Kasaysayan Ng Daigdig | Pagbabalik-tanaw

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Catherine Halcomb
C
Catherine Halcomb
Community Contributor
Quizzes Created: 1428 | Total Attempts: 5,897,934
Questions: 15 | Attempts: 674

SettingsSettingsSettings
Kasaysayan Ng Daigdig | Pagbabalik-tanaw - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  Sa panahong piyudalismo, ang naghahari ay ang mga noble na sila rin ang panginoong maylupa. Mahina ang kapangyarihan ng hari. Ang mga sumusunod ay salik na nakatulong sa muling paglakas ng kapangyarihan ng hari MALIBAN sa:

  • A.

   Pagpapalawak ng teritoryo

  • B.

   Pagtulong ng mga bourgeoisie

  • C.

   Pagbuo ng sentralisadong pamahalaan

  • D.

   Pagkakaloob ng buwis sa knight bilang proteksyon

  Correct Answer
  D. Pagkakaloob ng buwis sa knight bilang proteksyon
  Explanation
  During the feudal period, the nobles were the ruling class and also the landowners. The king's power was weak. The factors that helped strengthen the king's power were expanding territory, the support of the bourgeoisie, the establishment of a centralized government, and granting taxes to knights as protection.

  Rate this question:

 • 2. 

  Ano ang damdamin at paniniwalang makabayan na nag-uugat sa pagmamahal sa isang bansa o estadong kinabibilangan?

  • A.

   Ideolohismo

  • B.

   Nasyonalismo

  • C.

   Patriotismo

  • D.

   Sosyalismo

  Correct Answer
  B. Nasyonalismo
  Explanation
  Nasyonalismo refers to the strong sense of love, loyalty, and devotion towards one's nation or country. It is rooted in the belief that the interests and welfare of the nation should be prioritized above all else. Nasyonalismo promotes the idea of national unity, identity, and pride, and often involves the desire for self-determination and independence. It is a key driving force behind the fight for national sovereignty and the protection of national interests. In this context, damdamin at paniniwalang makabayan (emotions and patriotic beliefs) are closely associated with the concept of nasyonalismo.

  Rate this question:

 • 3. 

  Paano nakatulong ang nation-state sa paglakas ng Europe?

  • A.

   Naging dahilan ang nation-state sa pagbuo ng bagong alyansa na kinakatawan ng hari.

  • B.

   Naging daan ang nation-state sa paglunsad ng mga proyekto ng Simbahang Katoliko sa Panahong Medieval.

  • C.

   Naging dahilan ang nation-state upang lusubin ang mga karatig-lupain upang mapalawak ang mga lupang sakahan.

  • D.

   Naging makapangyarihan ang mga nation-state dahil sa pagbuo ng bagong institusyong pampolitika, panlipunan at pang-ekonomiya.

  Correct Answer
  D. Naging makapangyarihan ang mga nation-state dahil sa pagbuo ng bagong institusyong pampolitika, panlipunan at pang-ekonomiya.
  Explanation
  Ang tamang sagot ay nagsasabi na ang mga nation-state ay naging makapangyarihan dahil sa pagbuo ng mga bagong institusyong pampolitika, panlipunan, at pang-ekonomiya. Ito ay nagpapahiwatig na ang mga nation-state ay nagkaroon ng sariling pamahalaan, batas, at mga institusyon na nagbigay sa kanila ng kapangyarihan at kontrol sa kanilang mga teritoryo at mamamayan. Ito rin ang nagbigay-daan sa kanila upang magkaroon ng sariling ekonomiya at lipunan na nakatulong sa paglakas ng Europe.

  Rate this question:

 • 4. 

  Paano ipinamalas ng mga Europeo at Asyano ang nasyonalismo?

  • A.

   Pagsiklab ng maraming pag-aalsa na nagnanais na lumaya sa kamay ng mananakop

  • B.

   Pag-boycott sa mga produkto ng mga kolonyalista upang sila ay malugi at bumalik na sa kanilang sariling bansa

  • C.

   Pagsunod sa lahat ng kautusan ng mga kolonyalista upang maging mabuti ang kanilang pakikitungo sa mga Indio

  • D.

   Pagpapalaganap ng kaisipang sosyalismo upang ipatupad ang pagkakapantay-pantay ng bawat mamamayan

  Correct Answer
  A. Pagsiklab ng maraming pag-aalsa na nagnanais na lumaya sa kamay ng mananakop
  Explanation
  The Europeans and Asians demonstrated nationalism through numerous uprisings that aimed to free themselves from the control of colonizers. This shows that they had a strong sense of national identity and a desire for self-determination.

