แบบทดสอบที่ 2 เรื่อง หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

10 Questions | Attempts: 2235

SettingsSettingsSettings
 2  - Quiz

.เก็บคะแนน  5  คะแนน


Questions and Answers
 • 1. 
       ระบบคอมพิวเตอร์มีทั้งหมดกี่ส่วน
  • A. 

   2 ส่วน

  • B. 

   3 ส่วน

  • C. 

   4 ส่วน

  • D. 

   5 ส่วน

 • 2. 
      การรับข้อมูลและคำสั่งผ่านอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลและคำสั่งหมายถึง ข้อใด
  • A. 

   Input Devices

  • B. 

   Central Processing

  • C. 

   Output Devices

  • D. 

   Memory

 • 3. 
      ส่วนที่ใช้คำนวณและประมวณผลคำสั่งต่างๆ เรียกว่า
  • A. 

   Input Devices

  • B. 

   Central Processing

  • C. 

   Output Devices

  • D. 

   Memory

 • 4. 
       ข้อใดหมายถึง ส่วนแสดงผลลัพธ์ผ่านอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แสดงข้อมูล
  • A. 

   Input Devices

  • B. 

   Central Processing

  • C. 

   Output Devices

  • D. 

   Memory

 • 5. 
       ข้อใด ไม่ใช่  อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
  • A. 

   Harddise (ฮาร์ดดิส)

  • B. 

   Flash Drive (แฟรชไดร์)

  • C. 

   Extranol Harddise (ฮาร์ดิส พกพา)

  • D. 

   Mouse (เมาส์)

 • 6. 
       ข้อใด เป็น  อุปกรณ์ Input  ทั้งหมด
  • A. 

   เมาส์ คีย์บอร์ด เครื่องอ่านบาร์โค๊ด

  • B. 

   เครื่องถ่ายเอกสาร สแกนเนอร์ Finger Scan

  • C. 

   เครื่องปริ้นเตอร์ จอทัสสกิน เมาส์

  • D. 

   เครื่องProjecter คีย์บอร์ด สแกนเนอร์

 • 7. 
       ข้อใดเป็นอุปกรณ์  Output  
  • A. 

   เมาส์

  • B. 

   สแกนเนอร์

  • C. 

   เครื่องปริ้นเตอร์

  • D. 

   คีย์บอร์ด

 • 8. 
      หน่วยประมวลปัจจุบันคือรุ่นใด 
  • A. 

   Intel Core I3

  • B. 

   Intel Core I5

  • C. 

   Intel Core I7

  • D. 

   Intel Core I9

 • 9. 
       CPU  หมายถึงข้อใด
  • A. 

   Contral Processing Unit

  • B. 

   Central Processing Unit

  • C. 

   Cantral Processing Unit

  • D. 

   Cuntral Processing Unit

 • 10. 
       แรม อยู่ในหน่วยใด
  • A. 

   หน่วยความจำสำรอง

  • B. 

   หน่วยประมวลผล

  • C. 

   หน่วยความจำหลัก

  • D. 

   หน่วยแสดงผลข้อมูล

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.