แบบทดสอบความรู้ด้านหลักสูตรปฐมวัย 2546

20  I  By Mr.jo
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบความรู้ด้านหลักสูตรปฐมวัย  2546
สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name  จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบครั เลือกคำตอบที่ท่านคิดว่า ถูก แล้ว คลิก Submit MyAnswer เกณฑ์การผ่าน 70% ขอให้สนุกกับการฝึกทำแบบ ดสอบครับ  ขอให้โชคดีครับ  จากใจ Mr.Jo ขอขอบคุณ  ผอ.เจนวุฒิ  บุญชูพงศ์ เจ้าของแบบทด อบหมายเหตุ  :ขอสงวนลิขสิ ธิ์ในการนำตัวอย่างแบบทด สอบนี้ไปใช้เพื่อผลประโย น์ทางการพานิชย์

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กในช่วงวัยใด
1.
2.
3.
4.
2.  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี เป็นในลักษณะใด
1.
2.
3.
4.
3.  เมื่อพบว่าเด็กไม่มีคุณลักษณะตามวัย ถ้าพบว่าเด็กไม่มีความก้าวหน้าอย่างชัดเจน ในฐานะครูผู้สอนต้องทำเช่นไร
1.
2.
3.
4.
4.  นับปากเปล่าได้ถึง 20 เป็นคุณลักษณะตามวัย ของเด็กอายุกี่ปี  
1.
2.
3.
4.
5.  ชอบท้าท้ายผู้ใหญ่ เป็นคุณลักษณะตามวัย ของเด็กอายุกี่ปี
1.
2.
3.
4.
6.  รู้จักรอคอย เป็นคุณลักษณะตามวัย ของเด็กอายุกี่ปี
1.
2.
3.
4.
7.  สาระการเรียนรู้มี 2 ส่วน คืออะไรบ้าง
1.
2.
3.
4.
8.  การแก้ปัญหาในการเล่น จัดว่าอยู่ในประสบการณ์สำคัญประเภทใด
1.
2.
3.
4.
9.  สาระใดที่เด็กไม่ควรให้เรียนรู้
1.
2.
3.
4.
10.  ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ของเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี
1.
2.
3.
4.
11.  การจัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการ ต้องบูรณาการในด้านใดบ้าง
1.
2.
3.
4.
12.  ข้อใดเป็นวิธีการทำ สารนิทัศน์ ที่ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
13.  กิจกรรมประจำวันที่ต้องใช้ความคิด ไม่ควรใช้เวลาต่อเนื่องนานกว่ากี่นาที
1.
2.
3.
4.
14.  กิจกรรมประจำวัน ที่เด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี เช่น การเล่นตามมุม การเล่นกลางแจ้ง ควรใช้เวลาประมาณกี่นาที
1.
2.
3.
4.
15.  การเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะดนตรี เป็นการพัฒนาด้านใด
1.
2.
3.
4.
16.  การปั้นดินเหนียว และใช้สีเทียน เป็นการพัฒนาด้านใด
1.
2.
3.
4.
17.  การเก็บของเล่นที่เมื่อเล่นเสร็จ เป็นการพัฒนาด้านใด
1.
2.
3.
4.
18.  การศึกษานอกสถานที่ เป็นการพัฒนาด้านใด
1.
2.
3.
4.
19.  การเชื่อมต่อของการศึกษาระดับปฐมวัยกับประถมศึกษา ในฐานะครูผู้สอนต้องดำเนินการเช่นไร
1.
2.
3.
4.
20.  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 กล่าวว่าครูผู้สอนไม่ควรใช้การประเมินสภาพจริงในรูปแบบใด
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.