  Rate this question:

 • 5. 

  Paano umusbong ang nasyonalismo sa Europe at Asya?

  • A.

   Umusbong ito bunsod ng walang humpay na tunggalian ng monarkiya at Simbahan sa Europa

  • B.

   Umusbong ito dahil na rin sa kanaisan ng mga maharlika na maibalik sila sa kanilang mataas na posisyon sa lipunan at muling makontrol ang kalakalan

  • C.

   Umusbong ang nasyonalismo sa hangaring pagbuklurin ang kanilang bansa, palayasin ang mga dayuhang mananakop at baguhin ang umiiral na sistemang pampolitika

  • D.

   Option 4Umusbong ito sa gitna ng kaunlaran ng mga bansa sa Europe na nagnanais na makontrol ang kalakalan sa dagat ng Mediterranean at huwag ng maging monopoly ng mga Italyano ang mga ruta rito

  Correct Answer
  C. Umusbong ang nasyonalismo sa hangaring pagbuklurin ang kanilang bansa, palayasin ang mga dayuhang mananakop at baguhin ang umiiral na sistemang pampolitika
  Explanation
  Nasyonalismo sa Europe at Asya umusbong dahil sa hangaring pagbuklurin ang kanilang bansa, palayasin ang mga dayuhang mananakop, at baguhin ang umiiral na sistemang pampolitika. Ito ay nagresulta mula sa pagnanais ng mga tao na magkaroon ng sariling identidad at kalayaan mula sa dayuhan. Sa pamamagitan ng pagbubuo ng isang pambansang kamalayan at pagkilala sa kanilang sariling kultura at kasaysayan, nagkaroon sila ng determinasyon na labanan ang pananakop at magkaroon ng sariling pamahalaan. Ito ay isang reaksiyon sa mga dayuhang pwersa na nagkontrol sa kanilang mga bansa at nagnanais nilang maibalik ang kapangyarihan sa kanilang sarili.

  Rate this question:

 • 6. 

  Ang mga bourgeoisie ay malalayang mamamayan sa bayan sa Europe noong Panahong Medieval. Alin sa mga sumusunod ang HINDI katangian ng bourgeoisie?

  • A.

   Mayayaman at kabilang sa uring nobilidad

  • B.

   Tinagurian silang middle class o panggitnang-uri ng mamamayan

  • C.

   Binubuo sila ng mga mangangalakal at banker sa mga bayan at lungsod

  • D.

   Mga propesyunal na manunulat na naglunsad ng Rebolusyong Pampolitika

  Correct Answer
  A. Mayayaman at kabilang sa uring nobilidad
  Explanation
  The bourgeoisie were not wealthy and part of the nobility. They were actually the middle class or the middle class of citizens. They were composed of merchants and bankers in towns and cities. They were also professional writers who launched the Political Revolution.

  Rate this question:

 • 7. 

  Isa sa salik sa paglakas ng kapangyarihan ng Europe ay ang pagpapatupad ng sistema o patakarang merkantilismo. Ano ang prinsipyong merkantilismo?

  • A.

   Ito ay prinsipyo ng pamumuhunan upang mapalago ang kapital at magkaroon ng malaking tubo.

  • B.

   Ito ay isang sistema na kung saan ang produksyon ay kontrolado ng mga pribadong mangangalakal.

  • C.

   Ito ay prinsipyong pang-ekonomiya na ang batayan ng kapangyarihan ng isang bansa ay ayon sa dami ng ginto at pilak na mayroon ito.

  • D.

   Ito ay isang sistema o kalipunan ng mga ideya o kaisipan na naglalayong magpaliwanag tungkol sa daigdig at sa mga pagbabago nito.

  Correct Answer
  C. Ito ay prinsipyong pang-ekonomiya na ang batayan ng kapangyarihan ng isang bansa ay ayon sa dami ng ginto at pilak na mayroon ito.
  Explanation
  The correct answer states that the principle of mercantilism is based on the amount of gold and silver a country possesses. Mercantilism is an economic principle that emerged during the 16th to 18th centuries, where countries believed that accumulating wealth in the form of gold and silver was essential for their power and prosperity. They aimed to achieve a positive balance of trade by exporting more than they imported and acquiring precious metals through trade or colonization. This accumulation of gold and silver was seen as a measure of a nation's economic strength and power.

  Rate this question:

 • 8. 

  Ang mga sumusunod ay mga salik sa paglakas ng Europe MALIBAN sa:

  • A.

   Paglakas ng Simbahan

  • B.

   Pagtatag ng Piyudalismo

  • C.

   Pag-usbong ng Nation-State

  • D.

   Pag-usbong ng Bourgeoisie

  Correct Answer
  B. Pagtatag ng Piyudalismo
  Explanation
  The correct answer is "Pagtatag ng Piyudalismo." This answer is correct because the question asks for factors that contributed to the strengthening of Europe, excluding the establishment of feudalism. Feudalism was a social and economic system that was prevalent in medieval Europe, characterized by a hierarchical structure and the exchange of land for military service. While feudalism played a significant role in shaping European society during the Middle Ages, it is not considered a factor that contributed to the overall strengthening of Europe.

  Rate this question:

 • 9. 

  Sa pagbabago ng monarkiya, naitatag na rin ang mga batayan ng mga nation-state sa Europe. Ano ang tamang pahayag tungkol sa nation-state?

  • A.

   Ito ay tumutukoy sa paglakas ng Europe na nagpabago sa katayuan ng monarkiya.

  • B.

   Ito ay tumutukoy sa isang estado na pinanahanan ng mamamayan na may magkakatulad na wika, kultura, relihiyon, at kasaysayan.

  • C.

   Tumutukoy ito sa pagpapalawak ng teritoryo at kapangyarihan ng monarkiya kahit ito pa ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng digmaan.

  • D.

   Tumutukoy ito sa pagkakaroon ng sentralisadong pamahalaan sa ilalim ng pambansang monarkiya na may kakayahan at kapangyarihang magpatupad ng batas sa buong nasasakupan.

  Correct Answer
  B. Ito ay tumutukoy sa isang estado na pinanahanan ng mamamayan na may magkakatulad na wika, kultura, relihiyon, at kasaysayan.
  Explanation
  The correct answer is that it refers to a state inhabited by citizens with similar language, culture, religion, and history. This statement accurately describes the concept of a nation-state, which is a political entity where the boundaries of the state align with the cultural and ethnic boundaries of the people living within it. A nation-state is characterized by a shared sense of identity and belonging among its citizens, who often share common traits such as language, culture, religion, and history.

  Rate this question:

 • 10. 

  Ano ang pinakawastong kahulugan ng Renaissance?

  • A.

   Panibagong kaalaman sa agham

  • B.

   Muling pagsikat ng kulturang Hellenistiko

  • C.

   Panibagong kaalamang panrelihiyon sa Europe

  • D.

   Muling pagsilang ng kaalamang Griyego-Romano

  Correct Answer
  D. Muling pagsilang ng kaalamang Griyego-Romano
  Explanation
  The correct answer is "Muling pagsilang ng kaalamang Griyego-Romano." This answer suggests that the Renaissance was a period of rebirth or revival of Greek and Roman knowledge and culture. During this time, there was a renewed interest in classical literature, philosophy, art, and science, which had a significant impact on the development of European civilization.

  Rate this question:

 • 11. 

  Ang Italy ay ang bansang sinilangan ng Renaissance. Ang mga sumusunod ay mga dahilan kung bakit sa Italy nagsimula ang Renaissance MALIBAN sa:

  • A.

   Ang Italy ay may magandang lokasyon.

  • B.

   Sa Italy nagmula ang kadakilaan ng sinaunang Rome.

  • C.

   Ang Italy ang nanguna sa paggalugad ng lupain sa daigdig.

  • D.

   Mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga unibersidad sa Italy na nagtataguyod at nagpanatili ng kultural at pilosopiya ng kaalamang Griyego at Roman.

  Correct Answer
  C. Ang Italy ang nanguna sa paggalugad ng lupain sa daigdig.
  Explanation
  The correct answer is "Ang Italy ang nanguna sa paggalugad ng lupain sa daigdig." This statement is incorrect because Italy did not lead in the exploration of land around the world during the Renaissance. The Renaissance was a period of cultural and intellectual rebirth that began in Italy, but it did not involve exploration or colonization of new lands. Instead, it was a time of great artistic and intellectual achievements, with a focus on reviving and celebrating the classical cultures of ancient Greece and Rome. Italy's location, the greatness of ancient Rome, and the role of universities in preserving and promoting Greek and Roman knowledge are all valid reasons for why the Renaissance began in Italy.

  Rate this question:

 • 12. 

  Sino ang tinaguriang “Prinsipe ng Humanista” na may akda ng In Praise of Folly kung saan tinuligsa niya ang hindi mabuting gawa ng mga pari at mga karaniwang tao?

  • A.

   Giovanni Boccaccio

  • B.

   Desiderius Erasmus

  • C.

   Francesco Petrarch

  • D.

   William Shakespeare

  Correct Answer
  B. Desiderius Erasmus
  Explanation
  Desiderius Erasmus is known as the "Prince of Humanists" and is the author of "In Praise of Folly." In this work, he criticized the corrupt practices of both the clergy and the common people. Giovanni Boccaccio, Francesco Petrarch, and William Shakespeare are all notable figures in literature, but they are not associated with the title "Prince of Humanists" or the authorship of "In Praise of Folly."

  Rate this question:

 • 13. 

  Ano ang tamang pahayag tungkol sa Repormasyon?

  • A.

   Ito ay ang pagsisikap ng mga pinunong Katoliko na maituwid ang mga maling pamamaraan ng Simbahan.

  • B.

   Ito ay malakas na kilusan na sinimulan ng mga tapat na Katoliko upang paunlarin ang Simbahang Katoliko.

  • C.

   Ito ay ang pagtatamo ng mataas na karangalan sa pamamagitan ng kanilang nagawa bilang iskolar at mga siyentista.

  • D.

   Ito ay katawagan sa kaganapan na yumanig sa ka-Kristiyanuhan mula ika-14 hanggang ika-17 dantaon na humantong sa pagkakahati ng Simbahang Katoliko.

  Correct Answer
  D. Ito ay katawagan sa kaganapan na yumanig sa ka-Kristiyanuhan mula ika-14 hanggang ika-17 dantaon na humantong sa pagkakahati ng Simbahang Katoliko.
  Explanation
  The correct answer states that the term "Reform" refers to the event that shook Christianity from the 14th to the 17th century, leading to the division of the Catholic Church. This explanation accurately describes the historical context and outcome of the Reformation, which was a movement led by faithful Catholics to improve the Catholic Church but ultimately resulted in the formation of Protestant denominations.

  Rate this question:

 • 14. 

  Ano ang mga pagbabagong naganap sa pamahalaang Russian bunsod ng nasyonalismo

  • A.

   Kinontrol ng mga maharlika at pulisya ang burukrasya ng pamahalaan

  • B.

   Napabagsak ng mga Ruso ang mga Tartar o Mongol na sumakop sa kanila

  • C.

   Nagkaisa ang mga Ruso, nagapi ang czar at nagwakas ang aristokrasya sa bansa

  • D.

   Nahikayat ang mga manggagawa na magtayo ng mga pagawaan upang pumunta sa bayan at lungsod

  Correct Answer
  C. Nagkaisa ang mga Ruso, nagapi ang czar at nagwakas ang aristokrasya sa bansa
  Explanation
  The correct answer states that the Russians united, overpowered the czar, and ended the aristocracy in the country. This suggests that there was a significant change in the Russian government as a result of nationalism. The people's desire for national identity and self-governance led to the overthrow of the ruling class and the establishment of a more egalitarian society.

  Rate this question:

 • 15. 

  Alin sa mga sumusunod ang pangunahing epekto ng Rebolusyong Pranses?

  • A.

   Pagtanggal sa sistemang piyudal

  • B.

   Pagpirma sa "Deklarasyon ng Karapatan ng Tao"

  • C.

   Paglansag ng monarkiya at pagtatayo ng republika

  • D.

   Paglawak ng ideyang kalayaan, pagkakapantay-pantay at pagkakapatiran

  Correct Answer
  A. Pagtanggal sa sistemang piyudal
  Explanation
  The main effect of the French Revolution was the abolition of the feudal system. During the revolution, the monarchy was overthrown and a republic was established, leading to significant social and political changes in France. The feudal system, which had been in place for centuries, was dismantled, and the privileges and power of the nobility were abolished. This marked a significant shift towards a more egalitarian society, as the revolution aimed to promote ideas of freedom, equality, and brotherhood among the French people.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 21, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Jan 06, 2019
  Quiz Created by
  Catherine Halcomb
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.