კანონისმიერი - ფინალური[ტესტები]

93 Questions | Total Attempts: 275

SettingsSettingsSettings
Please wait...
კანონისმიერი - ფინალური[ტესტები]

.


Questions and Answers
 • 1. 
  უფლება საზიაროა, როცა:
  • A. 

   იგი ეკუთვნის ერთ პირს

  • B. 

   იგი ერთობლივად ეკუთვნის რამდენიმე პირს

  • C. 

   იგი არ ეკუთვნის რამდენიმე პირს

  • D. 

   არცერთი

 • 2. 
  საზიარო უფლებები მიეკუთვნება:
  • A. 

   კანონისმიერ ვალდებულებით ურთიერთობებს

  • B. 

   სახელშეკრულებო ვალდებულებით ურთიერთობებს

  • C. 

   ორივეს ერთდროულად

  • D. 

   არცერთი

 • 3. 
  კანონით მემკვიდრეობისას, მემკვდირეების უფლება სამკვიდრო ქონებაზე საზიაროა:
  • A. 

   სამკვიდროს გაყოფის შემდეგ

  • B. 

   სამკვიდრო ქონების გაყოფისას

  • C. 

   სამკვიდროს გაყოფამდე

  • D. 

   არცერთი

 • 4. 
  საზიარო უფლებების მიმართ გამოიყენება:
  • A. 

   სამოქალაქო კოდექსის საზიარო უფლებების შესახებ თავის წესები

  • B. 

   საზიარო უფლებებთან დაკავშირებული სპეციალური ნორმები

  • C. 

   როგორც სამოქალაქო კოდექსის საზიარო უფლებების შესახებ თავის წესები, ასევე საზიარო უფლებებთან დაკავშირებული სპეციალური ნორმები

  • D. 

   არცერთი

 • 5. 
  საზიარო უფლების დროს, როგორც წესი თითოეულ მოწილეს ეკუთვნის:
  • A. 

   თანაბარი წილი

  • B. 

   ერთს 1/3 ხოლო მეორეს 2/3

  • C. 

   წილების ოდენობა სპეციალურად უნდა იქნეს დადგენილი

  • D. 

   საზიარო უფლების დორს არ ხდება წილთა განაწილება

 • 6. 
  საზიარო ქონების ნაყოფის განაწილებისას:
  • A. 

   მთელი ნაყოფი რჩება ერთ რომელიმე მეწილეს

  • B. 

   თითოეულ მეწილეს ეკუთვნის თავისი წილის თანაზომიერი ნაყოფის წილი

  • C. 

   ნაყოფის რაოდენობა იყოფა მეწილეთა რაოდენობაზე

  • D. 

   საზიარო ქონების ნაყოფის გაყოფა დაუშვებელია

 • 7. 
  თითოეულ მოწილეს უფლება აქვს თავისი საგნით ისარგებლოს ისე, რომ:
  • A. 

   ზიანი მიდაგეს დანარჩენ მოწილეთა სარგებლობას

  • B. 

   ზიანი არ მიადგეს დანარჩენ მოწილეთა სარგებლობას

  • C. 

   ზიანი არ მიადგეს დანარჩენ მოწილეთა მფლობელობას

  • D. 

   არცერთი

 • 8. 
  საზიარო საგანს მოწილეები მართავენ:
  • A. 

   ერთობლივად

  • B. 

   ცალ-ცალკე, ერთმანეთთან შეუთანხმებლად

  • C. 

   მესამე პირის დავალებით

  • D. 

   საზიარო საგანს მოწილეები არ მართავენ

 • 9. 
  საგნის შენახვისთვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელების უფლება აქვს:
  • A. 

   თითოეულ მოწილეს აუცილებლად სხვების თანხმობით

  • B. 

   საგნის შენახვისთვის საჭირო ღონისძიებებს მოწილეები მხოლოდ ერთობლივად განახორციელებენ

  • C. 

   ნებისმიერ მესამე პირს

  • D. 

   თითოეულ მოწილეს სხვა მოწილეთა თანხმობის გარეშეც

 • 10. 
  საზიარო საგნის თავისებურებათა შესატყვისი მართვისა და სარგებლობის შესახებ გადაწყვეტილება შეიძლბა მიღებულ იქნეს:
  • A. 

   ხმათა უმრავლესობით

  • B. 

   რომელიმე მოწილის სურვილის შესაბამისად

  • C. 

   მესამე პირის ინტერესესის გათვალისწინებით

  • D. 

   არცერთი

 • 11. 
  საზიარო საგნის თავისებურებათა შესატყვისი მართვისა და სარგებლობის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების დროს ხმათა უმრავლესობა გამოითვლება:
  • A. 

   ხმათა უმრავლესობის გამოთვლის სპეციალური წესი არ არსებობს

  • B. 

   წილთა მიხედვით

  • C. 

   გაწეული ხარჯების მიხედვით

  • D. 

   არცერთი

 • 12. 
  მოწილის უფლება სარგებლობის წილზე შეიძლება შემცირდეს მხოლოდ:
  • A. 

   ხმათა უმრავლესობით

  • B. 

   რომელიმე მოწილის სურვილის შესაბამისად

  • C. 

   მესამე პირთა ინტერესის გათვალისწინებით

  • D. 

   მისი თანხმობით

 • 13. 
  თუ მოწილეებმა განსაზღვრეს საზიარო საგნის მართვისა და სარგებლობის წესი, მაშინ ეს წესი უფლებამონაცვლის მიმართ:
  • A. 

   არ გამოიყენება

  • B. 

   ზოგიერთ შემთხვევაში გამოიყენება

  • C. 

   ზოგიერთ შემთხვევაში არ გამოიყენება

  • D. 

   გამოიყენება

 • 14. 
  თითოეული მოწილე ინდივიდუალურად განკარგავს:
  • A. 

   საზიარო საგანს

  • B. 

   დანარჩენ მოწილეთა წილს

  • C. 

   თავის წილს

  • D. 

   არცერთი

 • 15. 
  საზიარო საგნის განკარგვა ხდება მოწილეთა მიერ:
  • A. 

   ინდივიდუალურად

  • B. 

   მესამე პირთა დავალებით

  • C. 

   ცალ-ცალკე ერთმანეთთან შეუთანხმებლად

  • D. 

   ერთობლივად

 • 16. 
  საზიარო საგანში, მოწილის მიერ, საკუთარი წილის გაყიდვის შემთხვევაში უპირატესი შესყიდვის უფლება აქვთ:
  • A. 

   მხოლოდ დაინტერესებულ პირებს

  • B. 

   დანარჩენ მოწილეებს

  • C. 

   დაინტერესებულ პირებსაც და დანარჩენ მოწილეებსაც

  • D. 

   არცერთი

 • 17. 
  თითოეულ მოწილეს შეუძლია მოითხოვოს საზიარო უფლების გაუქმება:
  • A. 

   ნებისმიერ დროს

  • B. 

   მხოლოდ წინასწარ განსაზღვრულ ვადაში

  • C. 

   საზიარო უფლების გაუქმება დაუშვებელია

  • D. 

   არცერთი

 • 18. 
  თუ შეთანხმებით საზიარო უფლების გაუქმების მოთხოვნის უფლება გამორიცხულია სამუდამოდ ან განსაზღვრული ვადით, მაშინ გაუქმება შესაძლებელია:
  • A. 

   ფორსმაჟორული სიტუაციის არსებობისას

  • B. 

   გამოუვალი მდგომარეობის არსებობისას

  • C. 

   მხოლოდ მოწილეთა სურვილით

  • D. 

   პატივსადები მიზეზის არსებობისას

 • 19. 
  თუ მოწილეებს რაიმე ვადით გამორიცხული აქვთ საზიარო უფლების გაუქმების მოთხოვნის უფლება და მოწილე გარდაიცვლება, მაშინ:
  • A. 

   შეთანხმება დაკარგავს ძალას, თუ სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული

  • B. 

   შეთანხმება ნებისმიერ შემთხვევაში დაკარგავს ძალას

  • C. 

   შეთანხმება არცერთ შემთხვევაში არ დაკარგავს ძალას

  • D. 

   არცერთი

 • 20. 
  საზიარო უფლების გაუქმება ნატურით გაყოფისას ხდება მაშინ, თუ:
  • A. 

   საზიარო საგანი არ შეიძლება დაიყოს ერთგვაროვან ნაწილებად

  • B. 

   საზიარო საგანი შეიძლება დაიყოს ერთგვაროვან ნაწილებად ღირებულების შემცირების გარეშე

  • C. 

   საზიარო საგანი შეიძლება დაიყოს ერთგვაროვან ნაწილებად ისე, რომ მისი ღირებულება შემცირდეს

  • D. 

   არცერთი

 • 21. 
  როდესაც საზიარო უფლება უქმდება ნატურით გაყოფისას, თუკი მოწილეებს არ აქვთ თანაბარი წილი, გაყოფა უნდა მოხდეს:
  • A. 

   თითოეული მოწილის წილის შესაბამისად

  • B. 

   თანაბრად

  • C. 

   კენჭისყრით

  • D. 

   არცერთი

 • 22. 
  თუ ნატურით გაყოფა გამორიცხულია, მაშინ:
  • A. 

   საზიარო უფლება გაუქმდება საზიარო საგნის შემთხვევითი დაღუპვისას

  • B. 

   საზიარო უფლება გაუქმდება საზიარო საგნის, დაგირავებული ნივთის ან მიწის ნაკვეთის გაყიდვით და სხვა ნივთვის შეძენით

  • C. 

   საზიარო უფლება ვერ გაუქმდება

  • D. 

   საზიარო უფლება გაუქმდება საზიარო საგნის, დაგირავებული ნივთის ან მიწის ნაკვეთის გაყიდვით და ამონაგების განაწილებით

 • 23. 
  როცა საზიარო უფლების გაუქმება ხდება საგნის გაყიდვით და საზიარო საგნის გასხვისება მესამე პირებზე დაუშვებელია, ვინ შეიძლება იყვნენ აუქციონის მონაწილეები?
  • A. 

   დაინტერესებულ პირთა შეზღუდული წრე

  • B. 

   მხოლოდ მოწილეები

  • C. 

   მოწილეების მიერ შერჩეული დაინტერესებული პირები

  • D. 

   მოწილეები და მათ მიერ შერჩეული დაინტერესებული პირები

 • 24. 
  როცა საზიარო უფლების გაუქმება ხდება საგნის გაყიდვით და საგანი არ გაიყიდება, ვის შეუძლია მოითხოვოს განმეორებითი აუქციონი?
  • A. 

   მოწვეულ სპეციალისტს

  • B. 

   ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს

  • C. 

   თითოეულ მოწილეს

  • D. 

   სამივეს

 • 25. 
  თუ მოწილეს სხვა მოწილის მიმართ აქვს საზიარო საგანთან დაკავშირებული ხარჯების გადახდის მოთხოვნა, საზიარო უფლების გაუქმებისას, მოწილეს შეუძლია მოთხოვნა უზრუნველყოს:
  • A. 

   მოწილეებს შორის ამგვარი მოთხვნის არსებობა დაუშვებელია

  • B. 

   ქონების იმ ნაწილიდან, რომელიც თავად ერგება

  • C. 

   ქონების იმ ნაწილიდან, რომელიც სხვა მოწილეებს ერგებათ

  • D. 

   ქონების იმ ნაწილიდან, რომელიც მოვალეს ერგება

 • 26. 
  თუ საზიარო უფლების გაუქმებისას საზიარო საგანი მიეკუთვნება ერთ-ერთ მოწილეს, მაშინ ნივთის ნაკლის გამო პასუხს აგებს:
  • A. 

   თითოეული დანარჩენი მოწილე

  • B. 

   ამ შემთხვევაში ნაკლის გამო პასუხს არავინ არ აგებს

  • C. 

   ერთ-ერთი რომელიმე მოწილე

  • D. 

   არცერთი

 • 27. 
  საზიარო უფლების გაუქმების მოთხოვნა:
  • A. 

   ექვემდებარება ხნადაზმულობას

  • B. 

   ხანდახან ექვემდებარება ხანდაზმულობას

  • C. 

   ხანდახან არ ექვემდებარება ხანდაზმულობას

  • D. 

   არ ექვემდებარება ხანდაზმულობას

 • 28. 
  დავალების გარეშე სხვისი საქმეების შერულებისას ურთიერთობის მონაწილე მხარეები არიან:
  • A. 

   შემსრულებელი და მეპატრონე

  • B. 

   დავალებული და მეპატრონე

  • C. 

   მსურველი და მესამე პირი

  • D. 

   არცერთი

 • 29. 
  დავალების გარეშე სხივის საქმეების შემსრულებელს მეორენაირად ეწოდება:
  • A. 

   მეპატრონე

  • B. 

   დომინუსი

  • C. 

   დავალებული

  • D. 

   გესტორი

 • 30. 
  დავალების გარეშე სხვისი საქმეების შესრულება ხდება გესტორის მიერ:
  • A. 

   მეპატრონის დავალებით

  • B. 

   წინასწარი შეთანხმებით

  • C. 

   ნებაყოფლობით

  • D. 

   წინასწარ მინიჭებული უფლებამოსილების საფუძველზე

 • 31. 
  დავალების გარეშე სხვისი საქმეების შესრულებისას გესტორი ასრულებს:
  • A. 

   მეპატრონის მითითებებს

  • B. 

   როგორც ფაქტობრივ, ისე იურიდიულ აქტებს

  • C. 

   მხოლოდ ფაქტობრივ აქტებს

  • D. 

   მხოლოდ იურიდიულ აქტებს

 • 32. 
  დავალების გარეშე სხვისი საქმეების შესრულებისას შემსრულებელი და მეპატრონე შეიძლება იყოს:
  • A. 

   როგორც ფიზიკური, ისე იურიდიული პირი გარდა საჯარო სამართლის იურიდიული პირისა

  • B. 

   მხოლოდ იურიდიული პირი

  • C. 

   მხოლოდ ფიზიკური პირი

  • D. 

   როგორც ფიზიკური, ისე იურიდიული პირი

 • 33. 
  დავალების გარეშე სხვისი საქმეების შემსრულებლის მდგომარეობა განსხვავდება რწმუნებულის მდგომარეობისგან იმით, რომ:
  • A. 

   რწმუნებული არ მოქმედებს მეპატრონის ინტერესებისთვის

  • B. 

   რწმუნებული ისევე, როგორც შემსრულებელი მოქმედებს საკუთარი სახელით, თუმცა მას გააჩნია მარწმუნებლის დავალებით მინიჭებული უფლებამოსილება

  • C. 

   რწმუნებული მოქმედებს მეპატორნის ინტერესებისთვის ყოველგვარი საფუძვლის გარეშე

  • D. 

   შემსრულებელი მოქმედებს მეპატრონის დავალებით, რწმუნებული კი არა

 • 34. 
  დავალების გარეშე სხვისი საქმეების შესრულებისას, კანონის მოთხოვნით, შემსრულებელი უნდა მოქმედებდეს:
  • A. 

   კეთილსინდისიერად

  • B. 

   არაკეთილსინდისიერად

  • C. 

   კანონის ფარგლებს მიღმა

  • D. 

   არცერთი

 • 35. 
  დავალების გარეშე სხვისი საქმეების შესრულებისას, გესტორი მოქმედებს:
  • A. 

   თავისი ინტერესებისთვის

  • B. 

   მესამე პირის ინტერესებისთვის

  • C. 

   მეპატრონის ინტერესებისთვის

  • D. 

   არცერთი

 • 36. 
  შემსრულებელს, რომელსაც ზიანი მიადგა იმ საფრთხის თავიდან აცილებისას, რომელიც რეალურად ემუქრებოდა სხვა პირს ან ქონებას, ხოლო საფრთხის აცილება არ შეადგენდა შემსრულებლის სამართლებრივ მოვალეობას, ზიანი უნდა აუნაზღაუროს:
  • A. 

   ამ შემთხვევაში შემსრულებელს ზიანი არ აუნაზღაურდება

  • B. 

   იმ პირმა, რომელმაც შქმნა საფრთხე, ან იმ პირმა ვისი სიკეთის გადარჩენასაც შემსრულებელი ცდილობდა

  • C. 

   სხვა შემსრულებელმა

  • D. 

   არცერთი

 • 37. 
  დავალების გარეშე სხვისი საქმეების შემსრულებელი, რომელიც კისრულობს საქმეთა შესრულებას, ვალდებულია ამის შესახებ მეპატრონეს აცნობოს:
  • A. 

   ერთი თვის შემდეგ

  • B. 

   ორი კვირის შემდეგ

  • C. 

   შესრულებისთანავე

  • D. 

   პირველი შესაძლებლობისთანავე

 • 38. 
  დავალების გარეშე სხვისი საქმეების შესრულებისას, გესტორი თავისუფლდება შეტყობინების ვალდებულებისაგან:
  • A. 

   როცა იგი მეპატორნის საქმეებს მესამე პირის თანდასწრებით ასრულებს

  • B. 

   როცა იგი მეპატრონის საქმეებს სხვების თანდასწრების გარეშე ასრულებს

  • C. 

   როცა იგი მეპატრონის საქმეებს მეპატრონის თანდასწრებით ასრულებს

  • D. 

   არცერთი

 • 39. 
  დავალების გარეშე სხვისი სამქეების შესრულებისას გესტორმა მეპატრონეს უნდა წარუდგინოს ანგარიში შესრულებული სამუშაოს შესახებ, სადაც აღრიცხული უნდა იყოს:
  • A. 

   შესრულებული სამუშაო, გაწეული ხარჯები და ზარალი რაც სამუშაოს შესრულებით დადგა

  • B. 

   შემსრულებლის ვინაობა და საკონტაქტო ინფორმაცია

  • C. 

   შემსრულებლის მიზანი

  • D. 

   არცერთი

 • 40. 
  დავალების გარეშე სხვისი საქმეების შესრულებისას გესტორმა აგარიშთან ერთად მეპატრონეს უნდა გადასცეს:
  • A. 

   ხარჯთაღრიცხვა

  • B. 

   ყველაფერი, რაც შესრულების შედეგად მიიღო

  • C. 

   პირადი მონაცემები

  • D. 

   არცერთი

 • 41. 
  დავალების გარეშე სხვისი საქმეების შესრულებისას გესტორს უფლება აქვს მოითხოვოს გაწეული ხარჯების ანაზღაურება, რომელიც საქმის გარემოებებიდან გამომდინარე:
  • A. 

   არ იქნა აუცილებლად მიჩნეული

  • B. 

   გადაჭარბებულად იქნა მიჩნეული

  • C. 

   აუცილებლად იქნა მიჩნეული

  • D. 

   არცერთი

 • 42. 
  დავალების გარეშე სხვისი საქმეების შესრულებისას, შემსრულებელი კარგავს გაწეული ხარჯების ანაზღაურების მოთხოვნის უფლებას, თუ:
  • A. 

   მესაკუთრეს არ აქვს სახსრები აანაზღაუროს გესტორის მიერ გაწეული ხარჯები

  • B. 

   მესაკუთრე უარს ამბობს ხარჯების ანაზღაურებაზე

  • C. 

   გესტორს არ ევალებოდა ხარჯების გაღება

  • D. 

   გესტორის მიერ საქმეთა შესრულება ეწინააღმდეგება მეპატრონის ნებას ან არ შეესაბამება მის ინტერესებს

 • 43. 
  დავალების გარეშე სხვისი საქმეების შესრულებისას, შემსრულებელს არ შეუძლია მოითხოვოს გაწეული ხარჯების ანაზღაურება, თუ მის მიერ საქმეთა შესრულება ეწინააღმდეგება მეპატრონის ნებას ან არ შეესაბამება მის ინტერესებს. ეს წესი არ მოქმედებს, თუ:
  • A. 

   მეპატრონის ნება ეწინააღმდეგება კანონის ნორმებს

  • B. 

   გესტორმა კეთილსინდისიერად შეასრულა მეპატრონის საქმეები

  • C. 

   გესტორმა დროულად წარადგინა ანგარიში შესრულების შესახებ

  • D. 

   არცერთი

 • 44. 
  თუ შემსრულებელი ვარაუდობდა, რომ იგი საკუთარი ინტერესებისთვის მოქმედებდა, სინამდვილეში კი მისი მოქმედებით სხვა პირმა უშალო სარგებელი მიიღო, მხაარეების მიმართ გამოიყენება:
  • A. 

   დავალების გარეშე სხვისი საქმეების შესრულების წესები

  • B. 

   უსაფუძვლო გამდიდრების წესები

  • C. 

   სპეციალური ნორმები

  • D. 

   არცერთი

 • 45. 
  უსაფუძვლო გამდიდრების მონაწილე მხარეები არიან:
  • A. 

   მეპატრონე და გესტორი

  • B. 

   მარწმუნებელი და რწმუნებული

  • C. 

   კრედიტორი და მოვალე

  • D. 

   არცერთი

 • 46. 
  პირს, რომელმაც სხვას ვალდებულების შესასრულებლად რაიმე გადასცა, შეუძლია მოსთხოვოს ვითომ-კრედიტორს მისი უკან დაბრუნება თუ:
  • A. 

   ვალდებულება გარიგების ბათილობის ან სხვა საფუძვლის გამო არ არსებობს, არ წარმოიშობა ან შეწყდა შემდგომში ან ვალდებულების საწინააღმდმეგოდ ისეთი შესაგებელი იქნა წარმოდგენილი, რომ ხანგრძლივი დროის განმავლობაში გამორიცხულია მოთხოვნის წარდგენა.

  • B. 

   ასეთ შემთხვევაში უკან დაბრუნების მოტხოვნა გამორიცხულია

  • C. 

   არსებობს პატივსადები მიზეზი

  • D. 

   არცერთი

 • 47. 
  უსაფუძვლო გამდიდრებისას კრედიტორი და მოვალე შეიძლება იყოს:
  • A. 

   მხოლოდ ფიზიკური პირი

  • B. 

   მხოლოდ იურიდიული პირი

  • C. 

   როგორც ფიზიკური და იურიდიული პირი, გარდა საჯარო სამართლის იურიდიული პირისა

  • D. 

   როგორც ფიზიკური ასევე იურიდიული პირი

 • 48. 
  ქონების უსაფუძვლოდ შეძენა ნიშნავს:
  • A. 

   გარემოვაჭრისგან რაიმეს შეძენას

  • B. 

   შემძენის ქონების გაზრდას სხვა პირის ხარჯზე კანონით ან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საფუძვლის გარეშე

  • C. 

   შემძენის ქონების გაზრდას სხვა პირის ხარჯზე კანონით ან ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შემთხვევაში

  • D. 

   არცერთი

 • 49. 
  უსაფუძვლო გამდიდრების შედეგად წარმოშობილ ვალდებულებებს ეწოდება:
  • A. 

   კონდიქციური ვალდებულებები

  • B. 

   სახელშეკრულებო ვალდებულებები

  • C. 

   აუცილებლად შესასრულებელი ვალდებულებები

  • D. 

   უსაფუძვლო გამდიდრების შედეგად ვალდებულებები არ წარმოიშობა

 • 50. 
  უსაფუძვლო გამდიდრებისას მოვალედ გამოდის პირი, რომელმაც:
  • A. 

   ვალდებულება არ შეასრულა

  • B. 

   ვალდებულება არაჯეროვნად შეასრულა

  • C. 

   კანონის მოთხოვნათა დაცვით შეიძინა ქონება

  • D. 

   უსაფუძვლოდ შეიძინა ან დაზოგა ქონება

 • 51. 
  პირის მიერ ქონების უსაფუძვლოდ შეძენის მიზეზი შეიძლება იყოს:
  • A. 

   ფორსმაჟორული გარემოება

  • B. 

   დაუძლეველი ძალა

  • C. 

   მოქმედება ან ხდომილება

  • D. 

   არცერთი

 • 52. 
  ვალდებულების შესასრულებლად გადაცემული ქონების უკან გამოთხოვა არ შეიძლება:
  • A. 

   არცერთ შემთხვევაში

  • B. 

   კანონით პირდაპირ განსაზღვულ შემთხვევებში

  • C. 

   თუ გადაცემულია უძრავი ქონება

  • D. 

   არცერთი

 • 53. 
  თუ ქონება გადაცემულია არა ვალდებულების შესასრულებლად, არამედ იძულების ან მუქარის საფუძველზე, მაშინ მისი უკან დაბრუნების მოთხოვნა:
  • A. 

   შესაძლებელია, გარდა გამონაკლისი შემთხვევისა

  • B. 

   შეუძლებელია

  • C. 

   შეუძლებელია, გარდა გამონაკლისი შემთხვევისა

  • D. 

   ამ საფუძვლით ქონების გადაცემა არ ხდება

 • 54. 
  უსაფუძვლოდ გამდიდრებისას უკან დაბრუნების მოთხოვნა კანონით ვრცელდება:
  • A. 

   მხოლოდ შეძენილ ქონებაზე

  • B. 

   მხოლოდ მიღებულ სარგებელზე

  • C. 

   მხოლოდ იმაზე რაც მოვალემ მიიღო უსაფუძლოდ მიღებული ქონების განადგურების სანაცვლო ანაზღაურების სახით

  • D. 

   ყველაფერზე

 • 55. 
  თუ უსაფუძვლო გამდიდრებისას უკან დაბრუნება შეუძლებელია საგნის მდგომარეობის, ან სხვა მიზეზის გამო:
  • A. 

   უკან დაბრუნების მოთხოვნის უფლება აღარ წარმოიშობა

  • B. 

   კრედიტორმა უნდა დააბრუნოს მხოლოდ მიღებული შემოსავალი

  • C. 

   კრედიტორმა უნდა აანაზღაუროს მისი საერთო ღირებულება

  • D. 

   არცერთი

 • 56. 
  უსაფუძვლო გამდიდრებისას არ არსებობს ანაზღაურების მოვალეობა თუ:
  • A. 

   მიმღები საგნის მოხმარების, სხვისთვის გადაცემის ან სხვა საფუძვლის გამო არც საგნით და არც მისი ღირებულებით არ გამდიდრებულა

  • B. 

   მიმღები გამდიდრდა საგნის მოხმარების, სხვისთვის გადაცემის ან სხვა საფუძვლით

  • C. 

   უსაფუძვლო გამდიდრებისას ანაზღაურების მოვალეობა ყოველთვის არსებობს

  • D. 

   არცერთი

 • 57. 
  უსაფუძვლო გამდიდრებისას თუ მიმღებმა გასწია ხარჯები ან მას წარმოეშვა ქონებრივი დანაკლისი იმასთან დაკავშირებით, რომ საგანი სამუდამოდ შეძენილად მიაჩნდა მაშინ:
  • A. 

   იგი ნებისმიერ შემთხვევაში ვალდებულია დააბრუნოს უსაფუძვლოდ მიღებული, სანაცვლოდ რაიმეს მოთხოვნის უფლება მას არ გააჩნია

  • B. 

   იგი მოვალეა დააბრუნოს საგანი ხარჯებისა და დანაკლისის ანაზღაურების პირობით

  • C. 

   უსაფუძვლო გამდიდრებისას შეუძლებელია მიმღებმა გასწიოს რაიმე ხარჯები

  • D. 

   არცერთი

 • 58. 
  უსაფუძვლო გამდიდრებისას თუ მიმღები არ იღებს სარგებელს, რომელიც მას შეეძლო მიეღო მეურნეობის სათანადოდ გაძღოლის შედეგად, მაშინ მას ანაზღაურების მოვალეობა ეკისრება:
  • A. 

   ნებისმიერ შემთხვევაში

  • B. 

   არცერთ შემთხვევაში

  • C. 

   თუ მას ხელი შეუშალა დაუძლეველმა ძალამ

  • D. 

   თუ მას ბრალი მიუძღვის

 • 59. 
  პირი, რომელიც ხელყოფს მეორე პირის სამართლებრივ სიკეთეს მისი თანხმობის გარეშე:
  • A. 

   მოვალეა ამის შესახებ შეატყობინოს უფლებამოსი პირს

  • B. 

   მოვალეა გასწიოს სათანადო ხარჯები

  • C. 

   მოვალეა აუნაზრაუროს უფლებამოსილ პირს ამით მიყენებული ზიანი

  • D. 

   არცერთი

 • 60. 
  თუ უფლებამოსილი პირისთვის განკუთვნილ შესრულებას იღებს არაუფლებამოსილი პირი, მაშინ:  
  • A. 

   იგი მოვალეა მიღებული დაუბრუნოს უფლებამოსილ პირს

  • B. 

   იგი მოვალეა მიღებული დააბანდოს სწორად

  • C. 

   იგი მოვალეა გაითვალისწინოს უფლებამოსილი პირის ინტერესები

  • D. 

   არცერთი

 • 61. 
  პირს, რომელიც შეგნებულად ან შეცდომით სხვის ვალებს ისტუმრებს, შეუძლია:
  • A. 

   კრედიტორს მოსთხოვოს ხარჯების ანაზღაურება

  • B. 

   მოითხოვოს თავისი ხარჯების ანაზღაურება იმ პირისგან, რომლის ვალიც მან გადაიხადა

  • C. 

   შეუძლია მოითხოვოს ხარჯების ანაზღაურება ორივე მათგანისგან

  • D. 

   არცერთი

 • 62. 
  რა შემთხვევაში არ წარმოეშობა ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება პირს, რომელმაც გაავრცელა სხვა პირისთვის ქონებრივი ზიანის მომტანი ფაქტები?
  • A. 

   თუ პირმა არასწორი ინფორმაცია გაუფრთხილებლობით გაავრცელა.

  • B. 

   თუ პირის გამონათქვამები ემსახურება კანონიერი საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვას

  • C. 

   თუ გავრცელებული ფაქტები აშკარად არასწორია.

  • D. 

   თუ ზიანის მომტანი ცნობები გაავრცელა 15 წლის არასრულწლოვანმა, რომელიც აცნობიერებდა თავისი ქმედების მნიშვნელობას.

 • 63. 
  კანონიერი წარმომადგენლის სუბსიდიური პასუხისმგებლობა წყდება, თუ:
  • A. 

   ზიანი დამდგარია იმ პირის ქმედებით, რომელსაც უკვე შეუსრულდა 18 წელი

  • B. 

   ზიანი დამდგარია 17 წლის პირის მიერ, რომელსაც კანონიერი წარმომადგენლისგან მიენიჭა საწარმოს დამოუკიდებელი გაძღოლის უფლება.

  • C. 

   ორივე პასუხი სწორია.

  • D. 

   კანონიერი წარმომადგენლის სუბსიდიური პასუხისმგებლობა არასდროს წყდება.

 • 64. 
  მხარდამჭერს არ დაეკისრება მხარდაჭერის მიმღების მიერ მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება, თუ:
  • A. 

   თუ ამ ზიანის თავიდან აცილება შეუძლებელი იყო.

  • B. 

   თუ მხარდამჭერი დაადასტურებს, რომ მხარდაჭერის მიმღებს ზიანის მიყენების მომენტისთვის აღარ სჭირდებოდა მხარდაჭერა ზიანის თავიდან ასაცილებლად.

  • C. 

   ორივე პასუხი სწორია.

  • D. 

   მხარდამჭერს ნებისმიერ შემთხვევაში ეკისრება მხარდაჭერის მიმღების მიერ მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება.

 • 65. 
  რომელია სწორი მსჯელობა?
  • A. 

   თუ ზიანი დამდგარია 10 წელს მიუღწეველი არასრულწლოვნის მიერ, მაშინ ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან თავისუფალია როგორც ზიანის მიმყენებელი, ასევე მისი კანონიერი წარმომადგენელიც.

  • B. 

   დაუშვებელია სუბსიდიური პასუხისმგებლობის შეწყვეტა იმ შემთხვევაშიც კი, თუ არასრულწლოვანი ემანსიპაციით ქმედუნარიანი ხდება.

  • C. 

   გამორიცხულია პირის პასუხისმგებლობა იმ ზიანისთვის, რომლის მიყენების მომენტშიც იგი ექიმის მიერ დანიშნული წამლის ზემოქმედების გამო დროებითი სულიერი მოშლილობის მდგომარეობაში იმყოფებოდა.

  • D. 

   უფლებაუნარიანობა წარმოიშობა 18 წელს მიღწევის მომენტიდან.

 • 66. 
  რა შემთხვევაში არ არის მუშაკი ვალდებული აანაზღაუროს სხვისთვის მიყენებული ზიანი?
  • A. 

   მართალია ზიანი დამდგარია მუშაკის მართლსაწინააღმდეგო ქმედებით, თუმცა იგი ამ დროს მოქმედებდა მისი შრომითი მოვალეობის ფარგლებში.

  • B. 

   ზიანის მიყენების დროს მუშაკი მოქმედებდა ბრალის გარეშე.

  • C. 

   ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება გამორიცხულია როგორც a. ისე b. შემთხვევაში.

  • D. 

   მუშაკი ნებისმიერ შემთხვევაშია ვალდებული თავად აანაზღაუროს სხვისთვის მიყენებული ზიანი.

 • 67. 
  რა შემთხვევაში ხდება მიყენებული ზიანის ასანაზღაურებლად სოლიდარული და სუბსიდიური პასუხისმგებლობის ფორმათა კუმულაცია?
  • A. 

   თუ ზიანი დამდგარია არასრულწლოვანთა ერთობლივი ქმედებით, ამასთან, ისინი სხვადასხვა მშობლების შვილები არიან.

  • B. 

   თუ ზიანი დამდგარია მშობლისა და მისი არასრულწლოვანი შვილის ერთობლივი ქმედებით.

  • C. 

   ორივე პასუხი სწორია.

  • D. 

   არცერთი პასუხი არ არის სწორი.

 • 68. 
  ჩამოთვლილი გარემოებებიდან, რომლის არსებობის შემთხვევაში არ ეკისრება სატრანსპორტო საშუალების მფლობელს პასუხისმგებლობა მიყენებული ზიანის ასანაზღაურებლად?
  • A. 

   მოძრაობისას დაზიანდა გადასაზიდი ტვირთი, რომელიც საბარგულში იყო მოთავსებული.

  • B. 

   დაზიანდა ტვირთი, რომელიც სატრანსპორტო საშუალების მფლობელს შესანახად ჰქონდა მიღებული.

  • C. 

   სატვირთო ავტომობილის ძარაზე მოთავსებული ტვირთი დააზიანა კლდიდან შემთხვევით ჩამოვარდნილმა ქვამ.

  • D. 

   ზემოთ ჩამოთვლილი ნებისმიერი გარემოების არსებობა ათავისუფლებს სატრანსპორტო საშუალების მფლობელს ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან.

 • 69. 
  ჩამოთვლილთაგან, რომელი არ არის სწორი?
  • A. 

   დელიქტუნარიანობა წარმოიშობა 10 წლის ასაკიდან.

  • B. 

   ათი წლის ასაკს მიუღწეველი პირი არ აგებს პასუხს იმ ზიანისთვის, რომელიც მან სხვას მიაყენა.

  • C. 

   თუ ზიანის დადგომაში მონაწილეობს რამდენიმე პირი, მაშინ ისინი პასუხს აგებენ, როგორც სოლიდარული მოვალეები.

  • D. 

   რადიაციული ნივთიერებების გამოყენებით გამოწვეული ზიანი უნდა აანაზღაუროს მისმა გამომყენებელმა.

 • 70. 
  ვის ეკისრება ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება, თუ ნაგებობიდან გამომდინარეობს მომეტებული საფრთხე ამ ნაგებობაში რადიაციული ნივთიერების გამოყენების გამო?
  • A. 

   ნაგებობის მფლობელს

  • B. 

   რადიაციული ნივთიერების გამომყენებელს

  • C. 

   როგორც ნაგებობის მფლობელს, ასევე რადიაციული ნივთიერების გამომყენებელს

  • D. 

   არცერთი

 • 71. 
  ვის ეკისრება ანაზღაურების ვალდებულება სხვა პირებისათვის მიყენებული ზიანისათვის ხანძრის ჩაქრობის, მეზობელ ბინებსა და ნაგებობებზე მისი გავრცელების თავიდან აცილების დროს?
  • A. 

   იმ პირს, ვისაც ბრალი მიუძღვის ხანძრის გაჩენაში

  • B. 

   იმ პირს, ვინც ახორციელებდა ხანძრის ჩაქრობის ან მისი გავრცელების თავიდან აცილების პროცედურას

  • C. 

   არავის ეკისრება ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება

  • D. 

   არცერთი

 • 72. 
  შესაძლებელია თუ არა წინასწარ გამოირიცხოს ან შიზღუდოს, ნაგებობიდან გამომდინარე მომეტებული საფრთხით გამოწვეული, პირისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება?
  • A. 

   დიახ

  • B. 

   დიახ, მაგრამ გარკვეულ შემთხვევებში

  • C. 

   არა

  • D. 

   არცერთი

 • 73. 
  რა შემთხვევაში არ დაეკისრება ცხოველის მფლობელს ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება?
  • A. 

   თუ ზიანის მიყენებისას ცხოველი მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფებოდა

  • B. 

   თუ ზიანის მიყენებისას ცხოველი დაკარგული იყო

  • C. 

   თუ ზიანის მიყენებისას ცხოველის მფლობელმა მიიღო აუცილებელი ზომები მესამე პირის დასაცავად

  • D. 

   არცერთი

 • 74. 
  როდის არ არის ვალდებული შენობის მესაკუთრე აანაზღაუროს ის ზიანი, რომელიც შენობის ჩემოქცევის შედეგად წარმოიშვა?
  • A. 

   როცა ზიანი არ არის გამოწვეული შენობის არასათანადო მოვლით

  • B. 

   როცა ზიანი გამოწვეულია შენობის ნაკლით

  • C. 

   როცა ზიანი არ არის გამოწვეული შენობის არასათანადო მოვლით ან შენობის ნაკლით

  • D. 

   არცერთი

 • 75. 
  შენობის აშენებისას არ გაითვალისწინეს სათანადო სიღრმის საძირკველი, რის გამოც ჩამოინგრა მისი ნაწილი და დაზიანდა პირი. აგებს თუ არა შენობის მესაკუთრე ზიანისათვის პასუხს და რატომ?
  • A. 

   დიახ, რადგან შენობა მისი საკუთრებაა

  • B. 

   არა, რადგან ეს გამოწვეულია შენობის ნაკლით

  • C. 

   არა, რადგან სახეზეა დაუძლეველი ძალა

  • D. 

   არცერთი

 • 76. 
  რა შემთხვევაშია ვალდებული სახელმწიფო (მუნიციპალიტეტი) აანაზღაუროს სახელმწიფო მოსამსახურის მიერ თავისი სამსახურეობრივი მოვალეობის დარღვევისას სხვა პირის მიმართ დამდგარი ზიანი?
  • A. 

   როცა სახელმწიფო მოსამსახურე განზრახ არღვევს თავის სამსახურეობრივ მოვალეობას

  • B. 

   როცა სახელმწიფო მოსამსახურე უხეში გაუფრთხილებლობით არღვევს თავის სამსახურეობრივ მოვალეობას

  • C. 

   როცა სახელმწიფო მოსამსახურე განზრახ ან უხეში გაუფრთხილებლობით არღვევს თავის სამსახურეობრივ მოვალეობას

  • D. 

   არცერთი

 • 77. 
  შეუძლია თუ არა დაზარალებულს მოითხოვოს სარჩოს სანაცვლოდ ერთჯერადი ანაზღაურება?
  • A. 

   არა

  • B. 

   დიახ, თუ კი არსებობს ამის მნიშვნელოვანი საფუძველი

  • C. 

   დიახ, ნებისმიერ შემთხვევაში

  • D. 

   არცერთი

 • 78. 
  სანამ უნდა შასრულოს ზიანის მიმყენებელმა სარჩოს მიცემის ვალდებულება იმ პირების მიმართ ვისი რჩენაც გარდაცვლილ დაზარალებულს ევალებოდა?
  • A. 

   მანამ, სანამ დაზარალებული ვალდებული იქნებოდა ეხადა სარჩო

  • B. 

   5 წლის განმავლობაში

  • C. 

   10 წლის განმავლობაში

  • D. 

   არცერთი

 • 79. 
  პირის ჯანმრთელობისათვის ზიანის მიყენებისას, რა შემთხვევაში არ დაეკისრება პასუხისმგებლობა სამედიცინო დაწესებულებას?
  • A. 

   თუ იგი არ მოქმედებდა მასზე დაკისრებული მოვალეობის შესრულების ფარგლებში და არ არსებობს ბრალი

  • B. 

   თუ იგი მოქმედებდა მასზე დაკისრებული მოვალეობის შესრულების ფარგლებში და არ არსებობს ბრალი

  • C. 

   თუ იგი მოქმედებდა მასზე დაკისრებული მოვალეობის შსრულების ფარგლებში და სახეზეა უხეში გაუფრთხილებლობა

  • D. 

   არცერთი

 • 80. 
  დელიქტით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლების ხანდაზმულობის ვადაა?
  • A. 

   3 წელი

  • B. 

   5 წელი

  • C. 

   10 წელი

  • D. 

   არცერთი

 • 81. 
  რა მომენტიდან იწყება დელიქტით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლების ხანდაზმულობის ვადის ათვლა?
  • A. 

   როცა დაზარალებულმა შეიტყო ზიანის შესახებ

  • B. 

   როცა დაზარალებულმა შეიტყო ზიანის ანაზღაურებაზე ვალდებული პირის შესახებ

  • C. 

   როცა დაზარალებულმა შეიტყო ზიანის ან ზიანის ანაზღაურებაზე ვალდებული პირის შესახებ

  • D. 

   არცერთი

 • 82. 
  რა შემთხვევაში გამოირიცხება მწარმოებლის პასუხისმგებლობა წუნდებული პროდუქტით გამოწვეული ზიანისათვის?
  • A. 

   მას ეს პროდუქტი არ გაუტანია სარეალიზაციოდ

  • B. 

   მას ეს პროდუქტი არ უწარმოებია არც გასაყიდად ან სხვა კომერციული მიზნით, არც თავისი პროფესიული საქმიანობის ფარგლებში

  • C. 

