Cloud 2

37 Questions | Attempts: 1934
Share

SettingsSettingsSettings
Cloud 2 - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Koji od sledecih iskaza o klaud skladistima podataka su tacni (oznaciti 2 tacna odgovora):
  • A. 

   Za povezivanje DAS skladista koristi se iskljucivo PATA interfejs

  • B. 

   Zastita i replikovanje podataka je jedno od prednosti NAS skladista

  • C. 

   Mogucnost integracije sa eksternim aplikacijama, kao sto su aplikacije baze podataka i aplikacije email servera je jedna od prednosti DAS skladista

  • D. 

   DAS skladiste se direktno povezuje na uredjaj, bez koriscenja racunarske mreze

 • 2. 
  Redosled RAID implementacija po brzini (od najsporijeg do najbrzeg) je:
  • A. 

   RAID 1, RAID 0, RAID 5

  • B. 

   RAID 1, RAID 5, RAID 0

  • C. 

   RAID 0, RAID 1, RAID 5

  • D. 

   RAID 5, RAID 0, RAID 1

  • E. 

   RAID 0, RAID 5, RAID 1

  • F. 

   RAID 5, RAID 1, RAID 0

 • 3. 
  Razlike izmedju RAID 0 i RAID 5 ogledaju se u sledecem (oznaciti 2 tacna odgovora):
  • A. 

   RAID 5 zahteva povezivanje minimum pet ili vise fizickih diskova, dok je za konfigurisanje RAID 0 nivoa potrebno minimum dva diska

  • B. 

   RAID 0 se implementira softverski, dok se RAID 5 implementira hardverski

  • C. 

   RAID 5 zahteva povezivanje minimum tri ili vise fizickih diskova, dok dok je za konfigurisanje RAID 0 nivoa potrebno minimum dva diska

  • D. 

   RAID 5 koristi parnost (eng. parity) u cilju postizanja otpornosti od otkaza

 • 4. 
  Koji slojevi ISO/OSI referentnog modela odgovaraju aplikativnom sloju TCP/IP modela (oznaciti vise tacnih odgovora):
  • A. 

   Aplikativni sloj

  • B. 

   Sloj sesije

  • C. 

   Transportni sloj

  • D. 

   Sloj mreznih komutatora

  • E. 

   Sloj podataka

  • F. 

   Sloj baze podataka

  • G. 

   Sloj prezentacije

  • H. 

   Fizicki sloj

 • 5. 
  Ako se RAID 5 kreira od 5 diskova, gde je svaki disk kapaciteta 100 GB, efektivni skladisni prostor bice:
  • A. 

   350 GB

  • B. 

   400 GB

  • C. 

   450 GB

  • D. 

   420 GB

  • E. 

   200 GB

  • F. 

   300 GB

  • G. 

   250 GB

 • 6. 
  Sloj klaud skladista koji se uglavnom koristi  za kreiranje rezervnih kopija  drugih slojeva u literaturi se cesto naziva:
  • A. 

   Zamenski sloj

  • B. 

   Prvi sloj

  • C. 

   Drugi sloj

  • D. 

   Redudantni sloj

  • E. 

   Treci sloj

  • F. 

   Cetvrti sloj

 • 7. 
  Servisi  za automatizaciju su klijenti dostupni u formi (oznaciti 2 tacna odgovora):
  • A. 

   URI-ja

  • B. 

   TTL-a 

  • C. 

   Swing-a

  • D. 

   WebEX-a

  • E. 

   API-ja

  • F. 

   CLI-ja

 • 8. 
  Koji od sledecih iskaza o klaud skladistima podataka NISU tacni (oznaciti 2 tacna odgovora):
  • A. 

   SAN mreza podrzava velike brzine trnsfera podataka i redudantnost

  • B. 

   U objektnim implementacijama skladista, podaci (na primer fajlovi) se uparuju sa podacima aplikacija koje ta skladista koriste, i na  taj nacin se kreiraju skladisni objekti (eng. storage object)

  • C. 

   Kada se server poveze na SAN mrezu, ova mreza ne mora da bude slobodna da istog trenutka izvrsi sve zahteve koji se odnose na transfer podataka

  • D. 

   Kao jedna od prednosti NAS skladista navodi se balans podataka

 • 9. 
  Za oznacavanje glavnih funkcija alata za upravljnje klaud mrazom koristi se akronim:
  • A. 

   SFCAP

  • B. 

   PSAFC

  • C. 

   CAPSF

  • D. 

   CAPTSA

  • E. 

   FCAPS

 • 10. 
  Klasicne VLAN mreze su mobilne:
  • A. 

   TACNO

  • B. 

   NETACNO

 • 11. 
  Kada se koristi tehnologija prekoracenja skladista potrebno je voditi racuna kako ne bi doslo do:
  • A. 

   Naduvavanja skladista

  • B. 

   Naduvavanja virtuelnih masina

  • C. 

   Prekoracenja virtuelnih masina

  • D. 

   Izgladnjivanja virtuelnih masina

  • E. 

   Izgladnjivanja skladista

 • 12. 
  Tehnologija dupleksiranja diskova je tolerantnija  na otkaze od tehnologije preslikavanja diskova:
  • A. 

   NETACNO

  • B. 

   TACNO

 • 13. 
  U literaturi  se najcesce navode dva nacina replikacije podataka:
  • A. 

   Asinhrona replikacija

  • B. 

   Sinhrona replikacija

  • C. 

   Pseudo-paralelna replikacija

  • D. 

   Replikacija konfiguracionih fajlova

  • E. 

   Dvosmerna replikacija

  • F. 

   Replikacija rezervnih kopija (eng. backup) podataka

  • G. 

   Jednosmerna replikacija

 • 14. 
  Funkcija koja omogucava virtuelnim masinama koje se izvrsavju iznad hipervizora da koriste vecu kolicinu RAM memorije od one koja je instalirana na fizickom serveru naziva se:
  • A. 

   Memory overcoming

  • B. 

   Memory ballooning

  • C. 

   Memory overcommitting

  • D. 

   Memory outsourcing

  • E. 

   Memory overloading

 • 15. 
  Modeli implementacjie klaud okruzenja odgovaraju podeli klaud racunarstva prema:
  • A. 

   Vrstama klaud kruzenja prema vlasnistvu

  • B. 

   Modelima nabavke

  • C. 

   Modelu isporuke

  • D. 

   Tipu usluge

  • E. 

   Tipovima klaud okruzenja prema lokaciji

 • 16. 
  RAID nivo koji predstavlja prosirenje RAID 5 implementcije je:
  • A. 

   RAID 3+0

  • B. 

   RAID 8

  • C. 

   RAID 5+1

  • D. 

   RAID 6 

  • E. 

   RAID 7

  • F. 

   RAID 5+2

 • 17. 
  Plan migracije na klaud sastoji se iz sledecih delova (oznaciti 2 tacna odgovora):
  • A. 

   Postavljanje realnog vremenskog okvira za sprovodjenje migracije

  • B. 

   Upravljanje potencijalnim otkazima u radu sistema

  • C. 

   Dokumentovanje i pracenje procedura

  • D. 

   Analiza spremnosti svih zainteresovanih strana za sprovodjenje promena

 • 18. 
  Dodavanje klaud skladista gde se kapacitet skladista dinamicki povecava tokom koriscenja naziva se:
  • A. 

   Srednje dodavanje

  • B. 

   Tanko dodavanje

  • C. 

   Ad-hoc dodavanje 

  • D. 

   Kratkorocno dodavanje

  • E. 

   Dinamicko dodavanje

  • F. 

   Debelo dodavanje

 • 19. 
  Princip "sacuvaj i preusmeri" koristi:
  • A. 

   Sinhrona replikacija

  • B. 

   Replikacija konfiguracionih fajlova

  • C. 

   Pseudo-paralelna replikacija

  • D. 

   Asinhrona replikacija

  • E. 

   Replikacija backup podataka

  • F. 

   Simultana replikacija

 • 20. 
  Sporazum o nivou koriscenja usluga izmedju klaud klijenta i klaud provajdera ima akronim:
  • A. 

   LSA

  • B. 

   SLA

  • C. 

   IANA

  • D. 

   SPIDF

  • E. 

   APIPA

  • F. 

   SPS

  • G. 

   ISA

 • 21. 
  Dve implementacije RAID 1 tehnologije koje se njacesce navode u literaturi su (oznaciti 2 odgovora):
  • A. 

   Sinhroni RAID 1

  • B. 

   Preslikavanje diskova

  • C. 

   Hardverska implementacija

  • D. 

   Asinhroni RAID 1

  • E. 

   Softverska implementacija

  • F. 

   Dupleksiranje diskova

 • 22. 
  Dodavanje klaud skladista gde se u trenutku kreiranja virtuelnog volumena, na virtuelni volumen alocira ukupni zeljeni kapacitet sa diska fizickog servera naziva se:
  • A. 

   Dinamicko dodavanje

  • B. 

   Debelo dodavanje

  • C. 

   Ad-hoc dodavanje

  • D. 

   Srednje dodavanje

  • E. 

   Kratkorocno dodavanje

  • F. 

   Tanko dodavanje

 • 23. 
  Funkcija koja omogucava hipervizoru da preuzme trenutno neiskoriscenu memoriju od virtuelne masine koja se izvrsava iznad njega naziva se:
  • A. 

   Memory overcoming

  • B. 

   Memory overcommitting

  • C. 

   Memory outsourcing

  • D. 

   Memory ballooning

  • E. 

   Memory overloading

 • 24. 
  Klaud skladiste podataka se dodeljuje uredjaju koji ce skladiste koristiti najcesce u formi volumena:
  • A. 

   TACNO

  • B. 

   NETACNO

 • 25. 
  RAID koji se implementira primenom striping tehnologije na RAID 5 volumenima naziva se:
  • A. 

   RAID 5+1

  • B. 

   RAID 3+0

  • C. 

   RAID 1+5

  • D. 

   RAID 0+5

  • E. 

   RAID 5+0

  • F. 

   RAID 0+3

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.