Дропки -основно ниво

10

Settings
Please wait...
 -

проф. Снежана ЗлатковскаООУ„Илинден"  Крива Паланка


Questions and Answers
 • 1. 
  Кој дел е 1 cm од  1 m?
  • A. 

   100

  • B. 

   1/100

  • C. 

   10

  • D. 

   1/10

 • 2. 
  Од 36 ученици во едно одделение 21 се одлични.Како може да претставиме со дропка?
  • A. 

   36/21

  • B. 

   3/4

  • C. 

   21/36

  • D. 

   1/2

 • 3. 
  Бројот 6 запишан како дропка со именител 4 е:
  • A. 

   24/4

  • B. 

   4/24

  • C. 

   6/4

  • D. 

   4/6

 • 4. 
  Колку цели има дропката  ?
  • A. 

   13

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   0

 • 5. 
  Мешаниот број  претворен во дропка е:
  • A. 

   32/4

  • B. 

   13/4

  • C. 

   12/8

  • D. 

   33/4

 • 6. 
  Кои од следниве дропки се еднакви? 
  • A. 

   а

  • B. 

   б

  • C. 

   в

  • D. 

   г

 • 7. 
  Пресметај! 
  • A. 

   11/9

  • B. 

   1

  • C. 

   7/27

  • D. 

   7/9

 • 8. 
  Дропката скратена до нескратлива дропка е:
  • A. 

   2/6

  • B. 

   3/4

  • C. 

   6/8

  • D. 

   4/3

 • 9. 
  • A. 

   X=20

  • B. 

   X=5

  • C. 

   X=28

  • D. 

   X=0

 • 10. 
  Која од долунаведените дропки е еднаква на дропката
  • A. 

   12/9

  • B. 

   18/27

  • C. 

   5/8

  • D. 

   7/10