Kasaysayan Ng Daigdig | Pagsasanay Na Pagtataya

25 Questions | Total Attempts: 103

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kasaysayan Ng Daigdig | Pagsasanay Na Pagtataya

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Bakit sinalungat ng Great Britain ang pag-angkin ng Germany sa Tanganyika o East Africa na nagdulot ng pag-aagawan ng teritoryo sa pagitan ng mga makapangyarihang bansa?
  • A. 

   Dahil panganib ang Germany sa lifeline ng Great Britain sa India

  • B. 

   Dahil naiinggit ang Great Britain sa mga tagumpay ng Germany sa Morocco

  • C. 

   Dahil malalamangan ng Germany ang Great Britain sa palakihan ng teritoryo

  • D. 

   Dahil balakid ito sa balak ng Great Britain na transportasyong riles patungong Cairo

 • 2. 
  Sa ikalawang pagkakataon ay nagkaroon ng pagpupulong sa Hague Court of Arbitration noong 1907 na layong magpabawas ng armas ng mga makapangyarihang bansa ngunit nagkaroon ng unawaan tungkol sa makataong paglalabanan. Sinong pangulo ng Estados Unidos ang nagmungkahi sa pagsasagawa ng pagpupulong na ito na nabigo rin sa huli?
  • A. 

   George Bush

  • B. 

   Harry Truman

  • C. 

   Theodore Roosevelt

  • D. 

   Woodrow Wilson

 • 3. 
  Ano ang wastong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayaring naganap sa digmaan sa Silangang Europe noong Unang Digmaang Pandaigdig? I. Pagkatalo ng hukbong Russian sa Digmaan ng Tannenberg II. Paglusob ng Russia sa Prussia sa pangunguna ni Grand Duke Nicholas III. Pagbagsak ng dinastiyang Romanov at pagsilang ng komunismo sa Russia IV. Pakikipagkasundo ni Lenin sa ilalim ng Bolshevik sa Germany
  • A. 

   I,II,III,IV

  • B. 

   II,I,III,IV

  • C. 

   III,IV,I,II

  • D. 

   IV,I,II,III

 • 4. 
  Sinasabing sa Kanlurang Europe naganap ang pinakamainit na labanan sa panahon ng Unang Digmaang Pandaigdig. Alin sa sumusunod na pangyayari ang nauugnay rito?
  • A. 

   Labanan ng Austria at Serbia

  • B. 

   Digmaan ng Germany at Britain

  • C. 

   Paglusob ng Russia sa Germany

  • D. 

   Digmaan mula sa Hilagang Belgium hanggang sa hangganan ng Switzerland

 • 5. 
  Anong tawag sa mga submarinong German na ipinadala nito sa labanan sa karagatan lalo na sa labanan sa Kanal ng Kiev sa pagitan ng Germany at Great Britain?
  • A. 

   C-boat

  • B. 

   H-boat

  • C. 

   N-boat

  • D. 

   U-boat

 • 6. 
  Sa pagwawakas ng Unang Digmaang Pandaigdig ay lumitaw ang tinatawag na Big Four o apat na makapangyarihang bansa na nagwagi sa digmaan. Lahat MALIBAN sa isa ay kabilang dito. Alin ito?
  • A. 

   France

  • B. 

   Great Britain

  • C. 

   Russia

  • D. 

   United States

 • 7. 
  Ang paglusob ng Germany sa bansang ito noong 1939 ang tuluyang nagpasiklab sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Anong bansa sa Europe ito?
  • A. 

   Austria

  • B. 

   Belgium

  • C. 

   Netherlands

  • D. 

   Poland

 • 8. 
  Alin ang HINDI kabilang sa mga pangyayaring nagbigay-daan sa pagsisimula ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig?
  • A. 

   Pagsakop ng Italy sa Ethiopia

  • B. 

   Pag-agaw ng Japan sa Manchuria

  • C. 

   Pag-alis ng Germany sa Liga ng mga Bansa

  • D. 

   Pag-aagawan ng Britain at Germany ng teritoryo sa Africa

 • 9. 
  Ano ang wastong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa ginawang pagsalakay ng Japan noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig? I. Pagbagsak ng Bataan at Corregidor II. Pagsakop ng Japan sa Maynila III. Pagwasak sa hukbong panghimpapawid sa Clark Field IV. Pagsalakay ng mga Hapones sa Pearl Harbor
  • A. 

   I,II,III,IV

  • B. 

   II,IV,I,III

  • C. 

   III,II,I,IV

  • D. 

   IV,III,II,I

 • 10. 
  Naitatag ang United Nations sa pagwawakas ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Binubuo ito ng anim na pangunahing sangay. Aling sangay nito ang nagsisilbing tagapagbatas ng samahan at binubuo ng kinatawan ng lahat ng kasaping bansa?
  • A. 

   Economic and Social Council

  • B. 

   General Assembly

  • C. 

   International Court of Justice

  • D. 

   Security Council

 • 11. 
  Sino ang kauna-unahang Secretaryo-Heneral ng United Nations?
  • A. 

   Ban Ki-moon

  • B. 

   Dag Hammarskjold

  • C. 

   Kurt Waldheim

  • D. 

   Trygve Lie

 • 12. 
  Anong bansa ang nahahati sa 38th parallel hanggang sa kasalukuyan?
  • A. 

   Cuba

  • B. 

   Korea

  • C. 

   Germany

  • D. 

   Vietnam

 • 13. 
  Ang mga ideolohiya ay isang sistema ng mga ideya na naglalayong magpaliwanag tungkol sa daigdig at sa mga pagbabago nito. Anong uri ng ideolohiya ang nakasentro sa mga patakarang pang-ekonomiya ng bansa at paraan ng paghahati ng mga kayamanan para sa mga mamamayan?
  • A. 

   Pambansa

  • B. 

   Pampolitika

  • C. 

   Pangkabuhayan

  • D. 

   Panlipunan

 • 14. 
  Sino ang nagtaguyod ng pamahalaang komunismo sa Russia at nanguna sa isang rebolusyong para pabagsakin ang aristokratang pamamahala na umiiral sa bansa?
  • A. 

   Alexander Kerensky

  • B. 

   Joseph Stalin

  • C. 

   Leon Trotsky

  • D. 

   Vladimir Lenin

 • 15. 
  Alin sa mga sumusunod ang HINDI kabilang sa mga pinaniniwalaan ng komunismo?
  • A. 

   Pagtatatag ng diktadurya ng mga manggagawa

  • B. 

   Pagpapalaganap ng kaisipang kapitalista sa iba’t ibang panig ng mundo

  • C. 

   Pagtatwa sa kapangyarihan ng Diyos at paghihiwalay ng estado at ng simbahan

  • D. 

   Pangangasiwa ng pamahalaan sa sistema ng produksyon at distribusyon ng pag-aari

 • 16. 
  Malaki ang naging epekto ng Cold War sa ekonomiya ng mga bansa sa Asya at Kanluran. Paano nagsimula ang Cold War?
  • A. 

   Pagnanais ng Russia na sakupin ang United States

  • B. 

   Tinanggihan ng Russia ang mga kalakal mula sa United States

  • C. 

   Pangingibabaw ng ideolohiya ng dalawang makapangyarihang bansa

  • D. 

   Hindi pagbibigay ng pahintulot ng United States sa Russia na makapasok sa kanilang bansa

 • 17. 
  Alin sa mga sumusunod ang isang indikasyon ng pag-iral ng neokolonyalismo?
  • A. 

   Pagbebenta ng mga produkto ng dayuhang bansa sa pamilihan ng dating kolonya

  • B. 

   Patuloy na pakikinabang ng dating mananakop sa likas na yaman ng mga kolonya

  • C. 

   Pagkakaroon ng malayang kalakalan sa pagitan ng dating mananakop at dating kolonya

  • D. 

