ข้อสอบวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (หน่วยการเรียนรู้ที่ 2)

30  I  By Pakdee
Please take the quiz to rate it.

 (  2)
หน่วยการเรียนรู้ที่  2 คำสั่ง               ;           &nbs p;         ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถ กต้องที่สุดเพียงคำตอบเด ยว

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  1.        ข้อใด ไม่ จัดเป็นระบบนิเวศ                                                                                          
1.
2.
3.
4.
2.  2.        ระบบนิเวศที่ใหญ่ที่สุด คือ                                                         
1.
2.
3.
4.
3.  3.        ข้อใดคือความหมายของระบบนิเวศ                                               
1.
2.
3.
4.
4.  4.        โครงสร้างของระบบนิเวศประกอบด้วยปัจจัยใหญ่ๆ 2 ประการ คือ                                                                                                                      
1.
2.
3.
4.
5.  5.        ปลวกมีความสำคัญต่อระบบนิเวศ คือมีหน้าที่เป็น                                                                                                                       
1.
2.
3.
4.
6.  6.        สิ่งมีชีวิตชนิดใดที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศมากที่สุด                                                                                            
1.
2.
3.
4.
7.  7.        สิ่งมีชีวิตกลุ่มใดที่สามารถเปลี่ยนอนินทรียสารเป็นอินทรียสารได้                                                            
1.
2.
3.
4.
8.  8.        การอยู่ร่วมกันระหว่างนกเอี้ยงกับควาย เป็นการอยู่ร่วมกันแบบใด                           
1.
2.
3.
4.
9.  9.        การอยู่ร่วมกันแบบปรสิต เป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตในลักษณะใด               
1.
2.
3.
4.
10.  10.      ในระบบนิเวศทั่วๆ ไป ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิต 3 กลุ่มคือ ..1.. มีหน้าที่สร้างอาหาร  ซึ่งเป็นอินทรียสาร โดยใช้กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง..2..เป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ต้องการพลังงานและสารอาหารที่ได้จากการย่อยอินทรียสารจากสิ่งมีชีวิต .3..เป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เปลี่ยนสารอินทรีย์จากสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วให้เป็นสารอนินทรีย์  ทั้งนี้ 1, 2 และ 3 คือข้อใด
1.
2.
3.
4.
11.  11.      ข้อใดคือความหมายของคำว่า "ประชากร" 
1.
2.
3.
4.
12.  12.      ความหนาแน่นของประชากร หมายถึงข้อใด
1.
2.
3.
4.
13.  13.      ปัจจัยที่กำหนดให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรคือข้อใด            
1.
2.
3.
4.
14.  14.      ห่วงโซ่อาหารเกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุด                            
1.
2.
3.
4.
15.  15.      แผนภาพข้างต้นนี้แสดงอะไร                                                                                                    
1.
2.
3.
4.
16.  16.      สิ่งมีชีวิตใดที่ ไม่ใช่ ผู้บริโภคลำดับแรก                                                                                          
1.
2.
3.
4.
17.  17.      เสือจะเป็นผู้บริโภคลำดับที่  3  ถ้าเสือกินอะไร                          
1.
2.
3.
4.
18.  18.      สิ่งมีชีวิตในข้อใดคือผู้ผลิต                                     
1.
2.
3.
4.
19.  19.      ข้อใดที่ ไม่ ถูกต้องเกี่ยวกับการถ่ายทอดพลังงาน  
1.
2.
3.
4.
20.  20.      การถ่ายทอดของสารอาหารจากห่วงโซ่อาหารหนึ่งไปสู่อีกห่วงโซ่อาหารหนึ่ง  เรียกว่าอะไร                                
1.
2.
3.
4.
21.  21.      ทางผ่านของสารอาหารจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปสู่สิ่งมีชีวิตอื่นเรื่อยๆ ไปในกลุ่มสิ่งมีชีวิตเรียกว่าอะไร                               
1.
2.
3.
4.
22.       22.      แก๊ส  ง น่าจะเป็นแก๊สชนิดใด                                           
1.
2.
3.
4.
23.  23.      กระบวนการที่ทำให้เกิดแก๊ส  ง คือกระบวนการใด                                                                                                                                                   
1.
2.
3.
4.
24.  25.      สัตว์ได้รับสารประกอบไนโตรเจนโดยวิธีใด                
1.
2.
3.
4.
25.  26.      สิ่งใดที่จะขาด ไม่ได้ ในวัฏจักรไนโตรเจน                                             
1.
2.
3.
4.
26.  27.      ทรัพยากรธรรมชาติสิ้นเปลือง   หมายถึงข้อใด          
1.
2.
3.
4.
27.  28.      ข้อใดที่มีทั้งทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถสร้างทดแทนได้ และทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป                                                                                               
1.
2.
3.
4.
28.  29.      "สิ่งที่ได้มาจากธรรมชาติและมีประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ เรียกว่า ทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นแสงอาทิตย์จึงถือได้ว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติเช่นกัน" ข้อความนี้ถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด                                                
1.
2.
3.
4.
29.  30.      ข้อใดเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ดีที่สุด
1.
2.
3.
4.
30. 
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.