Makro 2014

20 Pyta | Total Attempts: 8204

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Makro 2014

Powodzenia :) Odpowiedź 71 zmieniona na D.


Questions and Answers
 • 1. 
  Jeżeli obserwujemy pogorszenie zewnętrznych warunków gospodarowania to:
  • A. 

   Wystąpi presja na dewaluację pieniądza krajowego

  • B. 

   Będzie miało miejsce pogorszenie salda bilansu płatniczego

  • C. 

   Obie powyższe odpowiedzi są poprawne

  • D. 

   Obie powyższe odpowiedzi są błędne

 • 2. 
  W warunkach sztywnych kursów walutowych poprawa zewnętrznych warunków gospodarowania wymagać będzie interwencji banku centralnego polegającej  na sprzedaży waluty obcej
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

 • 3. 
  Pogorszenie zewnętrznych warunków gospodarowania może mieć miejsce gdy:
  • A. 

   Występuje dekoniunktura na rynkach zewnętrznych

  • B. 

   Następuje pogorszenie warunków konkurencyjności krajowej produkcji

  • C. 

   Ma miejsce aprecjacja waluty krajowej

  • D. 

   Wszystkie powyższe

 • 4. 
  Jeżeli ma miejsce deprecjacja waluty krajowej to Krzywa BP przesuwa się „w górę’ ku wyższym poziomom stóp procentowych
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

 • 5. 
   Aby wywołać deprecjację waluty krajowej, to
  • A. 

   Polityka fiskalna powinna być ekspansywna

  • B. 

   Polityka monetarna powinna być restrykcyjna

  • C. 

   Obie odpowiedzi są poprawne

  • D. 

   Obie odpowiedzi są błędne

 • 6. 
   W warunkach elastycznych kursów walutowych
  • A. 

   Pogorszenie zewnętrznych warunków gospodarowania poprzez stopniową aprecjację doprowadzi do powrotu do stanu równowagi. Krzywa BP stopniowo przesuwać się będzie „do góry”.

  • B. 

   Pogorszenie zewnętrznych warunków gospodarowania poprzez stopniową deprecjację doprowadzi do powrotu do stanu równowagi. Krzywa BP stopniowo przesuwać się „do dołu"

  • C. 

   Mimo wszystko obie powyższe odpowiedzi są poprawne

  • D. 

   Niestety obie powyższe odpowiedzi są błędne

 • 7. 
   W przypadku pogorszenia zewnętrznych warunków gospodarowania należy „usztywniać”  kurs walutowy
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

 • 8. 
  W przypadku poprawy zewnętrznych warunków gospodarowania należy „uelastyczniać” kurs walutowy
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

 • 9. 
  Krzywa BP wskazuje niezbędny dla utrzymania równowagi zewnętrznej poziom stopy procentowej
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

 • 10. 
  Wyższy poziom krajowej rynkowej stopy procentowej w porównaniu do położenia krzywej BP  wskazuje na
  • A. 

   Wystąpienie dodatniego bilansu płatniczego

  • B. 

   Presję na deprecjację waluty krajowej

  • C. 

   Obie odpowiedzi są poprawne

  • D. 

   Obie odpowiedzi zawierają błąd

 • 11. 
  Przeprowadzenie dewaluacji przesunie krzywą BP „w dół”
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

 • 12. 
  Aprecjacja oznacza zmniejszenie siły nabywczej danej waluty
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

 • 13. 
  Deprecjacja powoduje   rezultacie wzrost siły nabywczej waluty krajowej
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

 • 14. 
  Ekspansywna polityka fiskalna oznacza
  • A. 

   Wzrost deficytu budżetowego

  • B. 

   Spadek deficytu budżetowego

 • 15. 
  Ekspansywna polityka fiskalna może być równoznaczna:
  • A. 

   Z cięciami wydatków budżetowych

  • B. 

   Wzrostem podatków

  • C. 

   Obie odpowiedzi są poprawne

  • D. 

   Obie odpowiedzi są błędne

 • 16. 
  Restrykcyjna polityka fiskalna może być równoznaczna:
  • A. 

   Z cięciami wydatków budżetowych

  • B. 

   Wzrostem podatków

  • C. 

   Obie odpowiedzi są poprawne

  • D. 

   Obie odpowiedzi są błędne

 • 17. 
  Restrykcyjna polityka fiskalna  przesuwa krzywą LM „w dół”
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

 • 18. 
  Ekspansywna polityka fiskalna przesuwa krzywą IS „w prawo”
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

 • 19. 
  Przesuwanie na wykresie krzywej IS oznacza zmianę realizowanego PKB
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

 • 20. 
  Wzrost podaży pieniądza prowadzi do przesunięcia krzywej LM „w dół” i tym samym do obniżenia stopy procentowej
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie