12 - இயற்பியல் - அலகு - 5

20 Questions | Attempts: 1272
Share

SettingsSettingsSettings
12 - - - 5 - Quiz

மின்காந்த அலைகளும், அலை ஒளியியலும் Prepared By Mr. B.Elangovan, PG Teacher, Pachaiyappa's HSS, Kanchipuram.              ;           &nbs p;      & www.Padasalai.Net  


Questions and Answers
 • 1. 
  மின்காந்த அலைகளில், ஆற்றல்
  • A. 

   மின் புலத்திற்கும் மற்றும் காந்தப் புலத்திற்கும் ஒரே அளவாகப் பரவுகின்றன

  • B. 

   இரு புலங்களுக்கும் செங்குத்தாகப் பரவுகின்றன

  • C. 

   மின் புலத்தில் பரவுகின்றன

  • D. 

   காந்தப் புலத்தில் பரவுகிறது

 • 2. 
  மின் காந்த அலைகள்
  • A. 

   குறுக்கலைகள்

  • B. 

   நெட்டலைகள்

  • C. 

   குறுக்கலைகளாகவோ அல்லது நெட்டலைகளாகவோ இருக்கலாம்

  • D. 

   குறுக்கலைகளும் அல்ல, நெட்டலைகளும் அல்ல

 • 3. 
  கண்ணாடியின் ஒளிவிலகல் எண் 1.5.  தடிமன் 10 செ.மீ உடைய கண்ணாடித் தகட்டின் வழியே ஒளி செல்வதற்கு ஆகும் காலம் (1) (2) (3) (4)
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (4)

  • D. 

   (3)

 • 4. 
  மின்காந்த அலைகளில், மின்புலம்  மற்றும் காந்தப் புலம் க்கு இடையே உள்ள கட்ட வேறுபாடு (1) (2) (3)  (4) சுழி
  • A. 

   (4)

  • B. 

   (3)

  • C. 

   (2)

  • D. 

   (1)

 • 5. 
  அணு நிறமாலை என்பது
  • A. 

   தூய வரிநிறமாலை

  • B. 

   வெளிவிடு பட்டை நிறமாலை

  • C. 

   உட்கவர் வரி நிறமாலை

  • D. 

   உட்கவர் பட்டை நிறமாலை

 • 6. 
  நியுட்டன் வளையத் தொகுதியில், கண்ணனாடித் தட்டுக்கும் தட்டக் குவிலென்சுக்கும் இடையே ஒரு துளி நீர் வைக்கப்பட்டால், வளையத் தொகுதி
  • A. 

   சுருங்கும்

  • B. 

   விரிவடையும்

  • C. 

   மாறாது

  • D. 

   முதலில் விரிவடையும். பின்பு சுருங்கும்

 • 7. 
  ஒற்றை நிற ஒளிக்கற்றை, வெற்றிடத்திலிருந்து ஒளிவிலகல் எண்  கொண்ட ஊடகத்திற்குள் நுழைகிறது. படும் மற்றும் விலகடைந்த அலைகளின் அலைநீளங்களின் தகவு (1) (2) (3) (4)
  • A. 

   (3)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (1)

  • D. 

   (4)

 • 8. 
  ஒரு ஒளியின் அலைநீளம் நான்கு மடங்கு குறைந்தால், அதன் சிதறல் அளவு
  • A. 

   256 மடங்கு அதிகரிக்கும்

  • B. 

   16 மடங்கு குறையும்

  • C. 

   16 மடங்கு அதிகரிக்கும்

  • D. 

   256 மடங்கு குறையும்

 • 9. 
  நியுட்டன் வளைய ஆய்வில் m - ஆவது மற்றும்   (m+4) - வது கருமை வளையங்களின் ஆரங்கள் முறையே   மற்றும்  எனில்,  m -ன் மதிப்பு என்ன?
  • A. 

   2

  • B. 

   8

  • C. 

   10

  • D. 

   4

 • 10. 
  ஒரு சிவப்பு ஒளிக் கற்றையிலிருந்து விளிம்பு விளைவு  பெறப்படுகின்றது. சிவப்பு ஒளிக்கு பதிலாக நீல ஒளியைப் பயன்படுத்தினால், ஏற்படுவது என்ன?
  • A. 

   பட்டைகள் மறைந்து விடும்

  • B. 

   எதுவும் மாறாது

  • C. 

   விளிம்பு விளைவு குறுகலடையும் மற்றும் கூட்டமாக ஒன்று சேரும்

  • D. 

   விளிம்பு விளைவு அகலமடையும் மற்றும் ஒன்றை விட்டு ஒன்று பிரியும்

 • 11. 
  தள விளைவு கோணத்திற்கான ஒளிவிலகல் எண்
  • A. 

   1.5

  • B. 

   1.414

  • C. 

   1.732

  • D. 

   1.468

 • 12. 
  அலைநீளமுள்ள இரு ஒற்றைநிற ஒளி அலைகளுக்கு இடையே உள்ள பாதை வேறுபாடு . அவற்றிற்கு இடையே உள்ள கட்ட வேறுபாடு (1) (2) (3) (4)
  • A. 

   (4)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (1)

  • D. 

   (3)

 • 13. 
  யங் ஆய்வில், அலைநீளமுள்ள ஒளியின் 3வது பொலிவுப் பட்டை மற்றொரு மூலத்தின் 4வது பொலிவுப் பட்டையுடன் பொருந்துகிறது எனில், அந்த ஒளிமூலத்தின் அலைநீளம் என்ன? (1) (2) (3) (4)
  • A. 

   (3)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (4)

  • D. 

   (1)

 • 14. 
  0.005 m   அகலத்தில்    2500 கோடுகள் உள்ள கீற்றணியின் மீது   அலைநீளமுள்ள ஒளியானது நேர்க்குத்தாகப் படுகின்றது. அதன் பெரும வரிசை என்ன?
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   1

  • D. 

   4

 • 15. 
  ஒரு நைக்கல் பட்டகத்தில் சாதாரண கதிர் எந்த விளைவால் கனடா பால்சத்திலிருந்து வெளிவர இயலாது?
  • A. 

   எதிரொளிப்பு

  • B. 

   தளவிளைவு

  • C. 

   விளிம்பு விளைவு

  • D. 

   முழு அக எதிரொளிப்பு

 • 16. 
  நீரின் தளவிளைவுக் கோணம்  . இக்கோணத்தில் நீர்ப்பரப்பின் மீது ஒளி பட்டு எதிரொளிக்கும் போது விலகுகோணம் (1) (2) (3) (4)
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 17. 
  கீற்றணி மூலத்தின் அலகு
  • A. 

   அலகு இல்லை

  • B. 

   மீட்டர்

  • C. 

   1 / மீட்டர்

  • D. 

   டிகிரி

 • 18. 
  I - என்பது படுகோணம் எனில், எதிரொளிப்புத் தளத்தில் படுகின்ற அலைமுகப்பிற்கும், எதிரொளிப்புத் தளத்திற்கு வரையப்பட்ட குத்துக்கோட்டிற்கும் இடையே உள்ள கோணம் (1) (2) (3) (4)
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 19. 
  என்ற சமன்பாட்டில், N- ன் அலகு (1) (2) (3) (4) அலகு இல்லை
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 20. 
  ஒளியின் குறுக்கலைப் பண்பை விளக்கும் நிகழ்வு
  • A. 

   குறுக்கீட்டு விளைவு

  • B. 

   விளிம்பு விளைவு

  • C. 

   தள விளைவு

  • D. 

   எதிரொளிப்பு

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.