Multiple Choice - Markedsføring

81 Questions | Total Attempts: 493

SettingsSettingsSettings
Multiple Choice - Markedsfring - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 
  Hvilke innsatsfaktorer benyttes for å produsere "backstage-elementene" i Troyes produkt-element modell?
  • A. 

   Utstyr/fasiliteter

  • B. 

   Personale, råvarer og kunden selv

  • C. 

   Personale, råvarer og utstyr/fasiliteter

  • D. 

   Option 4

 • 2. 
  Du er sent ute til forelesning. For å sjekke om det har skjedd noe nytt i næringslivet blar du raskt gjennom Dagens Næringsliv før du løper til auditoriet. På en av sidene vises en halvsides annonse for et merke du kjenner. I hvilken grad vil du kunne bli påvirket av denne reklamen?
  • A. 

   Reklamen vil i noen grad kunne styrke kjennskapen til merket og sentrale merkeassosiasjoner

  • B. 

   Reklamen vil kunne ha betydelig effekt på din holdning til merket

  • C. 

   Reklamen vil i noen grad kunne styrke kjennskapen til merket og sentrale merkeassosiasjoner- dersom merke-elementene er tydelig eksponert

  • D. 

   Reklamen vil i hovedsak irritere deg og derfor ikke ha noen effekt

 • 3. 
  Hvilke to modeller gir opphav til "intensjon om handling" i Fishbein og Ajzens modell?
  • A. 

   Holdning til handlingen og antagelser av objektets egenskaper

  • B. 

   Holdning til handlingen og sosial norm

  • C. 

   Antagelser om objektets egenskaper og egenskapenes viktighet

  • D. 

   Antagelser om egenskapene og situasjonsmessige forhold

 • 4. 
  N-modellen brukes til å definere en merkeposisjonering. I modellen skilles det mellom primære og sekundære assosiasjoner. Hvilke krav stilles til de primære assosiasjonene i modellen?
  • A. 

   De primære assosiasjonene skal være unike for merket 

  • B. 

   De primære assosiasjonene skal dreie seg om sentrale drivere for valg

  • C. 

   De primære assosiasjonene skal fokusere på sentrale produktattributer

  • D. 

   Option 4

 • 5. 
  Hvilken innkjøpsstrategi er mest hensiktsmessig når forsyningsrisikoen for et produkt er lav, men den økonomiske betydningen av produktet er stor?
  • A. 

   Partnerskap

  • B. 

   Forenkle innkjøpsrutinene

  • C. 

   Konkurranse

  • D. 

   Sikre forsyning, planlegge tiltak ved forstyrrelser og søke etter alternative leverandører

 • 6. 
  Hva menes med begrepet selektiv verdikjede?
  • A. 

   At produktene selges gjennom nøye utvalgte utsalgssteder

  • B. 

   At produktene selges til en bestemt målgruppe

  • C. 

   At det bygges en egen verdikjede for ett enkelt produkt

  • D. 

   At det kun benyttes ett utsalgssted i et geografisk område

 • 7. 
  Det finnes flere former for verdikjeder. To av disse er kontraktbaserte og administrerte kjeder. Hvilke av disse to verdikjedeformene krever mest koordinering og samarbeid?
  • A. 

   Administrerte

  • B. 

   Kontraktbaserte

  • C. 

   De krever like mye koordinering og samarbeid

  • D. 

   Fordelene er at ingen av disse verdikjedeformene krever koordinering og samarbeid

 • 8. 
  Det skilles mellom to typer merkekjennskap. Hvilke?
  • A. 

   Kategoribetinget- og situasjonsbetinget merkekjennskap

  • B. 

   Ad hoc- og systematisk merkekjennskap

  • C. 

   Situasjonsbetinget- behovsbetinget merkekjennskap

  • D. 

   Temporær- og permanent merkekjennskap

 • 9. 
  Du har målt hvor godt eget merke scorer i forhold til en nær konkurrent på en sentral produktegenskap. Skala: Fra 1 (=dårlig) til 7 (=meget bra). Du skal så sammenligne gjennomsnittscoren for eget merke med tilsvarende score for konkurrenten. Spørsmålet er om ditt merke scorer høyere, lavere eller like høyt som konkurrenten. Hvilken analysemetode vil du bruke?
  • A. 

   Regresjonsanalyse

  • B. 

   Faktoranalyse

  • C. 

   Variansanalyse (ANOVA)

  • D. 

   Korrelasjonsanalyse

 • 10. 
  Hva menes mer intern validitet?
  • A. 

   I hvilken grad en observert effekt kan tilskrives en gitt årsak

  • B. 

   I hvilken grad undersøkelsen er gjennomført i henhold til (interne) rutiner

  • C. 

   I hvilken grad undersøkelsens resultater er relevante for den populasjonen (målgruppen) man er opptatt av

  • D. 

   I hvilken grad det er en logisk sammenheng mellom spørsmålene i en undersøkelse

 • 11. 
  Når vi diskuterer prisbeslutninger, er det viktig å kjenne til referanseverdien. Hva menes med begrepet referanseverdi?
  • A. 

   Potensiell verdi minus utsalgsprisen

  • B. 

   Den verdien kunden bruker som standard når hun vurderer prisen på et produkt

  • C. 

   Verdien av det beste alternativet kunden har til vårt produkt

  • D. 

   Den typiske prisen på produkter i den aktuelle kategorien

 • 12. 
  Ressurser i bedriften kan være mer eller mindre approprierbare. Hva kjennetegner en appropierbar ressurs?
  • A. 

   At den er kontrollerbar og vanskelig å kapre for andre bedrifter

  • B. 

   At den er fleksibel og kan brukes til flere formål

  • C. 

   At den er sjelden

  • D. 

   At den er uavhengig av de ansattes kompetanse

 • 13. 
  Hva betyr det at en differanse mellom to gjennomsnitt er signifikant?
  • A. 

   At den ene gjennomsnittet er vesentlig større enn det andre

  • B. 

   At standardavviket for den ene variabelen er vesentlig større enn standardavviket for den andre

  • C. 

   At differansen, med en definert sannsynlighet, er større enn null i populasjonen utvalget er trukket fra

  • D. 

   Option 4

 • 14. 
  Hva menes med en "disjunktiv beslutningsmodell"?
  • A. 

   At konsumenten krever at produktet må oppfylle noen minimumskrav på alle produktegenskaper for å komme i betraktning

  • B. 

   En beslutningsmodell som fokuserer på produktenes svakheter

  • C. 

   At konsumenten krevet at produkter må oppfylle minimumskrav på minst en produktegenskap for å komme i betraktning

  • D. 

   En beslutningsmodell som fokuserer på produktenes styrker 

 • 15. 
  I Troyes produktelementmodell skilles det mellom fire typer produktelementer. Hvilke?
  • A. 

   Strukturelle elementer, backstage elementer, kundeelementer og leverandørelementer

  • B. 

   Strukturelle elementer, backstage elementer, kundeelementer og relasjonselementer

  • C. 

   Strukturelle elementer, backstage elementer, prosumentelementer og samhandlingselementer

  • D. 

   Strukturelle elementer, backstage elementer, prosumentelementer og relasjonselementer

 • 16. 
  Du er produktsjef i Q-meieriene og har ansvaret for en ny type melk. Et sentralt salgsargument for det nye produktet er at det inneholder en ingrediens som kan senke kolesterolnivået i kroppen. Hvilke av følgende utsagn er mest i tråd med det markedsføringsloven sier om krav til dokumentasjon?
  • A. 

   Det er nok å vise til tidligere forskning som dokumenterer at ingrediensen kan senke kolesterolet i kroppen for andre produkter.

  • B. 

   Q-meieriene må ha dokumentasjon på at melken senker kolesterolet før de begynner å markedsføre melken

  • C. 

   Q-meieriene må kunne dokumentere at melken senker kolesterolet innen tre måneder etter pålegg fra myndighetene

  • D. 

   Q-meieriene må ha bekreftelse på virkningen fra en fagperson med relevant fagkompetanse

 • 17. 
  Hva menes med «aktivering» av CSR (Corporate Social Responsibility)-aktiviteter?
  • A. 

   At de ansatte bevisstgjøres på bedriftens samfunnsansvar

  • B. 

   At tiltakene kommuniseres internt og/eller eksternt 

  • C. 

   At bedriftens potensial for å bidra positivt til samfunnet realiseres

  • D. 

   Implementering av bedriftens planer for CST-aktiviteter

 • 18. 
  Du sitter alene i sofaen på hybelen og ser på TV. Så kommer en reklame for et produkt du interesserer deg for. I hvilken grad du påvirkes av denne reklamen vil i stor grad styres av reklamens egenskaper. Hvilke av følgende egenskaper ved reklamen er viktigst i denne situasjonen for at reklamen skal ha stor effekt?
  • A. 

   At budskapet er koblet til filmens narrative klimaks

  • B. 

   At budskapet og merkenavnet er koblet til filmens narrative klimaks

  • C. 

   At budskapet i reklamefilmen eksponeres helt i starten av filmen

  • D. 

   At merkenavnet eksponeres tydelig gjennom hele filmen

 • 19. 
  Når er det mest aktuelt for en bedrift å redusere kanalbredden for distribusjon av et produkt?
  • A. 

   Når en vil redusere kostnadene

  • B. 

   Når produktet blir mer standardisert

  • C. 

   Når produktet blir mer spesialisert og høyner kvaliteten

  • D. 

   Option 4

 • 20. 
  Er følgende påstand feil eller riktig: «Reklame rettet mot barn er tillatt på lik linje som reklame rettet mot voksne».
  • A. 

   Påstanden er riktig

  • B. 

   Påstanden er delvis feil

  • C. 

   Påstanden er feil

  • D. 

   Option 4

 • 21. 
  En venn av deg jobber i selskapet KLEEN, som produserer og selger vaskemidler. Hun er i ferd med å planlegge en reklamekampanje som skal styrke merkekjennskapen for et av de viktigste merkene porteføljen. Din venn regner med at reklamen i hovedsak vil prosesseres passivt og lurer på hvilke egenskaper reklamen bør ha – gitt at forutsetningen om passiv prosessering holder. Hvilket råd bør du gi henne?
  • A. 

   Utvikle meget overbevisende argumenter

  • B. 

   Sikre at reklamen formidler en positiv stemning

  • C. 

   Eksponere merke-elementene meget tydelig i reklamen

  • D. 

   Kombinere overbevisende argumenter og en positiv stemning

 • 22. 
  En kollega utfordrer din venn i KLEEN og forklarer at det ikke er gitt at reklamen vi prosesseres passivt, selv om vaskemidler er en lavinvolveringskategori. Reklamens egenskaper vil kunne endre prosesseringen. Spesielt er det viktig å utvikle en reklame med sterke narrative klimaks, påstår kollegaen. Er denne påstanden riktig?
  • A. 

   Nei, påstanden er feil

  • B. 

   Ja, påstanden er riktig

  • C. 

   Påstanden er delvis riktig

  • D. 

   Option 4

 • 23. 
  I teori om produktprising er man opptatt av differanseverdien. Hvordan defineres differanseverdien?
  • A. 

   Differansen mellom potensiell verdi og referanseverdien

  • B. 

   Differansen mellom referanseverdien og prisen på det aktuelle produktet

  • C. 

   Differansen mellom salgsprisen og enhetskostnaden

  • D. 

   Differansen mellom referanseverdien og enhetskostnaden

 • 24. 
  Vurder påstanden: «Kryssalg handler om at kunden utsettes for flere tilbud fra flere tilbydere samtidig».
  • A. 

   Påstanden er dels riktig

  • B. 

   Påstanden er riktig

  • C. 

   Påstanden er feil

  • D. 

   Option 4

 • 25. 
  Mange bedrifter bruker et eksternt reklamebyrå for å løse kreative kommunikasjonsoppgaver. I denne sammenheng kan man bruke ulike kontrollmekanismer overfor byrået for å sikre at løsningene samsvarer med bedriftens målsettinger. Vi skiller gjerne mellom tre typer kontroll. Hvilke?
  • A. 

   Målkontroll, økonomisk kontroll og kompetansekontroll

  • B. 

   Målkontroll, prosesskontroll og sosial kontroll

  • C. 

   Prosesskontroll, kompetansekontroll og budjsettkontroll

  • D. 

   Option 4

×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.