Araling Asyano | Pagsasanay Na Pagtataya

20 Questions | Total Attempts: 424

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Araling Asyano | Pagsasanay Na Pagtataya

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Nadama ng maraming bansa sa Timog-silangang Asya ang pagnanais na lumaya. Alin sa sumusunod ang isa sa mga pamamaraang ginamit sa Timog-silangang Asya kagaya ng Pilipinas, Indonesia, Myanmar, at iba pang lumaya?
  • A. 

   Pagsunod at paghintay

  • B. 

   Pagtutol at pakikipagtulungan

  • C. 

   Pakikipagtulungan at pagpapakabuti

  • D. 

   Pananahimik at pagwawalang-bahala

 • 2. 
  Ano ang mahihinuha mo sa kalagayan ng pamumuhay ng mga Asyano sa ilalim ng mga mananakop?
  • A. 

   Ang pagsasaka ay kinontrol ng mga mananakop.

  • B. 

   Mas napalago ng mga mananakop ang sektor ng agrikultura.

  • C. 

   Ang mga Asyano ay lubos na binabantayan ang kanilang pagtatrabaho.

  • D. 

   May kalayaan ang mga bansang Asyano na pamunuan ang sariling bansa.

 • 3. 
  Nabuo ang nasyonalismo sa Asya bilang reaksiyon ng mga Asyano sa kolonyalismo at imperyalismong kanluranin. May mga gumamit ng civil disobedience, rebolusyon, at pagtatatag ng mga samahang makabayan. Bilang mag-aaral, paano mo maipapakita ang pagmamahal sa bayan sa kasalukuyang panahon?
  • A. 

   Magmasid sa mga pangyayaring nagaganap sa bansa.

  • B. 

   Makiisa sa mga samahan na nagsusulong ng pangangalaga sa kalikasan.

  • C. 

   Maging mabuting mag-aaral at makilahok sa mga gawaing pangkomunidad.

  • D. 

   Mag-aral ng mabuti upang hindi maging pabigat sa lipunang kinabibilangan.

 • 4. 
  Kung ikaw ay isa sa namumuno sa ating bansa at papasok ka sa mga kasunduan, ano ang dapat na isaisip sa pagsusulong nito?
  • A. 

   Isusulong ang malayang kalakalan upang umunlad ang ating ekonomiya.

  • B. 

   Isusulong ang interes ng ating bansa at babantayan ang ating karapatan.

  • C. 

   Bibigyang pabor ang interes ng ibang bansa upang mapanatili ang kapayapaan/

  • D. 

   Isusulong ang pag-unlad ng ating bansa kahit maapektuhan ang ating kapaligiran.

 • 5. 
  Sa limang rehiyon sa Asya, aling rehiyon ang lubos na naapektuhan ng pananakop?
  • A. 

   Hilaga at Kanlurang Asya

  • B. 

   Silangan at Timog-silangang Asya

  • C. 

   Timog at Kanlurang Asya

  • D. 

   Timog at Timog-silangang Asya

 • 6. 
  Ano-anong bansang Kanluranin ang nanakop sa mga lupain sa Silangan at Timog-silangang Asya?
  • A. 

   Great Britain, Netherlands, Portugal

  • B. 

   France, Netherlands, Spain, Portugal

  • C. 

   Portugal, Netherlands, USA, France, England

  • D. 

   USA, Spain, England, France

 • 7. 
  Ano ang nakapaloob sa patakaran no John Hay na Open Door Policy sa China?
  • A. 

   Pagtutol ng China sa mga patakarang iponatupad ng mga kanluranin

  • B. 

   Pagbibigay ng karapatan at kapangyarihan sa pakikipagkalakalan sa mga lugar na sakop ng sphere of influence

  • C. 

   Pakikipagkasundo ng China sa mga bansa sa Europe na limitadong produkto lamang ang maaaring gamitin sa kalakalan

  • D. 

   Pagsunod ng mga bansang Asyano sa China sa lahat ng patakarang pangkalakalan ng mga kanluranin tulad ng Portugal at Netherlands

 • 8. 
  Inilalarawan sa bawat pahayag ang kalagayan ng mga bansa sa Timog-silangang Asya. Alin sa mga ito ang HINDI wasto?
  • A. 

   Singapore-nakilala bilang isa sa pinakamaganda at pinakamaunlad na daungan sa Timog-silangang Asya

  • B. 

   Pilipinas-tinaguriang melting pot sa Asya o lugar kung saan nagtatagpo ang iba't ibang kultura at pangkat-etniko

  • C. 

   Myanmar-nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng Burmese at British na tinawag na Digmaang Anglo-Burmese

  • D. 

   Malaysia-kilala ang bansang ito sa pagkakaroon ng malawak na palntasyon ng goma at pagkakaroon ng malaking reserba ng lata

 • 9. 
  Paano nagkaiba ang patakaran ng pananakop ng mga Dutch at mga Espanyol?
  • A. 

   Pinalaganap ng mga Espanyol ang Kristiyanismo samantalang Budismo naman ang Dutch.

  • B. 

   Sinakop ng mga Espanyol ang Pilipinas sa pamamagitan ng pakikipagkaibigan samantalang ang Dutch ay sa pamamagitan ng dahas.

  • C. 

   Maraming bansang nasakop ang mga Espanyol kumpara sa mga Dutch kaya naging limitado ang kanilang teritoryo.

  • D. 

   Halos lahat ng lugar sa Pilipinas ay sinakop ng mga Espanyol; sinakop lamang ng mga Dutch ang sentro ng kalakalan sa Indonesia

 • 10. 
  Bakit nagkaroon ng Digmaang Anglo-Burmese?
  • A. 

   Sinakop ng France ang Burma.

  • B. 

   Hindi nakipagkasundo ang hari ng Burmese sa mga British.

  • C. 

   Nakipagpalitan ng produkto ang Burmese sa mga bansang Pilipinas at China.

  • D. 

   Hidwaan sa kalakalan at sapilitang kinuha ng mga British ang barkong pangkalakalan ng mga Burmese.

 • 11. 
  Bakit tinawag na Indochina ang rehiyon na kinabibilangan ng Laos, Cambodia, at Vietnam?
  • A. 

   Sinakop ito ng China at India.

  • B. 

   Ito ay malapit sa China at India.

  • C. 

   Dating pagmamay-ari ng China at India ang mga bansang ito.

  • D. 

   May impuwensiya ang India at China sa kultura ng mga bansang ito.

 • 12. 
  Paano nagkakatulad ang mga pangyayari sa panahon ng mga kanluranin sa Silangan at Timog-silangang Asya?
  • A. 

   Napaunlad lahat ng mga bansa sa dalawang rehiyon.

  • B. 

   Lahat ng tao ay nakinabang sa kaunlaran na ginawa ng mga kanluranin.

  • C. 

   Halos lahat ng bansa dito ay nahirapan at pinamahalaan ng mga kanluranin.

  • D. 

   Hinayaan nila ang mga Asyano sa dalawang rehiyon na mamahala sa kanilang bansa.

 • 13. 
  Ano ang dahilan bakit hindi nagtagumpay ang rebelyong Taiping at Boxer sa layunin nilang mapaalis ang mga dayuhan sa China?
  • A. 

   Kulang sila sa mga armas.

  • B. 

   Walang pagkakaisa ang mga kasapi nito.

  • C. 

   Walang maayos na pinuno ang dalawang samahan.

  • D. 

   Pinagtulung-tulungan sila ng mga imperyalistang bansa.

 • 14. 
  Paano naapektuhan ang antas ng karunungan ng mga Indones sa panahon ng imperyalismo?
  • A. 

   Bibihira lamang ang nakapag-aral sa kanila.

  • B. 

   Lalaki lamang ang may karapatang pumasok sa paaralan.

  • C. 

   Pinabayaan ng mga Dutch ang sistema ng edukasyon ng Indonesia/

  • D. 

   Nahihirapan ang mga Indones na mag-aral, kung kaya't kakaunti lamang ang nag-aaral.

 • 15. 
  Isa ang mga Tsino sa kilala sa paggamit ng chopstick, ang Hapones sa pagyuko ng ulo bilang paggalang, at ang mga Pilipino sa paghalik sa kamay. Ano ang ipinahihiwatig nito?
  • A. 

   Maraming kultura ang mga Asyano.

  • B. 

   Walang pagkakaisa ang mga Asyano.

  • C. 

   May iba't ibang pamumuhay ang mga Asyano.

  • D. 

   Ang bawat pangkat ng Asyano ay may kanya-kanyang pagkakakilanlan.

 • 16. 
  Ang mga isyu tulad ng same-sex marriage ay nanatiling kontrobersyal na usapin sa mga bansa sa Silangan at Timog-silangang Asya, partikular sa Pilipinas. Ano ang mahihinuha sa mga kaisipan ng mga Asyano ukol sa usapin na ito?
  • A. 

   Ang kulturang kanluranin ay hindi tanggap ng mga Asyano.

  • B. 

   Nananatiling tradisyunal ang kaisipan at saloobin ng mga Asyano.

  • C. 

   May mataas na pagpapahalaga ang mga Asyano sa kanilang kultura at relihiyon.

  • D. 

   Ang mataas na antas ng edukasyon ng mga Asyano ang nakatulong sa pagpapasya nila sa buhay.

 • 17. 
  Inihalintulad ng ekonomistang si Kaname Akamasu ang pag-unlad ng ekonomiyang Asyano sa gansang lumilipad. Ano ang mensaheng ipinahihiwatig nito?
  • A. 

   Mabagal ang pag-unlad ng mga bansang Asyano.

  • B. 

   Magkaiba ang antas ng pag-unlad ng mga bansang Asyano.

  • C. 

   Magkakasabay ang tinatamasang pag-unlad ng mga bansang Asyano.

  • D. 

   May malaking impluwensiya ang mga kanluraning bansa sa pag-unlad ng mga bansang Asyano.

 • 18. 
  Sa paglipas ng panahon ay patuloy na nadaragdagan ang pangalan ng mga Asyanong nagtatagumpay sa iba't ibang larangan ng palakasan sa daigdig. Paano nakaapekto ang tagumpay na ito ng mga bansang Asyano sa pananaw ng mga bansa sa daigdig?
  • A. 

   Kinilala ang Asya sa larangan ng palakasan bilang isang powerhouse.

  • B. 

   Naging sentro ng kontrobersiya ang tagumpay na natamo ng mga Asyano.

  • C. 

   Maraming atletang Asyano ang hinangad na makuha ng ibang mga bansa.

  • D. 

   Iitnuring na balakid ng ibang mga bansa ang tagumpay na tinamo ng mga Asyano sa kanilang sariling hangarin.

 • 19. 
  Mahigpit na pinagtatalunan ng bansang China at Pilipinas ang mga isla ng Spratly na tinatawag din na Kalayaan Islands. Noong panahon ng kolonyalismo at imperyalismo, ang mga teritoryo ng mga bansang Asyano ay sinakop ng mga kanluranin. Ano ang nararapat gawin upang maiwasan na mauwi sa pananakop ng China ang sigalot sa Spratly Islands?
  • A. 

   Makipagkasundo sa pinuno ng pamahalaang Tsino upang paghatian ang mga isla sa Spratly

  • B. 

   Palakasin ang puwersang pandigma ng Pilipinas upang maging handa sa posibleng digmaan

  • C. 

   Humingi ng tulong sa mga malalakas na bansa upang matapatan ang malakas na puwersa ng China

  • D. 

   Idulog ang usapin sa pandaigdigang husgado upang maresolba nang mapayapa ang nabanggit na krisis

 • 20. 
  Ang mga demonstrasyong naganap sa EDSA sa Pilipinas noong 1986 at Tiananmen sa China noong 1989 ay parehong nauwi sa isang rebolusyon. Paano nagkakatulad ang dalawang magkahiwalay na pangyayari sa kasaysayan?
  • A. 

   Maaaring magtagumpay ang isang mapayapang pamamaraan kung magkakaisa.

  • B. 

   May kakayahan ang pamahalaang tumanggi sa hangarin ng mamamayan nito.

  • C. 

   May kakayahan ang mamamayan na maipahatid sa pamahalaan ang kanilang naisin.

  • D. 

   Maaaring tularan ng isang bansa ang karanasan ng ibang bansa na may parehong resulta.