უჯრედის ადაპტაციური რეაქციები, დაზიანება სიკვდილი - (18-80)

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Geo1014
G
Geo1014
Community Contributor
Quizzes Created: 8 | Total Attempts: 1,252
Questions: 62 | Attempts: 112

SettingsSettingsSettings
 ,  - (18-80) - Quiz

თავი 2


Questions and Answers
 • 1. 

  უჯრედის ადაპტაციური რეაქცია მოიცავს

  • A.

   მორფო-ფუნქციურ ცვლილებებს,რომლის დროსაც მყარდება ახალი წონასწორობა ჰომეოსტაზის შენარჩუნებით;

  • B.

   ასაკობრივ სტრუქტურულ და ფუნქციურ ცვლილებებს;

  • C.

   უჯრედებში ცილების,ცხიმების,ნახშირწყლებისა და მინერალების დაგროვებას;

  • D.

   ნეკროზულ ცვლილებებს;

  • E.

   აპოპტოზურ ცვლილებებს

  Correct Answer
  A. მორფო-ფუნქციურ ცვლილებებს,რომლის დროსაც მყარდება ახალი წონასწორობა ჰომეოსტაზის შენარჩუნებით;
  Explanation
  The adaptive reaction of the bone includes morpho-functional changes that occur with the establishment of a new balance in accordance with the principles of homeostasis. This includes changes in the structure and function of the bones, as well as the formation of cells, tissues, blood vessels, and minerals in the bones. It also involves apoptotic changes, which refers to the programmed cell death that occurs during bone remodeling.

  Rate this question:

 • 2. 

  უჯრედის დაზიანება მოიცავს

  • A.

   მორფო-ფუნქციურ ცვლილებებს, რომლის დროსაც მყარდება ახალი წონასწორობა ჰომეოსტაზის შენარჩუნებით;

  • B.

   ასაკობრივ სტრუქტურულ და ფუნქციურ ცვლილებებს;

  • C.

   უჯრედების ზომების მომატებას, რაც შეიძლება განპირობებული იყოს ორგანელების რაოდების გაზრდით;

  • D.

   შექცევად და შეუქცევად მორფო-ფუნქციურ ცვლილებებს, რაც განაპირობებს დაავადების განვითარებას;

  • E.

   უჯრედების გადაკეთებას სხვა სახის უჯრედებად

  Correct Answer
  D. შექცევად და შეუქცევად მორფო-ფუნქციურ ცვლილებებს, რაც განაპირობებს დაავადების განვითარებას;
 • 3. 

  უჯრედის სიკვდილი მოიცავს

  • A.

   ნეკროზულ, ან აპოპტოზურ ცვლილებებს;

  • B.

   მორფო-ფუნქციურ ცვლილებებს, რომლის დროსაც მყარდება ახალი წონასწორობა ჰომეოსტაზის შენარჩუნებით;

  • C.

   ასაკობრივ სტრუქტურულ და ფუნქციურ ცვლილებებს;

  • D.

   უჯრედებში ცილების, ცხიმების, ნახშირწყლებისა და მინერალების აკუმულაციას;

  • E.

   უჯრედების ზომების მომატებას, რაც შეიძლება განპირობებული იყოს ორგანელების რაოდების გაზრდით;

  Correct Answer
  A. ნეკროზულ, ან აპოპტოზურ ცვლილებებს;
  Explanation
  The answer is referring to necrotic or apoptotic changes. These changes can occur in cells and tissues due to various reasons such as injury, infection, or cell death. Necrosis refers to the death of cells or tissues, often caused by factors such as lack of oxygen or physical trauma. Apoptosis, on the other hand, is a programmed cell death that occurs as a normal part of development or in response to certain stimuli. Both necrotic and apoptotic changes can lead to alterations in the structure and function of cells and tissues. Additionally, the accumulation of cellular debris, including dead cells, chemicals, and minerals, can occur in the interstitial spaces of tissues. The increase in the size of crystals is also possible, which can be associated with an increase in the number of organelles.

  Rate this question:

 • 4. 

  უჯრედშიდა დაგროვებები მოიცავს

  • A.

   მორფო-ფუნქციურ ცვლილებებს,რომლის დროსაც მყარდება ახალი წონასწორობა ჰომეოსტაზის შენარჩუნებით;

  • B.

   ასაკობრივ სტრუქტურულ და ფუნქციურ ცვლილებებს;

  • C.

   უჯრედებში ცილების, ცხიმების, ნახშირწყლებისა და მინერალების აკუმულაციას;

  • D.

   უჯრედების ზომების მომატებას, რაც შეიძლება განპირობებული იყოს ორგანელების რაოდების გაზრდით;

  • E.

   ნეკროზულ, ან აპოპტოზურ ცვლილებებს

  Correct Answer
  C. უჯრედებში ცილების, ცხიმების, ნახშირწყლებისა და მინერალების აკუმულაციას;
  Explanation
  The given answer states that bone tissue contains the accumulation of cells, fluids, salts, and minerals. This is a correct statement because bone tissue is composed of a matrix of collagen fibers, which provide strength and flexibility, and a mineralized matrix of calcium phosphate, which provides rigidity and hardness. Within this matrix, there are also cells called osteoblasts and osteoclasts, which are responsible for the remodeling and maintenance of bone tissue. Additionally, bone tissue accumulates minerals such as calcium and phosphorus, as well as other substances like blood vessels and nerves.

  Rate this question:

 • 5. 

  უჯრედის დაბერება მოიცავს

  • A.

   მორფო-ფუნქციურ ცვლილებებს, რომლის დროსაც მყარდება ახალი წონასწორობა ჰომეოსტაზის შენარჩუნებით;

  • B.

   ნეკროზულ, ან აპოპტოზურ ცვლილებებს

  • C.

   ასაკობრივ სტრუქტურულ და ფუნქციურ ცვლილებებს;

  • D.

   უჯრედებში ცილების, ცხიმების, ნახშირწყლებისა და მინერალების აკუმულაციას;

  • E.

   შექცევად და შეუქცევად მორფო-ფუნქციურ ცვლილებებს, რაც განაპირობებს დაავადების განვითარებას;

  Correct Answer
  C. ასაკობრივ სტრუქტურულ და ფუნქციურ ცვლილებებს;
  Explanation
  The process of bone remodeling involves both structural and functional changes in the bone. This includes the accumulation of cells, minerals, and matrix in the bone tissue. It also includes both osteoblastic (bone formation) and osteoclastic (bone resorption) activities. These changes are necessary for maintaining the balance of bone growth and breakdown, which is essential for bone health and homeostasis.

  Rate this question:

 • 6. 

  უჯრედის ადაპტაციურ რეაქციებს არ მიეკუთვნება

  • A.

   ჰიპერპლაზია;

  • B.

   ჰიპერტროფია;

  • C.

   აპლაზია;

  • D.

   ატროფია;

  • E.

   მეტაპლაზია

  Correct Answer
  C. აპლაზია;
  Explanation
  The statement says that "Adaptive reactions do not occur in hyperplasia, hypertrophy, aplasia, atrophy, or metaplasia." Therefore, the correct answer is "aplasia" because it is listed among the conditions where adaptive reactions do not occur.

  Rate this question:

 • 7. 

  ჰიპერპლაზია არის

  • A.

   უჯრედშიდა და უჯრედული ელემენტების რაოდენობის გაზრდა, რაც იწვევს ორგანოს მოცულობის გაზრდას;

  • B.

   უჯრედის მოცულობის გაზრდა (რაოდენობრივი ცვლილების გარეშე), რასაც თან ახლავს ორგანოს მოცულობის გაზრდა ფუნქციის გაძლიერებით;

  • C.

   ქსოვილის გადაკეთების სახე, როდესაც ერთი ტიპის უჯრედი (ეპითელური, ან მეზენქიმური) იცვლება მეორე ტიპის უჯრედით;

  • D.

   უჯრედის, ან ორგანოს მოცულობის შემცირება მათი ფუნქციის დაქვეითებით;

  • E.

   უჯრედის მოცულობის გაზრდა (რაოდენობრივი ცვლილების გარეშე), რასაც თან ახლავს ორგანოს მოცულობის გაზრდა ფუნქციის შემცირებით;

  Correct Answer
  A. უჯრედშიდა და უჯრედული ელემენტების რაოდენობის გაზრდა, რაც იწვევს ორგანოს მოცულობის გაზრდას;
  Explanation
  Hyperplasia refers to an increase in the number of cells in a tissue or organ. This can occur due to an increase in the number of cells within the tissue or an increase in the number of cells in the organ. It can also occur when one type of tissue (epithelial or mesenchymal) is replaced by another type of tissue. Additionally, hyperplasia can occur as a response to the decrease in the size of a tissue or organ, which is known as atrophy. Therefore, the correct answer is the increase in the number of cells within the tissue or organ, which leads to an increase in the organ's mass.

  Rate this question:

 • 8. 

  ჰიპერტროფია არის

  • A.

   უჯრედის, ან ორგანოს მოცულობის შემცირება მათი ფუნქციის დაქვეითებით;

  • B.

   უჯრედშიდა და უჯრედული ელემენტების რაოდენობის გაზრდა, რაც იწვევს ორგანოს მოცულობის გაზრდას;

  • C.

   უჯრედის მოცულობის გაზრდა (რაოდენობრივი ცვლილების გარეშე), რასაც თან ახლავს ორგანოს მოცულობის გაზრდა ფუნქციის გაძლიერებით;

  • D.

   ქსოვილის გადაკეთების სახე, როდესაც ერთი ტიპის უჯრედი (ეპითელური, ან მეზენქიმური) იცვლება მეორე ტიპის უჯრედით;

  • E.

   უჯრედის მოცულობის გაზრდა (რაოდენობრივი ცვლილების გარეშე), რასაც თან ახლავს ორგანოს მოცულობის გაზრდა ფუნქციის შემცირებით;

  Correct Answer
  C. უჯრედის მოცულობის გაზრდა (რაოდენობრივი ცვლილების გარეშე), რასაც თან ახლავს ორგანოს მოცულობის გაზრდა ფუნქციის გაძლიერებით;
  Explanation
  Hyperplasia is the increase in the number of cells or organ size due to their functional demand. It occurs when there is an increase in the number of cells and elements within the tissue and bone, leading to an increase in the size of the organ. This increase in organ size is a result of the strengthening of the organ's function by the increase in the number of cells. When one type of tissue (epithelial or mesenchymal) is replaced by another type of tissue, it is known as metaplasia. Hyperplasia can also occur with a decrease in the size of the organ's function.

  Rate this question:

 • 9. 

  ფიზიოლოგიური ჰიპერტროფიის მაგალითია

  • A.

   მიოკარდიუმის ჰიპერტროფია ჰიპერტენზიის დროს;

  • B.

   ენდომეტრიუმის ჰიპერტროფია სიმსივნეების დროს

  • C.

   ჩონჩხის კუნთების ჰიპერტროფია ფიზიკური ვარჯიშის შედეგად;

  • D.

   მიოკარდიუმის ჰიპერტროფია სარქვლების ნაკლოვანების დროს;

  • E.

   ენდომეტრიუმის ჰიპერტროფია მისი ჯირკვლოვან-ცისტური ჰიპერპლაზიის დროს;

  Correct Answer
  C. ჩონჩხის კუნთების ჰიპერტროფია ფიზიკური ვარჯიშის შედეგად;
  Explanation
  The correct answer is the hypertrophy of the pectoral muscles due to physical exercise. This is because the question is asking for an example of physiological hypertrophy, which refers to the enlargement of an organ or tissue due to an increase in the size of its cells. In this case, the pectoral muscles undergo hypertrophy as a result of physical exercise, which is a known physiological response to muscle training.

  Rate this question:

 • 10. 

  პათოლოგიური ჰიპერტროფიის მაგალითია

  • A.

   მიოკარდიუმის ჰიპერტროფია სარქვლების ნაკლოვანების დროს;

  • B.

   მიოკარდიუმის ჰიპერტროფია სპორტსმენებში;

  • C.

   საშვილოსნოს ჰიპერტროფია ორსულობის დროს

  • D.

   ჩონჩხის კუნთების ჰიპერტროფია ფიზიკური ვარჯიშის შედეგად;

  • E.

   სარძევე ჯირკვლების ჰიპერტროფია ორსულობის დროს;

  Correct Answer
  A. მიოკარდიუმის ჰიპერტროფია სარქვლების ნაკლოვანების დროს;
  Explanation
  Hypertrophy refers to the enlargement of an organ or tissue due to an increase in the size of its cells. In the given options, the only scenario that can result in hypertrophy is when there is an increase in the workload on the myocardium, such as during exercise or physical activity. This increased workload leads to the enlargement of the cardiac muscle cells, resulting in hypertrophy. Therefore, the correct answer is "მიოკარდიუმის ჰიპერტროფია სარქვლების ნაკლოვანების დროს" (Hypertrophy of the myocardium during increased workload).

  Rate this question:

 • 11. 

  ფიზიოლოგიური ატროფიის მაგალითია

  • A.

   კუნთების ატროფია მოტეხილობების დროს;

  • B.

   ენდომეტრიუმის ატროფია სიმსივნეების დროს;

  • C.

   ჩონჩხის კუნთების ატროფია დენერვაციის დროს;

  • D.

   ზეწოლით (კომპრესიით) გამოწვეული ატროფია;

  • E.

   ენდომეტრიუმის ატროფია მენოპაუზის დროს;

  Correct Answer
  E. ენდომეტრიუმის ატროფია მენოპაუზის დროს;
  Explanation
  Endometrial atrophy occurs during menopause. This is when the endometrium, the lining of the uterus, becomes thin and stops growing due to the decrease in estrogen levels. Menopause is a natural process that marks the end of a woman's reproductive years. During this time, the ovaries stop producing eggs and estrogen levels decline, leading to various changes in the body, including endometrial atrophy.

  Rate this question:

 • 12. 

  პათოლოგიური ატროფიის მაგალითია

  • A.

   სარძევე ჯირკვლის ატროფია მენოპაუზის დროს;

  • B.

   საკვარცხეების ასაკობრივი ატროფია;

  • C.

   ჩონჩხის კუნთების ატროფია დენერვაციის დროს;

  • D.

   ემბრიონული სტრუქტურების ატროფია დაბადებამდე;

  • E.

   ენდომეტრიუმის ატროფია მენოპაუზის დროს;

  Correct Answer
  C. ჩონჩხის კუნთების ატროფია დენერვაციის დროს;
  Explanation
  The correct answer is "ჩონჩხის კუნთების ატროფია დენერვაციის დროს". This answer states that atrophy of the muscles of the tongue occurs during denervation. Denervation refers to the loss or impairment of nerve supply to a muscle. In this case, the muscles of the tongue experience atrophy when they are not receiving proper nerve stimulation. This can occur due to various reasons such as nerve damage or certain medical conditions.

  Rate this question:

 • 13. 

  სენილური ატროფია გამოწვეულია

  • A.

   უჯრედთა განახლებასა და აპოპტოზს შორის დისბალანსით;

  • B.

   სიმსივნის მიერ სისხლმილების კომპრესიით;

  • C.

   უჯრედთა პროგრესული დაზიანებით;

  • D.

   ცილებით ღარიბი საკვების მიღებით

  • E.

   პერიფერიული ნერვების დაზიანებით

  Correct Answer
  A. უჯრედთა განახლებასა და აპოპტოზს შორის დისბალანსით;
  Explanation
  Senile atrophy refers to the degeneration and shrinkage of brain cells and tissues that occurs with aging. The answer choice "უჯრედთა განახლებასა და აპოპტოზს შორის დისბალანსით" translates to "with imbalance between bone remodeling and apoptosis." This answer choice suggests that the degeneration of brain cells and tissues in senile atrophy is due to an imbalance between the processes of bone remodeling and apoptosis.

  Rate this question:

 • 14. 

  ზეწოლით გამოწვეული ატროფია განპირობებულია

  • A.

   უჯრედთა პროგრესული დაზიანებით;

  • B.

   უჯრედთა განახლებასა და აპოპტოზს შორის დისბალანსით;

  • C.

   სიმსივნის მიერ სისხლმილების კომპრესიით;

  • D.

   ცილებით ღარიბი საკვების მიღებით;

  • E.

   პერიფერიული ნერვების დაზიანებით

  Correct Answer
  C. სიმსივნის მიერ სისხლმილების კომპრესიით;
  Explanation
  The answer suggests that the atrophy is caused by the compression of blood vessels by the tumor. This compression leads to a decrease in blood supply to the affected area, resulting in tissue damage and atrophy.

  Rate this question:

 • 15. 

  გენერალიზებული ატროფია (მარაზმი) გამოწვეულია

  • A.

   უჯრედთა განახლებასა და აპოპტოზს შორის დისბალანსით;

  • B.

   სიმსივნის მიერ სისხლმილების კომპრესიით;

  • C.

   ცილებით ღარიბი საკვების მიღებით;

  • D.

   უჯრედთა პროგრესული დაზიანებით;

  • E.

   პერიფერიული ნერვების დაზიანებით

  Correct Answer
  C. ცილებით ღარიბი საკვების მიღებით;
  Explanation
  The correct answer is "ცილებით ღარიბი საკვების მიღებით;" which means "through absorption by cells during nutrition". This explanation suggests that general atrophy (marasmus) occurs due to malnutrition and lack of proper absorption of nutrients by cells during the process of nutrition.

  Rate this question:

 • 16. 

  იშემიით გამოწვეული ატროფია განპირობებულია

  • A.

   უჯრედთა განახლებასა და აპოპტოზს შორის დისბალანსით;

  • B.

   სიმსივნის მიერ სისხლმილების კომპრესიით;

  • C.

   უჯრედთა პროგრესული დაზიანებით;

  • D.

   ცილებით ღარიბი საკვების მიღებით;

  • E.

   პერიფერიული ნერვების დაზიანებით

  Correct Answer
  C. უჯრედთა პროგრესული დაზიანებით;
  Explanation
  The given answer states that the atrophy of the bone is progressive. This means that the degeneration and loss of bone tissue is ongoing and gradually worsens over time. This can be caused by various factors such as aging, hormonal changes, lack of physical activity, and certain medical conditions. The progressive nature of the atrophy implies that it will continue to worsen if left untreated or unmanaged.

  Rate this question:

 • 17. 

  დენერვაციით გამოწვეული ატროფია განპირობებულია

  • A.

   უჯრედთა განახლებასა და აპოპტოზს შორის დისბალანსით;

  • B.

   სიმსივნის მიერ სისხლმილების კომპრესიით;

  • C.

   უჯრედთა პროგრესული დაზიანებით;

  • D.

   ცილებით ღარიბი საკვების მიღებით;

  • E.

   პერიფერიული ნერვების დაზიანებით

  Correct Answer
  E. პერიფერიული ნერვების დაზიანებით
  Explanation
  Peripheral nerve damage refers to damage or injury to the nerves that extend from the brain and spinal cord to the rest of the body. This can occur due to various reasons such as trauma, compression, or disease. When the peripheral nerves are damaged, it can lead to symptoms such as numbness, tingling, weakness, or loss of sensation in the affected area. Therefore, the statement "პერიფერიული ნერვების დაზიანებით" (meaning "due to peripheral nerve damage") is a valid explanation for the given statement.

  Rate this question:

 • 18. 

  ფიზიკური დატვირთვის შემცირებით გამოწვეული ატროფიის მაგალითია

  • A.

   სიმსივნის მიერ სისხლმილების კომპრესიით გამოწვეული ატროფია;

  • B.

   უჯრედთა განახლებასა და აპოპტოზს შორის დისბალანსით გამოწვეული ატროფია;

  • C.

   უჯრედთა პროგრესული დაზიანებით გამოწვეული ატროფია;

  • D.

   მოტეხილობის გამო კიდურის იმობილიზაციის დროს მიმდინარე კუნთების ატროფია;

  • E.

   პერიფერიული ნერვების დაზიანებით გამოწვეული ატროფია

  Correct Answer
  D. მოტეხილობის გამო კიდურის იმობილიზაციის დროს მიმდინარე კუნთების ატროფია;
  Explanation
  During immobilization, the lack of movement and weight-bearing on the bones leads to disuse atrophy. This means that the bones are not being stimulated and stressed as they normally would during physical activity, causing them to weaken and decrease in size. This can result in muscle wasting and loss of bone density, leading to atrophy.

  Rate this question:

 • 19. 

  მეტაპლაზია წარმოადგენს:

  • A.

   საბოლოოდ დიფერენცირებული უჯრედების ფენოტიპის ცვლილებას;

  • B.

   ნორმალურ ქსოვილებში არსებული ღეროვანი უჯრედების პროლიფერაციის შედეგს;

  • C.

   ნორმალურ ქსოვილებში არსებული ღეროვანი უჯრედების აპოპტოზის შედეგს;

  • D.

   ნორმალურ ქსოვილებში არსებული ღეროვანი უჯრედების ნეკროზის შედეგს;

  • E.

   ნორმალურ ქსოვილებში არსებული ღეროვანი უჯრედების რეპროგრამირების შედეგს;

  Correct Answer
  E. ნორმალურ ქსოვილებში არსებული ღეროვანი უჯრედების რეპროგრამირების შედეგს;
 • 20. 

  მეტაპლაზიის მაგალითს არ განეკუთვნება

  • A.

   ხრტილოვანი ქსოვილის გაძვალება;

  • B.

   ენდომეტრიუმის ატროფია სიმსივნეების დროს;

  • C.

   ბრტყელი ეპითელიუმის გარდაქმნა ცილინდრულად;

  • D.

   მოციმციმე ეპითელიუმის გარდაქმნა ბრტყელ ეპითელიუმად

  • E.

   შემაერთებელი ქსოვილის გარდაქმნას ხრტილოვნად

  Correct Answer
  B. ენდომეტრიუმის ატროფია სიმსივნეების დროს;
 • 21. 

  ცილინდრული ეპითელიუმის ბრტყელუჯრედოვანი მეტაპლაზიის მიზეზს არ მიეკუთვნება:

  • A.

   სასუნთქი გზების ქრონიკული გაღიზიანება მწეველებში;

  • B.

   სანერწყვე ჯირკვლებში ქვების არსებობა (სიალოლითიაზი);

  • C.

   პანკრეასის გამომტანი სადინრების ქვები (პანკრეოლითიაზი);

  • D.

   სანაღვლე გზების ქვების არსებობა (ქოლელითიაზი);

  • E.

   გასტროეზოფაგეალური ინფლუქსი (BARRETT-ის ეზოფაგიტი)

  Correct Answer
  E. გასტროეზოფაგეალური ინფლუქსი (BARRETT-ის ეზოფაგიტი)
 • 22. 

  ბრტყელი ეპითელიუმის ცილინდრულუჯრედოვანი მეტაპლაზიის მიზეზს მიეკუთვნება:

  • A.

   სანერწყვე ჯირკვლებში ქვების არსებობა (სიალოლითიაზი);

  • B.

   სანაღვლე გზების ქვების არსებობა (ქოლელითიაზი);

  • C.

   ვიტამინის (რეტინოლის მჟავა) დეფიციტი;

  • D.

   პანკრეასის გამომტანი სადინრების ქვები (პანკრეოლითიაზი);

  • E.

   გასტროეზოფაგეალური ინფლუქსი ( Barrett-ის ეზოფაგიტი)

  Correct Answer
  E. გასტროეზოფაგეალური ინფლუქსი ( Barrett-ის ეზოფაგიტი)
  Explanation
  Barrett's esophagus is a condition in which the tissue lining the esophagus is replaced by tissue similar to the lining of the intestines. This condition is often caused by chronic gastroesophageal reflux disease (GERD), where stomach acid flows back into the esophagus. Over time, the repeated exposure to stomach acid can cause the normal esophageal tissue to be replaced by intestinal tissue. This condition is considered a risk factor for developing esophageal cancer. Therefore, Barrett's esophagus is a potential cause of metaplasia in the esophagus.

  Rate this question:

 • 23. 

  რა ეწოდება მდგომარეობას, როდესაც უჯრედის ადაპტაციური რეაქციების განვითარება შეუძლებელია?

  • A.

   უჯრედის ჰიპერტროფია;

  • B.

   უჯრედის დაზიანება;

  • C.

   უჯრედის აპოპტოზი;

  • D.

   უჯრედის ატროფია;

  • E.

   უჯრედის ჰიპერპლაზია

  Correct Answer
  B. უჯრედის დაზიანება;
  Explanation
  The correct answer is "უჯრედის დაზიანება" (bone degeneration). Bone degeneration refers to the loss of bone mass and deterioration of bone tissue. This condition can lead to weakened bones, increased risk of fractures, and various skeletal problems. Adaptation of bone tissue to mechanical stress is essential for maintaining bone health. However, in the case of bone degeneration, this adaptive response is impaired, making it impossible to integrate and respond to mechanical stimuli effectively.

  Rate this question:

 • 24. 

  უჯრედის დაზიანების გამომწვევ უშუალო მიზეზებს არ მიეკუთვნება:

  • A.

   ქსოვილში ჟანგბადის დეფიციტი (ჰიპოქსია);

  • B.

   ფიზიკური და ქიმიური ფაქტორები (ტრავმა, დამწვრობა, მოყინვა, ტოქსინების ზემოქმედება);

  • C.

   ინფექციური აგენტების ზემოქმედება;

  • D.

   ასაკობრივი ინვოლუცია;

  • E.

   გენეტიკური ფაქტორები

  Correct Answer
  D. ასაკობრივი ინვოლუცია;
  Explanation
  The correct answer is "ასაკობრივი ინვოლუცია" which means "systemic infection" in English. The given options list possible causes for bone marrow failure, and systemic infection is one of them. Systemic infection can lead to bone marrow failure by affecting the production of blood cells in the bone marrow.

  Rate this question:

 • 25. 

  უჯრედის ჰიპოქსიური დაზიანების გამომწვევი უშუალო მიზეზია:

  • A.

   ფიზიკური და ქიმიური ფაქტორები (ტრავმა,დამწვრობა,მოყინვა,ტოქსინების ზემოქმედება);

  • B.

   ქსოვილში ჟანგბადის დეფიციტი;

  • C.

   ინფექციური აგენტების ზემოქმედება;

  • D.

   კვების დარღვევა;

  • E.

   გენეტიკური ფაქტორები

  Correct Answer
  B. ქსოვილში ჟანგბადის დეფიციტი;
  Explanation
  The most likely cause of dental hypoplasia is a deficiency in vitamin D, which can lead to enamel defects during tooth development. This deficiency can be caused by various factors such as poor nutrition, lack of sunlight exposure, or certain medical conditions that affect the absorption or metabolism of vitamin D. Dental hypoplasia can result in enamel that is thin, weak, or discolored, making the teeth more susceptible to decay and other dental problems.

  Rate this question:

 • 26. 

  უჯრედის დაზიანების გამომწვევ ფიზიკურ ფაქტორებსარ მიეკუთვნება:

  • A.

   მაღალი და დაბალი ტემპერატურის ზემოქმედება (დამწვრობა, მოყინვა);

  • B.

   მექანიკური ტრავმა;

  • C.

   გამოსხივების ზემოქმედება;

  • D.

   კვების დარღვევა;

  • E.

   ატმოსფერული წნევის უეცარი ცვალებადობა

  Correct Answer
  D. კვების დარღვევა;
 • 27. 

  უჯრედის დაზიანების გამომწვევ ქიმიურ ფაქტორებს არ მიეკუთვნება:

  • A.

   მედიკამენტები;

  • B.

   ტოქსიური ნივთიერებები;

  • C.

   ელექტრული შოკი;

  • D.

   ჰერბიციდები;

  • E.

   ალკოჰოლი, ნარკოტიკები

  Correct Answer
  C. ელექტრული შოკი;
  Explanation
  Electric shock can cause damage to the body's tissues and organs, but it does not directly affect the genetic factors responsible for the formation of the skeleton. Medications, toxic substances, herbicides, alcohol, and drugs can all have an impact on bone development and growth.

  Rate this question:

 • 28. 

  უჯრედის დაზიანების გამომწვევ ინფექციურ აგენტებსარ მიეკუთვნება:

  • A.

   ვირუსები;

  • B.

   იმუნური კომპლექსები;

  • C.

   რიკეტსიები;

  • D.

   სოკოები;

  • E.

   პარაზიტები

  Correct Answer
  B. იმუნური კომპლექსები;
  Explanation
  Immune complexes are formed when antibodies bind to antigens. These complexes can then activate the immune system, leading to inflammation and tissue damage. In the context of the question, immune complexes can contribute to joint inflammation and damage, which is characteristic of conditions like rheumatoid arthritis. Therefore, it is plausible that immune complexes can be involved in the pathogenesis of joint diseases.

  Rate this question:

 • 29. 

  ჰეპატოციტების შეუქცევადი დაზიანებისათვის აუცილებელია:

  • A.

   1-2 სთ ხანგრძლივობის იშემია;

  • B.

   45 წთ ხანგრძლივობის იშემია;

  • C.

   30 წთ ხანგრძლივობის იშემია;

  • D.

   3-5 წთ ხანგრძლივობის იშემია;

  Correct Answer
  A. 1-2 სთ ხანგრძლივობის იშემია;
 • 30. 

  მიოკარდიოციტების შეუქცევადი დაზიანებისათვის აუცილებელია:

  • A.

   45 წთ ხანგრძლივობის იშემია;

  • B.

   1-2 სთ ხანგრძლივობის იშემია;

  • C.

   30 წთ ხანგრძლივობის იშემია;

  • D.

   3-5 წთ ხანგრძლივობის იშემია;

  Correct Answer
  A. 45 წთ ხანგრძლივობის იშემია;
 • 31. 

  თავის ტვინის ნეირონების შეუქცევადი დაზიანებისათვის აუცილებელია:

  • A.

   30 წთ ხანგრძლივობის იშემია;

  • B.

   1-2 სთ ხანგრძლივობის იშემია;

  • C.

   45 წთ ხანგრძლივობის იშემია;

  • D.

   3-5 წთ ხანგრძლივობის იშემია;

  Correct Answer
  D. 3-5 წთ ხანგრძლივობის იშემია;
  Explanation
  The correct answer is that it is necessary to exercise for 3-5 minutes to stimulate the neurons of the brain. The other options provided different durations of exercise, but only the option of 3-5 minutes falls within the suggested range for stimulating the neurons.

  Rate this question:

 • 32. 

  პათოგენეზის მიხედვით არჩევენ უჯრედის დაზიანების შემდეგ ძირითად ფორმებს:

  • A.

   იშემიური, თავისუფალი რადიკალებით გამოწვეული, ქიმიური, ვირუსული;

  • B.

   მხოლოდ ჰიპოქსიური და თავისუფალი რადიკალებით გამოწვეული;

  • C.

   ფიზიკური, ქიმიური, ბიოლოგიური, იმუნოლოგიური;

  • D.

   მხოლოდ იშემიური და ვირუსული;

  Correct Answer
  A. იშემიური, თავისუფალი რადიკალებით გამოწვეული, ქიმიური, ვირუსული;
  Explanation
  The correct answer is the first option, which includes "იშემიური, თავისუფალი რადიკალებით გამოწვეული, ქიმიური, ვირუსუსული." This option lists the main forms of pathogenesis, which include reactive, free radical-induced, chemical, and viral. The other options do not include all of these forms or include additional forms that are not mentioned in the given information.

  Rate this question:

 • 33. 

  უჯრედის იშემიური დაზიანების დროს უჯრედში ჟანგბადის შემცველობის დაქვეითებას მოჰყვება:

  • A.

   მიტოქონდრიებში ATP -ის ჟანგვითი ფოსფორილირების დარღვევა;

  • B.

   ჟანგვა-აღდგენითი პროცესების გაძლიერება;

  • C.

   მიტოქონდრიებში ATP -ის სინთეზის გაძლიერება;

  • D.

   ანაერობული გლიკოლიზის დაქვეითება;

  • E.

   კალიუმის ინტრაცელულური ინფლუქსი

  Correct Answer
  A. მიტოქონდრიებში ATP -ის ჟანგვითი ფოსფორილირების დარღვევა;
  Explanation
  During the process of oxidative phosphorylation in the mitochondria, the transfer of electrons down the electron transport chain leads to the phosphorylation of ADP to form ATP. This process is known as substrate-level phosphorylation and is a key step in the production of ATP, the main energy currency of the cell.

  Rate this question:

 • 34. 

  უჯრედის იშემიური დაზიანების დროს მიტოქონდრიებში ATP-ის სინთეზის დაქვეითებას მოჰყვება :

  • A.

   მემბრანული ლიპიდების ზეჟანგვა;

  • B.

   ჟანგვა-აღდგენითი პროცესების გაძლიერება;

  • C.

   მიტოქონდრიებში AMP-ის სინთეზის გაძლიერება;

  • D.

   ანაერობული გლიკოლიზის დაქვეითება;

  • E.

   ტოქსიური მეტაბოლიტების დაგროვება

  Correct Answer
  C. მიტოქონდრიებში AMP-ის სინთეზის გაძლიერება;
  Explanation
  During skeletal muscle contraction, the breakdown of ATP in the mitochondria is necessary for the synthesis of new ATP molecules. This process is known as the resynthesis of ATP in the mitochondria. The other options listed do not directly relate to the synthesis of ATP in the mitochondria during muscle contraction.

  Rate this question:

 • 35. 

  უჯრედის იშემიური დაზიანების დროს მიტოქონდრიებში ATP-ის სინთეზის დაქვეითებას მოჰყვება:

  • A.

   ჟანგვა-აღდგენითი პროცესების გაძლიერება;

  • B.

   მემბრანული ლიპიდების ზეჟანგვა;

  • C.

   კალიუმის ინტრაცელულური დაგროვება;

  • D.

   ანაერობული გლიკოლიზის დაქვეითება;

  • E.

   ნატრიუმის ინტრაცელულური დაგროვება

  Correct Answer
  E. ნატრიუმის ინტრაცელულური დაგროვება
  Explanation
  During muscle contraction, the intracellular concentration of sodium increases. This is because the action potential that triggers muscle contraction causes sodium channels to open, allowing sodium ions to enter the muscle cell. This influx of sodium ions is necessary for the depolarization of the muscle cell membrane and the subsequent contraction of the muscle. Therefore, the synthesis of ATP is required to maintain the concentration gradient of sodium ions across the cell membrane, ensuring proper muscle function.

  Rate this question:

 • 36. 

  უჯრედის იშემიური დაზიანების დროს მიტოქონდრიებში AMP-ის დაგროვებას მოჰყვება:

  • A.

   ჟანგვა-აღდგენითი პროცესების გაძლიერება;

  • B.

   მემბრანული ლიპიდების ზეჟანგვა;

  • C.

   კალიუმის ინტრაცელულური დაგროვება;

  • D.

   ცილების ჟანგვითი მოდიფიკაცია;

  • E.

   ფოსფოფრუქტოკინაზის და ფოსფორილაზის გააქტივება

  Correct Answer
  E. ფოსფოფრუქტოკინაზის და ფოსფორილაზის გააქტივება
  Explanation
  During the process of bone remodeling, activation of phosphoproteins and phospholipids leads to the accumulation of AMP. This suggests that the activation of phosphoproteins and phospholipids plays a role in bone remodeling.

  Rate this question:

 • 37. 

  უჯრედის იშემიური დაზიანების დროს მიტოქონდრიებში ATP-ის სინთეზის დაქვეითებას მოჰყვება:

  • A.

   მემბრანული ლიპიდების ზეჟანგვა;

  • B.

   ჟანგვა-აღდგენითი პროცესების გაძლიერება;

  • C.

   კალციუმის იონების ინფლუქსი

  • D.

   ფერიტინისა და ჰემოსიდერინის დაგროვება;

  • E.

   ცილების ჟანგვითი მოდიფიკაცია;

  Correct Answer
  C. კალციუმის იონების ინფლუქსი
  Explanation
  During muscle contraction, the influx of calcium ions is necessary for the release of ATP, which is required for muscle contraction. Calcium ions bind to troponin, causing a conformational change in tropomyosin, which exposes the myosin-binding sites on actin. This allows the myosin heads to bind to actin and initiate the sliding filament mechanism of muscle contraction. Therefore, the influx of calcium ions is essential for the synthesis of ATP during muscle contraction.

  Rate this question:

 • 38. 

  უჯრედის იშემიური დაზიანების დროს მიტოქონდრიებში AMP-ის დაგროვებას მოჰყვება:

  • A.

   ჟანგვა-აღდგენითი პროცესების გაძლიერება;

  • B.

   მემბრანული ლიპიდების ზეჟანგვა;

  • C.

   დნმ-ის დაზიანება;

  • D.

   ცილების ჟანგვითი მოდიფიკაცია;

  • E.

   ანაერობული გლიკოლიზი და რძისმჟავას დაგროვება

  Correct Answer
  E. ანაერობული გლიკოლიზი და რძისმჟავას დაგროვება
  Explanation
  During intense exercise, the demand for energy increases. To meet this demand, the body relies on anaerobic glycolysis and the breakdown of glycogen stores. Anaerobic glycolysis is the process by which glucose is converted into energy in the absence of oxygen. This process produces lactate as a byproduct. Additionally, the breakdown of glycogen stores provides a quick source of glucose for energy production. Therefore, during intense exercise, the body will rely on anaerobic glycolysis and the breakdown of glycogen stores to meet the increased energy demands.

  Rate this question:

 • 39. 

  უჯრედის იშემიური დაზიანების დროს მიტოქონდრიებში ATP-ის სინთეზის დაქვეითებას მოჰყვება:

  • A.

   ჟანგვა-აღდგენითი პროცესების გაძლიერება;

  • B.

   მემბრანული ლიპიდების ზეჟანგვა;

  • C.

   ე .წ. ‘’მიელინის მსგავსი ფიგურების’’ წარმოქმნა;

  • D.

   დნმ-ის დაზიანება;

  • E.

   ცილების ჟანგვითი მოდიფიკაცია;

  Correct Answer
  C. ე .წ. ‘’მიელინის მსგავსი ფიგურების’’ წარმოქმნა;
 • 40. 

  უჯრედის იშემიური დაზიანების დროს მიტოქონდრიებში ATP-ის სინთეზის დაქვეითებას მოჰყვება:

  • A.

   ტოქსიური მეტაბოლიტების წარმოქმნა;

  • B.

   პოლირიბოსომების მონორიბოსომებად დისოციაცია;

  • C.

   მემბრანული ლიპიდების ზეჟანგვა;

  • D.

   დნმ-ის დაზიანება;

  • E.

   ცილების ჟანგვითი მოდიფიკაცია;

  Correct Answer
  B. პოლირიბოსომების მონორიბოსომებად დისოციაცია;
  Explanation
  During muscle contraction, the breakdown of ATP in mitochondria leads to the synthesis of phosphorylated compounds. This process is necessary for the generation of energy required for muscle contraction. The other options listed do not directly relate to the synthesis of ATP during muscle contraction.

  Rate this question:

 • 41. 

  უჯრედის ქიმიური დაზიანების დროს ადგილი აქვს:

  • A.

   ქიმიური ნაერთების პირდაპირ ციტოტოქსიურ ზემოქმედებას;

  • B.

   პოლირიბოსომების მონორიბოსომებად დისოციაციას;

  • C.

   ჟანგვა-აღდგენითი პროცესების გაძლიერებას;

  • D.

   ე.წ. “მიელინური ფიგურების” წარმოქმნას;

  • E.

   ცილების ჟანგვით მოდიფიკაციას;

  Correct Answer
  A. ქიმიური ნაერთების პირდაპირ ციტოტოქსიურ ზემოქმედებას;
  Explanation
  During the process of chemical bonding, there is a direct cytotoxic effect of chemical agents. This means that the chemical compounds directly affect and damage cells, leading to various physiological changes and potential toxicity.

  Rate this question:

 • 42. 

  უჯრედის ქიმიური დაზიანების დროს ადგილი აქვს:

  • A.

   პოლირიბოსომების მონორიბოსომებად დისოციაციას;

  • B.

   ტოქსიური მეტაბოლიტების ციტოტოქსიურ ზემოქმედებას;

  • C.

   ჟანგვა-აღდგენითი პროცესების გაძლიერებას;

  • D.

   დნმ-ის დაზიანებას;

  • E.

   ცილების ჟანგვით მოდიფიკაციას;

  Correct Answer
  B. ტოქსიური მეტაბოლიტების ციტოტოქსიურ ზემოქმედებას;
  Explanation
  During the chemical digestion of the nucleus, there is a displacement of polar bonds, which leads to the monoribosomes being transformed into polysomes. This process enhances the cytotoxic activity of toxic metabolites and modifies the cells through the modification of the cytoplasm.

  Rate this question:

 • 43. 

  თავისუფალი რადიკალებით გამოწვეული უჯრედის დაზიანების დროს ადგილი აქვს:

  • A.

   ქიმიური ნაერთების პირდაპირ ციტოტოქსიურ ზემოქმედებას;

  • B.

   ჟანგვა-აღდგენითი პროცესების გაძლიერებას;

  • C.

   პოლირიბოსომების მონორიბოსომებად დისოციაციას;

  • D.

   ე.წ. “მიელინური ფიგურების” წარმოქმნას;

  • E.

   ცილების ჟანგვითი მოდიფიკაციას;

  Correct Answer
  E. ცილების ჟანგვითი მოდიფიკაციას;
  Explanation
  During the process of damage caused by free radicals, there is a modification of cells. This modification refers to changes in the structure or function of cells due to the attack of free radicals. Free radicals are highly reactive molecules that can cause damage to cells by stealing electrons from other molecules, leading to cellular dysfunction and potential harm to the body. Therefore, the modification of cells through the action of free radicals is a correct answer in this context.

  Rate this question:

 • 44. 

  თავისუფალი რადიკალებით გამოწვეული უჯრედის დაზიანების დროს ადგილი აქვს:

  • A.

   პოლირიბოსომების მონორიბოსომებად დისოციაციას;

  • B.

   ქიმიური ნაერთების პირდაპირ ციტოტოქსიურ ზემოქმედებას;

  • C.

   ჟანგვა-აღდგენითი პროცესების გაძლიერებას;

  • D.

   დნმ-ის დაზიანებას;

  • E.

   ე.წ. “მიელინური ფიგურების” წარმოქმნას;

  Correct Answer
  D. დნმ-ის დაზიანებას;
  Explanation
  The given answer suggests that the presence of free radicals during the damage of a crystal can lead to the degradation of the crystal lattice. Free radicals are highly reactive molecules that can cause damage to surrounding molecules and structures. In this case, the free radicals may interact with the crystal lattice, causing it to become damaged. This explanation aligns with the context provided in the question, which discusses the detrimental effects of free radicals on the crystal structure.

  Rate this question:

 • 45. 

  თავისუფალი რადიკალებით გამოწვეული უჯრედის დაზიანების დროს ადგილი აქვს:

  • A.

   ქიმიური ნაერთების პირდაპირ ციტოტოქსიურ ზემოქმედებას;

  • B.

   პოლირიბოსომების მონორიბოსომებად დისოციაციას;

  • C.

   ჟანგვა-აღდგენითი პროცესების გაძლიერებას;

  • D.

   მემბრანული ლიპიდების ზეჟანგვას;

  • E.

   ე.წ. “მიელინური ფიგურების” წარმოქმნას;

  Correct Answer
  D. მემბრანული ლიპიდების ზეჟანგვას;
 • 46. 

  თავისუფალი რადიკალების ინაქტივაციაში მონაწილე პირველად ანტიოქსიდანტურ სისტემას არ მიეკუთვნება:

  • A.

   შრატის ცილა ცერულოპლაზმინი;

  • B.

   ენზიმი სუპეროქსიდდისმუტაზა;

  • C.

   ენზიმი კატალაზა;

  • D.

   E ვიტამინი;

  • E.

   ენზიმი გლუტათიონპეროქსიდაზა;

  Correct Answer
  D. E ვიტამინი;
  Explanation
  In the given options, the only one that does not contribute to the inactivation of free radicals is E Vitamin. Free radicals are highly reactive molecules that can cause damage to cells and tissues. Antioxidants, such as the ones listed in the other options, help neutralize these free radicals and prevent their harmful effects. However, Vitamin E is not directly involved in this process and does not have antioxidant properties. Therefore, it does not contribute to the inactivation of free radicals.

  Rate this question:

 • 47. 

  თავისუფალი რადიკალების ინაქტივაციაში მონაწილე მეორად ანტიოქსიდანტურ სისტემას არ მიეკუთვნება:

  • A.

   შრატის ცილა ცერულოპლაზმინი;

  • B.

   ბეტა-კაროტინი;

  • C.

   C ვიტამინი;

  • D.

   E ვიტამინი;

  • E.

   შარდის მჟავა;

  Correct Answer
  A. შრატის ცილა ცერულოპლაზმინი;
  Explanation
  The question asks which substance does not contribute to the activation of the antioxidant system in free radicals. The correct answer is "შრატის ცილა ცერულოპლაზმინი" (meaning "Bilirubin ceruloplasmin" in English). This means that bilirubin ceruloplasmin does not activate the antioxidant system in free radicals, while the other options (beta-carotene, Vitamin C, Vitamin E, and shark liver oil) do contribute to the activation of the antioxidant system.

  Rate this question:

 • 48. 

  უჯრედის ციტოციდური ვირუსული დაზიანების დროს ადგილი აქვს შემდეგ მორფოლოგიური ხასიათის ცვლილებას:

  • A.

   ჟანგვითი ფოსფორილირების გაძლიერება;

  • B.

   უჯრედის კონტურების მომრგვალება;

  • C.

   გენოტოქსიური ეფექტები;

  • D.

   ბიოლოგიური ეფექტები;

  • E.

   ფუნქციის დარღვევა;

  Correct Answer
  B. უჯრედის კონტურების მომრგვალება;
  Explanation
  During the cytotoxic effects of a viral infection, the shape of the nucleus undergoes changes. These changes can include alterations in the contour of the nucleus. This is likely due to the virus affecting the structure and organization of the nuclear envelope and the proteins involved in maintaining the shape of the nucleus. Therefore, the correct answer is "უჯრედის კონტურების მომრგვალება" (alterations in the contour of the nucleus).

  Rate this question:

 • 49. 

  უჯრედის ციტოციდური ვირუსული დაზიანების დროს ადგილი აქვს შემდეგ მორფოლოგიური ხასიათის ცვლილებას:

  • A.

   ჩანართი სხეულების წარმოქმნა ციტოპლაზმაში;

  • B.

   გენოტოქსიური ეფექტები;

  • C.

   ბიოლოგიური ეფექტები;

  • D.

   ფუნქციის დარღვევა;

  • E.

   ბიოქიმიურ ცვლილებები;

  Correct Answer
  A. ჩანართი სხეულების წარმოქმნა ციტოპლაზმაში;
  Explanation
  During the cytotoxic viral infection, the virus causes changes in the morphology of the cells, leading to the formation of plasma cells. Plasma cells are a type of white blood cell that produces antibodies to help fight off the infection. This immune response is a crucial part of the body's defense mechanism against the viral infection.

  Rate this question:

 • 50. 

  უჯრედის ციტოციდური ვირუსული დაზიანების დროს ადგილი აქვს შემდეგ მორფოლოგიური ხასიათის ცვლილებას:

  • A.

   გიგანტური მრავალბირთვიანი უჯრედების წარმოქმნა;

  • B.

   ბიოლოგიური ეფექტები;

  • C.

   გენოტოქსიური ეფექტები;

  • D.

   ბიოქიმიურ ცვლილებები;

  • E.

   ფუნქციის დარღვევა;

  Correct Answer
  A. გიგანტური მრავალბირთვიანი უჯრედების წარმოქმნა;
  Explanation
  During the cytotoxic phase of viral infection, the virus causes the formation of giant multinucleated cells. These cells are formed when multiple infected cells fuse together, resulting in a larger cell with multiple nuclei. This is a characteristic morphological change that occurs during certain viral infections.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.