ΑΟΘ 2015: Κεφάλαιο 2ο - Τεστ 1 (Επιμέλεια: Γιώργος Καμαρινός)

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Chepeto13
C
Chepeto13
Community Contributor
Quizzes Created: 14 | Total Attempts: 143,496
Questions: 10 | Attempts: 14,278

SettingsSettingsSettings
 2015: 2 - 1 (: ) - Quiz

Ερωτήσεις κλειστού τύπου πανελλαδικώ&n u; εξετάσεων 2000 - 2015 στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας


Questions and Answers
 • 1. 

  Το αγαθό Κ είναι συμπληρωματικό του αγαθού Λ. Η ελαστικότητα ζήτησης, ως προς την τιμή για το αγαθό Κ, είναι |ΕD|= 1,5 και για το αγαθό Λ είναι |ΕD|= 1,8. Αν αυξηθεί η τιμή του αγαθού Κ, με όλους τους άλλους προσδιοριστικούς παράγοντες σταθερούς, αυτό θα οδηγήσει σε

  • A.

   αύξηση της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών για το αγαθό Λ

  • B.

   αύξηση της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών για το αγαθό Κ

  • C.

   αύξηση της ζητούμενης ποσότητας του αγαθού Λ

  • D.

   μείωση της ζήτησης του αγαθού Λ

  Correct Answer
  D. μείωση της ζήτησης του αγαθού Λ
  Explanation
  The explanation for the given correct answer is that the elasticity of demand for good L is 1.5, while the elasticity of demand for good K is 1.8. Since the elasticity of demand is a measure of responsiveness of quantity demanded to a change in price, a higher elasticity value indicates a greater sensitivity of demand to price changes. Therefore, a decrease in the demand for good L suggests that consumers are less responsive to changes in its price compared to the increase in demand for good K.

  Rate this question:

 • 2. 

  Η εισοδηματική ελαστικότητα ενός αγαθού είναι -2, όταν:

  • A.

   αύξηση του εισοδήματος των καταναλωτών κατά 10% προκαλεί αύξηση της ζήτησης κατά 20%

  • B.

   μείωση του εισοδήματος κατά 5% προκαλεί αύξηση της ζήτησης κατά 10%

  • C.

   μείωση του εισοδήματος κατά 12% προκαλεί αύξηση της ζήτησης κατά 6%

  • D.

   αύξηση του εισοδήματος κατά 10% προκαλεί μείωση της ζήτησης κατά 5%

  Correct Answer
  B. μείωση του εισοδήματος κατά 5% προκαλεί αύξηση της ζήτησης κατά 10%
  Explanation
  When the income decreases by 5%, the demand increases by 10%. This suggests that the good in question is a normal good, meaning that as income decreases, the demand for the good increases. This can be explained by the income effect, where consumers have less purchasing power due to the decrease in income, leading them to opt for a lower-priced good, thus increasing demand for it.

  Rate this question:

 • 3. 

  Η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για ένα αγαθό μειώνεται, όταν:

  • A.

   η τιμή του αγαθού μειώνεται και η ζήτησή του είναι ανελαστική

  • B.

   η τιμή του αγαθού αυξάνεται και η ζήτησή του είναι ανελαστική

  • C.

   η τιμή του αγαθού μειώνεται και η ζήτησή του είναι ελαστική

  • D.

   η τιμή του αγαθού μειώνεται και η ελαστικότητα της ζήτησής του είναι ίση με τη μονάδα

  Correct Answer
  A. η τιμή του αγαθού μειώνεται και η ζήτησή του είναι ανελαστική
  Explanation
  In this scenario, the price of the good is decreasing, which means it is becoming more affordable. At the same time, the demand for the good is inelastic, meaning that it is not very responsive to changes in price. This suggests that even though the price is decreasing, the demand for the good remains relatively constant.

  Rate this question:

 • 4. 

  Έστω ότι η κατανάλωση βενζίνης σε μία πόλη είναι 6.000 λίτρα την εβδομάδα και η τιμή του λίτρου 2 ευρώ, με ελαστικότητα ζήτησης -0,5. Αν το κράτος επιθυμεί για διάφορους λόγους να μειωθεί η ζητούμενη ποσότητα κατά 10%, θα επιβάλλει πρόσθετη φορολογία επί της τιμής ίση με:

  • A.

   0,4 ευρώ

  • B.

   2,4 ευρώ

  • C.

   1,6 ευρώ

  • D.

   0,2 ευρώ

  Correct Answer
  A. 0,4 ευρώ
  Explanation
  The given problem states that a certain quantity is reduced by 6,000 units, and the resulting quantity is divided by 2. The final step is to subtract 0.5. To find the answer, we need to perform these operations in order.

  Let's assume the initial quantity is x.

  1. Reduce x by 6,000 units: x - 6,000
  2. Divide the result by 2: (x - 6,000) / 2
  3. Subtract 0.5: (x - 6,000) / 2 - 0.5

  Since we are looking for the final result, we substitute x with 10, multiply by 2, and subtract 0.5:

  (10 - 6,000) / 2 - 0.5 = (4) / 2 - 0.5 = 2 - 0.5 = 1.5

  Therefore, the correct answer is 1.6 euros.

  Rate this question:

 • 5. 

  Η ζήτηση ενός αγαθού μεταβάλλεται

  • A.

   προς την αντίθετη κατεύθυνση με τη μεταβολή της τιμής ενός υποκατάστατου του αγαθού

  • B.

   προς την ίδια κατεύθυνση με τη μεταβολή της τιμής ενός συμπληρωματικού του αγαθού

  • C.

   προς την ίδια κατεύθυνση με τη μεταβολή της τιμής ενός υποκατάστατου του αγαθού

  • D.

   όταν μεταβάλλεται η τιμή του

  Correct Answer
  C. προς την ίδια κατεύθυνση με τη μεταβολή της τιμής ενός υποκατάστατου του αγαθού
  Explanation
  The correct answer is "προς την ίδια κατεύθυνση με τη μεταβολή της τιμής ενός υποκατάστατου του αγαθού" (in the same direction as the change in the price of a substitute good). This means that when the price of a substitute good increases, the demand for the given good also increases, and vice versa. This is because consumers tend to switch to the given good when the price of the substitute increases, leading to an increase in demand for the given good.

  Rate this question:

 • 6. 

  Η ελαστικότητα ζήτησης ( ΕD )για το αγαθό "Κ" είναι ίση με –2. Αυτό σημαίνει ότι:

  • A.

   μια αύξηση της τιμής του αγαθού κατά 1% θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ζητούμενης ποσότητας κατά 2%

  • B.

   μια αύξηση της ζητούμενης ποσότητας του αγαθού κατά 1% θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της τιμής κατά 2%

  • C.

   μια αύξηση της τιμής του αγαθού κατά 1% θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ζητούμενης ποσότητας κατά 2%

  • D.

   μια αύξηση της τιμής του αγαθού κατά 2% θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ζητούμενης ποσότητας κατά 1%

  Correct Answer
  C. μια αύξηση της τιμής του αγαθού κατά 1% θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ζητούμενης ποσότητας κατά 2%
  Explanation
  An increase in the price of the good by 1% will result in a decrease in the quantity demanded by 2%.

  Rate this question:

 • 7. 

  Όταν οι καταναλωτές ενός αγαθού δεν αντιδρούν στις μεταβολές της τιμής του και συνεχίζουν να ζητούν την ίδια ποσότητα ανεξάρτητα από την τιμή του, το αγαθό είναι:

  • A.

   ελαστικής ζήτησης

  • B.

   ανελαστικής ζήτησης

  • C.

   πλήρως ανελαστικής ζήτησης

  • D.

   μοναδιαίας ελαστικότητας ζήτησης

  Correct Answer
  C. πλήρως ανελαστικής ζήτησης
  Explanation
  The correct answer is "πλήρως ανελαστικής ζήτησης". This phrase translates to "fully inelastic demand" in English. In economics, demand elasticity refers to the responsiveness of demand to changes in price. In the case of fully inelastic demand, it means that the quantity demanded does not change at all when the price changes. This indicates that consumers are not sensitive to price changes and will continue to purchase the same quantity regardless of price fluctuations.

  Rate this question:

 • 8. 

  Δίνονται  τα σημεία Α (ΡΑ=10, QA=50) και Β (ΡΒ=15, QΒ=30) μιας γραμμικής καμπύλης ζήτησης. Η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή στο σημείο Α είναι:

  • A.

   - 0,8

  • B.

   - 0,2

  • C.

   - 0,6

  • D.

   - 2

  Correct Answer
  A. - 0,8
  Explanation
  The given question provides information about the values of Alpha (RA=10, QA=50) and Beta (RB=15, QB=30), and asks for the value of Alpha. To find the value of Alpha, we need to calculate the ratio of QA to RA, which is 50/10 = 5. Therefore, the value of Alpha is -0.8.

  Rate this question:

 • 9. 

  Τα αγαθά Α και Β είναι μεταξύ τους υποκατάστατα. Μία αύξηση της τιμής του αγαθού Α, η ζήτηση του οποίου είναι ελαστική, με όλους τους άλλους προσδιοριστικούς παράγοντες σταθερούς (ceteris paribus), θα έχει ως αποτέλεσμα η συνολική δαπάνη των καταναλωτών:

  • A.

   για το αγαθό Α να αυξηθεί

  • B.

   για το αγαθό Α να παραμείνει σταθερή

  • C.

   για το αγαθό Β να αυξηθεί

  • D.

   για το αγαθό Β να παραμείνει σταθερή

  Correct Answer
  C. για το αγαθό Β να αυξηθεί
  Explanation
  The correct answer suggests that for good B to increase, there must be an increase in good A. This implies that there is a positive relationship between goods A and B, meaning that an increase in the quantity or quality of good A leads to an increase in the quantity or quality of good B. This answer assumes that all other factors remain constant (ceteris paribus).

  Rate this question:

 • 10. 

  Η ζήτηση για ένα αγαθό είναι ελαστική, όταν η τιμή 

  • A.

   μειώνεται και η συνολική δαπάνη για το αγαθό αυξάνεται

  • B.

   μειώνεται και η συνολική δαπάνη για το αγαθό μειώνεται

  • C.

   αυξάνεται και η συνολική δαπάνη για το αγαθό αυξάνεται

  • D.

   αυξάνεται και η συνολική δαπάνη για το αγαθό παραμένει σταθερή

  Correct Answer
  A. μειώνεται και η συνολική δαπάνη για το αγαθό αυξάνεται
  Explanation
  When the price of a good decreases, the demand for that good increases. This means that consumers are willing to purchase more of the good at the lower price. As a result, the total expenditure on the good increases because consumers are buying more units of the good. Therefore, the correct answer is "μειώνεται και η συνολική δαπάνη για το αγαθό αυξάνεται" which translates to "the total expenditure on the good decreases and increases".

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.