Araling Asyano | Pagsasanay Na Pagtataya

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Catherinehalcomb
C
Catherinehalcomb
Community Contributor
Quizzes Created: 1509 | Total Attempts: 5,225,587
Questions: 20 | Attempts: 2,850

SettingsSettingsSettings
Araling Asyano | Pagsasanay Na Pagtataya - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  Nadama ng maraming bansa sa Timog-silangang Asya ang pagnanais na lumaya. Alin sa sumusunod ang isa sa mga pamamaraang ginamit sa Timog-silangang Asya kagaya ng Pilipinas, Indonesia, Myanmar, at iba pang lumaya?

  • A. 

   Pagsunod at paghintay

  • B. 

   Pagtutol at pakikipagtulungan

  • C. 

   Pakikipagtulungan at pagpapakabuti

  • D. 

   Pananahimik at pagwawalang-bahala

  Correct Answer
  B. Pagtutol at pakikipagtulungan
  Explanation
  The correct answer is "Pagtutol at pakikipagtulungan". This is because the question states that many countries in Southeast Asia desired to be free, and the countries mentioned (Philippines, Indonesia, Myanmar) all went through periods of colonization and fought for their independence. "Pagtutol" means resistance or opposition, while "pakikipagtulungan" means cooperation or collaboration. Therefore, the combination of resistance and collaboration accurately represents the methods used by these countries to achieve their freedom.

  Rate this question:

 • 2. 

  Ano ang mahihinuha mo sa kalagayan ng pamumuhay ng mga Asyano sa ilalim ng mga mananakop?

  • A. 

   Ang pagsasaka ay kinontrol ng mga mananakop.

  • B. 

   Mas napalago ng mga mananakop ang sektor ng agrikultura.

  • C. 

   Ang mga Asyano ay lubos na binabantayan ang kanilang pagtatrabaho.

  • D. 

   May kalayaan ang mga bansang Asyano na pamunuan ang sariling bansa.

  Correct Answer
  C. Ang mga Asyano ay lubos na binabantayan ang kanilang pagtatrabaho.
  Explanation
  The correct answer suggests that the Asians closely monitored their work. This implies that they were diligent and conscientious in their jobs. It implies that they were responsible and took their work seriously, possibly because they were aware of the control exerted by the colonizers over agriculture and the need to be vigilant in their own livelihoods.

  Rate this question:

 • 3. 

  Nabuo ang nasyonalismo sa Asya bilang reaksiyon ng mga Asyano sa kolonyalismo at imperyalismong kanluranin. May mga gumamit ng civil disobedience, rebolusyon, at pagtatatag ng mga samahang makabayan. Bilang mag-aaral, paano mo maipapakita ang pagmamahal sa bayan sa kasalukuyang panahon?

  • A. 

   Magmasid sa mga pangyayaring nagaganap sa bansa.

  • B. 

   Makiisa sa mga samahan na nagsusulong ng pangangalaga sa kalikasan.

  • C. 

   Maging mabuting mag-aaral at makilahok sa mga gawaing pangkomunidad.

  • D. 

   Mag-aral ng mabuti upang hindi maging pabigat sa lipunang kinabibilangan.

  Correct Answer
  C. Maging mabuting mag-aaral at makilahok sa mga gawaing pangkomunidad.
  Explanation
  Being a good student and participating in community activities is a way to show love for the country in the present time. By being a responsible and active member of the community, one can contribute positively to the development and progress of the nation. This can include volunteering, joining civic organizations, and actively participating in activities that promote the welfare of the community and the country as a whole. By doing so, one demonstrates a sense of responsibility and commitment towards the betterment of their nation.

  Rate this question:

 • 4. 

  Kung ikaw ay isa sa namumuno sa ating bansa at papasok ka sa mga kasunduan, ano ang dapat na isaisip sa pagsusulong nito?

  • A. 

   Isusulong ang malayang kalakalan upang umunlad ang ating ekonomiya.

  • B. 

   Isusulong ang interes ng ating bansa at babantayan ang ating karapatan.

  • C. 

   Bibigyang pabor ang interes ng ibang bansa upang mapanatili ang kapayapaan/

  • D. 

   Isusulong ang pag-unlad ng ating bansa kahit maapektuhan ang ating kapaligiran.

  Correct Answer
  B. Isusulong ang interes ng ating bansa at babantayan ang ating karapatan.
  Explanation
  The correct answer is to promote the interests of our country and safeguard our rights. As a leader, it is important to prioritize the welfare and development of our nation. This includes advocating for policies and agreements that benefit our country and its citizens. It is also crucial to ensure that our rights are protected and not compromised in any agreements or negotiations. By doing so, we can work towards the progress and prosperity of our country while upholding our sovereignty and national interests.

  Rate this question:

 • 5. 

  Sa limang rehiyon sa Asya, aling rehiyon ang lubos na naapektuhan ng pananakop?

  • A. 

   Hilaga at Kanlurang Asya

  • B. 

   Silangan at Timog-silangang Asya

  • C. 

   Timog at Kanlurang Asya

  • D. 

   Timog at Timog-silangang Asya

  Correct Answer
  D. Timog at Timog-silangang Asya
 • 6. 

  Ano-anong bansang Kanluranin ang nanakop sa mga lupain sa Silangan at Timog-silangang Asya?

  • A. 

   Great Britain, Netherlands, Portugal

  • B. 

   France, Netherlands, Spain, Portugal

  • C. 

   Portugal, Netherlands, USA, France, England

  • D. 

   USA, Spain, England, France

  Correct Answer
  C. Portugal, Netherlands, USA, France, England
  Explanation
  This answer is incorrect. The correct answer is Great Britain, Netherlands, Portugal. Portugal, Netherlands, USA, France, and England did not colonize the lands in East and Southeast Asia.

  Rate this question:

 • 7. 

  Ano ang nakapaloob sa patakaran no John Hay na Open Door Policy sa China?

  • A. 

   Pagtutol ng China sa mga patakarang iponatupad ng mga kanluranin

  • B. 

   Pagbibigay ng karapatan at kapangyarihan sa pakikipagkalakalan sa mga lugar na sakop ng sphere of influence

  • C. 

   Pakikipagkasundo ng China sa mga bansa sa Europe na limitadong produkto lamang ang maaaring gamitin sa kalakalan

  • D. 

   Pagsunod ng mga bansang Asyano sa China sa lahat ng patakarang pangkalakalan ng mga kanluranin tulad ng Portugal at Netherlands

  Correct Answer
  B. Pagbibigay ng karapatan at kapangyarihan sa pakikipagkalakalan sa mga lugar na sakop ng sphere of influence
  Explanation
  The correct answer states that the Open Door Policy in China, as stated in the John Hay policy, grants the right and power to engage in trade in areas under the sphere of influence. This means that countries are allowed to trade freely in regions that are under the control or influence of other countries, without facing any restrictions or limitations.

  Rate this question:

 • 8. 

  Inilalarawan sa bawat pahayag ang kalagayan ng mga bansa sa Timog-silangang Asya. Alin sa mga ito ang HINDI wasto?

  • A. 

   Singapore-nakilala bilang isa sa pinakamaganda at pinakamaunlad na daungan sa Timog-silangang Asya

  • B. 

   Pilipinas-tinaguriang melting pot sa Asya o lugar kung saan nagtatagpo ang iba't ibang kultura at pangkat-etniko

  • C. 

   Myanmar-nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng Burmese at British na tinawag na Digmaang Anglo-Burmese

  • D. 

   Malaysia-kilala ang bansang ito sa pagkakaroon ng malawak na palntasyon ng goma at pagkakaroon ng malaking reserba ng lata

  Correct Answer
  D. Malaysia-kilala ang bansang ito sa pagkakaroon ng malawak na palntasyon ng goma at pagkakaroon ng malaking reserba ng lata
  Explanation
  The statement about Malaysia having a wide rubber plantation and a large tin reserve is incorrect. Malaysia is known for its extensive palm oil plantations and is one of the world's largest producers and exporters of palm oil. Tin mining was a significant industry in Malaysia in the past, but it has declined in recent years.

  Rate this question:

 • 9. 

  Paano nagkaiba ang patakaran ng pananakop ng mga Dutch at mga Espanyol?

  • A. 

   Pinalaganap ng mga Espanyol ang Kristiyanismo samantalang Budismo naman ang Dutch.

  • B. 

   Sinakop ng mga Espanyol ang Pilipinas sa pamamagitan ng pakikipagkaibigan samantalang ang Dutch ay sa pamamagitan ng dahas.

  • C. 

   Maraming bansang nasakop ang mga Espanyol kumpara sa mga Dutch kaya naging limitado ang kanilang teritoryo.

  • D. 

   Halos lahat ng lugar sa Pilipinas ay sinakop ng mga Espanyol; sinakop lamang ng mga Dutch ang sentro ng kalakalan sa Indonesia

  Correct Answer
  D. Halos lahat ng lugar sa Pilipinas ay sinakop ng mga Espanyol; sinakop lamang ng mga Dutch ang sentro ng kalakalan sa Indonesia
  Explanation
  The correct answer explains that the main difference between the Dutch and Spanish colonization is the extent of their territories. The Spanish colonized almost all areas in the Philippines, while the Dutch only occupied the center of trade in Indonesia. This indicates that the Spanish had a larger and more extensive colonization compared to the Dutch.

  Rate this question:

 • 10. 

  Bakit nagkaroon ng Digmaang Anglo-Burmese?

  • A. 

   Sinakop ng France ang Burma.

  • B. 

   Hindi nakipagkasundo ang hari ng Burmese sa mga British.

  • C. 

   Nakipagpalitan ng produkto ang Burmese sa mga bansang Pilipinas at China.

  • D. 

   Hidwaan sa kalakalan at sapilitang kinuha ng mga British ang barkong pangkalakalan ng mga Burmese.

  Correct Answer
  D. Hidwaan sa kalakalan at sapilitang kinuha ng mga British ang barkong pangkalakalan ng mga Burmese.
  Explanation
  The correct answer is that there was a conflict in trade and the British forcibly took the Burmese trading ship. This suggests that the Anglo-Burmese War was caused by a dispute over trade between the British and the Burmese, leading to tensions and eventually military action.

  Rate this question:

 • 11. 

  Bakit tinawag na Indochina ang rehiyon na kinabibilangan ng Laos, Cambodia, at Vietnam?

  • A. 

   Sinakop ito ng China at India.

  • B. 

   Ito ay malapit sa China at India.

  • C. 

   Dating pagmamay-ari ng China at India ang mga bansang ito.

  • D. 

   May impuwensiya ang India at China sa kultura ng mga bansang ito.

  Correct Answer
  D. May impuwensiya ang India at China sa kultura ng mga bansang ito.
  Explanation
  The term "Indochina" is used to refer to the region that includes Laos, Cambodia, and Vietnam because India and China have had a significant influence on the culture of these countries. This suggests that the cultural practices, traditions, and beliefs of these nations have been shaped by the historical interactions and influences of India and China.

  Rate this question:

 • 12. 

  Paano nagkakatulad ang mga pangyayari sa panahon ng mga kanluranin sa Silangan at Timog-silangang Asya?

  • A. 

   Napaunlad lahat ng mga bansa sa dalawang rehiyon.

  • B. 

   Lahat ng tao ay nakinabang sa kaunlaran na ginawa ng mga kanluranin.

  • C. 

   Halos lahat ng bansa dito ay nahirapan at pinamahalaan ng mga kanluranin.

  • D. 

   Hinayaan nila ang mga Asyano sa dalawang rehiyon na mamahala sa kanilang bansa.

  Correct Answer
  C. Halos lahat ng bansa dito ay nahirapan at pinamahalaan ng mga kanluranin.
  Explanation
  The given answer states that almost all countries in both regions struggled and were governed by the Westerners. This suggests that there was a common experience of colonization and foreign control in both the Eastern and Southeast Asian regions during the time of the Westerners.

  Rate this question:

 • 13. 

  Ano ang dahilan bakit hindi nagtagumpay ang rebelyong Taiping at Boxer sa layunin nilang mapaalis ang mga dayuhan sa China?

  • A. 

   Kulang sila sa mga armas.

  • B. 

   Walang pagkakaisa ang mga kasapi nito.

  • C. 

   Walang maayos na pinuno ang dalawang samahan.

  • D. 

   Pinagtulung-tulungan sila ng mga imperyalistang bansa.

  Correct Answer
  D. Pinagtulung-tulungan sila ng mga imperyalistang bansa.
  Explanation
  The reason why the Taiping and Boxer rebellions failed in their goal of expelling foreigners from China is because they were collectively undermined by imperialist countries. These foreign powers collaborated and worked together to suppress and counter the rebellions, ultimately preventing them from achieving their objective.

  Rate this question:

 • 14. 

  Paano naapektuhan ang antas ng karunungan ng mga Indones sa panahon ng imperyalismo?

  • A. 

   Bibihira lamang ang nakapag-aral sa kanila.

  • B. 

   Lalaki lamang ang may karapatang pumasok sa paaralan.

  • C. 

   Pinabayaan ng mga Dutch ang sistema ng edukasyon ng Indonesia/

  • D. 

   Nahihirapan ang mga Indones na mag-aral, kung kaya't kakaunti lamang ang nag-aaral.

  Correct Answer
  D. Nahihirapan ang mga Indones na mag-aral, kung kaya't kakaunti lamang ang nag-aaral.
  Explanation
  The correct answer suggests that the level of knowledge of the Indonesians was affected during the period of imperialism because they struggled to study, resulting in only a few people being able to pursue education. This implies that the difficult circumstances and challenges faced by the Indonesians hindered their access to education, leading to a limited number of individuals being able to acquire knowledge.

  Rate this question:

 • 15. 

  Isa ang mga Tsino sa kilala sa paggamit ng chopstick, ang Hapones sa pagyuko ng ulo bilang paggalang, at ang mga Pilipino sa paghalik sa kamay. Ano ang ipinahihiwatig nito?

  • A. 

   Maraming kultura ang mga Asyano.

  • B. 

   Walang pagkakaisa ang mga Asyano.

  • C. 

   May iba't ibang pamumuhay ang mga Asyano.

  • D. 

   Ang bawat pangkat ng Asyano ay may kanya-kanyang pagkakakilanlan.

  Correct Answer
  D. Ang bawat pangkat ng Asyano ay may kanya-kanyang pagkakakilanlan.
  Explanation
  The given statement suggests that each Asian group has its own unique identity or characteristics. This implies that there is diversity among Asian cultures and that they cannot be generalized or lumped together as a single homogeneous group. It highlights the importance of recognizing and respecting the distinct traditions, customs, and practices of different Asian cultures.

  Rate this question:

 • 16. 

  Ang mga isyu tulad ng same-sex marriage ay nanatiling kontrobersyal na usapin sa mga bansa sa Silangan at Timog-silangang Asya, partikular sa Pilipinas. Ano ang mahihinuha sa mga kaisipan ng mga Asyano ukol sa usapin na ito?

  • A. 

   Ang kulturang kanluranin ay hindi tanggap ng mga Asyano.

  • B. 

   Nananatiling tradisyunal ang kaisipan at saloobin ng mga Asyano.

  • C. 

   May mataas na pagpapahalaga ang mga Asyano sa kanilang kultura at relihiyon.

  • D. 

   Ang mataas na antas ng edukasyon ng mga Asyano ang nakatulong sa pagpapasya nila sa buhay.

  Correct Answer
  B. Nananatiling tradisyunal ang kaisipan at saloobin ng mga Asyano.
  Explanation
  The correct answer is "Nananatiling tradisyunal ang kaisipan at saloobin ng mga Asyano." This can be inferred from the statement that issues like same-sex marriage remain controversial in countries in East and Southeast Asia, particularly in the Philippines. It suggests that there is a prevailing traditional mindset and attitude among Asians regarding this issue.

  Rate this question:

 • 17. 

  Inihalintulad ng ekonomistang si Kaname Akamasu ang pag-unlad ng ekonomiyang Asyano sa gansang lumilipad. Ano ang mensaheng ipinahihiwatig nito?

  • A. 

   Mabagal ang pag-unlad ng mga bansang Asyano.

  • B. 

   Magkaiba ang antas ng pag-unlad ng mga bansang Asyano.

  • C. 

   Magkakasabay ang tinatamasang pag-unlad ng mga bansang Asyano.

  • D. 

   May malaking impluwensiya ang mga kanluraning bansa sa pag-unlad ng mga bansang Asyano.

  Correct Answer
  B. Magkaiba ang antas ng pag-unlad ng mga bansang Asyano.
  Explanation
  The economist Kaname Akamasu is comparing the development of the Asian economy to a flying goose. This implies that the level of development among Asian countries is different, meaning that some countries are more developed than others.

  Rate this question:

 • 18. 

  Sa paglipas ng panahon ay patuloy na nadaragdagan ang pangalan ng mga Asyanong nagtatagumpay sa iba't ibang larangan ng palakasan sa daigdig. Paano nakaapekto ang tagumpay na ito ng mga bansang Asyano sa pananaw ng mga bansa sa daigdig?

  • A. 

   Kinilala ang Asya sa larangan ng palakasan bilang isang powerhouse.

  • B. 

   Naging sentro ng kontrobersiya ang tagumpay na natamo ng mga Asyano.

  • C. 

   Maraming atletang Asyano ang hinangad na makuha ng ibang mga bansa.

  • D. 

   Iitnuring na balakid ng ibang mga bansa ang tagumpay na tinamo ng mga Asyano sa kanilang sariling hangarin.

  Correct Answer
  A. Kinilala ang Asya sa larangan ng palakasan bilang isang powerhouse.
  Explanation
  The answer suggests that the success of Asian countries in various sports has led to Asia being recognized as a powerhouse in the field of athletics. This recognition implies that Asian countries have achieved significant accomplishments and have become formidable competitors in international sports competitions.

  Rate this question:

 • 19. 

  Mahigpit na pinagtatalunan ng bansang China at Pilipinas ang mga isla ng Spratly na tinatawag din na Kalayaan Islands. Noong panahon ng kolonyalismo at imperyalismo, ang mga teritoryo ng mga bansang Asyano ay sinakop ng mga kanluranin. Ano ang nararapat gawin upang maiwasan na mauwi sa pananakop ng China ang sigalot sa Spratly Islands?

  • A. 

   Makipagkasundo sa pinuno ng pamahalaang Tsino upang paghatian ang mga isla sa Spratly

  • B. 

   Palakasin ang puwersang pandigma ng Pilipinas upang maging handa sa posibleng digmaan

  • C. 

   Humingi ng tulong sa mga malalakas na bansa upang matapatan ang malakas na puwersa ng China

  • D. 

   Idulog ang usapin sa pandaigdigang husgado upang maresolba nang mapayapa ang nabanggit na krisis

  Correct Answer
  D. Idulog ang usapin sa pandaigdigang husgado upang maresolba nang mapayapa ang nabanggit na krisis
  Explanation
  To peacefully resolve the conflict in the Spratly Islands and prevent China from taking over, the issue should be brought to the international court. By seeking the intervention of a global judicial body, a peaceful resolution can be achieved. This approach will ensure that the dispute is resolved based on international laws and regulations, rather than through military force or negotiations between the leaders of the two countries. It allows for a fair and impartial decision to be made, reducing the chances of further conflict and promoting a peaceful resolution.

  Rate this question:

 • 20. 

  Ang mga demonstrasyong naganap sa EDSA sa Pilipinas noong 1986 at Tiananmen sa China noong 1989 ay parehong nauwi sa isang rebolusyon. Paano nagkakatulad ang dalawang magkahiwalay na pangyayari sa kasaysayan?

  • A. 

   Maaaring magtagumpay ang isang mapayapang pamamaraan kung magkakaisa.

  • B. 

   May kakayahan ang pamahalaang tumanggi sa hangarin ng mamamayan nito.

  • C. 

   May kakayahan ang mamamayan na maipahatid sa pamahalaan ang kanilang naisin.

  • D. 

   Maaaring tularan ng isang bansa ang karanasan ng ibang bansa na may parehong resulta.

  Correct Answer
  C. May kakayahan ang mamamayan na maipahatid sa pamahalaan ang kanilang naisin.
  Explanation
  The answer suggests that both the EDSA Revolution in the Philippines in 1986 and the Tiananmen Square protests in China in 1989 were successful because the citizens were able to communicate their desires to the government. This implies that the people's ability to express their aspirations and demands played a crucial role in both events, leading to a revolution or significant change.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.