แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน

23  I  By Chatchai130520
Please take the quiz to rate it.

แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู  มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ รู มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเร ยน

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  การบริหารจัดการในห้องเรียน หมายถึง (www.sobbunju.com)
1.
2.
3.
4.
5.
2.  รูปแบบการจัดชั้นเรียน แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
1.
2.
3.
4.
3.  ลักษณะของชั้นเรียนมี 3   ระดับ คือข้อใด
1.
2.
3.
4.
4.  ข้อใดไม่ใช่ประเภทของงานในชั้นเรียน
1.
2.
3.
4.
5.
5.  การดูแลและควบคุมชั้นเรียน หมายถึง
1.
2.
3.
4.
6.  วัตถุประสงค์ของการดูแลและควบคุมชั้นเรียน คือข้อใด
1.
2.
3.
4.
5.
7.  ปัญหาต่าง ๆ ที่ครูต้องเผชิญในการสอนมีอะไรบ้าง
1.
2.
3.
4.
5.
8.  หลักการสอนเชิงบวกตามแนวคิดของ  Wheldall and Merrett คือข้อใด
1.
2.
3.
4.
5.
9.  ข้อใดต่อไปนี้ไม่เป็นความคิดเชิงบวก (******ออกสอบครั้งที่  7/2554*****  )
1.
2.
3.
4.
10.  มนุษย์สัมพันธ์ของครูจัดอยู่ในข้อใด
1.
2.
3.
4.
11.  ลักษณะของครูคนใดไม่บ่งบอกว่ามีมนุษย์สัมพันธ์ดี
1.
2.
3.
4.
12.  ลักษณะต่อไปนี้มีพฤติกรรมด้านมนุษย์สัมพันธ์
1.
2.
3.
4.
13.  พฤติกรรมตามข้อใดแสดงถึงการมีมนุษย์สัมพันธ์ขั้นสูงสุด
1.
2.
3.
4.
14.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับมนุษย์สัมพันธ์
1.
2.
3.
4.
15.  การเริ่มต้นของการสร้างมนุษย์สัมพันธ์
1.
2.
3.
4.
16.  ข้อใดเป็นบรรยากาศห้องเรียนที่ดี
1.
2.
3.
4.
5.
17.  กลุ่มที่ตีความพฤติกรรมมนุษย์ว่า เป็นการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้า (stimulus) และการตอบสนอง (responses) บางทีจึงเรียกว่า การเรียนรู้แบบ SR สิ่ง เร้าก็คือ ข่าวสารหรือเนื้อหาวิชาที่ส่งไปให้ผู้เรียน โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนโปรแกรมการเรียนการสอนอิงหลักการทฤษฎีนี้มาก โดยจะแยกลำดับขั้นของการเรียนรู้ออกเป็นขั้นตอนย่อยๆ และเมื่อผู้เรียนเกิดการตอบสนอง ก็จะสามารถทราบผลได้ทันที ว่าเกิดการเรียนรู้หรือไม่ ถ้าตอบสนองถูกต้องจะมีการเสริมแรง เป็นทฤษฎีของใคร
1.
2.
3.
4.
18.  เป็นกลุ่มที่เน้นกระบวนการความรู้ความเข้าใจหรือการรู้คิด อันได้แก่ การรับรู้อย่างมีความหมาย ความเข้าใจ และความสามารถในการจัดกระทำ อันเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์ ทฤษฎีนี้ถือว่าการเรียนรู้ของมนุษย์นั้นขึ้นกับคุณภาพของสติปัญญาและความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์  คือทฤษฎีของใคร
1.
2.
3.
4.
19.  เป็นกลุ่มที่เริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นทฤษฎีนี้เน้นปัจจัยทางบุคลิกภาพและปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ การเรียนรู้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการกระทำทางสังคม เป็นทฤษฎีของใคร
1.
2.
3.
4.
20.  คุณลักษณะของวัฒนธรรมองค์กร คือข้อใดบ้าง
1.
2.
3.
4.
5.
21.  ข้อใดคือวิธีการสืบสานวัฒนธรรมองค์การ
1.
2.
3.
4.
5.
22.  การประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ กำหนดไว้ในหมวดใด
1.
2.
3.
4.
23.  ข้อใดเป็นนิยามของการประกันคุณภาพการศึกษา
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.