Trắc nghiệm Sinh học 12 - Bài 2: Phiên mã và dịch mã

1 câu hỏi  I  By Nguyendinhthanh
Please take the quiz to rate it.

Trắc Nghiệm Sinh Học 12 - Bài 2: Phiên Mã Và Dịch Mã
Trắc nghiệm Sinh học 12 - Phần di truyền và biến dị Bài 2: Phiên mã và dịch mã Nên: tham khảo nội dung bài học trước khi làm bài (Có thể tham khảo tại http://www.sinhhoc101112.come.vn)

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Anticôđon của phức hợp Met-tARN là gì?
1.
2.
3.
4.
2.  Vật chất di truyền nào sau đây mang bộ ba đối mã?
1.
2.
3.
4.
3.  Quá trình dịch mã trong tế bào bao gồm các giai đoạn
1.
2.
3.
4.
4.  Ở cấp độ phân tử, nguyên tắc bổ sung được thể hiện trong các quá trình
1.
2.
3.
4.
5.  Khi nói về cơ chế dịch mã ở sinh vật nhân thực, nhận định nào sau đây không đúng?
1.
2.
3.
4.
6.  Trong các bộ ba sau đây, bộ ba nào là bộ ba kết thúc?
1.
2.
3.
4.
7.  Có tất cả bao nhiêu loại bộ mã được tham gia mã hoá các axit amin?
1.
2.
3.
4.
8.  Nhóm côđon nào sau đây mà mỗi loại côđon chỉ mã hoá duy nhất một loại axit amin?
1.
2.
3.
4.
9.  Sơ đồ nào chỉ đúng mối quan hệ nào giữa sữ biểu hiện của tính trạng và vật chất di truyền?
1.
2.
3.
4.
10.  tARN mang axitamin Methionin tiến vào ribôxôm có bộ 3 đối mã là
1.
2.
3.
4.
11.  Quá trình tổng hợp prôtêin trong tế bào, bắt đầu từ gen cấu trúc phải trải qua các giai đoạn:
1.
2.
3.
4.
12.  Nhóm cô đon nào không mã hoá các axit amin mà làm nhiệm vụ kết thúc tổng hợp prôtêin?
1.
2.
3.
4.
13.  Kết quả của quá trình phiên mã là
1.
2.
3.
4.
14.  Sự tổng hợp ARN được thực hiện
1.
2.
3.
4.
15.  Enzim xúc tác cho quá trình tổng hợp ARN là
1.
2.
3.
4.
16.  Kết quả của quá trình phiên mã là
1.
2.
3.
4.
17.  Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về quá trình phiên mã?
1.
2.
3.
4.
18.  Phiên mã là quá trình
1.
2.
3.
4.
19.  Trong phiên mã, nếu tính từ đầu gen thì mạch ADN được dùng để làm khuôn là mạch có chiều
1.
2.
3.
4.
20.  Sự tổng hợp ARN được thực hiện
1.
2.
3.
4.
21.  Một gen cấu trúc thực hiện quá trình phiên mã liên tiếp 5 lần sẽ tạo ra số phân tử ARN thông tin (mARN) là
1.
2.
3.
4.
22.  Trong tế bào của vi khuẩn E. coli, Gọi N là số nuclêôtit của gen cấu trúc thì số axitamin cần thiết mà môi trường nội bào phải cung cấp để tổng hợp một chuỗi pôlipeptit là
1.
2.
3.
4.
23.  Trong tế bào nhân sơ, xét một gen dài 4080 A0, có 560 Ađênin. Mạch đơn thứ nhất của gen có 260 Ađênin và 380 Guanin, gen này phiên mã cần môi trường nội bào cung cấp 600 Uraxin. Số lượng nuclêotit từng loại trên mỗi phân tử mARN do gen phiên mã là
1.
2.
3.
4.
24.  Một phân tử mARN dài 2040 A0 được tách ra từ vi khuẩn E. coli có tỉ lệ các loại nuclêôtit A, G, U và X lần lượt là 20%, 15%, 40% và 25%. Người ta sử dụng phân tử mARN này làm khuôn để tổng hợp nhân tạo một đoạn ADN có chiều dài bằng chiều dài phân tử mARN. Tính theo lí thuyết, số lượng nuclêôtit mỗi loại cần phải cung cấp cho quá trình tổng hợp một đoạn ADN trên là:
1.
2.
3.
4.
25.  Một gen có vùng mã hóa gồm 1500 cặp bazơ nitơ. Quá trình dịch mã tạo chuỗi pôlipeptit do gen này quy định đã giải phóng ra số phân tử nước là
1.
2.
3.
4.
26.  Một gen dài 0,51 micrômet, khi gen này thực hiện phiên mã 3 lần, môi trường nội bào đã cung cấp số nuclêôtit tự do là
1.
2.
3.
4.
27.  Phân tử mARN trưởng thành được tạo ra chứa 20%U, 10%A, 40%X và 450G. Các đoạn intron bị cắt bỏ có tổng chiều dài là 30,6Mm, trong đó có G = 2U = 3X = 4A. Số lượng từng loại nuclêôtit trong phân tử mARN sơ khai tương ứng là
1.
2.
3.
4.
28.  Trong tế bào nhân sơ, người ta xác định được một loại mARN có rA = 2rG = 3rU= 4rX. (rA; rG; rU, rX là số lượng từng loại ribô nuclêôtit của ARN). Tỷ lệ của mỗi loại nuclêôtit A, G, T, X trong mạch mang mã gốc của gen tương ứng lần lượt là:
1.
2.
3.
4.
29.  Một gen có 450 Ađênin và 1050 Guanin. Mạch mang mã gốc của gen có 300 Timin và 600 Xitôzin. Phân tử ARN được tổng hợp từ gen này có số lượng từng loại: rA, rU, rG, rX lần lượt là:
1.
2.
3.
4.
30.  Phân tử mARN trưởng thành được tạo ra chứa 20%U, 10%A, 40%X và 450G. Các đoạn intron bị cắt bỏ có tổng chiều dài là 30,6µm, số nuclêôtit trên gen tổng hợp mARN trên là
1.
2.
3.
4.
31.  Phân tử mARN được sao mã từ 1 gen có 3.000 nuclêôtit đứng ra dịch mã. Quá trình tổng hợp Prôtêin có 5 Ribôxômcùng trượt qua 1 lần. Số axit amin môi trường cung cấp là bao nhiêu?
1.
2.
3.
4.
32.  Số axitamin trong chuỗi pôlipeptit được tổng hợp từ phân tử mARN có 1.500 nuclêôtit là:
1.
2.
3.
4.
33.  Một gen có vùng mã hóa gồm 738 cặp bazơ nitơ. Quá trình dịch mã tạo chuỗi pôlipeptit do gen này quy định đã giải phóng ra số phân tử nước là
1.
2.
3.
4.
34.  Các mã bộ 3 nào dưới đây là các bộ 3 mã "vô nghĩa"?
1.
2.
3.
4.
35.  Chuỗi pôlipeptit trong phân tử prôtêin có 250 axit amin, số liên kết peptit được hình thành trong quá trình dịch mã tổng hợp nên chuỗi pôlipeptit đó là
1.
2.
3.
4.
36.  Một gen chứa đoạn mạch trong mạch bổ sung với mạch mang mã gốc là 3...AGXTTAGXA....5. Trình tự các nuclêôtit tương ứng với đoạn mạch trên trong ARN là
1.
2.
3.
4.
37.  Trong 4 loại đơn phân của ADN, hai loại đơn phân có kích thước nhỏ là
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.