ΑΟΘ 2015: Κεφάλαιο 2ο - Τεστ 1 (Επιμέλεια: Γιώργος Καμαρινός)

10 Questions | Total Attempts: 11148

SettingsSettingsSettings
 2015: 2 - 1 (: ) - Quiz

Ερωτήσεις κλειστού τύπου πανελλαδικώ&n u; εξετάσεων 2000 - 2015 στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας


Questions and Answers
 • 1. 
  Το αγαθό Κ είναι συμπληρωματικό του αγαθού Λ. Η ελαστικότητα ζήτησης, ως προς την τιμή για το αγαθό Κ, είναι |ΕD|= 1,5 και για το αγαθό Λ είναι |ΕD|= 1,8. Αν αυξηθεί η τιμή του αγαθού Κ, με όλους τους άλλους προσδιοριστικούς παράγοντες σταθερούς, αυτό θα οδηγήσει σε
  • A. 

   αύξηση της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών για το αγαθό Λ

  • B. 

   αύξηση της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών για το αγαθό Κ

  • C. 

   αύξηση της ζητούμενης ποσότητας του αγαθού Λ

  • D. 

   μείωση της ζήτησης του αγαθού Λ

 • 2. 
  Η εισοδηματική ελαστικότητα ενός αγαθού είναι -2, όταν:
  • A. 

   αύξηση του εισοδήματος των καταναλωτών κατά 10% προκαλεί αύξηση της ζήτησης κατά 20%

  • B. 

   μείωση του εισοδήματος κατά 5% προκαλεί αύξηση της ζήτησης κατά 10%

  • C. 

   μείωση του εισοδήματος κατά 12% προκαλεί αύξηση της ζήτησης κατά 6%

  • D. 

   αύξηση του εισοδήματος κατά 10% προκαλεί μείωση της ζήτησης κατά 5%

 • 3. 
  Η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για ένα αγαθό μειώνεται, όταν:
  • A. 

   η τιμή του αγαθού μειώνεται και η ζήτησή του είναι ανελαστική

  • B. 

   η τιμή του αγαθού αυξάνεται και η ζήτησή του είναι ανελαστική

  • C. 

   η τιμή του αγαθού μειώνεται και η ζήτησή του είναι ελαστική

  • D. 

   η τιμή του αγαθού μειώνεται και η ελαστικότητα της ζήτησής του είναι ίση με τη μονάδα

 • 4. 
  Έστω ότι η κατανάλωση βενζίνης σε μία πόλη είναι 6.000 λίτρα την εβδομάδα και η τιμή του λίτρου 2 ευρώ, με ελαστικότητα ζήτησης -0,5. Αν το κράτος επιθυμεί για διάφορους λόγους να μειωθεί η ζητούμενη ποσότητα κατά 10%, θα επιβάλλει πρόσθετη φορολογία επί της τιμής ίση με:
  • A. 

   0,4 ευρώ

  • B. 

   2,4 ευρώ

  • C. 

   1,6 ευρώ

  • D. 

   0,2 ευρώ

 • 5. 
  Η ζήτηση ενός αγαθού μεταβάλλεται
  • A. 

   προς την αντίθετη κατεύθυνση με τη μεταβολή της τιμής ενός υποκατάστατου του αγαθού

  • B. 

   προς την ίδια κατεύθυνση με τη μεταβολή της τιμής ενός συμπληρωματικού του αγαθού

  • C. 

   προς την ίδια κατεύθυνση με τη μεταβολή της τιμής ενός υποκατάστατου του αγαθού

  • D. 

   όταν μεταβάλλεται η τιμή του

 • 6. 
  Η ελαστικότητα ζήτησης ( ΕD )για το αγαθό "Κ" είναι ίση με –2. Αυτό σημαίνει ότι:
  • A. 

   μια αύξηση της τιμής του αγαθού κατά 1% θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ζητούμενης ποσότητας κατά 2%

  • B. 

   μια αύξηση της ζητούμενης ποσότητας του αγαθού κατά 1% θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της τιμής κατά 2%

  • C. 

   μια αύξηση της τιμής του αγαθού κατά 1% θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ζητούμενης ποσότητας κατά 2%

  • D. 

   μια αύξηση της τιμής του αγαθού κατά 2% θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ζητούμενης ποσότητας κατά 1%

 • 7. 
  Όταν οι καταναλωτές ενός αγαθού δεν αντιδρούν στις μεταβολές της τιμής του και συνεχίζουν να ζητούν την ίδια ποσότητα ανεξάρτητα από την τιμή του, το αγαθό είναι:
  • A. 

   ελαστικής ζήτησης

  • B. 

   ανελαστικής ζήτησης

  • C. 

   πλήρως ανελαστικής ζήτησης

  • D. 

   μοναδιαίας ελαστικότητας ζήτησης

 • 8. 
  Δίνονται  τα σημεία Α (ΡΑ=10, QA=50) και Β (ΡΒ=15, QΒ=30) μιας γραμμικής καμπύλης ζήτησης. Η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή στο σημείο Α είναι:
  • A. 

   - 0,8

  • B. 

   - 0,2

  • C. 

   - 0,6

  • D. 

   - 2

 • 9. 
  Τα αγαθά Α και Β είναι μεταξύ τους υποκατάστατα. Μία αύξηση της τιμής του αγαθού Α, η ζήτηση του οποίου είναι ελαστική, με όλους τους άλλους προσδιοριστικούς παράγοντες σταθερούς (ceteris paribus), θα έχει ως αποτέλεσμα η συνολική δαπάνη των καταναλωτών:
  • A. 

   για το αγαθό Α να αυξηθεί

  • B. 

   για το αγαθό Α να παραμείνει σταθερή

  • C. 

   για το αγαθό Β να αυξηθεί

  • D. 

   για το αγαθό Β να παραμείνει σταθερή

 • 10. 
  Η ζήτηση για ένα αγαθό είναι ελαστική, όταν η τιμή 
  • A. 

   μειώνεται και η συνολική δαπάνη για το αγαθό αυξάνεται

  • B. 

   μειώνεται και η συνολική δαπάνη για το αγαθό μειώνεται

  • C. 

   αυξάνεται και η συνολική δαπάνη για το αγαθό αυξάνεται

  • D. 

   αυξάνεται και η συνολική δαπάνη για το αγαθό παραμένει σταθερή

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.