แบบทดสอบความรู้ด้านการวิจัยทางการศึกษา

50  I  By Mr.jo
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบความรู้ด้านการวิจัยทางการศึกษา
สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name  จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบครั เลือกคำตอบที่ท่านคิดว่า ถูก แล้ว คลิก Submit MyAnswer เกณฑ์การผ่าน 70% ขอให้สนุกกับการฝึกทำแบบ ดสอบครับ  ขอให้โชคดีครับ  จากใจ Mr.Jo ขอขอบคุณ  ผอ.กอบชัย  โพธิ์นาแค  เจ้าของแบบทดสอบหมายเหตุ  :ขอสงวนลิขสิ ธิ์ในการนำตัวอย่างแบบทด สอบนี้ไปใช้เพื่อผลประโย น์ทางการพานิชย์

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  การวิจัยในชั้นเรียนจัดเป็นการวิจัยรูปแบบใด
1.
2.
3.
4.
2.  “การพัฒนาพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนชั้น  ป.  6”  ข้อใดคือตัวแปรตาม
1.
2.
3.
4.
3.  จากข้อ  2  ข้อใดไม่ควรกำหนดนิยามศัพท์เฉพาะมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
4.  การคาดคะเนคำตอบของการวิจัยอย่างมีเหตุผล  ตรงกับข้อใด
1.
2.
3.
4.
5.  ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการวิจัยในชั้นเรียน
1.
2.
3.
4.
6.  .  “ด.ช.แดงขาดเรียนบ่อย ๆ”   ควรตั้งคำถามการวิจัยว่าอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด
1.
2.
3.
4.
7.  “ด.ช.ดำไม่ชอบทำงานรวมกลุ่มกับเพื่อน”  ควรใช้วิธีการใดในการรวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา
1.
2.
3.
4.
8.  “ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ำเนื่องจากนักเรียนไม่เข้าใจบทเรียน”  ควรออกแบบการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในลักษณะใด
1.
2.
3.
4.
9.  “ความพึงพอใจของครูต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์”  หัวข้อวิจัยนี้ควรใช้เครื่องมือชนิดใดในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1.
2.
3.
4.
10.  ข้อใดไม่ใช่การหาคุณภาพของแบบทดสอบ
1.
2.
3.
4.
11.  .  “การวิเคราะห์ความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนหลังเรียนด้วยชุดฝึกของนักเรียนชั้น  ป.5  โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ จำนวน  40  คน”  ควรใช้สถิติใดวิเคราะห์ความแตกต่าง
1.
2.
3.
4.
12.                 “เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู  โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์”  ความมุ่งหมายของการวิจัยนี้  ควรใช้สถิติข้อใดในการนำเสนอ
1.
2.
3.
4.
13.  การอภิปรายผลการวิจัยควรจัดไว้ในส่วนใด
1.
2.
3.
4.
14.  “การศึกษาการอ่านของนักเรียนชั้น  ป.2  จังหวัดศรีสะเกษ”  หัวข้อวิจัยนี้ควรเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีใด
1.
2.
3.
4.
15.  .  “การศึกษาการอ่านของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์  จังหวัดศรีสะเกษ”  หัวข้อวิจัยนี้ควรเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีใด
1.
2.
3.
4.
16.  ข้อใดไม่ใช่วิธีการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
1.
2.
3.
4.
17.  ค่าอำนาจจำแนกของแบบวัดควรมีค่าเท่าใด
1.
2.
3.
4.
18.  ความสำคัญของการวิจัยควรนำเสนอในส่วนใด
1.
2.
3.
4.
19.  ข้อใดไม่ใช่เครื่องมือในการวิจัย
1.
2.
3.
4.
20.  ข้อใดกล่าวถึงการวิจัยในชั้นเรียนตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  ได้อย่างถูกต้องที่สุด
1.
2.
3.
4.
21.  สมมุติฐานการวิจัยควรกำหนดไว้ในส่วนใด
1.
2.
3.
4.
22.  “การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา”  ควรหาคุณภาพเครื่องมืออย่างไร
1.
2.
3.
4.
23.  “การวัดการอ่านออกเสียง”  ควรใช้เครื่องมือตามรูปแบบในข้อใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
1.
2.
3.
4.
24.  นักเรียนชั้น  ป.5  โรงเรียนบ้านแดงมีจำนวน  12  คน  หากต้องการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการคิดคำนวณ  ควรเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีใด
1.
2.
3.
4.
25.  การวิจัยที่มุ่งแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน  ใช้เวลาไม่มากนัก  คือการวิจัยแบบใด
1.
2.
3.
4.
26.  แบบจำลอง  CIPP  Model  เป็นแนวคิดของใคร
1.
2.
3.
4.
27.  จากรูปแบบ  CIPP  “P” ตัวที่  2  หมายถึงข้อใด
1.
2.
3.
4.
28.  ขั้นตอนใดที่ควรดำเนินการประเมินก่อนการเริ่มโครงการ
1.
2.
3.
4.
29.  รูปแบบการวิจัยของ Kemmis  and  McTaggart  คือข้อใด
1.
2.
3.
4.
30.  “การพัฒนาด้านการรักษาความสะอาดของโรงเรียนบ้านแดง”  ควรออกแบบการวิจัยอย่างไร
1.
2.
3.
4.
31.  จากข้อ  30  ไม่ควรใช้เครื่องมือในข้อใดเก็บรวบรวมข้อมูล
1.
2.
3.
4.
32.  จากข้อ  30  ข้อใดคือตัวแปรต้น
1.
2.
3.
4.
33.  หากต้องการส่งงานวิจัยจากข้อ 30 เพื่อขอเลื่อน วิทยฐานะ  ผู้วิจัยควรเป็นบทบาทของใคร
1.
2.
3.
4.
34.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการวิจัยตามรูปแบบของ Kemmis  and  McTaggart
1.
2.
3.
4.
35.  ข้อใดคือวงจรการบริหารตามแบบเดมมิ่ง
1.
2.
3.
4.
36.  หากต้องการทราบว่า  การสอนโดยใช้สื่อประสมส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าการสอนแบบบรรยาย  ควรออกแบบการวิจัยอย่างไร
1.
2.
3.
4.
37.  จากข้อ  36  ข้อใดคือตัวแปรต้น
1.
2.
3.
4.
38.  “ชุดการสอนเรื่องการเพาะเห็ดฟาง  มีค่า  E1/E2  เท่ากับ  82.12/83.15”   ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับค่า  E1
1.
2.
3.
4.
39.  จากข้อ  38  สรุปได้ว่าอย่างไร
1.
2.
3.
4.
40.  จากข้อ  38  ผลการวิจัยนี้น่าจะมาจากการวิจัยรูปแบบใด
1.
2.
3.
4.
41.  “ต้องการนำผลการวิจัยไปสรุปผลการดำเนินการ  และเป็นข้อมูลในการวางแผนเพื่อพัฒนาต่อไป”  เป็นลักษณะของการวิจัยรูปแบบใด
1.
2.
3.
4.
42.  แบบทดสอบอิงเกณฑ์  สอบครั้งเดียวหลังเรียนควรใช้วิธีในข้อใดหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
1.
2.
3.
4.
43.  การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของข้อสอบอิงเกณฑ์  ควรใช้วิธีในข้อใด
1.
2.
3.
4.
44.  เมื่อดำเนินการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านในชั้นเรียน  พบว่า  มีนักเรียน  2  คน  จาก  45  คน  ที่อ่านไม่ได้  ครูควรดำเนินการออกแบบการวิจัยแก้ปัญหาอย่างไร
1.
2.
3.
4.
45.  การทดลองนวัตกรรมกลุ่มย่อย  1  :  1  ดำเนินการเพื่ออะไร
1.
2.
3.
4.
46.  ผู้วิจัยดำเนินการทดสอบสมมุติฐานการวิจัยโดยใช้  t-test  Dependence  Sample  การวิจัยนี้น่าจะออกแบบการทดลองแบบใด
1.
2.
3.
4.
47.  ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
48.  ข้อใดเป็นการทดสอบสมมุติฐานแบบสองทาง
1.
2.
3.
4.
49.  ข้อมูลที่ได้จากแบบวัดแบบ Rating  Scale  จัดอยู่ในมาตรการวัดใด
1.
2.
3.
4.
50.  ข้อใดเป็นข้อมูลในมาตรอัตราส่วน
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.