แบบทดสอบเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

5 Questions  I  By Kroopia_test on August 8, 2009
แบบทดสอบเรื่องการสังเคร ะห์ด้วยแสงของพืช มีจำนวน 5 ข้อเป็นข้อสอบแบบเลือกตอบให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้องที่สุด

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  การสังเคราะห์ด้วยแสงคืออะไร
A.
B.
C.
D.
2.  กระบวนการใดไม่พบในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
A.
B.
C.
D.
3.  ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคืออะไร
A.
B.
C.
D.
4.  ออกซิเจนที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสง ได้มาจากอะไร
A.
B.
C.
D.
5.  พืชสังเคราะห์ด้วยแสงได้ดีที่สุดที่แสงสีใด
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!

Upgrade and get a lot more done!
Upgrade

 Adding Media is not included in your current plan

Upgrade and get a lot more:
  • Upload documents


  • Upload Videos


  • Upload Powerpoints


  • Add training/teaching materialUpgrade