Genetica

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Profadebio
P
Profadebio
Community Contributor
Quizzes Created: 17 | Total Attempts: 205,043
�ntrebri: 27 | Attempts: 9,391

SettingsSettingsSettings
Genetica - Quiz

Biologie clasa a IX-a Alegeţi un singur răspuns corect:


Questions and Answers
 • 1. 

  Pe baza experienţelor de încrucişare realizate la mazăre, Mendel a enunţat:

  • A. 

   Teoria cromozomală a eredităţii

  • B. 

   Mutaţiile şi recombinarea genetică

  • C. 

   Legea puritatăţii gameţilor

  • D. 

   Schimbul reciproc de gene

  Correct Answer
  C. Legea puritatăţii gameţilor
  Explanation
  Mendel a enunţat legea puritatăţii gameţilor pe baza experienţelor sale de încrucişare la mazăre. Această lege afirmă că genele purtate de un organism sunt separate în gameţi în timpul formării acestora, astfel încât fiecare gamet conţine doar o copie a fiecărei gene. Astfel, în momentul încrucişării, genele se combină aleatoriu, iar descendenţii obţinuţi vor avea o combinaţie nouă de gene. Această lege a purităţii gameţilor este esenţială pentru înţelegerea eredităţii şi a modului în care trăsăturile sunt transmise de la o generaţie la alta.

  Rate this question:

 • 2. 

  Schimbul reciproc de segmente cromatidice:

  • A. 

   Are loc în timpul profazei I meiotice

  • B. 

   Este cel mai important mecanism al fecundaţiei

  • C. 

   Reprezintă un mecanism de realizare a mutaţiilor

  • D. 

   Se desfăşoară în nucleol

  Correct Answer
  A. Are loc în timpul profazei I meiotice
  Explanation
  The correct answer is "are loc în timpul profazei I meiotice." This is because the reciprocal exchange of chromatid segments, also known as crossing over, occurs during prophase I of meiosis. This process involves the exchange of genetic material between homologous chromosomes, leading to genetic variation in offspring.

  Rate this question:

 • 3. 

  Proporţia descendenţilor cu genotipul aaBb, rezultaţi în urma încrucişării AaBB x aaBb este:

  • A. 

   1/2

  • B. 

   1/4

  • C. 

   3/4

  • D. 

   4/4

  Correct Answer
  B. 1/4
  Explanation
  When crossing AaBB with aaBb, the genotype of the first parent is AaBB and the genotype of the second parent is aaBb. In this case, the capital letters represent dominant alleles and the lowercase letters represent recessive alleles. The genotype aaBb can produce two types of gametes: aB and ab. The genotype AaBB can only produce one type of gamete: AB. Therefore, when these two genotypes are crossed, the possible genotypes of the offspring are AaBb and Aabb, with equal probabilities. Since the question asks for the proportion of offspring with the genotype aaBb, which is only one out of the four possible genotypes, the answer is 1/4.

  Rate this question:

 • 4. 

  Un organism cu genotipul AABB:

  • A. 

   Conţine un singur set de cromozomi

  • B. 

   Este pur din punct de vedere genetic

  • C. 

   Are factori ereditari diferiţi în fiecare pereche

  • D. 

   Produce patru tipuri diferite de gameţi

  Correct Answer
  B. Este pur din punct de vedere genetic
  Explanation
  Un organism cu genotipul AABB este pur din punct de vedere genetic deoarece are două alele identice pentru fiecare genă. Acest lucru înseamnă că toți descendenții săi vor avea aceleași alele pentru acele gene.

  Rate this question:

 • 5. 

  Un organism cu genotipul AABB:

  • A. 

   Conţine un singur set de cromozomi

  • B. 

   Are factori ereditari diferiţi în fiecare pereche

  • C. 

   Produce patru tipuri diferite de gameţi

  • D. 

   Este dublu homozigot

  Correct Answer
  D. Este dublu homozigot
  Explanation
  The correct answer is "este dublu homozigot." This means that the organism has two identical alleles for a particular trait. In this case, the organism has two copies of the allele A and two copies of the allele B. This ensures that the organism will pass on the same alleles for that trait to its offspring.

  Rate this question:

 • 6. 

  Un organism cu genotipul RrTt poate produce gameţi de tipul:

  • A. 

   RR

  • B. 

   Rr

  • C. 

   Tt

  • D. 

   Rt

  Correct Answer
  D. Rt
  Explanation
  The given organism with the genotype RrTt can produce gametes of type Rt. This is because during gamete formation, the chromosomes segregate independently, resulting in different combinations of alleles in the gametes. In this case, the R and r alleles can segregate independently, as can the T and t alleles. Therefore, one of the possible combinations is Rt, where the R allele is paired with the t allele.

  Rate this question:

 • 7. 

  Hibrizii care rezultă din încrucişarea AA x aa:

  • A. 

   Manifestă caracterul dominant

  • B. 

   Manifestă caracterul recesiv

  • C. 

   Pot avea genotipurile AA, Aa şi aa

  • D. 

   Sunt homozigoţi

  Correct Answer
  A. Manifestă caracterul dominant
  Explanation
  Hibrizii care rezultă din încrucișarea AA x aa manifestă caracterul dominant. This means that the offspring will exhibit the trait that is dominant in the parent with genotype AA.

  Rate this question:

 • 8. 

  Genotipul este totalitatea:

  • A. 

   Genelor unui organism

  • B. 

   însuşirilor unui organism

  • C. 

   Genelor dominante din celulă

  • D. 

   Caracterelor recesive din celulă

  Correct Answer
  A. Genelor unui organism
  Explanation
  The correct answer is "genelor unui organism." The term "genotip" refers to the complete set of genes present in an organism. It represents the genetic makeup of an individual and includes all the genes that determine the traits and characteristics of that organism. Therefore, the correct answer is the entirety of the genes in an organism.

  Rate this question:

 • 9. 

  În urma experienţelor de hibridare la plante, G. Mendel a descoperit că:

  • A. 

   Gameţii sunt impuri din punct de vedere genetic

  • B. 

   Perechile de factorii ereditari segregă independent unele de altele

  • C. 

   Cinci gene determină grupele de sânge

  • D. 

   Organismele heterozigote conţin acelaşi tip de factori ereditari în pereche

  Correct Answer
  B. Perechile de factorii ereditari segregă independent unele de altele
  Explanation
  The correct answer is "perechile de factorii ereditari segregă independent unele de altele" which translates to "the pairs of hereditary factors segregate independently of each other." This means that during the formation of gametes, the alleles for different traits segregate independently and are randomly assorted into the gametes. This discovery by Mendel is known as the principle of independent assortment and is one of the fundamental principles of genetics. It explains how different traits are inherited independently of each other and allows for the variation and diversity seen in offspring.

  Rate this question:

 • 10. 

  Crossing-over-ul reprezintă:

  • A. 

   Migrarea cromozomilor spre polii celulei

  • B. 

   A doua lege mendeliană a eredităţii

  • C. 

   Segregarea independentă a caracterelor

  • D. 

   Schimbul reciproc de gene între cromozomii omologi

  Correct Answer
  D. Schimbul reciproc de gene între cromozomii omologi
  Explanation
  Crossing-over-ul reprezintă schimbul reciproc de gene între cromozomii omologi. Wile the other options mentioned in the question are not accurate explanations for crossing-over, the correct answer correctly states that crossing-over involves the reciprocal exchange of genes between homologous chromosomes. This process occurs during meiosis and contributes to genetic variation by creating new combinations of alleles on the chromosomes.

  Rate this question:

 • 11. 

  Gregor Mendel:

  • A. 

   A demonstrat segregarea dependentă a perechilor de caractere

  • B. 

   A enunţat legea codominanţei, în cazul grupelor de sânge

  • C. 

   A experimentat hibridarea pe plante autogame

  • D. 

   A realizat experienţe de hibridare la şoareci

  Correct Answer
  C. A experimentat hibridarea pe plante autogame
  Explanation
  Gregor Mendel experimented with hybridization in self-pollinating plants. He conducted extensive studies on pea plants and observed the segregation of traits in the offspring. Through his experiments, Mendel discovered the principles of inheritance and formulated the laws of genetics, including the law of segregation and the law of independent assortment. His work laid the foundation for modern genetics and our understanding of how traits are passed down from one generation to the next.

  Rate this question:

 • 12. 

  Prin încrucişarea a două plante de mazăre care au boabe netede, una fiind homozigotă, iar cealaltă heterozigotă, rezultă plante:

  • A. 

   Numai cu bob neted

  • B. 

   Numai cu bob zbârcit

  • C. 

   3/4 cu bob neted şi 1/4 cu bob zbârcit

  • D. 

   50% cu bob neted şi 50% cu bob zbârcit

  Correct Answer
  A. Numai cu bob neted
  Explanation
  When two pea plants with smooth seeds are crossed, one being homozygous and the other being heterozygous, the resulting plants will only have smooth seeds. This is because the homozygous plant will only contribute smooth alleles to the offspring, while the heterozygous plant will contribute both smooth and wrinkled alleles. However, the smooth allele is dominant over the wrinkled allele, so all the offspring will have smooth seeds.

  Rate this question:

 • 13. 

  Prin ereditate se înţelege:

  • A. 

   Apariţia unor caractere diferite la descendenţii unei familii

  • B. 

   Moştenirea, de către descendenţi, a unor caractere corespunzătoare speciei

  • C. 

   Proprietatea indivizilor din aceeaşi specie de a se deosebi între ei

  • D. 

   Transmiterea caracterelor de la descendenţi la ascendenţi

  Correct Answer
  B. Moştenirea, de către descendenţi, a unor caractere corespunzătoare speciei
  Explanation
  Inheritance refers to the passing down of traits from parents to offspring. In this context, the correct answer states that inheritance involves the descendants inheriting traits that are appropriate for their species. This means that offspring inherit characteristics that are typical for their species, such as eye color or hair type. This process of inheriting traits is a fundamental mechanism in genetics and plays a crucial role in the variation and evolution of species.

  Rate this question:

 • 14. 

  Prin monohibridare, în F2, rezultă organisme heterozigote în proporţie de:

  • A. 

   25%

  • B. 

   50%

  • C. 

   75%

  • D. 

   100%

  Correct Answer
  B. 50%
  Explanation
  In a monohybrid cross, the F2 generation will result in organisms that are heterozygous in a ratio of 50%. This means that half of the offspring will have two different alleles for the trait being studied, while the other half will have two identical alleles. This is due to the random assortment of alleles during gamete formation and the equal chance of each allele being passed on to the offspring. Therefore, the correct answer is 50%.

  Rate this question:

 • 15. 

  Genotipurile tuturor gameţilor formaţi de un organism AaBb sunt:

  • A. 

   A, B, a, b

  • B. 

   Aa, Bb

  • C. 

   AaB, Aab

  • D. 

   AB, Ab, aB, ab

  Correct Answer
  D. AB, Ab, aB, ab
  Explanation
  The correct answer is AB, Ab, aB, ab. This is because the genotypes of all the gametes formed by an organism with the genotype AaBb will contain either an A or aB allele, and either an a or a b allele. Therefore, the possible combinations are AB, Ab, aB, and ab.

  Rate this question:

 • 16. 

  Genotip înseamnă:

  • A. 

   Exprimarea caracterelor

  • B. 

   Interacţiunea organismelor cu mediul de viaţă

  • C. 

   Suma însuşirilor unui organism

  • D. 

   Totalitatea genelor (factorilor ereditari)

  Correct Answer
  D. Totalitatea genelor (factorilor ereditari)
  Explanation
  Genotip înseamnă totalitatea genelor (factorilor ereditari). Genotipul reprezintă ansamblul de gene pe care un organism le deține în cromozomi și care determină caracteristicile și trăsăturile sale ereditare. Aceste gene pot influența aspectul fizic, comportamentul și alte caracteristici ale organismului. Prin urmare, genotipul este responsabil pentru transmiterea informației genetice de la o generație la alta.

