แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน

23 คำถามที่  I  By Chatchai130520 on February 21, 2011
แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ รู � มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเร ยน

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  การบริหารจัดการในห้องเรียน หมายถึง (www.sobbunju.com)
1.
2.
3.
4.
5.
2.  รูปแบบการจัดชั้นเรียน แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
1.
2.
3.
4.
3.  ลักษณะของชั้นเรียนมี 3   ระดับ คือข้อใด
1.
2.
3.
4.
4.  ข้อใดไม่ใช่ประเภทของงานในชั้นเรียน
1.
2.
3.
4.
5.
5.  การดูแลและควบคุมชั้นเรียน หมายถึง
1.
2.
3.
4.
6.  วัตถุประสงค์ของการดูแลและควบคุมชั้นเรียน คือข้อใด
1.
2.
3.
4.
5.
7.  ปัญหาต่าง ๆ ที่ครูต้องเผชิญในการสอนมีอะไรบ้าง
1.
2.
3.
4.
5.
8.  หลักการสอนเชิงบวกตามแนวคิดของ  Wheldall and Merrett คือข้อใด
1.
2.
3.
4.
5.
9.  ข้อใดต่อไปนี้ไม่เป็นความคิดเชิงบวก (******ออกสอบครั้งที่  7/2554*****  )
1.
2.
3.
4.
10.  มนุษย์สัมพันธ์ของครูจัดอยู่ในข้อใด
1.
2.
3.
4.
11.  ลักษณะของครูคนใดไม่บ่งบอกว่ามีมนุษย์สัมพันธ์ดี
1.
2.
3.
4.
12.  ลักษณะต่อไปนี้มีพฤติกรรมด้านมนุษย์สัมพันธ์
1.
2.
3.
4.
13.  พฤติกรรมตามข้อใดแสดงถึงการมีมนุษย์สัมพันธ์ขั้นสูงสุด
1.
2.
3.
4.
14.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับมนุษย์สัมพันธ์
1.
2.
3.
4.
15.  การเริ่มต้นของการสร้างมนุษย์สัมพันธ์
1.
2.
3.
4.
16.  ข้อใดเป็นบรรยากาศห้องเรียนที่ดี
1.
2.
3.
4.
5.
17.  กลุ่มที่ตีความพฤติกรรมมนุษย์ว่า เป็นการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้า (stimulus) และการตอบสนอง (responses) บางทีจึงเรียกว่า การเรียนรู้แบบ SR สิ่ง เร้าก็คือ ข่าวสารหรือเนื้อหาวิชาที่ส่งไปให้ผู้เรียน โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนโปรแกรมการเรียนการสอนอิงหลักการทฤษฎีนี้มาก โดยจะแยกลำดับขั้นของการเรียนรู้ออกเป็นขั้นตอนย่อยๆ และเมื่อผู้เรียนเกิดการตอบสนอง ก็จะสามารถทราบผลได้ทันที ว่าเกิดการเรียนรู้หรือไม่ ถ้าตอบสนองถูกต้องจะมีการเสริมแรง เป็นทฤษฎีของใคร
1.
2.
3.
4.
18.  เป็นกลุ่มที่เน้นกระบวนการความรู้ความเข้าใจหรือการรู้คิด อันได้แก่ การรับรู้อย่างมีความหมาย ความเข้าใจ และความสามารถในการจัดกระทำ อันเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์ ทฤษฎีนี้ถือว่าการเรียนรู้ของมนุษย์นั้นขึ้นกับคุณภาพของสติปัญญาและความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์  คือทฤษฎีของใคร
1.
2.
3.
4.
19.  เป็นกลุ่มที่เริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นทฤษฎีนี้เน้นปัจจัยทางบุคลิกภาพและปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ การเรียนรู้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการกระทำทางสังคม เป็นทฤษฎีของใคร
1.
2.
3.
4.
20.  คุณลักษณะของวัฒนธรรมองค์กร คือข้อใดบ้าง
1.
2.
3.
4.
5.
21.  ข้อใดคือวิธีการสืบสานวัฒนธรรมองค์การ
1.
2.
3.
4.
5.
22.  การประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ กำหนดไว้ในหมวดใด
1.
2.
3.
4.
23.  ข้อใดเป็นนิยามของการประกันคุณภาพการศึกษา
1.
2.
3.
4.
Back to top
Quiz Comments (1)
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้ องที่สุดเพียงข้อเดีย ว 1. จรรยา มีความหมายเช่นเดียวก ับคำใด ? ก. กริยา ข. จริยา ค. มรรยาท ง. ถูกทุกข้อ ตอบข้อ ข. จริยา 2. “ ความประพฤติที่ผู้ประ กอบการวิชาชีพต่างๆ วิชาชีพถึงปฏิบัติ โดยบัญญัติไว้เป็นลาย ลักษณ์อักษร” หมายถึง ? ก. จรรยาบรรณ ข. สัตตยาบรรณ ค.มาตรฐานวิชาชีพ ง. จรรยาบรรณวิชาชีพครู ตอบข้อ ก. จรรยาบรรณ 3. ข้อใดคือความหมายของค ำว่า จรรยาบรรณวิชาชีพครู ? ก. แบบแผนที่ข้าราชการคว รประพฤติปฏิบัติ ข. แบบแผนที่ข้าราชการต้ องประพฤติปฏิบัติ ค.แบบแผนที่ข้าราชการ ึดประพฤติปฏิบัติ ง. ถูกทุกข้อ ตอบข้อ ข. แบบแผนที่ข้าราชการต้ องประพฤติปฏิบัติ 4. จรรยาบรรณวิชาชีพครู กำหนดขั้นเพื่อวัตถุป ระสงค์ในข้อใด ? ก. รักษาและส่งเสริมเกีย รติคุณ ของผู้ประกอบการวิชาช ีพครู ข. รักษาและส่งเสริมชื่อ เสียงของผู้ประกอบการ วิชาชีพครู ค.รักษาและส่งเสริมฐา ะ ของผู้ประกอบการวิชาช ีพครู ง. ถูกทุกข้อ ตอบข้อ ง. ถูกทุกข้อ 5. จรรยาบรรณวิชาชีพครู กำหนดไว้ในกฎหมายใด ? ก. พระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ. ศ .2535 ข. พระราชบัญญัติสภาครูแ ละบุคลากรทางการศึกษา พ. ศ .2546 ค.พระราชบัญญัติระเบี บข้าราชการครูและบุค ากรทางการศึกษา พ. ศ .2546 ง. ถูกทุกข้อ ตอบข้อ ง. ถูกทุกข้อ 6. ผู้ที่จะเข้ารับราชกา รครู ต้องมีอายุตามข้อใด ? ก. 18 ปีบูริบูรณ์ ข. ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบูริบูรณ์ ค. 20 ปีบูริบูรณ์ ง. ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบูริบูรณ์ ตอบข้อ ข. ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบูริบูรณ์ 7. ผู้ที่จะขอรับใบประกอ บวิชาชีพครู ต้องมีอายุตามข้อใด ? ก. 18 ปีบูริบูรณ์ ข. ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบูริบูรณ์ ค. 20 ปีบูริบูรณ์ ง. ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบูริบูรณ์ ตอบข้อ ง. ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบูริบูรณ์ 8. มาตรฐานวิชาชีพครู มีจำนวนกี่มาตรฐาน ? ก. 3 มาตรฐาน ข. 4 มาตรฐาน ค. 5 มาตรฐาน ง. 6 มาตรฐาน ตอบข้อ ก. 3 มาตรฐาน 9. มาตรฐานวิชาชีพครูในข ้อใดที่กำหนดให้เป็นจ รรยาบรรณของวิชาชีพ ? ก. มาตรฐานการปฏิบัติตน ข. มาตรฐานการปฏิบัติงาน ค. มาตรฐานความรู้ และประสบการณ์ชาชีพ ง. มาตรฐานการสอน ตอบข้อ ก. มาตรฐานการปฏิบัติตน 10. จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีจำนวนเท่าใด ? ก. 4 จรรยาบรรณ ข. 5 จรรยาบรรณ ค. 6 จรรยาบรรณ ง. 7 จรรยาบรรณ ตอบข้อ ข. 5 จรรยาบรรณ 11. จรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ? ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ข. จรรยาบรรณต่อผู้รับบร ิการ จรรยาบรรณต่อสังคม ค. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมป ระกอบวิชาชีพ ง. ถูกทุกข้อ ตอบข้อ ง. ถูกทุกข้อ 12. หน่วยงานใดเป็นผู้กำห นดข้อบังคับว่าด้วยมา ตรฐานวิชาชีพครู ? ก. คุรุสภา ข. คณะกรรมการข้าราชการค รูและบุคลากรทางการศึ กษา ค. คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน ง. ถูกทุกข้อ ตอบข้อ ก. คุรุสภา 13. จรรยาบรรณครู พ. ศ .2539 มีจำนวนกี่ข้อ ? ก. 6 ข้อ ข. 7 ข้อ ค. 8 ข้อ ง. 9 ข้อ ตอบข้อ ง. 9 ข้อ 14. ข้อใดไม่ได้กำหนดไว้ใ น จรรยาบรรณครู พ. ศ .2539 ? ก. ครูต้องรักและเมตตาศิ ษย์ ข. ครูย่อมรักและศรัทธาใ นวิชาชีพครู ค. ครูย่อมเป็นบุคคลที่ป ระหยัดและมัธยัสถ์ ง. ไม่มีคำตอบ ตอบข้อ ค. ครูย่อมเป็นบุคคลที่ป ระหยัดและมัธยัสถ์ 15. บุคคลซึ่งได้รับความเ สียหายจากการประพฤติผ ิดจรรยาบรรณของวิชาชี พ ของผู้ได้รับใบอนุญาต มีสิทธิกล่าวหาผู้ได้ รับใบอนุญาต โดยยื่นเรื่องต่อผู้ใ ด ? ก. คุรุสภา ข. คณะกรรมการคุรุสภา ค. กรรมการมาตรฐานวิชาชี พ ง. คณะกรรมการข้าราชการค รูและบุคลากรทางการศึ กษา ตอบข้อ ก. คุรุสภา 16. จากข้อ 15 สิทธิกล่าวโทษสิ้นสุด เมื่อระยะเวลาตามข้อใ ดนับแต่ผู้กล่าวโทษรู ้เรื่อง การประพฤติผิดจรรยาบร รณของวิชาชีพครู และรู้ตัวผู้ประพฤติผ ิด ? ก. พ้น 1 ปี ข. พ้น 2 ปี ค. พ้น 3 ปี ง. พ้น 4 ปี ตอบข้อ ก. พ้น 1 ปี 17. จากข้อ 15 ผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี ้ขาดโทษ คือใคร ? ก. คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน ข. คณะกรรมการคุรุสภา ค. กรรมการมาตรฐานวิชาชี พ ง. คณะกรรมการข้าราชการค รูและบุคลากรทางการศึ กษา ตอบข้อ ค. กรรมการมาตรฐานวิชาชี พ 18. โทษของผู้ประพฤติผิดจ รรยาบรรณของวิชาชีพคร ู มีกี่สถาน ? ก. 4 สถาน ข. 5 สถาน ค. 6 สถาน ง. 7 สถาน ตอบข้อ ข. 5 สถาน 19. ข้อใดไม่เป็นโทษของผู ้ประพฤติจรรยาบรรณของ วิชาชีพครู ? ก. ยกข้อกล่าวหา ข. ตักเตือน ค. ภาคทัณฑ์ ง. ตัดเงินเดือน ตอบข้อ ง. ตัดเงินเดือน 20. โทษ พักใบอนุญาต ผู้ประพฤติจรรยาบรรณข องวิชาชีพครู มีจำนวนกี่ปี ? ก. ไม่เกิน 3 ปี ข. ไม่เกิน 4 ปี ค. ไม่เกิน 5 ปี ง. ไม่เกิน 6 ปี ตอบข้อ ค. ไม่เกิน 5 ปี รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ด ๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยม ากส่งทางอีเมล์เป็นไฟ ล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่น อ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399.- บาท สนใจสั่งซื้อและชำระค ่าบริการที่ เลขที่บัญชี 282-206542-4 ชุดละ 399.- ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ ปริญญา สุโพธิ์ ออมทรัพย์ โอนเงินแล้วโทรแจ้งที ่ 088-4977046 ติดต่อทางเมล์ที่ [email protected] โหลดเพิ่มเติมที่ www.caithai1.com
to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz