รอบรู้ ชุด 310 สมศ.รอบสี่ บริหารลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ รอบรู้เด่น

13 Questions | Attempts: 4690
Share

SettingsSettingsSettings
 310 .  - Quiz

ข้อสอบออนไลน์  ภาค ก ชุด 310 การบริหารลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สมศ.รอบสี่ รอบรู้เด่น โดย  "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย อ.นิกร  ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่มีระยะกี่ปี
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   7

  • D. 

   9

 • 2. 
  กรอบระยะเวลาการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่เป็นไปตามข้อใด
  • A. 

   พ.ศ.2558 - 2562

  • B. 

   พ.ศ.2559 - 2563

  • C. 

   พ.ศ.2559 - 2562

  • D. 

   พ.ศ.2558 - 2563

 • 3. 
  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพการศึกษา
  • A. 

   ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์

  • B. 

   นายชาคร วิภูษณวนิช

  • C. 

   Http://www.onesqa.or.th

  • D. 

   นายธัชชัย สุมิตร

 • 4. 
  ระยะเวลาการประเมินคุณภาพภายนอกและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่างกันกี่ปี
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 5. 
  เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่เป็นไปตามข้อใด
  • A. 

   5 ด้าน 15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งชี้

  • B. 

   5 ด้าน 11 มาตรฐาน 51 ตัวบ่งชี้

  • C. 

   7 ด้าน 20 ตัวบ่งชี้

  • D. 

   5 ด้าน 20 ตัวบ่งชี้

 • 6. 
  การประเมินคุณภาพใดมีในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่แต่ไม่มีในภายในและเพิ่มมาใหม่มากที่สุด
  • A. 

   คุณภาพศิษย์

  • B. 

   ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา

  • C. 

   ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม

  • D. 

   ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

 • 7. 
  Moderate Class More Knowledge  ตรงกับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

  • B. 

   เพิ่มเวลารู้ ลดเวลาเรียน

  • C. 

   ลดเวลาเรียน เปลี่ยนวิธีสอน

  • D. 

   เพิ่มเวลาเรียน ลดเวลารู้

 • 8. 
  ในระยะแรกนโยบายการลดเวลาเรียนไม่บังคับใช้กับระดับชั้นใด
  • A. 

   ประถมศึกษาปีที่ 1

  • B. 

   ประถมศึกษาปีที่ 5

  • C. 

   มัธยมศึกษาปีที่ 2

  • D. 

   มัธยมศึกษาปีที่ 4

 • 9. 
  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับนโยบายลดเวลาเรียน ฯ
  • A. 

   HAND

  • B. 

   HEART

  • C. 

   HEAD

  • D. 

   HEALTH

 • 10. 
  กิจกรรมใดไม่ควรให้ครูจัดในนโยบายลดเวลาเรียนฯ
  • A. 

   จิกซอร์

  • B. 

   การสาธิต

  • C. 

   โครงงาน

  • D. 

   บทเรียนโปรแกรม

 • 11. 
  หากท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษาท่านจะจัดกิจกรรมใด
  • A. 

   AAR

  • B. 

   SAR

  • C. 

   SSR

  • D. 

   QC

 • 12. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายลดเวลาเรียน
  • A. 

   การจัดกิจกรรมอย่างน้อย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

  • B. 

   ประถมศึกษาเวลาเรียนทั้งหมดรวมกันไม่เกิน 1,000 ชั่วโมงต่อปี

  • C. 

   มัธยมศึกษาตอนต้น เวลาเรียนพื้นฐาน 880 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 22 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

  • D. 

   มัธยมศึกษาตอนปลายเวลาเรียนทั้งหมดรวมกันไม่น้อยกว่า 3,600 ชั่วโมงต่อปี

 • 13. 
  กิจกรรมใดไม่จัดเป็นกิจกรรมตามนโยบายลดเวลาเรียนฯ
  • A. 

   กิจกรรมแนะแนว

  • B. 

   กิจกรรมนักเรียน

  • C. 

   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

  • D. 

   กิจกรรมจิตอาสา

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.