รอบรู้ ชุด 310 สมศ.รอบสี่ บริหารลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ รอบรู้เด่น

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Tuewsob
T
Tuewsob
Community Contributor
Quizzes Created: 32 | Total Attempts: 249,030
Questions: 13 | Attempts: 4,694

SettingsSettingsSettings
 310 .  - Quiz

ข้อสอบออนไลน์  ภาค ก ชุด 310 การบริหารลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สมศ.รอบสี่ รอบรู้เด่น โดย  "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย อ.นิกร  ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 

  การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่มีระยะกี่ปี

  • A.

   3

  • B.

   5

  • C.

   7

  • D.

   9

  Correct Answer
  B. 5
  Explanation
  The question is asking for the duration of an external quality assessment cycle. The correct answer is 5 years. This means that the assessment is conducted every 5 years to evaluate the quality of something.

  Rate this question:

 • 2. 

  กรอบระยะเวลาการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่เป็นไปตามข้อใด

  • A.

   พ.ศ.2558 - 2562

  • B.

   พ.ศ.2559 - 2563

  • C.

   พ.ศ.2559 - 2562

  • D.

   พ.ศ.2558 - 2563

  Correct Answer
  B. พ.ศ.2559 - 2563
  Explanation
  The correct answer is "พ.ศ.2559 - 2563". This is because it is the only option that includes the years 2559 to 2563, which covers the period of time for the external quality assessment.

  Rate this question:

 • 3. 

  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพการศึกษา

  • A.

   ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์

  • B.

   นายชาคร วิภูษณวนิช

  • C.

   Http://www.onesqa.or.th

  • D.

   นายธัชชัย สุมิตร

  Correct Answer
  D. นายธัชชัย สุมิตร
  Explanation
  The answer "นายธัชชัย สุมิตร" is not related to the evaluation of educational quality because it is a person's name and does not provide any information or context about educational quality.

  Rate this question:

 • 4. 

  ระยะเวลาการประเมินคุณภาพภายนอกและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่างกันกี่ปี

  • A.

   1

  • B.

   2

  • C.

   3

  • D.

   4

  Correct Answer
  D. 4
  Explanation
  The question is asking about the difference in years between the external quality assessment and internal quality assessment of education. The correct answer is 4, indicating that there is a 4-year difference between these two assessments.

  Rate this question:

 • 5. 

  เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่เป็นไปตามข้อใด

  • A.

   5 ด้าน 15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งชี้

  • B.

   5 ด้าน 11 มาตรฐาน 51 ตัวบ่งชี้

  • C.

   7 ด้าน 20 ตัวบ่งชี้

  • D.

   5 ด้าน 20 ตัวบ่งชี้

  Correct Answer
  C. 7 ด้าน 20 ตัวบ่งชี้
  Explanation
  The correct answer is "7 ด้าน 20 ตัวบ่งชี้". This is because the criteria for evaluating the quality of education are based on the number of dimensions and indicators. In this case, the answer with 7 dimensions and 20 indicators has the highest number of dimensions and indicators, indicating a more comprehensive and thorough evaluation of educational quality.

  Rate this question:

 • 6. 

  การประเมินคุณภาพใดมีในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่แต่ไม่มีในภายในและเพิ่มมาใหม่มากที่สุด

  • A.

   คุณภาพศิษย์

  • B.

   ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา

  • C.

   ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม

  • D.

   ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

  Correct Answer
  D. ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
  Explanation
  The given question is asking which aspect is included in an external quality assessment but not in an internal assessment and is newly added. The correct answer is "ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม" which translates to "the aspect of arts and cultural preservation". This means that evaluating the quality of arts and cultural preservation is a new addition to the external assessment process and is not included in the internal assessment.

  Rate this question:

 • 7. 

  Moderate Class More Knowledge  ตรงกับข้อใดมากที่สุด

  • A.

   ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

  • B.

   เพิ่มเวลารู้ ลดเวลาเรียน

  • C.

   ลดเวลาเรียน เปลี่ยนวิธีสอน

  • D.

   เพิ่มเวลาเรียน ลดเวลารู้

  Correct Answer
  A. ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  Explanation
  The correct answer is "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" because it directly translates to "reduce study time, increase knowledge". This answer aligns with the statement "Moderate Class More Knowledge", suggesting that by reducing the time spent studying and increasing the time spent gaining knowledge, the class will be more knowledgeable.

  Rate this question:

 • 8. 

  ในระยะแรกนโยบายการลดเวลาเรียนไม่บังคับใช้กับระดับชั้นใด

  • A.

   ประถมศึกษาปีที่ 1

  • B.

   ประถมศึกษาปีที่ 5

  • C.

   มัธยมศึกษาปีที่ 2

  • D.

   มัธยมศึกษาปีที่ 4

  Correct Answer
  D. มัธยมศึกษาปีที่ 4
  Explanation
  The policy of optional reduction of class time does not apply to the 4th year of secondary education.

  Rate this question:

 • 9. 

  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับนโยบายลดเวลาเรียน ฯ

  • A.

   HAND

  • B.

   HEART

  • C.

   HEAD

  • D.

   HEALTH

  Correct Answer
  D. HEALTH
  Explanation
  The word "HEALTH" is not related to the policy of reducing study time. The other options - HAND, HEART, and HEAD - are all body parts that can be associated with studying or learning. However, health is a broader concept that encompasses overall well-being and is not specifically tied to studying or educational policies.

  Rate this question:

 • 10. 

  กิจกรรมใดไม่ควรให้ครูจัดในนโยบายลดเวลาเรียนฯ

  • A.

   จิกซอร์

  • B.

   การสาธิต

  • C.

   โครงงาน

  • D.

   บทเรียนโปรแกรม

  Correct Answer
  B. การสาธิต
  Explanation
  การสาธิต (demonstration) is an activity that should not be conducted in a policy aimed at reducing class time. This activity typically involves the teacher showing or explaining how to perform a task or use a certain skill. It requires time for the teacher to demonstrate and for the students to observe and learn. Therefore, conducting demonstrations would go against the objective of reducing class time.

  Rate this question:

 • 11. 

  หากท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษาท่านจะจัดกิจกรรมใด

  • A.

   AAR

  • B.

   SAR

  • C.

   SSR

  • D.

   QC

  Correct Answer
  A. AAR
  Explanation
  The correct answer is AAR. As a school administrator, you would organize an After Action Review (AAR) to evaluate and reflect on the outcomes and effectiveness of a particular activity or event. This allows you to identify areas of improvement and make necessary adjustments for future events. AARs are commonly used in educational settings to enhance teaching and learning experiences.

  Rate this question:

 • 12. 

  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายลดเวลาเรียน

  • A.

   การจัดกิจกรรมอย่างน้อย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

  • B.

   ประถมศึกษาเวลาเรียนทั้งหมดรวมกันไม่เกิน 1,000 ชั่วโมงต่อปี

  • C.

   มัธยมศึกษาตอนต้น เวลาเรียนพื้นฐาน 880 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 22 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

  • D.

   มัธยมศึกษาตอนปลายเวลาเรียนทั้งหมดรวมกันไม่น้อยกว่า 3,600 ชั่วโมงต่อปี

  Correct Answer
  C. มัธยมศึกษาตอนต้น เวลาเรียนพื้นฐาน 880 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 22 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  Explanation
  The given answer is incorrect because it states that the total study time for lower secondary education is 22 hours per week, which contradicts the statement that the total study time for lower secondary education is 880 hours.

  Rate this question:

 • 13. 

  กิจกรรมใดไม่จัดเป็นกิจกรรมตามนโยบายลดเวลาเรียนฯ

  • A.

   กิจกรรมแนะแนว

  • B.

   กิจกรรมนักเรียน

  • C.

   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

  • D.

   กิจกรรมจิตอาสา

  Correct Answer
  D. กิจกรรมจิตอาสา
  Explanation
  The correct answer is "กิจกรรมจิตอาสา" because it is not considered a time-reducing activity according to the policy.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 21, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Oct 14, 2015
  Quiz Created by
  Tuewsob
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.