  Rate this question:

 • 17. 

  Un individ homozigot AA:

  • A. 

   Este rezultatul hibridării

  • B. 

   Formează gameţi diferiţi

  • C. 

   Este pur din punct de vedere genetic

  • D. 

   Generează gameţi diploizi

  Correct Answer
  C. Este pur din punct de vedere genetic
  Explanation
  The correct answer is "este pur din punct de vedere genetic". This means that the individual is homozygous for the trait, meaning they have two identical alleles for that particular gene. As a result, they will pass on the same allele to their offspring, making them genetically pure for that trait.

  Rate this question:

 • 18. 

  Este o lege mendeliană a eredităţii:

  • A. 

   Transmiterea înlănţuită a genelor

  • B. 

   Schimbul reciproc de gene între cromozomii pereche

  • C. 

   Dispunerea liniară a genelor în cromozomi

  • D. 

   Segregarea independentă a perechilor de caractere

  Correct Answer
  D. Segregarea independentă a perechilor de caractere
  Explanation
  This answer is correct because it refers to the principle of independent assortment, which is one of Mendel's laws of inheritance. This principle states that the alleles for different traits segregate independently of one another during the formation of gametes. In other words, the inheritance of one trait does not affect the inheritance of another trait. This principle is based on the random alignment and separation of homologous chromosomes during meiosis.

  Rate this question:

 • 19. 

  La păsări:

  • A. 

   Masculii nu au heterozomi

  • B. 

   Femelele au doi heterozomi X

  • C. 

   Masculii au doi heterozomi Y

  • D. 

   Femelele au doi heterozomi, X şi Y

  Correct Answer
  D. Femelele au doi heterozomi, X şi Y
  Explanation
  In birds, males do not have heterosomes, while females have two heterosomes, X and Y. This means that females have a pair of sex chromosomes, one X and one Y, while males have two of the same sex chromosomes, either two X or two Y.

  Rate this question:

 • 20. 

  Variabilitatea reprezintă însuşirea organismelor care aparţin aceleaşi specii de a:

  • A. 

   Deţine aceeaşi informaţie genetică

  • B. 

   Realiza un permanent schimb cu mediul

  • C. 

   Se deosebi unele de altele

  • D. 

   Transmite caracterele la descendenţi

  Correct Answer
  C. Se deosebi unele de altele
  Explanation
  Variabilitatea reprezintă capacitatea organismelor care aparțin aceleiași specii de a se diferenția sau de a se deosebi unele de altele. Aceasta se referă la diferențele în caracteristici fizice, comportamentale sau genetice între indivizii aceleiași specii. Prin variabilitate, organisme ale aceleiași specii pot avea trăsături diferite și pot adapta la medii diferite.

  Rate this question:

 • 21. 

  Un caracter dominant:

  • A. 

   Este moştenit de la ambii părini

  • B. 

   Se manifestă numai în stare homozigotă

  • C. 

   Nu apare în prima generaţie

  • D. 

   Poate fi homozigot sau heterozigot

  Correct Answer
  D. Poate fi homozigot sau heterozigot
  Explanation
  The correct answer is "poate fi homozigot sau heterozigot". This means that a dominant trait can be expressed in an organism whether it is homozygous (carrying two copies of the dominant allele) or heterozygous (carrying one copy of the dominant allele and one copy of the recessive allele). It is not necessary for the trait to skip a generation or only be expressed in a homozygous state.

  Rate this question:

 • 22. 

  Un caracter recesiv:

  • A. 

   Este moştenit de la ambii părinţi

  • B. 

   Se manifestă în stare heterozigotă

  • C. 

   Poate fi homozigot sau heterozigot

  • D. 

   Se moşteneşte numai de la un părinte

  Correct Answer
  A. Este moştenit de la ambii părinţi
  Explanation
  The correct answer is "este moştenit de la ambii părinţi" which means "it is inherited from both parents." This is the explanation for the correct answer.

  Rate this question:

 • 23. 

  Doi genitori heterozigoţi:

  • A. 

   Transmit caracterul dominant la toţi descendenţii

  • B. 

   Au 50% descendenţi homozigoţi

  • C. 

   Au 25% descendenţi heterozigoţi

  • D. 

   Au 50% descendenţi cu caracterul recesiv

  Correct Answer
  B. Au 50% descendenţi homozigoţi
  Explanation
  When two heterozygous parents mate, they each carry one dominant allele and one recessive allele for a particular trait. The dominant allele is expressed in the phenotype, while the recessive allele is not. When these parents reproduce, there is a 50% chance that their offspring will inherit the dominant allele from both parents, making them homozygous for the dominant trait. This means that they will express the dominant trait in their phenotype. Therefore, the statement "au 50% descendenţi homozigoţi" is correct.

  Rate this question:

 • 24. 

  Un individ cu genotipul AaBB:

  • A. 

   Este dublu homozigot

  • B. 

   Este dublu heterozigot

  • C. 

   Formeză două tipuri de gameţi AB şi aB

  • D. 

   Manifestă un caracter recesiv şi unul dominant

  Correct Answer
  C. Formeză două tipuri de gameţi AB şi aB
  Explanation
  Un individ cu genotipul AaBB formează două tipuri de gameți AB și aB. Aceasta se datorează faptului că individul are două alele diferite pentru gena A (A și a) și două alele identice pentru gena B (B și B). În procesul de formare a gameților, aceste alele se separă și se combină în toate combinațiile posibile, rezultând două tipuri de gameți: AB și aB. Aceasta este o caracteristică a segregării independente a genelor în timpul formării gameților.

  Rate this question:

 • 25. 

  La hibridarea unui iepure cu blana cenusie cu un iepure cu blana alba rezulta numai iepuri cu blana cenusie. Concluzia corecta este:

  • A. 

   Gana pentru culoarea cenusie este recesiva

  • B. 

   Gana pentru culoarea cenusie si cea pentru culoarea alba sunt codominante

  • C. 

   Descendentii sunt homozigoti

  • D. 

   Iepurele parinte cu blana cenusie este homozigot

  Correct Answer
  D. Iepurele parinte cu blana cenusie este homozigot
  Explanation
  The correct answer is "iepurele parinte cu blana cenusie este homozigot". This means that the parent rabbit with gray fur has two identical alleles for the gray fur trait. This is supported by the fact that when this gray-furred rabbit is crossed with a white-furred rabbit, only gray-furred offspring are produced. If the gray fur gene was heterozygous, there would be a chance for white-furred offspring as well. Therefore, the conclusion that the gray-furred parent rabbit is homozygous for the gray fur trait is correct.

  Rate this question:

 • 26. 

  Un individ homozigot pentru un anumit caracter:

  • A. 

   Are atat gena dominanta, cat si pe cea recesiva

  • B. 

   Produce doua tipuri de gameti

  • C. 

   Este hibrid pentru acel caracter

  • D. 

   Are doua gene dominante sau doua gene recesive in pereche

  Correct Answer
  D. Are doua gene dominante sau doua gene recesive in pereche
  Explanation
  An individual homozygous for a certain trait means that they have two identical alleles for that trait, either two dominant alleles or two recessive alleles. This individual does not have both the dominant and recessive alleles for the trait. Having two dominant or two recessive alleles in a pair is what defines homozygosity.

  Rate this question:

 • 27. 

  Prin monohibridare în F2 rezultă organisme homozigote în procent de:

  • A. 

   50%

  • B. 

   25%

  • C. 

   75%

  • D. 

   100%

  Correct Answer
  A. 50%
  Explanation
  In a monohybrid cross, where two organisms with different alleles for a single trait are crossed, the F2 generation will have a genotype ratio of 1:2:1. This means that 25% of the organisms will be homozygous dominant, 50% will be heterozygous, and 25% will be homozygous recessive. Therefore, the correct answer is 50%, as it represents the percentage of organisms that will be homozygous in the F2 generation.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.