ГОДИШЕН ТЕСТ-6 одд

61

Settings
Please wait...
 -6

Проверете го вашето знаење!проф. Снежана ЗлатковскаООУ„Илинден" Крива Паланка


Questions and Answers
 • 1. 
  Нека А={x|x е цифра од декадниот броен систем}. За множеството А е точен исказот:
  • A. 

   1 не припаѓа на А

  • B. 

   5 припаѓа на А

  • C. 

   10 припаѓа на А

  • D. 

   20 припаѓа на А

 • 2. 
       Нека       Тогаш
  • A. 

   б(L)=4

  • B. 

   б(L)=5

  • C. 

   б(L)=6

  • D. 

   б(L)=7

 • 3. 
  1.Нека се дадени множествата A={x|x е непарен број од првата десетка} B={1,2,3,4,5}  и множеството С={1,2,3,4,5,6,7,8} Тогаш                                                       
  • A. 

   {1,3,5,7}

  • B. 

   {1,2,3,4,5,6,7,8}

  • C. 

   {1,3,5}

  • D. 

   {2,4,6,8}

 • 4. 
  Нека А={3,а}   и  В={b,10} .  Тогаш множеството АхВ е:
  • A. 

   АхВ={(b,3),(b,a),(10,3),(10,a)}

  • B. 

   АхВ={(b,10),(b,a),(3,3),(10,a)}

  • C. 

   АхВ={(b,b),(a,a),(10,10),(3,3)}

  • D. 

   АхВ={(3,b),(3,10),(a,b),(a,10)}

 • 5. 
  Нека М={5,к}   тогаш множеството e:
  • A. 

   {(5,5),(k,k)}

  • B. 

   {(5,5),(k,k),(5,k),(k,5)}

  • C. 

   {5,k,(5,k),(k,5)}

  • D. 

   {(5,k),(k,5)}

 • 6. 
    Кој број е за 100 поголем од збирот на броевите 420 и 99?  
  • A. 

   519

  • B. 

   619

  • C. 

   419

  • D. 

   620

 • 7. 
  Ана и Зоки имаат заедно 23 години. Пред 4 години тие заедно имале:
  • A. 

   15 години

  • B. 

   19 години

  • C. 

   27 години

  • D. 

   не се знае

 • 8. 
  Реченицата “Кој број намален за 784 е еднаков на 847“ со равенка може да се претстави:
  • A. 

   784-x=847

  • B. 

   X-784=847

  • C. 

   847-x=784

  • D. 

   784+x=847

 • 9. 
  Бројната вредност на изразот 10+40*20+40*5 е:
  • A. 

   1000

  • B. 

   1200

  • C. 

   1010

  • D. 

   1100

 • 10. 
  Збирот 5+5+5+5 кратко запишан е:         
  • A. 

   20:5

  • B. 

   5*5

  • C. 

   5+4

  • D. 

   4*5

 • 11. 
  Производот 5*5*5 запишан во вид на степен е: А)                              Б)                          В)3*5                           Г)5*3
  • A. 

   А

  • B. 

   Б

  • C. 

   В

  • D. 

   Г

 • 12. 
  Ако деленикот се зголеми три пати тогаш количникот ќе се:
  • A. 

   намали три пати

  • B. 

   зголеми три пати

  • C. 

   ќе остане ист

  • D. 

   ќе се зголеми шест пати

 • 13. 
  Аритметичка средина на броевите 11,12,13 и 14 може да се пресмета со изразот:  
  • A. 

   не може да се пресмета

  • B. 

   11+12+13+14

  • C. 

   (11+12+13+14)*4

  • D. 

   (11+12+13+14):4

 • 14. 
  Ако при делење на некој број со 15 добиен е количникот 23 и остаток 2, тогаш бројот е:
  • A. 

   347

  • B. 

   345

  • C. 

   310

  • D. 

   290

 • 15. 
  Заеднички содржател на броевите 4,12 и 60 е:
  • A. 

   4

  • B. 

   60

  • C. 

   12

  • D. 

   48

 • 16. 
  Кој од броевите 2,3 или 5 е заеднички делител на броевите 12,30,33,48 и 60?
  • A. 

   2

  • B. 

   5

  • C. 

   3

  • D. 

   48

 • 17. 
  Која од цифрите 2,5,6 или 7 треба да се запише на местото на * за разликата 48-2* да биде делива со 3?
  • A. 

   2

  • B. 

   5

  • C. 

   6

  • D. 

   7

 • 18. 
  Од броевите 13, 270,155 и 250 делив со 3 и со 5 е:
  • A. 

   250

  • B. 

   155

  • C. 

   270

  • D. 

   13

 • 19. 
  За да бројот 14*62 биде делив со 9 на местото на * треба да се запише цифрата:
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   6

 • 20. 
  Еден природен број а е прост број ако тој не е 1 и ако негов делител е само:
  • A. 

   а

  • B. 

   1

  • C. 

   а и 1

  • D. 

   1 и 0

 • 21. 
  Бројот 152 разложен на прости множители е:
  • A. 

   2*2*19

  • B. 

   3*3*9

  • C. 

   2*2*2*19

  • D. 

   3*2*19

 • 22. 
  НЗД за броевите 120 и 150 е:
  • A. 

   30

  • B. 

   2

  • C. 

   10

  • D. 

   270

 • 23. 
  НЗС за броевите 6,12 и 18 е бројот:
  • A. 

   2

  • B. 

   36

  • C. 

   6

  • D. 

   72

 • 24. 
  На цртежот составни полуправи се: 
  • A. 

   OD и OB

  • B. 

   OA и OC

  • C. 

   OA и OB

  • D. 

   OO и CA

 • 25. 
  Ако квадратчињата на цртежот се сострана 1 см тогаш периметарот на искршената линија на цртежот изнесува:
  • A. 

   101,2 см

  • B. 

   18 см

  • C. 

   18мм

  • D. 

   101,2 мм

 • 26. 
  Поимите точка, права и рамнина се основни. Но, во основните поими недостасува и поимот:
  • A. 

   отсечка

  • B. 

   полуправа

  • C. 

   агол

  • D. 

   растојание

 • 27. 
  Отсечка што го поврзува центарот со било која точка од кружницата се вика:
  • A. 

   радиус

  • B. 

   дијаметар

  • C. 

   тетива

  • D. 

   тангента

 • 28. 
  Ако правата р е секанта на кружницата К тогаш тие имаат:
  • A. 

   1 заедничка точка

  • B. 

   немаат заеднички точки

  • C. 

   3 заеднички точки

  • D. 

   2 заеднички точки

 • 29. 
  Ако стрелките на часовникот покажуваат точно три часот, тогаш тие образуваат:
  • A. 

   тап агол

  • B. 

   остар агол

  • C. 

   прав агол

  • D. 

   рамен агол

 • 30. 
  На цртежот соседни агли се: 
  • A. 

   EDC и DBA

  • B. 

   ABF и ABC

  • C. 

   DEC и FBA

  • D. 

   DEC и CEF

 • 31. 
  Два агли што имаат заедничко теме, а краците на едниот агол се продолженија на краците на другиот агол се викаат:
  • A. 

   напоредни агли

  • B. 

   накрсни агли

  • C. 

   соседни агли

  • D. 

   не постојат такви агли

 • 32. 
  Од аглите на цртежот централен е аголот:  
  • A. 

   δ

  • B. 

   γ

  • C. 

   β

  • D. 

   α

 • 33. 
  Ако α и β се комплементни агли и тогаш β е: А)                        Б)                           В)          Г)
  • A. 

   А

  • B. 

   Б

  • C. 

   В

  • D. 

   Г

 • 34. 
  Сумплементен агол на аголот е:
  • A. 

   6 степени

  • B. 

   96 степени

  • C. 

   126 степени

  • D. 

   106 степени

 • 35. 
  Периметарот на      АВС со страни а=5мм, b=60 mm, c=8 cm, изнесува:
  • A. 

   16,5 см

  • B. 

   165 см

  • C. 

   93 мм

  • D. 

   145 мм

 • 36. 
  Периметар на рамностран триаголник се пресметува со формулата:
  • A. 

   L=a+b+c

  • B. 

   L=a+2b

  • C. 

   P=a+b+c

  • D. 

   L=3a

 • 37. 
  Рамнокрак триаголник со основа 6см и периметар 26см има крак:
  • A. 

   14см

  • B. 

   20см

  • C. 

   10см

  • D. 

   6см

 • 38. 
  Изразените делови на цртежот ја прикажуваат дропката:  
  • A. 

   1/3

  • B. 

   1/4

  • C. 

   3/4

  • D. 

   4/3

 • 39. 
   Во дропката 5/9 бројот 9 се вика се вика:
  • A. 

   броител

  • B. 

   именител

  • C. 

   броител и именител

  • D. 

   НЗС

 • 40. 
  Поголеми од едно цело се дропките:
  • A. 

   {2/3; 4/5}

  • B. 

   {5/6; 7/7}

  • C. 

   {10/7; 2/1}

  • D. 

   {3/5; 2/4}

 • 41. 
  Дропката 17/5 има:
  • A. 

   5 цели

  • B. 

   17 цели

  • C. 

   1 цело

  • D. 

   3 цели

 • 42. 
  Мешаниот број  4цели и 2/5  запишан како дропка е:
  • A. 

   42/5

  • B. 

   45/2

  • C. 

   22/5

  • D. 

   20/5

 • 43. 
  Во равенството 3/6=х/2   Х е:
  • A. 

   3

  • B. 

   2

  • C. 

   1

  • D. 

   6

 • 44. 
  Дропката 35/30 по кратење со бројот 5  е:
  • A. 

   30/45

  • B. 

   7/6

  • C. 

   5/5

  • D. 

   5/10

 • 45. 
  Дропката 3/13 проширена со 4 е:      
  • A. 

   7/17

  • B. 

   4/13

  • C. 

   12/52

  • D. 

   3/52

 • 46. 
  Бројот 0,5 запишан со две децимали е:   
  • A. 

   0,05

  • B. 

   0,005

  • C. 

   0,50

  • D. 

   5,00

 • 47. 
  Решение на равенката х-4,5=1,5 е:        
  • A. 

   х=6

  • B. 

   х=6,5

  • C. 

   х=3

  • D. 

   х=3,5

 • 48. 
  Бројот 7,3 зголемен за 0,7 изнесува:     
  • A. 

   14,3

  • B. 

   7,10

  • C. 

   8

  • D. 

   14

 • 49. 
  Бројот 10,25 намален за 3,25 изнесува:
  • A. 

   7

  • B. 

   7,25

  • C. 

   13,50

  • D. 

   8,25

 • 50. 
  Во броевите 4,002 и 4,02 точно е тврдењето:
  • A. 

   4,002 > 4,02

  • B. 

   4,002 < 4,02

  • C. 

   4,002=4,02

  • D. 

   не може да се определи

 • 51. 
  Производот 0,75*100 изнесува:
  • A. 

   0,0075

  • B. 

   7,5

  • C. 

   75

  • D. 

   0,075

 • 52. 
  Количникот 2,3:10 изнесува: 
  • A. 

   23

  • B. 

   0,23

  • C. 

   230

  • D. 

   0,023

 • 53. 
  Во бројот 4,54034034... период е:
  • A. 

   (5403)

  • B. 

   (403)

  • C. 

   (0303)

  • D. 

   (034)

 • 54. 
  Дропката 3/5 претворена во децимален број е:   
  • A. 

   3,5

  • B. 

   0,35

  • C. 

   60

  • D. 

   0,6

 • 55. 
  Мерниот број 7,23 м претворен во см е:
  • A. 

   0,723 см

  • B. 

   0,0723 см

  • C. 

   723 см

  • D. 

   72,3 см

 • 56. 
  Бројот 5l 6dl 3ml запишан како едноимен е:
  • A. 

   563 ml

  • B. 

   5603 ml

  • C. 

   56,3 ml

  • D. 

   5630 ml

 • 57. 
  Бројот 10,702 kg запишан како повеќеимен е:
  • A. 

   10t 702kg

  • B. 

   107kg 2g

  • C. 

   10kg 7hg 2g

  • D. 

   1kg 7hg 2g

 • 58. 
  Збирот 7m 6dm 6cm+25m 4dm 9cm изнесува:
  • A. 

   33m 10dm 15cm

  • B. 

   33m 1dm 15cm

  • C. 

   3m 1dm 5cm

  • D. 

   33m 1dm 5cm

 • 59. 
  Волуменот на еден квадар е 6 м3. Ако должината е 2м,ширината 1м,тогаш висината е:
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

   10мм

 • 60. 
  Волумен на квадар се пресметува со формулата
  • A. 

   V=ab+ac+bc

  • B. 

   V=abc

  • C. 

   V=a+b+c

  • D. 

   V=aaa

 • 61. 
  Волумен на коцка се пресметува со формулата:
  • A. 

   V=abc

  • B. 

   V=aaa

  • C. 

   V=a+b+c

  • D. 

   V=6aa