इयत्ता ७ वी इतिहास पाठ ४

16 Questions | Attempts: 346

SettingsSettingsSettings
   - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  अनेक गावे मिळून------ होत असे
  • A. 

   परगणा

  • B. 

   खेडे

  • C. 

   शहर

  • D. 

   Option 4

 • 2. 
  संत चळवळीचे -------हे केंद्र होते
  • A. 

   काशी

  • B. 

   पंढरपूर

  • C. 

   रामेश्वर

  • D. 

   Option 4

 • 3. 
  संत तुकारामांची  अभंग रचना ------ आहे
  • A. 

   प्रसन्न आणि प्रासादिक

  • B. 

   उत्कृष्ट आणि लोकजागृती

  • C. 

   यापैकी नाही

  • D. 

   Option 4

 • 4. 
  रामदास स्वामींनी------ चे महत्व स्पष्ट केले
  • A. 

   भक्तिमार्गाचे

  • B. 

   बलोपासनेचे

  • C. 

   समतेचे

  • D. 

   Option 4

  • E. 

   Option 5

 • 5. 
  गावाच्या पाटलाच्या कामात मदत करणारा
  • A. 

   पोर्तुगीज

  • B. 

   वतनदार

  • C. 

   कुलकर्णी

  • D. 

   Option 4

 • 6. 
  'कांदा मुळा भाजी | अवघी विठाई माझी||' असे म्हणणारे
  • A. 

   संत सावता महाराज

  • B. 

   संत तुकाराम

  • C. 

   संत रामदास

  • D. 

   Option 4

 • 7. 
  अमृतानुभव या ग्रंथाचे रचनाकार
  • A. 

   संत एकनाथ

  • B. 

   संत ज्ञानेश्वर

  • C. 

   संत नामदेव

  • D. 

   Option 4

 • 8. 
  रयत आणि सरकार यांच्यामधील दुवा असणारा अधिकारी
  • A. 

   वतनदार

  • B. 

   कुलकर्णी

  • C. 

   यापैकी नाही

  • D. 

   Option 4

 • 9. 
  -------हा सामान्य जनतेच्या मुख्य व्यवसाय होता
  • A. 

   दुग्ध

  • B. 

   मासेमारी

  • C. 

   शेती

  • D. 

   Option 4

 • 10. 
  बलोपसनेचे महत्त्व सांगणारे
  • A. 

   रामदास स्वामी

  • B. 

   तुकाराम महाराज

  • C. 

   चक्रधर स्वामी

  • D. 

   Option 4

 • 11. 
  गावाला मौजा असेही म्हणतात
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 12. 
  कसबा हे एक लहान खेडे गावात असे
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 13. 
  शेती ही पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असे
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 14. 
  रामदास स्वामी मराठवाड्यातील जांब गावचे होते
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 15. 
  संत एकनाथ यांनी ज्ञानेश्वरी हा ग्रंथ रचला
  • A. 

   True

  • B. 

   False

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.