   Pagsali ng dating mananakop sa samahang panrehiyon na binubuo ng mga dating kolonya

 • 18. 
  Ano ang tawag sa pagtangkilik sa kultura ng mga dayuhan kaysa sa sariling kultura?
  • A. 

   Colonial mentality

  • B. 

   Culture theory

  • C. 

   Dependence theory

  • D. 

   Neokolonyalismo

 • 19. 
  Alin sa sumusunod na pangungusap ang nagpapaliwanag ng katagang ito: “Ang sariling pagkakakilanlan ay nawawala dahil sa impluwensiyang dayuhan”?
  • A. 

   Napapanatili ang kultura ng isang bansa

  • B. 

   Pinakikinabangan ng mga dayuhan ang likas na yaman ng mga kolonya

  • C. 

   Ang kulturang dayuhan ang pinahalagahan ng mga bansang umuunlad pa lamang

  • D. 

   Nababago ng mga dayuhan ang kultura ng kolonya sa pamamagitan ng iba’t ibang impluwensiya

 • 20. 
  Bakit umiiral ang neokolonyalismo sa ilang bansa na dating kolonya?
  • A. 

   May mababang antas ng sibilisasyon ang mga dating kolonya.

  • B. 

   Hindi sapat ang likas na yaman ng dating kolonyang bansa upang umunlad.

  • C. 

   Mayroong takot ang mga dating kolonya sa mga dating mananakop na bansa.

  • D. 

   Kulang ang kakayahan ng dating kolonya na harapin ang mga hamon sa pamamahala.

 • 21. 
  Pahayag I: Ang United Nations ay naging matagumpay na pigilan ang pagsiklab ng digmaang pandaigdig dahil ito ay naging pandaigdigang forum upang pag-usapan ang sigalot ng mga bansa. Pahayag II: Nabigo ang UN na magpatupad ng mga resolusyon ukol sa pang-aabuso ng Israel sa karapatang pantao ng mga Palestinian.
  • A. 

   Tama ang pahayag I at mali ang pahayag II

  • B. 

   Mali ang pahayag I at tama ang pahayag II

  • C. 

   Parehong tama ang pahayag I at II

  • D. 

   Parehong mali ang pahayag I at II

 • 22. 
  Alin sa sumusunod ang nagtatakda ng pagiging kaanib ng UN?
  • A. 

   Mga bansang nanalo sa digmaan

  • B. 

   Bansang may kakayahang magbigay ng taunang butaw

  • C. 

   Anumang sukat at populasyon ng bansa na nagmamahal sa kalayaan

  • D. 

   Mga bansang naapektuhan ng Una at Ikalawang Digmaang Pandaigdig

 • 23. 
  Alin sa sumusunod ang tiyakang pakinabang na matatanggap ng mga bansa kung sasanib sila sa World Bank?
  • A. 

   Karagdagang subsidiya sa pagtatayo ng mga imprastruktura

  • B. 

   Tulong militar laban sa magtatangkang sakupin ang kalabang bansa

  • C. 

   Pagtutulungang pang-ekonomiya at teknikal sa pagpapaunlad ng agham at ekonomiya

  • D. 

   Pagpasok sa pamilihan at pag-aalis ng buwis sa mga produkto ng mga kasaping bansa

 • 24. 
  Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng mga organisasyong pandaigdig?
  • A. 

   Dahil ito ang nag-aambon ng grasya at pag-asa sa mga kasaping mahihirap na bansa

  • B. 

   Dahil ito ang nagbibigay hudyat kung kailan dapat salakayin ang kaaway na bansa

  • C. 

   Dahil pinagbubuklod nito ang mga bansa, pinanatili ang kapayapaan at pagkakaisa

  • D. 

   Lahat ng nabanggit

 • 25. 
  Ang mga pahayag sa ibaba ay maaaring maranasan ng mga mamamayang naninirahan sa United States at Pilipinas. Alin ang HINDI nabibilang?
  • A. 

   May karapatang bumoto

  • B. 

   May kalayaan sa pananampalataya

  • C. 

   May karapatan sa edukasyon

  • D. 

   Militar ang nangingibabaw sa sibilyan