แบบทดสอบเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

5  I  By Kroopia_test
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
แบบทดสอบเรื่องการสังเคร ะห์ด้วยแสงของพืช มีจำนวน 5 ข้อเป็นข้อสอบแบบเลือกตอบให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้องที่สุด

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  การสังเคราะห์ด้วยแสงคืออะไร
1.
2.
3.
4.
2.  กระบวนการใดไม่พบในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
1.
2.
3.
4.
3.  ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคืออะไร
1.
2.
3.
4.
4.  ออกซิเจนที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสง ได้มาจากอะไร
1.
2.
3.
4.
5.  พืชสังเคราะห์ด้วยแสงได้ดีที่สุดที่แสงสีใด
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.