   პროდუქტს აქვს ნაკლი,რომელიც სარეალიზაციოდ მისი გატანისას შეესაბამებოდა იმ დროს მოქმედ ნორმებს

  • D. 

   სამივე პასუხი სწორია

 • 83. 
  რა ხდება, როცა წუნდებული პროდუქტით გამოწვეული ზიანის დადგომა გამოიწვია დაზარალებულის ან მის ნაცვლად პასუხისმგებელი პირის ბრალეულმა მოქმედებამ?
  • A. 

   იზრდება მწარმოებლის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება

  • B. 

   მცირდება მწარმოებლის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება

  • C. 

   საერთოდ გამოირიცხება ან მცირდება მწარმოებლის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება

  • D. 

   არცერთი

 • 84. 
  რა ხდება, როცა წუნდებული პროდუქტით გამოწვეული ზიანი დამდგარია პროდუქტის ნაკლით და იმავდროულად მესამე პირის მოქმედებით?
  • A. 

   არ მცირდება მწარმოებლის პასუხისმგებლობა

  • B. 

   მცირდება მწარმოებლის პასუხისმგებლობა

  • C. 

   იზრდება მწარმოებლის პასუხისმგებლობა

  • D. 

   არცერთი

 • 85. 
  რა შემთხვევაში მიიჩნევა პროდუქტი წუნდებულად?
  • A. 

   თუ იგი არ უზრუნველყოფს იმ საიმედობას, რომელიც, ყველა გარემოების გათვალისწინებით, მოსალოდნელი იყო ამ პროდუქტისგან

  • B. 

   თუ იგი არ უზრუნველყოფს იმ საიმედობას, რომელიც, ზოგიერთი გარემოების გათვალისწინებით, მოსალოდნელი იყო ამ პროდუქტისგან

  • C. 

   თუ იგი არ უზრუნველყოფს იმ საიმედობას, რომელიც, რამდენიმე გარემოების გათვალისწინებით, მოსალოდნელი იყო ამ პროდუქტისგან

  • D. 

   არცერთი

 • 86. 
  მიიჩნევა თუ არა პროდუქტი წუნდებულად იმის გამო, რომ მოგვიანებით უფრო უკეთესი პროდუქტი იქნა ბრუნვაში შემოტანილი?
  • A. 

   დიახ

  • B. 

   არა

  • C. 

   დამოკიდებულია პროდუქტის ნაირსახეობაზე

  • D. 

   არცერთი

 • 87. 
  ჩამოთვლილთაგან ვინ მიიჩნევა მწარმოებლად?
  • A. 

   პირი, რომელმაც აწარმოა საბოლოო პროდუქტი, ძირითადი ელემენტი ან პროდუქტის ნაწილი. ასევე ის, ვინც საკუთარი სახელით, სასაქონლო ან სხვაგავრი განმასხვავებელი ნიშნით გამოდის, როგორც მწარმოებელი.

  • B. 

   პირი, რომელმაც აწარმოა საბოლოო პროდუქტი, ძირითადი ელემენტი ან პროდუქტის ნაწილი. ასევე ის, ვინც სხვისი სახელით, სასაქონლო ან სხვაგავრი განმასხვავებელი ნიშნით გამოდის, როგორც მწარმოებელი.

  • C. 

   პირი, რომელმაც აწარმოა საბოლოო პროდუქტი, ძირითადი ელემენტი ან პროდუქტის ნაწილი.

  • D. 

   არცერთი

 • 88. 
  ვის ეკისრება პასუხისმგებლობისას მტკიცების ტვირთი წუნდებული პროდუქტით მიყენებული ზიანისათვის?
  • A. 

   მწარმოებელს

  • B. 

   დაზარალებულს

  • C. 

   როგორც მწარმოებელს, ასევე დაზარალებულს

  • D. 

   არცერთი

 • 89. 
  რა შემთხვევაში აგებს პასუხს რამდენიმე მწარმოებელი ისე, როგორც სოლიდარული მოვალეები?
  • A. 

   თუ ერთი და იმავე ზიანისთვის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებია ეკისრება რამდენიმე მწარმოებელს

  • B. 

   თუ სხვადასხვა ზიანისთვის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებია ეკისრება რამდენიმე მწარმოებელს

  • C. 

   არ არსებობს ასეთი შემთხვევა

  • D. 

   არცერთი

 • 90. 
  რამდენია წუნდებული პროდუქტით გამოწვეული ზიანისთვის ანაზღაურების მოთხვნის ხანდაზმულობის ვადა?
  • A. 

   5 წელი

  • B. 

   10 წელი

  • C. 

   3 წელი

  • D. 

   არცერთი

 • 91. 
  რა მომენტიდან იწყება წუნდებული პროდუქტით გამოწვეული ზიანისთვის ანაზღაურების მოთხოვნის ხანდაზმულობის ვადის ათვლა?
  • A. 

   როცა ზიანის ანაზღაურების უფლების მქონემ გაიგო ან უნდა გაეგო ზიანის შესახებ

  • B. 

   როცა ზიანის ანაზღაურების უფლების მქონებ გაიგო ნაკლის ანდა ზიანის ანაზღაურებაზე ვალდებული პირის შესახებ

  • C. 

   როცა ზიანის ანაზღაურების უფლების მქონემ გაიგო ან უნდა გაეგო ზიანის, ნაკლის ანდა ზიანის ანაზღაურებაზე ვალდებული პირის შესახებ

  • D. 

   არცერთი

 • 92. 
  რამდენ წელში ქარწყლდება წუნდებული პროდუქტით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნა იმ მომენტიდან, როცა მწარმოებელმა ზიანის გამომწვევი პროდუქტი სარეალიზაციოდ გაიტანა?
  • A. 

   5 წელი

  • B. 

   10 წელი

  • C. 

   15 წელი

  • D. 

   არცერთი

 • 93. 
  შესაძლებელია თუ არა წინასწარ გამოირიცხოს ან შეიზღუდოს მწარმოებლის პასუხისმგებლობა წუნდებული პროდუქტით გამოწვეული ზიანისთვის?
  • A. 

   დიახ

  • B. 

   დიახ, მაგრამ გარკვეულ შემთხვევებში

  • C. 

   არა

  • D. 

   არცერთი