We have sent an email with your new password.


แบบทดสอบวิชางานช่างพื้นฐาน ชุดที่ 1

10  I  By Krutabao
  • Share This on Twitter
  • +
แบบทดสอบวิชางานช่างพื้นฐาน ชุดที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้การ านอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนตาเบาวิทยา ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยครูจำรัส เสียงเพราะ ครู ชำนาญการ E-mail [email protected]

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ข้อใดเกี่ยวข้องกับเครื่องมือช่างมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
2.  ข้อใดจัดเป็นเครื่องมือวัด
1.
2.
3.
4.
3.  ข้อใดกล่าวถึงประเภทของเครื่องมือช่างได้ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
4.  เครื่องมือใดจำเป็นต้องใช้กระแสไฟฟ้า
1.
2.
3.
4.
5.  ข้อใดเป็นเครื่องมือประเภทตอก
1.
2.
3.
4.
6.  ข้อใดกล่างถึงชนิดของไขควง ได้ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
7.  ข้อใดเป็นลักษณะของปากไขควง
1.
2.
3.
4.
8.  เครื่องมือในข้อใดเหมาะสมสำหรับการตัดลวดมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
9.  ข้อใดไม่ใช้คุณสมบัติของไขควง
1.
2.
3.
4.
10.  การตอกและถอนตะปู ควรใช้เครื่องมือในข้อใด
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz