Kasaysayan Ng Daigdig | Pagbabalik-tanaw

15 Questions | Attempts: 539

SettingsSettingsSettings
Kasaysayan Ng Daigdig | Pagbabalik-tanaw - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Sa panahong piyudalismo, ang naghahari ay ang mga noble na sila rin ang panginoong maylupa. Mahina ang kapangyarihan ng hari. Ang mga sumusunod ay salik na nakatulong sa muling paglakas ng kapangyarihan ng hari MALIBAN sa:
  • A. 

   Pagpapalawak ng teritoryo

  • B. 

   Pagtulong ng mga bourgeoisie

  • C. 

   Pagbuo ng sentralisadong pamahalaan

  • D. 

   Pagkakaloob ng buwis sa knight bilang proteksyon

 • 2. 
  Ano ang damdamin at paniniwalang makabayan na nag-uugat sa pagmamahal sa isang bansa o estadong kinabibilangan?
  • A. 

   Ideolohismo

  • B. 

   Nasyonalismo

  • C. 

   Patriotismo

  • D. 

   Sosyalismo

 • 3. 
  Paano nakatulong ang nation-state sa paglakas ng Europe?
  • A. 

   Naging dahilan ang nation-state sa pagbuo ng bagong alyansa na kinakatawan ng hari.

  • B. 

   Naging daan ang nation-state sa paglunsad ng mga proyekto ng Simbahang Katoliko sa Panahong Medieval.

  • C. 

   Naging dahilan ang nation-state upang lusubin ang mga karatig-lupain upang mapalawak ang mga lupang sakahan.

  • D. 

   Naging makapangyarihan ang mga nation-state dahil sa pagbuo ng bagong institusyong pampolitika, panlipunan at pang-ekonomiya.

 • 4. 
  Paano ipinamalas ng mga Europeo at Asyano ang nasyonalismo?
  • A. 

   Pagsiklab ng maraming pag-aalsa na nagnanais na lumaya sa kamay ng mananakop

  • B. 

   Pag-boycott sa mga produkto ng mga kolonyalista upang sila ay malugi at bumalik na sa kanilang sariling bansa

  • C. 

   Pagsunod sa lahat ng kautusan ng mga kolonyalista upang maging mabuti ang kanilang pakikitungo sa mga Indio

  • D. 

   Pagpapalaganap ng kaisipang sosyalismo upang ipatupad ang pagkakapantay-pantay ng bawat mamamayan

 • 5. 
  Paano umusbong ang nasyonalismo sa Europe at Asya?
  • A. 

   Umusbong ito bunsod ng walang humpay na tunggalian ng monarkiya at Simbahan sa Europa

  • B. 

   Umusbong ito dahil na rin sa kanaisan ng mga maharlika na maibalik sila sa kanilang mataas na posisyon sa lipunan at muling makontrol ang kalakalan

  • C. 

   Umusbong ang nasyonalismo sa hangaring pagbuklurin ang kanilang bansa, palayasin ang mga dayuhang mananakop at baguhin ang umiiral na sistemang pampolitika

  • D. 

   Option 4Umusbong ito sa gitna ng kaunlaran ng mga bansa sa Europe na nagnanais na makontrol ang kalakalan sa dagat ng Mediterranean at huwag ng maging monopoly ng mga Italyano ang mga ruta rito

 • 6. 
  Ang mga bourgeoisie ay malalayang mamamayan sa bayan sa Europe noong Panahong Medieval. Alin sa mga sumusunod ang HINDI katangian ng bourgeoisie?
  • A. 

   Mayayaman at kabilang sa uring nobilidad

  • B. 

   Tinagurian silang middle class o panggitnang-uri ng mamamayan

  • C. 

   Binubuo sila ng mga mangangalakal at banker sa mga bayan at lungsod

  • D. 

   Mga propesyunal na manunulat na naglunsad ng Rebolusyong Pampolitika

 • 7. 
  Isa sa salik sa paglakas ng kapangyarihan ng Europe ay ang pagpapatupad ng sistema o patakarang merkantilismo. Ano ang prinsipyong merkantilismo?
  • A. 

   Ito ay prinsipyo ng pamumuhunan upang mapalago ang kapital at magkaroon ng malaking tubo.

  • B. 

   Ito ay isang sistema na kung saan ang produksyon ay kontrolado ng mga pribadong mangangalakal.

  • C. 

   Ito ay prinsipyong pang-ekonomiya na ang batayan ng kapangyarihan ng isang bansa ay ayon sa dami ng ginto at pilak na mayroon ito.

  • D. 

   Ito ay isang sistema o kalipunan ng mga ideya o kaisipan na naglalayong magpaliwanag tungkol sa daigdig at sa mga pagbabago nito.

 • 8. 
  Ang mga sumusunod ay mga salik sa paglakas ng Europe MALIBAN sa:
  • A. 

   Paglakas ng Simbahan

  • B. 

   Pagtatag ng Piyudalismo

  • C. 

   Pag-usbong ng Nation-State

  • D. 

   Pag-usbong ng Bourgeoisie

 • 9. 
  Sa pagbabago ng monarkiya, naitatag na rin ang mga batayan ng mga nation-state sa Europe. Ano ang tamang pahayag tungkol sa nation-state?
  • A. 

   Ito ay tumutukoy sa paglakas ng Europe na nagpabago sa katayuan ng monarkiya.

  • B. 

   Ito ay tumutukoy sa isang estado na pinanahanan ng mamamayan na may magkakatulad na wika, kultura, relihiyon, at kasaysayan.

  • C. 

   Tumutukoy ito sa pagpapalawak ng teritoryo at kapangyarihan ng monarkiya kahit ito pa ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng digmaan.

  • D. 

   Tumutukoy ito sa pagkakaroon ng sentralisadong pamahalaan sa ilalim ng pambansang monarkiya na may kakayahan at kapangyarihang magpatupad ng batas sa buong nasasakupan.

 • 10. 
  Ano ang pinakawastong kahulugan ng Renaissance?
  • A. 

   Panibagong kaalaman sa agham

  • B. 

   Muling pagsikat ng kulturang Hellenistiko

  • C. 

   Panibagong kaalamang panrelihiyon sa Europe

  • D. 

   Muling pagsilang ng kaalamang Griyego-Romano

 • 11. 
  Ang Italy ay ang bansang sinilangan ng Renaissance. Ang mga sumusunod ay mga dahilan kung bakit sa Italy nagsimula ang Renaissance MALIBAN sa:
  • A. 

   Ang Italy ay may magandang lokasyon.

  • B. 

   Sa Italy nagmula ang kadakilaan ng sinaunang Rome.

  • C. 

   Ang Italy ang nanguna sa paggalugad ng lupain sa daigdig.

  • D. 

   Mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga unibersidad sa Italy na nagtataguyod at nagpanatili ng kultural at pilosopiya ng kaalamang Griyego at Roman.

 • 12. 
  Sino ang tinaguriang “Prinsipe ng Humanista” na may akda ng In Praise of Folly kung saan tinuligsa niya ang hindi mabuting gawa ng mga pari at mga karaniwang tao?
  • A. 

   Giovanni Boccaccio

  • B. 

   Desiderius Erasmus

  • C. 

   Francesco Petrarch

  • D. 

   William Shakespeare

 • 13. 
  Ano ang tamang pahayag tungkol sa Repormasyon?
  • A. 

   Ito ay ang pagsisikap ng mga pinunong Katoliko na maituwid ang mga maling pamamaraan ng Simbahan.

  • B. 

   Ito ay malakas na kilusan na sinimulan ng mga tapat na Katoliko upang paunlarin ang Simbahang Katoliko.

  • C. 

   Ito ay ang pagtatamo ng mataas na karangalan sa pamamagitan ng kanilang nagawa bilang iskolar at mga siyentista.

  • D. 

   Ito ay katawagan sa kaganapan na yumanig sa ka-Kristiyanuhan mula ika-14 hanggang ika-17 dantaon na humantong sa pagkakahati ng Simbahang Katoliko.

 • 14. 
  Ano ang mga pagbabagong naganap sa pamahalaang Russian bunsod ng nasyonalismo
  • A. 

   Kinontrol ng mga maharlika at pulisya ang burukrasya ng pamahalaan

  • B. 

   Napabagsak ng mga Ruso ang mga Tartar o Mongol na sumakop sa kanila

  • C. 

   Nagkaisa ang mga Ruso, nagapi ang czar at nagwakas ang aristokrasya sa bansa

  • D. 

   Nahikayat ang mga manggagawa na magtayo ng mga pagawaan upang pumunta sa bayan at lungsod

 • 15. 
  Alin sa mga sumusunod ang pangunahing epekto ng Rebolusyong Pranses?
  • A. 

   Pagtanggal sa sistemang piyudal

  • B. 

   Pagpirma sa "Deklarasyon ng Karapatan ng Tao"

  • C. 

   Paglansag ng monarkiya at pagtatayo ng republika

  • D. 

   Paglawak ng ideyang kalayaan, pagkakapantay-pantay at pagkakapatiran

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.