แบบทดสอบเรื่องสารชีวโมเลกุล

25  I  By Pakdee
Please take the quiz to rate it.

ให้นักเรียนชั้น ม.5/6 และ 5/7 เข้าทำข้อสอบพร้อมทั้งปร ้นเกียรติบัตรมาส่งด้วย

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  หน่วยที่เล็กที่สุดของโปรตีนคืออะไร
1.
2.
3.
4.
2.  พันธะที่เชื่อมต่อระหว่างกรดอะมิโนในพอลิเพปไทด์คือพันธะใด
1.
2.
3.
4.
3.  ข้อใดให้ความหมายของกรดอะมิโนที่จำเป็นได้ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
4.  พันธะเพปไทด์เป็นพันธะระหว่างธาตุใดกับธาตุใดก. C-Nข. C-Oค. N-Hง. C-H
1.
2.
3.
4.
5.  กรดอะมิโน 4 ชนิดรวมกันจะเกิดโปรตีนได้กี่ชนิด
1.
2.
3.
4.
6.  กรดอะมิโน 4 ชนิดรวมกันจะเกิดพันธะเพปไทด์กี่ตำแหน่ง
1.
2.
3.
4.
7.  สารที่ใช้ในการทดสอบโปรตีนคือสารใดและให้ผลการทดสอบเป็นอย่างไร
1.
2.
3.
4.
8.  กรดไขมันแบ่งเป็นกี่ประเภท
1.
2.
3.
4.
9.  กรดไขมันชนิดอิ่มตัวที่มี C 18 อะตอมมีสูตรตรงตามข้อใดก. C17H35COOHข. C18H37COOHค.  C17H33COOHง.  C17H31COOH
1.
2.
3.
4.
10.  กรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวที่มี C 18 อะตอมมีพันธะคู่ 1 ตำแหน่งจะมีสูตรตรงตามข้อใดก. C17H35COOHข. C18H37COOHค.  C17H33COOHง.  C17H31COOH
1.
2.
3.
4.
11.  กรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวที่มี C 18 อะตอมมีพันธะคู่ 2 ตำแหน่งจะมีสูตรตรงตามข้อใดก. C17H35COOHข. C18H37COOHค.  C17H33COOHง.  C17H31COOH
1.
2.
3.
4.
12.  กรดไขมันในข้อใดเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวก. C15H31COOHข. C15H29COOHค. C11H23COOHง. C17H35COOH
1.
2.
3.
4.
13.  กรดไขมันในข้อใดเกิดปฏิกิริยาฟอกจางสีกับโบรมีนได้ก. C15H31COOHข. C15H29COOHค. C11H23COOHง. C17H35COOH
1.
2.
3.
4.
14.  น้ำมันพืชที่ใช้ทอดอาหารแล้วเกิดกลิ่นเหม็นหืนมากที่สุด แสดงว่ากรดไขมันที่เป็นองค์ประกอบในน้ำมันพืชนั้น มีสูตรโครงสร้างดังข้อใด                        
1.
2.
3.
4.
15.  โปรตีนที่มีสูตรโครงสร้างต่อไปนี้มีพันธะเพปไทด์กี่พันธะ เกิดจากกรดอะมิโนกี่โมเลกุลและมีจำนวนกรดอะมิโนกี่ชนิดโปรตีนที่มีสูตรโครงสร้างต่อไปนี้    
  จำนวนพันธะ จำนวนโมเลกุล จำนวนชนิดของกรดอะมิโน
ก. ข. ค. ง. 5 6 6 6 5 6 7 7 5 5 6 7
1.
2.
3.
4.
16.  สารประกอบเพปไทด์ที่มีสูตรโครงสร้างดังนี้ จะมีพันธะเพปไทด์กี่ตำแหน่ง เกิดจากกรดอะมิโนกี่โมเลกุล และกี่ชนิดตามลำดับ
  จำนวนพันธะ จำนวนโมเลกุล จำนวนชนิดของกรดอะมิโน
ก. ข. ค. ง. 5 5 5 6 5 6 6 6 5 5 6 5
1.
2.
3.
4.
17.  ข้อใดไม่ใช่ monosaccharide
1.
2.
3.
4.
18.  ข้อใดคือ Disaccharide ที่เกิดจาก glucose + glucose
1.
2.
3.
4.
19.  พันธะที่เชื่อมต่อระหว่าง monosaccharide แต่ละโมเลกุล คือพันธะในข้อใด
1.
2.
3.
4.
20.  น้ำตาลในข้อใดเป็นน้ำตาลนอนรีดิวซ์
1.
2.
3.
4.
21.  สารใดเมื่อต้มกับสารละลายเบเนดิกต์แล้วจะไม่เกิดตะกอนสีแดงอิฐ
1.
2.
3.
4.
22.  สารใดเมื่อทดสอบกับสารละลายไอโอดีนแล้วได้ตะกอนสีน้ำเงิน
1.
2.
3.
4.
23.  สารใดเมื่อทดสอบกับสารละลายไบยูเรตแล้วเกิดสารสีม่วง
1.
2.
3.
4.
24.  DNA และ RNA ประกอบด้วยองค์ประกอบกี่ส่วน อะไรบ้าง
1.
2.
3.
4.
25.  ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ DNA และ RNA
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.