Latihan Ulangan Semester 1 Pai Kelas Xi Tahun 2012

35 Soalan | Attempts: 1116
Share

SettingsSettingsSettings
Latihan Ulangan Semester 1 Pai Kelas Xi Tahun 2012 - Quiz

Latihan Ulangan Semester 1 PAI kelas XI tahun 2012


Questions and Answers
 • 1. 
  Istilah untuk orang yang sedang dalam perjalanan adalah...
  • A. 

   Mukallaf

  • B. 

   Musafir

  • C. 

   Mustahiq

  • D. 

   Muallaf

  • E. 

   Murabbi

 • 2. 
  Kata rasul secara bahasa berasal dari kata irsal yang bermakna...
  • A. 

   Meniru

  • B. 

   Memelihara

  • C. 

   Memerintah

  • D. 

   Mengikuti

  • E. 

   Membimbing

 • 3. 
  Salah satu sifat wajib bagi rasul adalah sidiq, yang artinya...
  • A. 

   Benar

  • B. 

   Pandai

  • C. 

   Dapat dipercaya

  • D. 

   Bodoh

  • E. 

   Bohong

 • 4. 
  Berikut ini yang bukan sifat mustahil bagi rasul adalah...
  • A. 

   Kizib

  • B. 

   Jahl

  • C. 

   Khianat

  • D. 

   Fatanah

  • E. 

   Kitman

 • 5. 
  Nabi yang diberi kemampuan menyembuhkan orang buta, menyembuhkan penderita kusta, dan menghidupkan orang mati adalah...
  • A. 

   Nabi Sulaiman a.s.

  • B. 

   Nabi Ayub a.s.

  • C. 

   Nabi Isa a.s.

  • D. 

   Nabi Syu’aib a.s.

  • E. 

   Nabi Muhammad a.s.

 • 6. 
  Tobat yang tingkatannya paling tinggi dihadapan Allah swt. Adalah tobatan nasuha yang berarti tobat...
  • A. 

   Berkali-kali

  • B. 

   Dengan penyesalan

  • C. 

   Murni

  • D. 

   Atas dosa-dosa

  • E. 

   Terbuka

 • 7. 
  Nabi Muhammad saw. Memohon ampun kepada Allah SWT. Dalam sehari semalam 
  • A. 

   100 kali

  • B. 

   80 kali

  • C. 

   70 kali

  • D. 

   60 kali

  • E. 

   50 kali

 • 8. 
  Inti dari surat Ali Imran ayat 139 adalah...
  • A. 

   Larangan bersikap lemah dan sedih

  • B. 

   Orang mukmin akan diuji Allah swt.

  • C. 

   Anjuran berjuang di jalan Allah swt.

  • D. 

   Anjuran berbuat benar

  • E. 

   Nasib orang kafir

 • 9. 
  Sikap mental yang selalu penuh harap dan keyakinan tentang masa depan yang lebih baik sebagai wujud keyakinan hamba kepada rabbNya disebut...
  • A. 

   Tawakal

  • B. 

   Ikhlas

  • C. 

   Tobat

  • D. 

   Pesimis

  • E. 

   Raja

 • 10. 
  Tobat merupakan sebab keberuntungan, sebagai mana disebutkan dalam surat...
  • A. 

   An-Nur ayat 31

  • B. 

   Asy-Syura ayat 25

  • C. 

   Al-Baqarah ayat 222

  • D. 

   Maryam ayat 59

  • E. 

   Ali-Imran ayat 133

 • 11. 
  Allah membukakan pintu tobat bagi hamban-Nya apabila...
  • A. 

   Pasrah

  • B. 

   Tawakal

  • C. 

   Benar-benar menyesal

  • D. 

   Mengadu

  • E. 

   Beribadah

 • 12. 
  Kata-kata dibawah ini yang memuat pengertian jual beli adalah...
  • A. 

   Al-kasirah

  • B. 

   At-tijarah

  • C. 

   Al-mulakamah

  • D. 

   Al-jinayah

  • E. 

   At-taubah

 • 13. 
  Ucapan yang keluar dari mulut penjual,”saya jual barang ini”, merupakan...
  • A. 

   Wujud

  • B. 

   Maqbul

  • C. 

   Wajib

  • D. 

   Ijab

  • E. 

   Qabul

 • 14. 
  Pada zaman modern seperti sekarang ini, perjanjian kerja sama biasanya dalam bentuk…
  • A. 

   Akta notaris

  • B. 

   Akta wakaf

  • C. 

   Akta tanah

  • D. 

   Akta kelahiran

  • E. 

   Akta kerja sama

 • 15. 
  Transaksi yang dilakukan antara pemilik kebun dan penggarapnya kemudian hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan dikenal dengan istilah…
  • A. 

   Muzaraah

  • B. 

   Musaqah

  • C. 

   Qiradh

  • D. 

   Syirkah

  • E. 

   Mukhabarah

 • 16. 
  Asuransi yang islami pada prinsipnya adalah saling menanggung atau menanggung bersama. Hal ini disebut…
  • A. 

   Taklif

  • B. 

   Ta’awun

  • C. 

   Takaful

  • D. 

   Taqlid

  • E. 

   Tabayun

 • 17. 
  Pengertian riba jahiliyah adalah...
  • A. 

   Pertukaran antara benda-benda sejenis

  • B. 

   Manfaat yang disyaratkan kepada orang lain

  • C. 

   Utang yang dibayar lebih dari pokoknya

  • D. 

   Penangguhan penyerahan barang

  • E. 

   Riba yang dilakukan oleh orang-orang dahulu

 • 18. 
  Syrirkah yang mewajibkan para pesertanya untuk menyetorkan modal yang sama besar disebut...
  • A. 

   Musaqah

  • B. 

   Syirkah mufawadah

  • C. 

   Syirkah abdan

  • D. 

   Syirkah inan

  • E. 

   Syirkah wujuh

 • 19. 
  Syirkah wujuh adalah syirkah yang jalinan kerja samanya didasarkan atas...
  • A. 

   Kekuatan modal

  • B. 

   Kepandaian berbisnis

  • C. 

   Kepercayaan

  • D. 

   Kondisi umum

  • E. 

   Ikatan primordial

 • 20. 
  Menjual barang dengan pembayaran tempo dinamakan jual beli...
  • A. 

   Salam

  • B. 

   Inah

  • C. 

   Khidmad

  • D. 

   Najasy

  • E. 

   Mubah

 • 21. 
  Menawar barang dengan harga tinggi untuk mempengaruhi orang lain agar terpengaruh dan menaikan tawaran termasukdalam jual beli...
  • A. 

   Najasy

  • B. 

   Inah

  • C. 

   Salam

  • D. 

   Garar

  • E. 

   Ijon

 • 22. 
  Nama kerajaan Turki usmani diambil dari nenek moyang mereka yang pertama, yaitu...
  • A. 

   Usmani Ibnu Sauji Ibnu Ertoghrul

  • B. 

   Usmani Ibnu Sultan

  • C. 

   Usmani Bin Orkan

  • D. 

   Usmani Bin Muhammad

  • E. 

   Usmani Bin Bayazid

 • 23. 
  Untuk mengatur urusan pemerintahan dimasa Sultan Sulaiman I dibuatlah undang-undang yang diberi nama...
  • A. 

   Multaqa al Abhur

  • B. 

   Al Qanun

  • C. 

   Al-Asas

  • D. 

   At-Tanzimat

  • E. 

   Al-Ahkam

 • 24. 
  Nama pendiri tarekat safawiyah adalah...
  • A. 

   Safi ad-Din

  • B. 

   Safawi

  • C. 

   Syamsuddin

  • D. 

   Juneid

  • E. 

   Haidar

 • 25. 
  Dinasti mughal di India didirikan oleh seorang peziarah dari Asia Tengah yang bernama...
  • A. 

   Timur Lenk

  • B. 

   Zahiruddin Muhammad Babur

  • C. 

   Jengis Khan

  • D. 

   Alam Khan

  • E. 

   Ibrahim

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.