Take Another Quiz

แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน (ชุดที่ 5)

10
แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน (ชุดที่ 5)

             ;   คำชี้แจง   1.  ให้นักเรียนกาเครื่องหมา   ´   ทับตัวอักษร  หน้าคำตอบที่ถูกที่สุดลง น                        ;    กระดาษคำตอบที่ครูแจกให้              ;     2. ห้ามขีด เขียน หรือ เครื่องหมายใด  ๆ ลงใน แบบทดสอบ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง              ;    นักเรียนสามารถใช้กระบวน ารทางวิทยาศาสตร์ในการเร ยนวิทยาศาสตร์ได้ จุดประสงค์การเรียนรู้                      1. นักเรียนสามารถอธิบายทักษะกระบวนการทาง ิทยาศาสตร์ได้                      2. นักเรียนสามารถใช้ทักษะกระบวนการ างวิทยาศาสตร์ในการเรียน ิทยาศาสตร์ได้                      3. นักเรียนทำงานร่วมกัน สร้างความสามัคคี มีคุณธรรมจริยธรรม   และความอดทน                     ;  4. นักเรียนเรียนอย่างมีควา สุข และสามารถนำความรู้ที่ได ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

Questions and Answers