แบบทดสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว32101) ม.2 (หน่วยที่4เรื่องนำบนผิวโลกและนำใต้ดิน)

10 Questions  I  By Pleiamsri on March 15, 2010
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องท ่สุดเพียงคำตอบเดียว

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ข้อความเกี่ยวกับแหล่งน้ำบนพื้นโลกในข้อใดถูก                1)  น้ำบนพื้นโลกมีน้ำเค็มประมาณร้อยละ 97                2)  น้ำจืดบนผิวโลกเรียงลำดับจากปริมาณมากไปหาน้อย คือ น้ำในแม่น้ำลำคลอง น้ำแข็ง น้ำในดิน  น้ำบาดาล                3)  ถ้านำน้ำทะเลมากลั่น 100 กรัม จะได้น้ำจืด 6.5 กรัม                4)  น้ำจืดที่นำมาใช้ประโยชน์มีปริมาณน้อยกว่าส่วนของน้ำจืดที่เป็นน้ำแข็ง
A.
B.
C.
D.
2.  กำหนดแผนภาพของแหล่งน้ำธรรมชาติให้ดังนี้  จงพิจารณาว่าข้อใดถูกต้อง
A.
B.
C.
D.
3.  สมบัติข้อใดที่แสดงว่าน้ำเป็นตัวทำละลายที่ดี
A.
B.
C.
D.
4.  ข้อใดคือแสดงคุณภาพของน้ำที่ดี
A.
B.
C.
D.
5.  การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในข้อใดที่จะก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำน้อยที่สุด
A.
B.
C.
D.
6.  น้ำจากบริเวณใดที่ทำให้เกิดการเน่าเสียมากที่สุด
A.
B.
C.
D.
7.  น้ำจากแหล่งใดควรมีการปรับอุณหภูมิและมีบ่อบำบัดน้ำเสีย
A.
B.
C.
D.
8.  น้ำในข้อใด ถ้าใช้มากแล้วจะมีผลต่อการทรุดตัวหรือยุบตัวของแผ่นดิน
A.
B.
C.
D.
9.  ข้อใดจัดเป็นผลิตภัณฑ์จากทะเล1.  สาหร่าย                           2.  ปิโตรเลียม                      3.  เกลือแกง                         4.  แร่ธาตุ
A.
B.
C.
D.
10.  การอนุรักษ์แหล่งน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเน่าเสียในข้อใดมีผลน้อยที่สุด
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz