Introduktion Till Socialantropologi

43 frćgor | Total Attempts: 372

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Introduktion Till Socialantropologi

Questions and Answers
 • 1. 
  Den som agerar, handlar
 • 2. 
  Studiet av organismens relationer till dess omgivning, och i antropologin stÄr det för gruppers och samhÀllens förhÄllande till vÀxtlighet, djurvÀrld, klimat och andra naturfaktorer
 • 3. 
  Mänskligt handlande som innebär att man gör avväganden mellan olika möjliga användningssätt för knappa resurser
 • 4. 
  Begrepp som tas från samhällsmedlemmarnas egen idévärld / står för data och analys som får sin validitet genom att svara inte mot samhällsmedlemmarnas egna idéer utan mot observerbart beteende
 • 5. 
  Att vara en i stor utsträckning (1) självreproducerande befolkning, som tenderar att (2) identifiera sig själv och identifieras av andra som en särskild kategori människor, med primär hänvisning till (3) gemensamt ursprung och gemensam härstamning, och som (4) uppvisar vissa kulturella och sociala särdrag i förhållande till andra jämförbara kategorier
 • 6. 
  Det antropologiska arbetets huvudsakligen beskrivande del, där tonvikten läggs på databildning snarare än teori
 • 7. 
  Utgörs av ett antal mÀnniskor som nÄgorlunda Äterkommande och varaktigt interagerar med varandra. De har en gemensam förestÀllning eller kÀnsla av att tillsammans utgöra en enhet
 • 8. 
  En relativt varaktig etablerad uppsättning standardiserade beteenden som hänger nära samman med varandra
 • 9. 
  Växelspel mellan ett antal individer eller kollektiv i kontakt med varandra
 • 10. 
  Sekvens av levnadsförhållanden som en individ genomgår, genom hela livet eller någon kortare period
 • 11. 
  Ett antal enheter som i tanken förs samman därför att de har någon egenskap gemensam
 • 12. 
  Den helhet som består av en grupps eller ett helt samhälles idéer och beteenden liksom de föremål människorna där producerar
 • 13. 
  ..framträder som kan förmedla kontakten, antingen genom att på något sätt underlätta direktkontakten eller genom att utgöra ett mellanled
 • 14. 
  Sammanhang och strukturer av begränsad omfattning / sammanhang av strukturer av större omfattning
 • 15. 
  De resurser som en grupp eller individ förfogar över och som svarar för dess försörjning, antingen genom direkt konsumtion eller genom att de kan bytas mot andra resurser i sociala kontakter
 • 16. 
  Ett antal sociala relationer som är länkade till varandra
 • 17. 
  Benämning på ritualer som förekommer då en eller flera individer övergår från en roll till en annan i samhällsstrukturen
 • 18. 
  Stadigvarande personliga relationer där det sker ett utbyte av varor och/eller tjänster men där den ena parten har en starkare ställning än den andra.
 • 19. 
  ömsesidighet i utbytet och fördelningen av varor och tjänster i ett samhälle
 • 20. 
  Relativt standardiserade handlingsmönster, alltså med en återkommande yttre form, som inte direkt och uteslutande har det praktiska syftet att påverka materiella omständigheter
 • 21. 
  Det beteende som förväntas av en individ som intar en viss position i ett visst samhälle
 • 22. 
  En enhet som är i huvudsak självrekryterande, d.v.s. där sexuell reproduktion bland medlemmarna är grundläggande för enhetens kontinuitet, och som därtill förknippas med något slags territorium
 • 23. 
  Samlande beteckning för ett flertal olika former av social ojämlikhet
 • 24. 
  (marxism) de människor som, i grova drag, har en gemensam ställning i den ekonomiska produktionsordningen
 • 25. 
  En syftning på hur delar som ingår i något slags helhet hänger samman på sätt som inte är godtyckliga, utan präglas av inbördes beroende
 • 26. 
  Den process som gör människan till en samhällsvarelse
 • 27. 
  Den process varigenom en individ förvärvar kulturell kompetens
 • 28. 
  Tecken vars innebörd fastställts godtyckligt, genom en konvention
 • 29. 
  Utbyte av värden
 • 30. 
  Det samlade studiet av de tillvägagångssätt som är karaktäristiska för olika vetenskaper
 • 31. 
  Kunskapsteori
 • 32. 
  Läran om det varande
 • 33. 
  Vetenskaplig tillförlitlighet
 • 34. 
  Innebär att man verkligen undersökt det man ville undersöka och ingenting annat
 • 35. 
  Tillvågagångssätt där man drar allmänna, generella, slutsatser utifrån empiriska fakta
 • 36. 
  Förfarande där man drar en logisk slutsats som betraktas som giltig om den är logisk sammanhängande. Däremot behöver den inte vara sann i den meningen att den överensstämmer med verkligheten
 • 37. 
  Sociala och kulturella förändringsprocesser som äger rum när samhällen eller grupper med olika kultur står i kontakt med och påverkar varandra
 • 38. 
  Erfarenhet
 • 39. 
  Förklaringsförsök
 • 40. 
  Tendensen att använda sin egen kultur som måttstock för andra kulturer eller att ta dess former för givna så att bärare av andra kulturer missförstås
 • 41. 
  Vetenskaplig inriktning som endast accepterar två källor till kunskap: det vi kan iaktta med våra sinnen och det vi kan räkna ut med vår logik
 • 42. 
  Principen att olika kulturer inte kan värderas enligt en och samma skala eftersom de är olika, och att varje handling istället måste förstås i den kontext där den äger rum, och bedömas i relation till de normer och föreställningar som där råder.
 • 43. 
  Samhällelig sammanhållning som emanerar från samhälls medlemmarnas grundläggande likhet med varandra