इयत्ता ८ वी नागरिक शास्त्र टेस्ट १

21 Questions | Attempts: 612

SettingsSettingsSettings
    - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  संसदीय शासन पद्धती----  येथे विकसित झाले
  • A. 

   इंग्लंड

  • B. 

   अमेरिका

  • C. 

   नेपाळ

  • D. 

   Option 4

 • 2. 
  अध्यक्षीय शासन पद्धतीत---- हे कार्यकारी प्रमुख असतात
  • A. 

   प्रधानमंत्री

  • B. 

   राष्ट्र अध्यक्ष

  • C. 

   राज्यपाल

  • D. 

   Option 4

 • 3. 
  कायदेमंडळ कोणते कार्य करते ?
  • A. 

   कायद्यांच्या निर्मितीचे

  • B. 

   न्याय देण्याचे

  • C. 

   यापैकी नाही

  • D. 

   Option 4

 • 4. 
  कार्यकारी मंडळ कोणते कार्य करते?
  • A. 

   न्याय देण्याचे

  • B. 

   संसदीय संस्थांची निर्मिती

  • C. 

   कायद्यांची अंमलबजावणी करणे

  • D. 

   Option 4

 • 5. 
  न्याय मंडळ कोणते कार्य करते?
  • A. 

   कायद्यांची निर्मिती

  • B. 

   न्याय देण्याचे कार्य

  • C. 

   यापैकी नाही

  • D. 

   Option 4

 • 6. 
  Is [your statement here] true or false?
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 7. 
  संसदीय शासन पद्धति संसद किंवा ----श्रेष्ठ असते
  • A. 

   कायदेमंडळ

  • B. 

   कार्यकारी मंडळ

  • C. 

   न्याय मंडळ

  • D. 

   Option 4

 • 8. 
  ------संसदीय संस्थांची निर्मिती ही ब्रिटिश राजवटीच्या काळात झाली होती
  • A. 

   अमेरिकेत

  • B. 

   भारतात

  • C. 

   जपान मध्ये

  • D. 

   Option 4

 • 9. 
  संसदेमध्ये कोणतीही गोष्ट ----वर लादली जात नाही
  • A. 

   शासनावर

  • B. 

   नागरिकांवर

  • C. 

   यापैकी नाही

  • D. 

   Option 4

 • 10. 
  ----व त्यांनी निवडलेले मंत्रिमंडळ संसदीय शासन पद्धती तील कार्यकारी मंडळ आहे
  • A. 

   प्रधानमंत्री

  • B. 

   राष्ट्रपती

  • C. 

   मुख्यमंत्री

  • D. 

   Option 4

 • 11. 
  अध्यक्षीय शासन पद्धतीत कायदेमंडळ व ----मंडळ थेटपणे परस्परांवर अवलंबून नसतात
  • A. 

   कार्यकारी

  • B. 

   न्यायमंडळ

  • C. 

   कायदेमंडळ

  • D. 

   Option 4

 • 12. 
  संसदीय शासन पद्धती व -----शासन पद्धती हे शासन पद्धतीची प्रमुख दोन प्रकार आहेत
  • A. 

   राजकीय

  • B. 

   अध्यक्षीय

  • C. 

   यापैकी नाही

  • D. 

   Option 4

 • 13. 
  भारतात प्रधानमंत्री आहेत पण अमेरिकेचे------ आहेत
  • A. 

   मुख्यमंत्री

  • B. 

   राष्ट्रपती

  • C. 

   राष्ट्राध्यक्ष

  • D. 

   Option 4

 • 14. 
  भारताची राजधानी----- आहे
  • A. 

   मुंबई

  • B. 

   नागपूर

  • C. 

   दिल्ली

  • D. 

   Option 4

 • 15. 
  संसदीय शासन पद्धतीत संसद कायदेमंडळ श्रेष्ठ नसते
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 16. 
  भारतात प्रधानमंत्री आहेत पण अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष आहेत
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 17. 
  भारतात संसदीय संस्थांची निर्मिती ही ब्रिटिश राजवटीच्या काळात झाली होती
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 18. 
  मुख्यमंत्री लोकसभा आणि राज्यसभा मिळून संसद तयार होते
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 19. 
  संसदीय शासन पद्धति जनतेकडून निवडून दिलेल्या बहुमतातीलपक्षांचा नेता प्रधानमंत्री पदावर जातो
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 20. 
  संसदेमध्ये प्रत्येक गोष्ट नागरिकांवर लादली जाते
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 21. 
  प्रधानमंत्री व त्यांचे मंत्रिमंडळ सर्व कृती आणि धोरणासाठी कायदेमंडळाला जबाबदार असतात
  • A. 

   True

  • B. 

   False

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.