แบบทดสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว32101) ม.2 (หน่วยที่4เรื่องนำบนผิวโลกและนำใต้ดิน)

10  I  By Pleiamsri
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว32101) ม.2 (หน่วยที่4เรื่องนำบนผิวโลกและนำใต้ดิน)
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องท ่สุดเพียงคำตอบเดียว

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ข้อความเกี่ยวกับแหล่งน้ำบนพื้นโลกในข้อใดถูก                1)  น้ำบนพื้นโลกมีน้ำเค็มประมาณร้อยละ 97                2)  น้ำจืดบนผิวโลกเรียงลำดับจากปริมาณมากไปหาน้อย คือ น้ำในแม่น้ำลำคลอง น้ำแข็ง น้ำในดิน  น้ำบาดาล                3)  ถ้านำน้ำทะเลมากลั่น 100 กรัม จะได้น้ำจืด 6.5 กรัม                4)  น้ำจืดที่นำมาใช้ประโยชน์มีปริมาณน้อยกว่าส่วนของน้ำจืดที่เป็นน้ำแข็ง
1.
2.
3.
4.
2.  กำหนดแผนภาพของแหล่งน้ำธรรมชาติให้ดังนี้  จงพิจารณาว่าข้อใดถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
3.  สมบัติข้อใดที่แสดงว่าน้ำเป็นตัวทำละลายที่ดี
1.
2.
3.
4.
4.  ข้อใดคือแสดงคุณภาพของน้ำที่ดี
1.
2.
3.
4.
5.  การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในข้อใดที่จะก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำน้อยที่สุด
1.
2.
3.
4.
6.  น้ำจากบริเวณใดที่ทำให้เกิดการเน่าเสียมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
7.  น้ำจากแหล่งใดควรมีการปรับอุณหภูมิและมีบ่อบำบัดน้ำเสีย
1.
2.
3.
4.
8.  น้ำในข้อใด ถ้าใช้มากแล้วจะมีผลต่อการทรุดตัวหรือยุบตัวของแผ่นดิน
1.
2.
3.
4.
9.  ข้อใดจัดเป็นผลิตภัณฑ์จากทะเล1.  สาหร่าย                           2.  ปิโตรเลียม                      3.  เกลือแกง                         4.  แร่ธาตุ
1.
2.
3.
4.
10.  การอนุรักษ์แหล่งน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเน่าเสียในข้อใดมีผลน้อยที่สุด
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.