แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน (ชุดที่ 5)

10  I  By Noppadon
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน (ชุดที่ 5)
             ;   คำชี้แจง   1.  ให้นักเรียนกาเครื่องหมา   ´   ทับตัวอักษร  หน้าคำตอบที่ถูกที่สุดลง น                        ;    กระดาษคำตอบที่ครูแจกให้              ;     2. ห้ามขีด เขียน หรือ เครื่องหมายใด  ๆ ลงใน แบบทดสอบ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง              ;    นักเรียนสามารถใช้กระบวน ารทางวิทยาศาสตร์ในการเร ยนวิทยาศาสตร์ได้ จุดประสงค์การเรียนรู้                      1. นักเรียนสามารถอธิบายทักษะกระบวนการทาง ิทยาศาสตร์ได้                      2. นักเรียนสามารถใช้ทักษะกระบวนการ างวิทยาศาสตร์ในการเรียน ิทยาศาสตร์ได้                      3. นักเรียนทำงานร่วมกัน สร้างความสามัคคี มีคุณธรรมจริยธรรม   และความอดทน                     ;  4. นักเรียนเรียนอย่างมีควา สุข และสามารถนำความรู้ที่ได ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  การออกแบบการทดลอง, การปฏิบัติการทดลองและการบันทึกผลการทดลอง  .ใช้ในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใด
1.
2.
3.
4.
2.  ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น, ตัวแปรตาม ตัวแปรที่ต้องควบคุม  มีในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใด
1.
2.
3.
4.
3.  การบรรยายลักษณะและคุณสมบัติเป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใด
1.
2.
3.
4.
4.  การกำหนดความหมาย และขอบเขตของคำต่าง ๆที่มีอยู่ในสมมุติฐาน  เป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใด
1.
2.
3.
4.
5.  กระบวนการปฏิบัติการโดยใช้ทักษะต่างๆ เช่น การสังเกต การวัด การพยากรณ์ การตั้งสมมุติฐาน  เป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใด
1.
2.
3.
4.
6.  ถ้าแมลงวันไปไข่บนก้อนเนื้อ หรือขยะเปียกแล้วจะทำให้เกิดตัวหนอน  ข้อความนี้น่าจะอยู่ในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใด
1.
2.
3.
4.
7.  การคิดหาค่าคำตอบล่วงหน้าก่อนจะทำการทดลอง  เป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใด
1.
2.
3.
4.
8.  การควบคุมสิ่งอื่นๆ นอกเหนือจากตัวแปรอิสระเป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใด
1.
2.
3.
4.
9.  การบอกความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มีอยู่  เป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใด
1.
2.
3.
4.
10.  “ การเจริญเติบโต ” หมายความว่าอย่างไร ต้องกำหนดนิยามให้ชัดเจน เช่น การเจริญเติบโตหมายถึง มีความสูงเพิ่มขึ้น
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.