แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน (ชุดที่ 5)

10  I  By Noppadon
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน (ชุดที่ 5)
             ;   คำชี้แจง   1.  ให้นักเรียนกาเครื่องหมา   ´   ทับตัวอักษร  หน้าคำตอบที่ถูกที่สุดลง น                        ;    กระดาษคำตอบที่ครูแจกให้              ;     2. ห้ามขีด เขียน หรือ เครื่องหมายใด  ๆ ลงใน แบบทดสอบ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง              ;    นักเรียนสามารถใช้กระบวน ารทางวิทยาศาสตร์ในการเร ยนวิทยาศาสตร์ได้ จุดประสงค์การเรียนรู้                      1. นักเรียนสามารถอธิบายทักษะกระบวนการทาง ิทยาศาสตร์ได้                      2. นักเรียนสามารถใช้ทักษะกระบวนการ างวิทยาศาสตร์ในการเรียน ิทยาศาสตร์ได้                      3. นักเรียนทำงานร่วมกัน สร้างความสามัคคี มีคุณธรรมจริยธรรม   และความอดทน                     ;  4. นักเรียนเรียนอย่างมีควา สุข และสามารถนำความรู้ที่ได ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  การคิดหาค่าคำตอบล่วงหน้าก่อนจะทำการทดลอง  เป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใด
1.
2.
3.
4.
2.  การบรรยายลักษณะและคุณสมบัติเป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใด
1.
2.
3.
4.
3.  การควบคุมสิ่งอื่นๆ นอกเหนือจากตัวแปรอิสระเป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใด
1.
2.
3.
4.
4.  การบอกความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มีอยู่  เป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใด
1.
2.
3.
4.
5.  การกำหนดความหมาย และขอบเขตของคำต่าง ๆที่มีอยู่ในสมมุติฐาน  เป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใด
1.
2.
3.
4.
6.  กระบวนการปฏิบัติการโดยใช้ทักษะต่างๆ เช่น การสังเกต การวัด การพยากรณ์ การตั้งสมมุติฐาน  เป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใด
1.
2.
3.
4.
7.  การออกแบบการทดลอง, การปฏิบัติการทดลองและการบันทึกผลการทดลอง  .ใช้ในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใด
1.
2.
3.
4.
8.  ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น, ตัวแปรตาม ตัวแปรที่ต้องควบคุม  มีในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใด
1.
2.
3.
4.
9.  ถ้าแมลงวันไปไข่บนก้อนเนื้อ หรือขยะเปียกแล้วจะทำให้เกิดตัวหนอน  ข้อความนี้น่าจะอยู่ในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใด
1.
2.
3.
4.
10.  “ การเจริญเติบโต ” หมายความว่าอย่างไร ต้องกำหนดนิยามให้ชัดเจน เช่น การเจริญเติบโตหมายถึง มีความสูงเพิ่มขึ้น
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.