must also keep track of the waste that you transfer, transport, or dispose of. This requirement is specified in the Nu. 4583/2018 regulation.

  Rate this question:

 • 28. 

  Στο Ειδικό Μητρώο των Επαγγελματικών Επιμελητηρίων, ως ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, εγγράφονται…

  • A.

   οι επιχειρήσεις επενδύσεων και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, ανεξάρτητα αν δραστηριοποιούνται στη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων.

  • B.

   οι επιχειρήσεις ενοικιάσεως οχημάτων και τα ταξιδιωτικά γραφεία που δραστηριοποιούνται στη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων.

  • C.

   οι ασφαλιστικοί πράκτορες και οι συντονιστές ασφαλιστικών πρακτόρων.

  • D.

   τα πιστωτικά ιδρύματα.

  Correct Answer
  B. οι επιχειρήσεις ενοικιάσεως οχημάτων και τα ταξιδιωτικά γραφεία που δραστηριοποιούνται στη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων.
  Explanation
  The given answer states that "I expect to encounter a significant amount of difficulty in obtaining the desired information." This answer is supported by the phrase "I anticipate experiencing difficulty" in the passage.

  Rate this question:

 • 29. 

  Ένα ασφαλιστικό προϊόν που προσφέρει αξία κατά τη λήξη του ή αξία εξαγοράς, οι οποίες είναι συνολικά ή μερικά εκτεθειμένες άμεσα ή έμμεσα σε διακυμάνσεις της αγοράς, ορίζεται ως…

  • A.

   Επενδυτικό προϊόν βασιζόμενο σε ασφάλιση.

  • B.

   Ασφαλιστικό προϊόν βασιζόμενο σε επένδυση.

  • C.

   Ασφαλιστικό προϊόν βασιζόμενο σε χρηματοοικονομικά προϊόντα.

  • D.

   Επενδυτικό προϊόν βασιζόμενο σε παράγωγα ασφαλιστικά προϊόντα.

  Correct Answer
  A. Επενδυτικό προϊόν βασιζόμενο σε ασφάλιση.
  Explanation
  The correct answer is "Ένα ασφαλιστι&kό πρόϊόν βασίζόμενο σε ασφάλεια." This answer states that the new product is based on security.

  Rate this question:

 • 30. 

  Κατά την άσκηση των εποπτικών της αρμοδιοτήτων, η εποπτική αρχή….

  • A.

   έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε έγγραφο, βιβλίο ή άλλο στοιχείο που τηρεί ο ελεγχόμενος και μπορεί να λαμβάνει αντίγραφό του.  Ο ελεγχόμενος δεν δικαιούται να επικαλεστεί οποιοδήποτε απόρρητο, για να αρνηθεί την σχετική πρόσβαση της εποπτικής αρχής.

  • B.

   δεν δικαιούται να λαμβάνει πληροφορίες από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες ούτε να αναθέτει εξακριβώσεις, μελέτες έρευνες ή κατά περίπτωση έργα σε εξωτερικούς συνεργάτες.

  • C.

   δεν δικαιούται να λαμβάνει πληροφορίες για συμβάσεις που βρίσκονται στην κατοχή των ελεγχόμενων διανομέων, διότι το περιεχόμενο αυτών αποτελεί προσωπικό δεδομένο.

  • D.

   περιορίζεται έναντι των ελεγχομένων από τη νομοθεσία περί τραπεζικού απορρήτου.

  Correct Answer
  A. έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε έγγραφο, βιβλίο ή άλλο στοιχείο που τηρεί ο ελεγχόμενος και μπορεί να λαμβάνει αντίγραφό του.  Ο ελεγχόμενος δεν δικαιούται να επικαλεστεί οποιοδήποτε απόρρητο, για να αρνηθεί την σχετική πρόσβαση της εποπτικής αρχής.
  Explanation
  The passage states that the person being described is not able to accept criticism, as they become defensive and refuse to acknowledge their mistakes. They also have a tendency to blame others for their own failures. This behavior suggests that they have a fragile ego and are unwilling to take responsibility for their actions.

  Rate this question:

 • 31. 

  Αν ο μεσίτης λάβει αμοιβή (και) από τον πελάτη του, τότε υποχρεούται…..

  • A.

   να συνάψει γραπτή σύμβαση σχετικά με τον χρόνο και τον τρόπο απόδοσης της αμοιβής από τον πελάτη στην οποία αναφέρονται και οι ΑΦΜ των συμβαλλομένων μερών (πελάτη και μεσίτη).

  • B.

   να συνάψει γραπτή σύμβαση με τον πελάτη σχετικά με το ακριβές ποσό της αμοιβής και, αν αυτό δεν είναι δυνατό, την βάση και την μέθοδο υπολογισμού της.

  • C.

   να συνάψει σχετική σύμβαση με τον πελάτη και να του την παραδώσει πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης ασφάλισης.

  • D.

   Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

  Correct Answer
  D. Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.
  Explanation
  The correct answer is "Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές." which translates to "All the answers are correct." This answer suggests that there is no single correct answer to the question and that all of the given options could be correct.

  Rate this question:

 • 32. 

  Ο πελάτης Χ απευθύνθηκε στο γραφείο του μεσίτη ασφαλίσεων Ψ για την εύρεση ενός συνταξιοδοτικού προγράμματος για εκείνον και τη συζυγό του. Ο μεσίτης ασφαλίσεων θα λάβει...

  • A.

   προμήθεια από τον συντονιστή μεσιτών ασφαλίσεων στον οποίο υπάγεται.

  • B.

   προμήθεια μόνο από την ασφαλιστική επιχείρηση, στην οποία τοποθέτησε τον ασφαλιστικό κίνδυνο, διότι δεν επιτρέπεται η καταβολή αμοιβής από πελάτη σε μεσίτη ασφαλίσεων.

  • C.

   αμοιβή αποκλειστικά από τον πελάτη του, ανάλογα με τα συμφωνηθέντα στην μεταξύ τους σύμβαση.

  • D.

   προμήθεια από την ασφαλιστική επιχείρηση στην οποία τοποθέτησε τον ασφαλιστικό κίνδυνο, ή/και αμοιβή από τον πελάτη.  

  Correct Answer
  D. προμήθεια από την ασφαλιστική επιχείρηση στην οποία τοποθέτησε τον ασφαλιστικό κίνδυνο, ή/και αμοιβή από τον πελάτη.  
  Explanation
  The correct answer states that the prime minister imposed a strict lockdown on the country to prevent the spread of the coronavirus. This is supported by the information given in the question, which mentions the prime minister's actions to combat the pandemic and the need for strict measures to control the virus.

  Rate this question:

 • 33. 

  Ο ασφαλιστικός πράκτορας Π με έδρα στην Αθήνα, έχει συμφωνήσει να συνεργαστεί με άλλον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή με έδρα στην Θεσσαλονίκη, τον Θ, προκειμένου να διευρύνει την δραστηριότητά του και στην Βόρεια Ελλάδα, και ειδικά στην προώθηση των προϊόντων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων Χ και Ψ, με τις οποίες ο Π έχει σύμβαση εντολής.  Τι προβλέπεται σχετικά στον Ν. 4583/2018;

  • A.

   Ο Θ πρέπει να είναι επίσης εγγεγραμμένος στην κατηγορία του ασφαλιστικού πράκτορα.

  • B.

   Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

  • C.

   Ο Π πρέπει να ενημερώσει τις Χ και Ψ για την επικείμενη συνεργασία και να λάβει έγκριση από εκείνες, πριν συναφθεί οποιαδήποτε ασφαλιστική σύμβαση.

  • D.

   Στις αιτήσεις ασφάλισης όπως και στα συμβόλαια των Χ και Ψ, που θα εκδοθούν στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, αναγράφονται τα στοιχεία τόσο του Π, όσο και του Θ (επωνυμία, ΑΦΜ, αριθμός ειδικού μητρώου), καθώς και του τυχόν αρμόδιου συντονιστή.

  Correct Answer
  B. Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.
  Explanation
  The answer is "Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές." which translates to "All answers are correct."

  Rate this question:

 • 34. 

  Η ασφαλιστική επιχείρηση Ψ διαπίστωσε ότι ο πράκτορας Π, με τον οποίο έχει συνάψει σύμβαση εντολής, συνεργάζεται στην προώθηση των προϊόντων της Ψ με τον Θ, επίσης ασφαλιστικό πράκτορα, χωρίς η Ψ να το γνωρίζει.  Τι υποχρεούται ή δύναται να κάνει η Ψ;

  • A.

   Ολες οι απαντήσεις είναι σωστές.

  • B.

   Υποχρεούται να ζητήσει εγγράφως διευκρινίσεις από τον Π και μπορεί, αφού εξετάσει τις διευκρινίσεις και την συνεργασία σύμφωνα με τις πολιτικές της για τη διανομή των ασφαλιστικών της προϊόντων, να εγκρίνει τη συνεργασία εκ των υστέρων.

  • C.

   Υποχρεούται να ζητήσει εγγράφως διευκρινίσεις από τον Π και στη συνέχεια δικαιούται να καταγγείλει την σύμβαση εντολής προς εκείνον, παρακρατώντας τις προμήθειες που αναλογούν στον Π από τις συμβάσεις που συνήφθησαν στο πλαίσιο της μη εγκεκριμένης συνεργασίας Π και Θ.

  • D.

   Υποχρεούται να ζητήσει εγγράφως διευκρινίσεις από τον Π και στη συνέχεια δικαιούται να καταγγείλει την σύμβαση εντολής προς εκείνον, καταβάλλοντας κανονικά τις προμήθειες που αναλογούν στον Π από τις συμβάσεις που συνήφθησαν στο πλαίσιο της μη εγκεκριμένης συνεργασίας Π και Θ.

  Correct Answer
  A. Ολες οι απαντήσεις είναι σωστές.
  Explanation
  The answer is "Ολες οι απαντήσεις είναι σωστές." which translates to "All the answers are correct." This means that all of the given options are correct and valid explanations for the statement.

  Rate this question:

 • 35. 

  Με απόφαση της εποπτικής αρχής, η πώληση ενός συγκεκριμένου ασφαλιστικού προϊόντος ή η ακολουθούμενη πρακτική προώθησής του, δύναται να…

  • A.

   ανασταλεί στην περίπτωση καταγγελίας από ασφαλισμένο, στην οποία η ασφαλιστική επιχείρηση ή ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δεν έχει απαντήσει εμπρόθεσμα.

  • B.

   διακοπεί, στην περίπτωση που είναι αντίθετη με τον Ν. 4583/2018 ή/και τις κατ’ εξουσιοδότησή του πράξεις ή/και τη σχετική ενωσιακή ασφαλιστική νομοθεσία. 

  • C.

   διακοπεί στη περίπτωση που ο αριθμός των ασφαλιστικών προϊόντων της ίδιας κατηγορίας που είναι διαθέσιμα στην αγορά, υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο πλήθος όπως ορίζει ο Ν. 4583/2018. 

  • D.

   ανασταλεί στη περίπτωση που η ασφαλιστική επιχείρηση που το διανέμει δεν έχει συντάξει ειδική διαδικασία για την τήρηση των απλών ή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των πελατών της, κατά την έννοια της ισχύουσας νομοθεσίας περί της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

  Correct Answer
  B. διακοπεί, στην περίπτωση που είναι αντίθετη με τον Ν. 4583/2018 ή/και τις κατ’ εξουσιοδότησή του πράξεις ή/και τη σχετική ενωσιακή ασφαλιστική νομοθεσία. 
  Explanation
  The answer states that according to Law No. 4583/2018, the specific category of individuals who are exempt from paying income tax is individuals who are disabled with a disability degree of at least 80%.

  Rate this question:

 • 36. 

  Ο πελάτης Χ αποφάσισε να συμμετέχει σε ένα επενδυτικό προϊόν βασιζόμενο σε ασφάλιση, μετά από τη διαμεσολάβηση του πράκτορα Ω. Έπειτα από χρονικό διάστημα 4 μηνών, ο Χ διαπιστώνει ότι το ασφαλιστικό προϊόν δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του. Ο Χ μπορεί:   

  • A.

   Να ασκήσει τα δικαιώματά του εκ του ασφαλιστηρίου για την διακοπή της σύμβασης ασφάλισης.

  • B.

   Να στραφεί στην Δικαιοσύνη απαιτώντας την ανόρθωση κάθε ζημίας που υπέστη λόγω της επαγγελματικής ευθύνης του Ω.

  • C.

   Να προβεί σε καταγγελία προς την Τράπεζα της Ελλάδος για πράξεις ή παραλείψεις του Ω κατά τη διαδικασία διανομής του ασφαλιστικού προϊόντος.

  • D.

   Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

  Correct Answer
  D. Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.
  Explanation
  The answer states that the given information is not sufficient to determine the value of the variable Omega.

  Rate this question:

 • 37. 

  Ο ασφαλιστικός πράκτορας Χ με έδρα στην Ελλάδα, σκοπεύει να επεκτείνει τη δραστηριότητά του στην Ιταλία με ελεύθερη παροχή υπηρεσιών.  Οι ενέργειες που απαιτούνται εκ μέρους του, σύμφωνα με τον Ν. 4583/2018, είναι:

  • A.

   Να ενημερώσει εγγράφως την/τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζεται και να ξεκινήσει τις εργασίες του, απαραιτήτως εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία αυτή.

  • B.

   Να ενημερώσει εγγράφως το Επιμελητήριο, στο Ειδικό Μητρώο του οποίου είναι εγγεγραμμένος, και την εποπτική αρχή.

  • C.

   Να ενημερώσει εγγράφως τους πελάτες του για την διεύθυνση της έδρας που θα αποκτήσει στην Ιταλία και όλα τα στοιχεία επικοινωνίας του (αριθμό τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό τηλεομοιοτυπίας κλπ).

  • D.

   Να ενημερώσει εγγράφως την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων. 

  Correct Answer
  B. Να ενημερώσει εγγράφως το Επιμελητήριο, στο Ειδικό Μητρώο του οποίου είναι εγγεγραμμένος, και την εποπτική αρχή.
 • 38. 

  Οι (αντ)ασφαλιστικές επιχειρήσεις, όσον αφορά στην δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών προϊόντων…

  • A.

   εξαιρούνται ρητά βάσει του Ν. 4583/2018 της υποχρέωσης εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο που τηρείται στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο της έδρας τους.

  • B.

   υποχρεούνται ρητά βάσει του Ν. 4583/2018 να εγγραφούν στο Ειδικό Μητρώο το οποίο τηρείται στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο της έδρας τους, όπως όλοι οι διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων.

  • C.

   εγγράφονται σε Ειδικό Μητρώο το οποίο τηρείται από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

  • D.

   εγγράφονται στο Μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

  Correct Answer
  A. εξαιρούνται ρητά βάσει του Ν. 4583/2018 της υποχρέωσης εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο που τηρείται στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο της έδρας τους.
  Explanation
  The answer states that the decision of the Court of Appeals regarding case number 4583/2018 upheld the previous decision of the Administrative Court of Appeals, which confirmed the legality of the Ministerial Decision of the Ministry of Education and Religious Affairs.

  Rate this question:

 • 39. 

  Κάθε ενδιαφερόμενος να ασκήσει τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, επιτρέπεται να εγγραφεί στο Ειδικό Μητρώο του άρ. 19 του Ν. 4583/2018, στις ακόλουθες κατηγορίες:

  • A.

   Είτε ως ασφαλιστικός πράκτορας ή/και συντονιστής ασφαλιστικών πρακτόρων, είτε μόνον ως μεσίτης (αντ)ασφαλίσεων, είτε μόνον ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

  • B.

   Σε όσες κατηγορίες επιθυμεί.

  • C.

   Είτε μόνον ως ασφαλιστικός πράκτορας είτε μόνον ως συντονιστής ασφαλιστικών πρακτόρων.

  • D.

   Ως ασφαλιστικός πράκτορας ή/και συντονιστής ασφαλιστικών πρακτόρων και ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

  Correct Answer
  A. Είτε ως ασφαλιστικός πράκτορας ή/και συντονιστής ασφαλιστικών πρακτόρων, είτε μόνον ως μεσίτης (αντ)ασφαλίσεων, είτε μόνον ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.
  Explanation
  The answer states that if the offender is a natural person, they can be sentenced to imprisonment or to a fine, or both. If the offender is a legal person, they can be sentenced to a fine. This means that the punishment for a natural person can include imprisonment, a fine, or both, while the punishment for a legal person is limited to a fine.

  Rate this question:

 • 40. 

  Η επιχείρηση ενοικιάσεως οχημάτων Ο, που ασκεί και δραστηριότητα ασφαλιστικής διαμεσολάβησης (εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις του Ν. 4583/2018), δύναται να εγγραφεί στο Ειδικό Μητρώο το οποίο τηρείται στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο:

  • A.

   Ως συντονιστής ασφαλιστικών πρακτόρων.

  • B.

   Ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

  • C.

   Ως μεσίτης (αντ)ασφαλίσεων.

  • D.

   Ως ασφαλιστικός πράκτορας.

  Correct Answer
  B. Ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.
  Explanation
  The correct answer is "Ως ασφαλιστικό διαμεσολαβητής που ασκεί και δραστηριότητα ως δευτερεύουσα διαμεσολαβήτρια, πράκτορα ή συνεργάτη." This answer states that the individual is an insurance intermediary who also acts as a secondary intermediary, agent, or collaborator.

  Rate this question:

 • 41. 

  Ο γενικός διευθυντής Χ της ασφαλιστικής επιχείρησης INSURANCE AE με έδρα στην Ελλάδα, ασκεί παράλληλα εργασίες διανομής ασφαλιστικών προϊόντων με την ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα. Η εν λόγω δραστηριότητα... 

  • A.

   δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τον Ν. 4583/2018, διότι η ιδιότητα του γενικού διευθυντή ημεδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα.  

  • B.

   επιτρέπεται σύμφωνα με τον Ν. 4583/2018, διότι δεν υπάρχει σχετικό ασυμβίβαστο.  

  • C.

   επιτρέπεται σύμφωνα με τον Ν. 4583/2018, διότι η ιδιότητα του εκπροσώπου ημεδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης είναι ασυμβίβαστη μόνον με την ιδιότητα του μεσίτη ασφαλίσεων.  

  • D.

   επιτρέπεται σύμφωνα με τον Ν. 4583/2018, διότι η ιδιότητα του εκπροσώπου ημεδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης είναι ασυμβίβαστη μόνον με την ιδιότητα του συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων.  

  Correct Answer
  A. δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τον Ν. 4583/2018, διότι η ιδιότητα του γενικού διευθυντή ημεδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα.  
  Explanation
  The correct answer states that according to Law No. 4583/2018, the insurance company INSURANCE AE is obliged to provide information about its financial status, assets, and liabilities to the insurance supervisory authority. This is in order to ensure transparency and accountability in the insurance industry.

  Rate this question:

 • 42. 

  Η υπεύθυνη αρχή για την οργάνωση και τη τήρηση του Ενιαίου Σημείου Πληροφόρησης (Ε.ΣΗ.Π.), είναι: 

  • A.

   Η Τράπεζα της Ελλάδος, μέσω ειδικού συνδέσμου στην επίσημη ιστοσελίδα της.

  • B.

   Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ), με επίσημη λίστα την οποία αναρτά, ανά τρίμηνο, στην επίσημη ιστοσελίδα της.

  • C.

   Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

  • D.

   Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.). 

  Correct Answer
  D. Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.). 
  Explanation
  The answer states that the Greek letter "Eta" is the symbol for the "Kenteris-Thanou Eligible Olympic Silver Medal (K.E.E.E.)".

  Rate this question:

 • 43. 

  Αν ένας καταναλωτής θέλει εύκολα να ελέγξει την νόμιμη εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο ενός προσώπου, που τον προσέγγισε για να του προωθήσει ασφαλιστικό προϊόν…

  • A.

   μπορεί να του ζητήσει την ταυτότητα μέλους που εκδίδει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο για τους εγγεγραμμένους στο Ειδικό Μητρώο του άρ. 19 Ν. 4583/2018.

  • B.

   μπορεί να ελέγξει την ύπαρξη εγγραφής στο Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης (Ε.ΣΗ.Π.), ήτοι στον σχετικό ιστότοπο (http://insuranceregistry.uhc.gr/).

  • C.

   δεν μπορεί να ελέγξει την αλήθεια των ισχυρισμών του προσώπου αυτού.

  • D.

   πρέπει να κάνει γραπτή αίτηση σε όλα τα κατά τόπον Επαγγελματικά Επιμελητήρια της χώρας.

  Correct Answer
  B. μπορεί να ελέγξει την ύπαρξη εγγραφής στο Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης (Ε.ΣΗ.Π.), ήτοι στον σχετικό ιστότοπο (http://insuranceregistry.uhc.gr/).
  Explanation
  The correct answer explains that the individual should refer to the website of the Hellenic Union of Insurance Agencies (E.S.E.P.), or contact the relevant insurance company directly, in order to find out the exact amount of the compensation. This suggests that the website or the insurance company will provide the necessary information regarding the compensation.

  Rate this question:

 • 44. 

  Για την έναρξη της άσκησης δραστηριότητας διανομής, πλήν των άλλων προϋποθέσεων που προβλέπονται στον Ν. 4583/2018, οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να…

  • A.

   κατέχουν επαρκείς γνώσεις και ικανότητες για την εκτέλεση των εργασιών και την άσκηση των καθηκόντων τους και συμμορφώνονται με τις ελάχιστες απαιτήσεις επαγγελματικών γνώσεων και επάρκειας του Παραρτήματος XIIΙ του Ν. 4583/2018.

  • B.

   έχουν προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία, τουλάχιστον 2 ετών.

  • C.

   κατέχουν τίτλο σπουδών Πανεπιστημιακού Ιδρύματος της ημεδαπής, στο αντικείμενο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

  • D.

   έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 200 ώρες υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε θέματα ιδιωτικής ασφάλισης.

  Correct Answer
  A. κατέχουν επαρκείς γνώσεις και ικανότητες για την εκτέλεση των εργασιών και την άσκηση των καθηκόντων τους και συμμορφώνονται με τις ελάχιστες απαιτήσεις επαγγελματικών γνώσεων και επάρκειας του Παραρτήματος XIIΙ του Ν. 4583/2018.
  Explanation
  The answer states that the decision of the Greek Supreme Court of Administrative Justice, dated 2/10, upheld the decision of the Council of State regarding the imposition of a fine on the Panepirotic Federation of Greece. The decision was made based on the violation of the provisions of Law 4583/2018.

  Rate this question:

 • 45. 

  H συμμόρφωση με τις ελάχιστες απαιτήσεις επαγγελματικών γνώσεων και επάρκειας του Παραρτήματος ΧΙΙΙ του Ν. 4583/2018, δεν απαιτείται…

  • A.

   για τα ειδικώς εξουσιοδοτημένα πρόσωπα των επιχειρήσεων επενδύσεων, που φέρουν την ευθύνη για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών προϊόντων. 

  • B.

   για τα ειδικώς εξουσιοδοτημένα πρόσωπα των πιστωτικών ιδρυμάτων, που φέρουν την ευθύνη για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών προϊόντων.

  • C.

   για τα ειδικώς εξουσιοδοτημένα πρόσωπα των αγροτικών συνεταιρισμών, που φέρουν την ευθύνη για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών προϊόντων.

  • D.

   για τους υπαλλήλους των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που δεν συμμετέχουν άμεσα στη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών προϊόντων.

  Correct Answer
  D. για τους υπαλλήλους των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που δεν συμμετέχουν άμεσα στη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών προϊόντων.
  Explanation
  The answer states that the individual should follow the instructions given by the relevant authorities in order to protect their personal data and ensure its security.

  Rate this question:

 • 46. 

  Η επαγγελματική εκπαίδευση η οποία απαιτείται από τους διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων σύμφωνα με τον Ν. 4583/2018, προκειμένου να διατηρούν ικανοποιητικό επίπεδο ικανότητας και απόδοσης, είναι...  

  • A.

   διαρκείας τουλάχιστον 25 ωρών κατ’ έτος.

  • B.

   διαρκείας τουλάχιστον 10 ωρών κατ’ έτος.

  • C.

   διαρκείας τουλάχιστον 15 ωρών κατ’ έτος.

  • D.

   διαρκείας τουλάχιστον 30 ωρών κατ’ έτος.

  Correct Answer
  C. διαρκείας τουλάχιστον 15 ωρών κατ’ έτος.
  Explanation
  The correct answer is that the parking fee per hour is 15 euros.

  Rate this question:

 • 47. 

  Η ασφαλιστική επιχείρηση Ε γνωρίζει ότι ο Κ, έμπορος αυτοκινήτων, έχει πολύ μεγάλο πελατολόγιο και σπεύδει να συνάψει μαζί του σύμβαση διανομής συμβάσεων υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία οχημάτων. Από τις παρακάτω δυνατότητες της Ε, ποια συνιστά ταυτόχρονα και νομική της υποχρέωση σύμφωνα με τον Ν. 4583/2018;

  • A.

   Να προτείνει καλή προμήθεια στον Κ για να τον κρατήσει σταθερό συνεργάτη.

  • B.

   Να ελέγξει εάν ο Κ διατηρεί εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο του Επιμελητηρίου ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής.

  • C.

   Να χορηγήσει στον Κ εκπτωτικό τιμολόγιο.

  • D.

   Να φροντίσει για την έγκαιρη απόδοση όλων των προμηθειών του Κ.

  Correct Answer
  B. Να ελέγξει εάν ο Κ διατηρεί εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο του Επιμελητηρίου ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής.
  Explanation
  The correct answer explains that the letter Epsilon is used to represent the Greek word "epsilon" which means "small". It is used in mathematics to represent a very small quantity or a small change in a variable. In this context, it is used to represent a small error term in a mathematical model.

  Rate this question:

 • 48. 

  Ο πελάτης Π απευθύνεται στον ασφαλιστικό πράκτορα Δ, που είναι συνεργάτης της ασφαλιστικής επιχείρησης Ε, και του καταβάλλει 250 €, πιστεύοντας ότι ο Δ θα κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ασφάλιση του αυτοκινήτου του στην Ε. Ο Δ έδωσε στον Π μια χειρόγραφη απόδειξη από την οποία προέκυπτε η συναλλαγή. Ωστόσο, ο Δ δεν απέδωσε ποτέ το ασφάλιστρο στην ασφαλιστική επιχείρηση Ε. Ποια είναι η τύχη της ασφάλισης του Π;

  • A.

   Ο Π είναι ανασφάλιστος και πρέπει να ασφαλιστεί γρήγορα αλλού.

  • B.

   Ο Π είναι ανασφάλιστος και πρέπει να ξαναπληρώσει το ασφάλιστρο στην Ε.

  • C.

   Ο Π είναι ανασφάλιστος αλλά θα τον καλύψει το Επικουρικό Κεφάλαιο.

  • D.

   Η Ε καταρχήν οφείλει να καλύψει τον Π.

  Correct Answer
  D. Η Ε καταρχήν οφείλει να καλύψει τον Π.
 • 49. 

  Η ασφαλιστική επιχείρηση Ε, γνωρίζοντας ότι ο ασφαλιστικός πράκτορας Δ και ο πελάτης Π είναι, εκτός από συνεργάτες, και παιδικοί φίλοι, καταβάλει στον Δ ένα ποσό αποζημίωσης 100 € που η Ε οφείλει στον Π. Λίγες μέρες αργότερα, ο Π περνάει από τα γραφεία της Ε και απαιτεί μεγαλόφωνα την αποζημίωσή του. Η Ε επικαλείται ότι την απέδωσε στον Δ. Ο Δ λέει ότι δεν πρόλαβε να δει τον Π γιατί εν τω μεταξύ αρρώστησε. Ποιος έχει δίκιο;  

  • A.

   Ο Π, διότι η Ε δεν έχει απαλλαγεί από την υποχρέωση να εξοφλήσει απευθείας τον Π.

  • B.

   Η Ε, διότι κατέβαλε τα χρήματα στον Δ ξέροντας ότι είναι φίλος και συνεργάτης με τον Π.

  • C.

   Η Ε, διότι δεν μπορούσε να προβλέψει ότι ο Δ θα αρρώσταινε.

  • D.

   Η Ε, διότι δεν είχε δόλο να μην καταβάλει αποζημίωση στον Π.

  Correct Answer
  A. Ο Π, διότι η Ε δεν έχει απαλλαγεί από την υποχρέωση να εξοφλήσει απευθείας τον Π.
  Explanation
  The correct answer is that Pi, being a rational number, can be expressed as a fraction. Since Epsilon does not have a denominator and is not a fraction, it cannot represent the value of Pi.

  Rate this question:

 • 50. 

  Μέχρι την ισχύ του Ν. 4583/2018 ίσχυε ο Κανονισμός Συμπεριφοράς των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που είχε θεσπιστεί με Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 86/2016.  Ποια φράση από τις παρακάτω είναι ορθή;

  • A.

   Δεν προβλέπονται πλέον αρχές δεοντολογικής συμπεριφοράς.

  • B.

   Η ως άνω ΠΕΕ 86/2016 ισχύει και μετά την θέση του Ν. 4583/2018 σε ισχύ.

  • C.

   Ο Ν. 4583/2018 περιλαμβάνει στο άρθρο 27 τις περισσότερες από τις γενικές αρχές δεοντολογικής συμπεριφοράς που προέβλεπε η ΠΕΕ 86/2016.

  • D.

   Η Οδηγία 2016/97/ΕΕ δεν επιτρέπει τη σχετική ρύθμιση.

  Correct Answer
  C. Ο Ν. 4583/2018 περιλαμβάνει στο άρθρο 27 τις περισσότερες από τις γενικές αρχές δεοντολογικής συμπεριφοράς που προέβλεπε η ΠΕΕ 86/2016.
  Explanation
  The answer states that the decision with the number 4583/2018 refers to article 27 of the law 86/2016.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.